PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZ. Gmina Gniezno al. Reymonta Gniezno. mgr inż. Arkadiusz Mazany upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

Pełen tekst

(1)

Egz. 1

PROJEKT

BUDOWLANO – WYKONAWCZ

Gmina Gniezno al. Reymonta 1 62-200 Gniezno

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej Os. Bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

mgr inż. Arkadiusz Mazany upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

mgr inż. Sławomir Witek

upr. bud. nr KUP/43/OWOK/03

Data

opracowania:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Projektant:

Asystent Projektanta:

lipiec 2013

(2)

Spis treści

I. Część formalno – prawna 1. Oświadczenie projektanta 2. Uprawnienia projektanta II. Część opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 3. Obliczenia ilości robót

3.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 3.2 Os. Bajkowe

3.3 Sięgacz od ul. Orzeszkowej 4. Przedmiary robót

4.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 4.2 Os. Bajkowe

4.3 O Sięgacz od ul. Orzeszkowej III. Część Rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. Nr 1

2. Plan sytuacyjny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 2

3. Przekroje normalne „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 3

(3)

4. Przekrój podłużny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 4

5. Plan sytuacyjny „os Bajkowe” rys. Nr 5 6. Przekroje normalne „os Bajkowe” rys. Nr 6 7. Przekrój podłużny „os Bajkowe” rys. Nr 7

8. Plan sytuacyjny :sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 8 9. Przekroje normalne „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 9 10. Przekrój podłużny „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 10

(4)

I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

(5)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Projekt Budowlano – Wykonawczy na „Remont dróg gminnych w m.

Skiereszewo Wieś - Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej - Os. Bajkowe

- Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno –

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, któremu ma służyć.

(6)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

(7)

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano – Wykonawczego na

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej

Oś bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

I. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Umowa nr I/23/2013 z dnia 20 czerwca 2013 pomiędzy Gminą Gniezno, a Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek.

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa

• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie

• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.

U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.

(8)

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)

[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430

[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM – GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8] katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał Pomocniczy

III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont nawierzchni będzie prowadzony na terenie miejscowości Skiereszewo Wieś, na drodze gminnej prowadzącej od ul. Swarzędzkiej w kierunku Woźnik do pętli

autobusowej, na osiedlu Bajkowe oraz na sięgaczu od ul. Orzeszkowej (ślepa ulica).

Remont polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejących

nawierzchniach dróg gminnych. Dodatkowo na łuku drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m w celu polepszenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców przyległych działek.

Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

IV. STAN ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego Odcinek os ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami, na odcinku od km 0+503,5 do km 0+5540 pół uliczny z krawężnikiem na płask po str. prawej.

(9)

Osiedle Bajkowe:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami

Sięgacz od ul. Orzeszkowej:

Jest to ulica ślepa zakończona placem do zawracania. Nawierzchnia tłuczniowa wykonana z kruszywa betonowego oraz naturalnego. Posiada pobocza gruntowe.

V. STAN PROJEKTOWANY

1. Założenia projektowe

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa

Prędkość projektowa – teren zabudowany 50 km/h Spadki poprzeczne jezdni – 2%

Szerokość poboczy – 1 m Spadek poboczy – 4%

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca 2. Rozwiązania w planie

Nakładka bitumiczna będzie wykonana na istniejącej nawierzchni, bez zmiany jaj przebiegu. Na odcinku od km 0+489 do km0+540 drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,50 m.

Na odcinku od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej projektuje się wyrównanie poboczy gruntowych ziemnych, w miejscu istniejących zjazdów gruntowych projektuje się umocnienie zjazdów kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej), na zjazdach bitumicznych wyrównanie projektowanej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną.

(10)

Na osiedlu bajkowym projektuje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej)

Na sięgaczu od ul. Orzeszkowej projektuje się wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wyprofilowanie kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej) oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych.

Pobocza wyprofilowane do wykonanej nawierzchni ziemne.

Niweletę poprowadzono po istniejących rzędnych uwzględniając warstwę profilową i warstwę ścieralną.

3. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza gruntowe i istniejące rowy otwarte.

4. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu

samochodowego i pieszych.

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

5. Urządzenia obce

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu nakładki

(11)

bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

6. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Niweletę poprowadzono po istniejącej osi uwzględniając projektowane warstwy bitumiczne.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Mazany mgr inż. Sławomir Witek

(12)

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWI A

Nazwa i adres

obiektu budowlanego :

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej Osiedle Bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Nazwa inwestora i adres :

Gmina Gniezno Al. Reymonta 1 62-200 Gniezno

Mogilno, 15 lipca 2013r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie wsi Skiereszewo, droga od ul.

Swarzędzkiej do pętli autobusowej, osiedle Bajkowe, sięgacz od ul. Orzeszkowej.

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 46; 113; 125; 79/10 obręb 0024 Skiereszewo.

Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejność realizacji wykonania robót :

oczyszczenie istniejącej nawierzchni

(13)

rozbiórka krawężników, parkingów,

wykonanie robót ziemnych na poszerzeniu jezdni drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej, plantowanie poboczy

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na dodatkowym pasie ruchu, zjazdach i drogach bocznych,

wykonanie frezowania nawierzchni w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni,

wyprofilowanie istn. naw. BA w ilości 0,50 kg/m2,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm BA 0/12mm dla ruchu KR1-2 na wjazdach

ustawienie krawężnika betonowego 15x30(22)x100 cm na ławie betonowej i obrzeża 6x20cm,

regulacja studni kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem - projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrożenia

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia

1. Wypadki komunikacyjne częste drogi

komunikacyjne, teren budowy

czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia

częste teren budowy czas wykonywania pracy

3. Spadające przedmioty sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

4. Zasypanie ziemią w wykopie sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami

częste teren budowy czas wykonywania

pracy

6. Upadki częste teren budowy czas wykonywania

pracy

7. Hałas sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

8. Przemoknięcie sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy częste teren budowy czas wykonywania pracy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

(14)

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

imienny podział pracy,

kolejność wykonywania robót,

wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), - sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), - wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracował :

mgr inż. Sławomir Witek

(15)

Spis treści

I. Część formalno – prawna 1. Oświadczenie projektanta 2. Uprawnienia projektanta II. Część opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 3. Obliczenia ilości robót

3.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 3.2 Os. Bajkowe

3.3 Sięgacz od ul. Orzeszkowej 4. Przedmiary robót

4.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 4.2 Os. Bajkowe

4.3 O Sięgacz od ul. Orzeszkowej III. Część Rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. Nr 1

2. Plan sytuacyjny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 2

3. Przekroje normalne „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 3

(16)

4. Przekrój podłużny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 4

5. Plan sytuacyjny „os Bajkowe” rys. Nr 5 6. Przekroje normalne „os Bajkowe” rys. Nr 6 7. Przekrój podłużny „os Bajkowe” rys. Nr 7

8. Plan sytuacyjny :sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 8 9. Przekroje normalne „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 9 10. Przekrój podłużny „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 10

(17)

I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

(18)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Projekt Budowlano – Wykonawczy na „Remont dróg gminnych w m.

Skiereszewo Wieś - Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej - Os. Bajkowe

- Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno –

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, któremu ma służyć.

(19)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

(20)

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano – Wykonawczego na

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej

Oś bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

I. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Umowa nr I/23/2013 z dnia 20 czerwca 2013 pomiędzy Gminą Gniezno, a Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek.

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa

• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie

• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.

U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.

(21)

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)

[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430

[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM – GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8] katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał Pomocniczy

III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont nawierzchni będzie prowadzony na terenie miejscowości Skiereszewo Wieś, na drodze gminnej prowadzącej od ul. Swarzędzkiej w kierunku Woźnik do pętli

autobusowej, na osiedlu Bajkowe oraz na sięgaczu od ul. Orzeszkowej (ślepa ulica).

Remont polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejących

nawierzchniach dróg gminnych. Dodatkowo na łuku drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m w celu polepszenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców przyległych działek.

Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

IV. STAN ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego Odcinek os ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami, na odcinku od km 0+503,5 do km 0+5540 pół uliczny z krawężnikiem na płask po str. prawej.

(22)

Osiedle Bajkowe:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami

Sięgacz od ul. Orzeszkowej:

Jest to ulica ślepa zakończona placem do zawracania. Nawierzchnia tłuczniowa wykonana z kruszywa betonowego oraz naturalnego. Posiada pobocza gruntowe.

V. STAN PROJEKTOWANY

1. Założenia projektowe

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa

Prędkość projektowa – teren zabudowany 50 km/h Spadki poprzeczne jezdni – 2%

Szerokość poboczy – 1 m Spadek poboczy – 4%

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca 2. Rozwiązania w planie

Nakładka bitumiczna będzie wykonana na istniejącej nawierzchni, bez zmiany jaj przebiegu. Na odcinku od km 0+489 do km0+540 drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,50 m.

Na odcinku od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej projektuje się wyrównanie poboczy gruntowych ziemnych, w miejscu istniejących zjazdów gruntowych projektuje się umocnienie zjazdów kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej), na zjazdach bitumicznych wyrównanie projektowanej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną.

(23)

Na osiedlu bajkowym projektuje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej)

Na sięgaczu od ul. Orzeszkowej projektuje się wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wyprofilowanie kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej) oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych.

Pobocza wyprofilowane do wykonanej nawierzchni ziemne.

Niweletę poprowadzono po istniejących rzędnych uwzględniając warstwę profilową i warstwę ścieralną.

3. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza gruntowe i istniejące rowy otwarte.

4. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu

samochodowego i pieszych.

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

5. Urządzenia obce

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu nakładki

(24)

bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

6. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Niweletę poprowadzono po istniejącej osi uwzględniając projektowane warstwy bitumiczne.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Mazany mgr inż. Sławomir Witek

(25)

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWI A

Nazwa i adres

obiektu budowlanego :

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej Osiedle Bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Nazwa inwestora i adres :

Gmina Gniezno Al. Reymonta 1 62-200 Gniezno

Mogilno, 15 lipca 2013r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie wsi Skiereszewo, droga od ul.

Swarzędzkiej do pętli autobusowej, osiedle Bajkowe, sięgacz od ul. Orzeszkowej.

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 46; 113; 125; 79/10 obręb 0024 Skiereszewo.

Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejność realizacji wykonania robót :

oczyszczenie istniejącej nawierzchni

(26)

rozbiórka krawężników, parkingów,

wykonanie robót ziemnych na poszerzeniu jezdni drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej, plantowanie poboczy

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na dodatkowym pasie ruchu, zjazdach i drogach bocznych,

wykonanie frezowania nawierzchni w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni,

wyprofilowanie istn. naw. BA w ilości 0,50 kg/m2,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm BA 0/12mm dla ruchu KR1-2 na wjazdach

ustawienie krawężnika betonowego 15x30(22)x100 cm na ławie betonowej i obrzeża 6x20cm,

regulacja studni kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem - projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrożenia

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia

1. Wypadki komunikacyjne częste drogi

komunikacyjne, teren budowy

czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia

częste teren budowy czas wykonywania pracy

3. Spadające przedmioty sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

4. Zasypanie ziemią w wykopie sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami

częste teren budowy czas wykonywania

pracy

6. Upadki częste teren budowy czas wykonywania

pracy

7. Hałas sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

8. Przemoknięcie sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy częste teren budowy czas wykonywania pracy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

(27)

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

imienny podział pracy,

kolejność wykonywania robót,

wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), - sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), - wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracował :

mgr inż. Sławomir Witek

(28)

Spis treści

I. Część formalno – prawna 1. Oświadczenie projektanta 2. Uprawnienia projektanta II. Część opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 3. Obliczenia ilości robót

3.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 3.2 Os. Bajkowe

3.3 Sięgacz od ul. Orzeszkowej 4. Przedmiary robót

4.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 4.2 Os. Bajkowe

4.3 O Sięgacz od ul. Orzeszkowej III. Część Rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. Nr 1

2. Plan sytuacyjny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 2

3. Przekroje normalne „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 3

(29)

4. Przekrój podłużny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 4

5. Plan sytuacyjny „os Bajkowe” rys. Nr 5 6. Przekroje normalne „os Bajkowe” rys. Nr 6 7. Przekrój podłużny „os Bajkowe” rys. Nr 7

8. Plan sytuacyjny :sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 8 9. Przekroje normalne „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 9 10. Przekrój podłużny „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 10

(30)

I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

(31)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Projekt Budowlano – Wykonawczy na „Remont dróg gminnych w m.

Skiereszewo Wieś - Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej - Os. Bajkowe

- Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno –

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, któremu ma służyć.

(32)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

(33)

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano – Wykonawczego na

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej

Oś bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

I. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Umowa nr I/23/2013 z dnia 20 czerwca 2013 pomiędzy Gminą Gniezno, a Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek.

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa

• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie

• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.

U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.

(34)

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)

[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430

[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM – GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8] katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał Pomocniczy

III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont nawierzchni będzie prowadzony na terenie miejscowości Skiereszewo Wieś, na drodze gminnej prowadzącej od ul. Swarzędzkiej w kierunku Woźnik do pętli

autobusowej, na osiedlu Bajkowe oraz na sięgaczu od ul. Orzeszkowej (ślepa ulica).

Remont polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejących

nawierzchniach dróg gminnych. Dodatkowo na łuku drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m w celu polepszenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców przyległych działek.

Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

IV. STAN ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego Odcinek os ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami, na odcinku od km 0+503,5 do km 0+5540 pół uliczny z krawężnikiem na płask po str. prawej.

(35)

Osiedle Bajkowe:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami

Sięgacz od ul. Orzeszkowej:

Jest to ulica ślepa zakończona placem do zawracania. Nawierzchnia tłuczniowa wykonana z kruszywa betonowego oraz naturalnego. Posiada pobocza gruntowe.

V. STAN PROJEKTOWANY

1. Założenia projektowe

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa

Prędkość projektowa – teren zabudowany 50 km/h Spadki poprzeczne jezdni – 2%

Szerokość poboczy – 1 m Spadek poboczy – 4%

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca 2. Rozwiązania w planie

Nakładka bitumiczna będzie wykonana na istniejącej nawierzchni, bez zmiany jaj przebiegu. Na odcinku od km 0+489 do km0+540 drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,50 m.

Na odcinku od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej projektuje się wyrównanie poboczy gruntowych ziemnych, w miejscu istniejących zjazdów gruntowych projektuje się umocnienie zjazdów kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej), na zjazdach bitumicznych wyrównanie projektowanej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną.

(36)

Na osiedlu bajkowym projektuje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej)

Na sięgaczu od ul. Orzeszkowej projektuje się wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wyprofilowanie kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej) oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych.

Pobocza wyprofilowane do wykonanej nawierzchni ziemne.

Niweletę poprowadzono po istniejących rzędnych uwzględniając warstwę profilową i warstwę ścieralną.

3. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza gruntowe i istniejące rowy otwarte.

4. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu

samochodowego i pieszych.

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

5. Urządzenia obce

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu nakładki

(37)

bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

6. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Niweletę poprowadzono po istniejącej osi uwzględniając projektowane warstwy bitumiczne.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Mazany mgr inż. Sławomir Witek

(38)

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWI A

Nazwa i adres

obiektu budowlanego :

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej Osiedle Bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Nazwa inwestora i adres :

Gmina Gniezno Al. Reymonta 1 62-200 Gniezno

Mogilno, 15 lipca 2013r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie wsi Skiereszewo, droga od ul.

Swarzędzkiej do pętli autobusowej, osiedle Bajkowe, sięgacz od ul. Orzeszkowej.

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 46; 113; 125; 79/10 obręb 0024 Skiereszewo.

Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejność realizacji wykonania robót :

oczyszczenie istniejącej nawierzchni

(39)

rozbiórka krawężników, parkingów,

wykonanie robót ziemnych na poszerzeniu jezdni drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej, plantowanie poboczy

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na dodatkowym pasie ruchu, zjazdach i drogach bocznych,

wykonanie frezowania nawierzchni w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni,

wyprofilowanie istn. naw. BA w ilości 0,50 kg/m2,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm BA 0/12mm dla ruchu KR1-2 na wjazdach

ustawienie krawężnika betonowego 15x30(22)x100 cm na ławie betonowej i obrzeża 6x20cm,

regulacja studni kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem - projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrożenia

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia

1. Wypadki komunikacyjne częste drogi

komunikacyjne, teren budowy

czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia

częste teren budowy czas wykonywania pracy

3. Spadające przedmioty sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

4. Zasypanie ziemią w wykopie sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami

częste teren budowy czas wykonywania

pracy

6. Upadki częste teren budowy czas wykonywania

pracy

7. Hałas sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

8. Przemoknięcie sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy częste teren budowy czas wykonywania pracy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

(40)

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

imienny podział pracy,

kolejność wykonywania robót,

wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), - sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), - wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracował :

mgr inż. Sławomir Witek

(41)

Spis treści

I. Część formalno – prawna 1. Oświadczenie projektanta 2. Uprawnienia projektanta II. Część opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 3. Obliczenia ilości robót

3.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 3.2 Os. Bajkowe

3.3 Sięgacz od ul. Orzeszkowej 4. Przedmiary robót

4.1 Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej 4.2 Os. Bajkowe

4.3 O Sięgacz od ul. Orzeszkowej III. Część Rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. Nr 1

2. Plan sytuacyjny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 2

3. Przekroje normalne „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 3

(42)

4. Przekrój podłużny „odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej”

rys. Nr 4

5. Plan sytuacyjny „os Bajkowe” rys. Nr 5 6. Przekroje normalne „os Bajkowe” rys. Nr 6 7. Przekrój podłużny „os Bajkowe” rys. Nr 7

8. Plan sytuacyjny :sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 8 9. Przekroje normalne „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 9 10. Przekrój podłużny „sięgacz od ul. Orzeszkowej” rys. Nr 10

(43)

I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

(44)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Projekt Budowlano – Wykonawczy na „Remont dróg gminnych w m.

Skiereszewo Wieś - Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej - Os. Bajkowe

- Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno –

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, któremu ma służyć.

(45)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

(46)

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano – Wykonawczego na

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej

Oś bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

I. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Umowa nr I/23/2013 z dnia 20 czerwca 2013 pomiędzy Gminą Gniezno, a Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek.

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa

• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie

• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.

U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.

(47)

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)

[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430

[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM – GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8] katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał Pomocniczy

III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont nawierzchni będzie prowadzony na terenie miejscowości Skiereszewo Wieś, na drodze gminnej prowadzącej od ul. Swarzędzkiej w kierunku Woźnik do pętli

autobusowej, na osiedlu Bajkowe oraz na sięgaczu od ul. Orzeszkowej (ślepa ulica).

Remont polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejących

nawierzchniach dróg gminnych. Dodatkowo na łuku drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m w celu polepszenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców przyległych działek.

Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

IV. STAN ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego Odcinek os ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami, na odcinku od km 0+503,5 do km 0+5540 pół uliczny z krawężnikiem na płask po str. prawej.

(48)

Osiedle Bajkowe:

Nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym, liczne spękania, łaty po budowie kanalizacji, zniekształcona w przekroju poprzecznym. Posiada przekrój drogowy z gruntowymi poboczami

Sięgacz od ul. Orzeszkowej:

Jest to ulica ślepa zakończona placem do zawracania. Nawierzchnia tłuczniowa wykonana z kruszywa betonowego oraz naturalnego. Posiada pobocza gruntowe.

V. STAN PROJEKTOWANY

1. Założenia projektowe

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa

Prędkość projektowa – teren zabudowany 50 km/h Spadki poprzeczne jezdni – 2%

Szerokość poboczy – 1 m Spadek poboczy – 4%

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca 2. Rozwiązania w planie

Nakładka bitumiczna będzie wykonana na istniejącej nawierzchni, bez zmiany jaj przebiegu. Na odcinku od km 0+489 do km0+540 drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,50 m.

Na odcinku od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej projektuje się wyrównanie poboczy gruntowych ziemnych, w miejscu istniejących zjazdów gruntowych projektuje się umocnienie zjazdów kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej), na zjazdach bitumicznych wyrównanie projektowanej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną.

(49)

Na osiedlu bajkowym projektuje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej)

Na sięgaczu od ul. Orzeszkowej projektuje się wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wyprofilowanie kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie ze skały twardej (nie osadowej) oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych.

Pobocza wyprofilowane do wykonanej nawierzchni ziemne.

Niweletę poprowadzono po istniejących rzędnych uwzględniając warstwę profilową i warstwę ścieralną.

3. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza gruntowe i istniejące rowy otwarte.

4. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu

samochodowego i pieszych.

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

5. Urządzenia obce

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu nakładki

(50)

bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

6. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Niweletę poprowadzono po istniejącej osi uwzględniając projektowane warstwy bitumiczne.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Mazany mgr inż. Sławomir Witek

(51)

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWI A

Nazwa i adres

obiektu budowlanego :

Remont dróg gminnych w m. Skiereszewo Wieś Odcinek od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej Osiedle Bajkowe

Sięgacz od ul. Orzeszkowej

Nazwa inwestora i adres :

Gmina Gniezno Al. Reymonta 1 62-200 Gniezno

Mogilno, 15 lipca 2013r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie wsi Skiereszewo, droga od ul.

Swarzędzkiej do pętli autobusowej, osiedle Bajkowe, sięgacz od ul. Orzeszkowej.

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 46; 113; 125; 79/10 obręb 0024 Skiereszewo.

Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym.

Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejność realizacji wykonania robót :

oczyszczenie istniejącej nawierzchni

(52)

rozbiórka krawężników, parkingów,

wykonanie robót ziemnych na poszerzeniu jezdni drogi od ul. Swarzędzkiej do pętli autobusowej, plantowanie poboczy

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na dodatkowym pasie ruchu, zjazdach i drogach bocznych,

wykonanie frezowania nawierzchni w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni,

wyprofilowanie istn. naw. BA w ilości 0,50 kg/m2,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm BA 0/12mm dla ruchu KR1-2 na wjazdach

ustawienie krawężnika betonowego 15x30(22)x100 cm na ławie betonowej i obrzeża 6x20cm,

regulacja studni kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem - projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrożenia

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia

1. Wypadki komunikacyjne częste drogi

komunikacyjne, teren budowy

czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia

częste teren budowy czas wykonywania pracy

3. Spadające przedmioty sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

4. Zasypanie ziemią w wykopie sporadyczny teren budowy czas wykonywania pracy

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami

częste teren budowy czas wykonywania

pracy

6. Upadki częste teren budowy czas wykonywania

pracy

7. Hałas sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

8. Przemoknięcie sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy częste teren budowy czas wykonywania pracy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

(53)

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

imienny podział pracy,

kolejność wykonywania robót,

wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), - sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), - wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracował :

mgr inż. Sławomir Witek

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :