Protokół z kontroli Rady Miejskiej w Tarnowie

Pełen tekst

(1)

DG.IX.0931-5-05

Protokół z kontroli Rady Miejskiej w Tarnowie

Kontrola przeprowadzona została w ramach kontroli kompleksowej Gminy Miasta Tarnowa – miasta na prawach powiatu, która realizowana była w okresie od 1 do 27 lipca 2005 r.

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowa nienia znak: DG.IX.0939-5-05 o numerze 66 z dnia 27 czerwca 2005 r. wydanego z upowa nienia Wojewody Małopolskiego przez Pani mgr Małgorzat Bywanis-Jodli sk , Zast pc Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie.

Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z pó n. zm.).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó n. zm.), zwana dalej „Kpa”.

- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem kontroli była organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, prawidłowo ewidencjonowania wpływaj cych interwencji oraz terminowo załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

Funkcj Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie sprawuje Pan Andrzej Kasznia natomiast Wiceprzewodnicz cym Rady Miejskiej jest Pan Henryk Słomka-Naro a ski.

W czasie kontroli wyja nie udzielały:

- Pani Małgorzata Słomka-Naro a ska – Dyrektor Kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie, - Pani Lucyna Małyszko – Kierownik Referatu Organizacyjnego w Wydziale

Organizacyjno-Prawnym Urz du Miasta Tarnowa.

Rada Miejska w Tarnowie, która jest organem stanowi cym i kontrolnym Miasta, funkcjonuje na podstawie Statutu, stanowi cego zał cznik do Uchwały* Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2003 r. Nr 84, poz. 1128), zwanego dalej Statutem. Rada obraduje na sesjach (§ 33 ust. 1). W zale no ci od potrzeb w opisie punktu porz dku obrad nale y zamie ci wzmiank „podj cie uchwały”, „debata”, „omówienie” lub tym podobn (§ 35 ust.

2).

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 9 i 10 Statutu Przewodnicz cy Rady przedkłada wła ciwym komisjom Rady, a nast pnie Radzie skargi dotycz ce działalno ci Prezydenta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz kierowników miejskich słu b, inspekcji i stra y wraz z propozycjami ich załatwienia a tak e przedkłada Radzie wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej oraz propozycje, co do sposobu ich załatwienia.

Rada powołuje komisje stałe, które podlegaj jej w całym zakresie swej działalno ci. Do zada komisji stałych nale y w szczególno ci m.in. analizowanie skarg dotycz cych

(2)

kierowników miejskich słu b, inspekcji i stra y i przedstawianie Przewodnicz cemu Rady przyj tych opinii (§ 16 ust. 1 pkt 5 Statutu). Prace komisji organizuje jej przewodnicz cy, który o miejscu i terminie posiedzenia komisji zawiadamia Prezydenta (§ 18 Statutu).

W rozdziale 2 Statutu uregulowane zostały „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej”, której przedmiotem działania jest m.in. kontrola działalno ci Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz osiedli.

Według § 46 ust. 3 pkt 4 uczestnicz c w pracach Rady, radny jest zobowi zany w szczególno ci m.in. do odbywania spotka z wyborcami we współpracy z organami osiedli oraz przyjmowania mieszka ców w sprawach skarg i wniosków.

W siedzibie Rady Miejskiej w Tarnowie przy ul. Goldhammera 3 – pokój 109, pełnione s dy ury przez Przewodnicz cego Rady Miejskiej w poniedziałki od godz. 13 do 14 oraz Wiceprzewodnicz cego w rody od godz. 15 do 16. Ponadto w okre lonych dniach i godzinach dy ury pełni równie radni. Informacja o tym zamieszczona jest na tablicy ogłosze .

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urz du Miasta Tarnowa stanowi cego zał cznik do Zarz dzenia Nr 15/2004 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz du Miasta Tarnowa utworzona została w Urz dzie Miasta Tarnowa – Kancelaria Rady Miejskiej, posiadaj ca status wydziału.

Zadania Kancelarii Rady Miejskiej okre lone zostały szczegółowo w § 17 ww. Regulaminu.

Nale do nich m.in. prowadzenie obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej posiedze Rady, jej komisji oraz pracy radnych dotycz cej ich działalno ci w Radzie i spotka z wyborcami, wykonywanie polece Przewodnicz cego Rady w zakresie przygotowania sesji Rady i posiedze komisji a tak e współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w celu wykonywania uchwał Rady.

W wyniku kontroli ustalono, e wspólny, centralny „Rejestr skarg i wniosków” wpływaj cych do Rady Miejskiej oraz Urz du Miasta Tarnowa, prowadzony jest w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urz du Miasta Tarnowa. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Pracy Urz du Miasta Tarnowa, stanowi cego zał cznik do Zarz dzenia wewn trznego Nr 86/02 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urz du Miasta Tarnowa „o zło eniu skargi nale y poinformowa Komisj Rewizyjn Rady Miejskiej w Tarnowie, w celu umo liwienia jej uczestnictwa w post powaniu wyja niaj cym”. Do zada tego Wydziału nale y równie m.in. sporz dzanie okresowych informacji i analiz w zakresie załatwiania skarg i wniosków. Prowadzenie powy szych spraw powierzone zostało w zakresie czynno ci Pani Lucynie Małyszko – Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. Natomiast nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków nale y do zada Sekretarza Miasta.

W czasie kontroli stwierdzono, e na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2004 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie pozytywnie zaopiniowała „Informacj o sposobie załatwiania skarg zarejestrowanych w Urz dzie Miasta Tarnowa w 2003 r.”, zwracaj c uwag , e „ilo skarg załatwionych negatywnie pozostaje w dysproporcji w stosunku do skarg załatwionych pozytywnie”. Ww. Informacja była przedmiotem obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła si w dniu 22 kwietnia 2004 r. Jak wynika z protokołu z sesji Informacja została przyj ta przez Rad Miejsk .

(3)

Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie pozytywnie zaopiniowała „Informacj o sposobie załatwiania skarg zarejestrowanych w Urz dzie Miasta Tarnowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.” Ww. Informacja była przedmiotem obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła si w dniu 21 kwietnia 2005 r. Jak wynika z protokołu z sesji Informacja została przyj ta przez Rad Miejsk bez uwag.

Rejestr skarg i wniosków zwany w dalszej cz ci niniejszego protokołu „Rejestrem”

oznaczony został symbolem: 0560, tj. zgodnym z obowi zuj cym rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi zków mi dzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z pó n. zm.) i prowadzony jest bez zastrze e .

Rejestr zawiera nast puj ce rubryki:

1) lp.,

2) data wpływu,

3) imi i nazwisko osoby wnosz cej skarg , wniosek. Nazwa instytucji, itp., 4) adres wnosz cego,

5) przedmiot skargi, wniosku,

6) data zlecenia wyja nienia, załatwienia, 7) komu zlecono wyja nienie,

8) komu zlecono załatwienie skargi, wniosku (do kogo skierowano), 9) termin załatwienia,

10) tryb post powania,

11) data wysłania zawiadomienia o sposobie załatwienia, 12) kogo zawiadomiono,

13) sposób załatwienia, 14) uwagi.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. w rejestrze zanotowano ogółem 28 skarg natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. zanotowano 10 skarg. Znaczna cz zarejestrowanych skarg adresowana była bezpo rednio do Rady Miejskiej w Tarnowie lub te przekazywana jej do załatwienia wg wła ciwo ci. Stwierdzono ponadto, e w niektórych sprawach skargi kierowane były równocze nie do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Tarnowa.

O prowadzonym post powaniu wyja niaj cym zasadno ka dej zgłoszonej skargi, Wydział Organizacyjno-Prawny Urz du Miasta Tarnowa informował pisemnie Przewodnicz c Komisji Rewizyjnej. Kopi udzielonej odpowiedzi powiadamiano Przewodnicz c ww.

Komisji o sposobie załatwienia skarg rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa.

Dokumentacja dotycz ca załatwiania skarg i wniosków gromadzona jest w teczce aktowej 0561 – „rozpatrywanie skarg”.

Do kontroli wybrano z rejestru losowo nast puj ce skargi skierowane do Rady Miejskiej lub przekazane jej do załatwienia wg wła ciwo ci:

(4)

2004 r.

Poz. 1 Skarga z dnia 9 stycznia 2004 r. na działalno Miejskiego Rzecznika Konsumentów, skierowana do Prezydenta Miasta Tarnowa.

Pismem z dnia 12 stycznia 2004 r. skarg przekazano do załatwienia wg wła ciwo ci Przewodnicz cemu Rady Miejskiej w Tarnowie powołuj c si na przepis art. 35 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz.

804 z pó n. zm.), z którego wynika, e rzecznik konsumentów jest bezpo rednio podporz dkowany radzie i ponosi przed ni odpowiedzialno .

Pismem z dnia 30 stycznia 2004 r. Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Tarnowie powiadomił skar cego si , i zapoznał si z dokumentacj dot. sprawy oraz wyja nieniami rzecznika, stwierdzaj c, e: „osobi cie nie stwierdziłem niekompetencji i przewlekło ci w załatwianiu sprawy” oraz e „w najbli szym czasie spraw zbada równie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i stanowisko jej zostanie przekazane w terminie pó niejszym”.

W dniu 2 lutego 2004 r. skar cy si wyraził niezadowolenie ze sposobu załatwienia skargi w pi mie skierowanym do Przewodnicz cego Rady Miejskiej.

Pismem z dnia 17 marca 2004 r. Przewodnicz ca Komisji Rewizyjnej poinformowała Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie, e ww. Komisja po rozpatrzeniu, przeanalizowaniu akt i wysłuchaniu wyja nie Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie stwierdziła nieprawidłowo ci w prowadzeniu sprawy.

Z kolei pismem z dnia 19 marca 2004 r. Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Tarnowie przekazał skar cemu si ww. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Tryb załatwienia skargi sprzeczny jest z art. 229 pkt 3 Kpa, wg którego organem wła ciwym do rozpatrzenia skargi dotycz cej działalno ci wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Ponadto zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Gminy Miasta Tarnowa Przewodnicz cy Rady Miejskiej „przedkłada wła ciwym komisjom Rady, a nast pnie Radzie skargi dotycz ce działalno ci Prezydenta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz kierowników miejskich słu b inspekcji i stra y wraz z propozycjami ich załatwienia”.

Poz. 2 Pismo z dnia 20 stycznia 2004 r., znak:OR.I.0552-3/04 Urz du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, skierowane do Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie przekazuj ce w zał czeniu skarg na działalno Urz du Miasta Tarnowa.

W ramach post powania wyja niaj cego Zast pca Prezydenta Miasta Tarnowa w pi mie skierowanym do Przewodnicz cego Rady Miejskiej stwierdził, i podtrzymuje stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie w pi mie z dnia 15 grudnia 2003 r.

znak:WUAB.A.7359/C/IV/226/2003, przesyłaj c równocze nie w zał czeniu kserokopi tego pisma.

W aktach sprawy znajduje si pismo z dnia 23 lutego 2004 r. Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie, który w odpowiedzi na „skarg dot. post powania administracyjnego prowadzonego przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urz du Miasta w zał czeniu przekazuje stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa w przedmiotowej sprawie”.

Kolejna skarga z dnia 2 marca 2004 r. skierowana do Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie zawiera dekretacj : „Pan Prezydent Bie – prosz o wyja nienie sprawy i informacj ”. Po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego Prezydent Miasta Tarnowa udzielił informacji pismem z dnia 25 marca 2004 r., którego kserokopia została nast pnie

(5)

przekazana skar cemu si jako odpowied na skarg (pismo z dnia 1 kwietnia 2004 r.

podpisane przez Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie).

Tryb załatwienia skargi narusza postanowienia art. 229 pkt 3 Kpa a tak e sprzeczny jest z § 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Gminy Miasta Tarnowa.

Poz. 5 Skarga z dnia 28 stycznia 2004 r. skierowana do Rady Miejskiej w Tarnowie dot.

działalno ci Urz du Miasta Tarnowa. Na pi mie dekretacja Przewodnicz cego Rady Miejskiej z dat 2 lutego 2004 r. na Prezydenta Miasta Tarnowa o osobiste zainteresowanie si spraw .

W cz ci dotycz cej u ytkowania obiektu mieszkalnego skarga przekazana została na podstawie art. 234 i 235 Kpa Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do załatwienia w ramach prowadzonego post powania administracyjnego.

W pozostałej cz ci, po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego Prezydent Miasta Tarnowa udzielił odpowiedzi pismem z dnia 20 lutego 2004 r.

Poz. 9 Skarga z dnia 6 maja 2004 r. na dyrekcj Miejskiego Zarz du Cmentarzy w Tarnowie, skierowana do Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie.

Pismem z dnia 10 maja 2004 r. przekazano kserokopi ww. pisma Prezydentowi Miasta Tarnowa.

W aktach znajduje si równie notatka z dnia 1 czerwca 2004 r. z przyj cia skargi przez Prezydenta Miasta Tarnowa z poleceniem wnikliwego wyja nienia sprawy przez Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Skarga rozpatrywana była na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 czerwca 2004 r. Z kolei pismem z dnia 17 czerwca 2004 r. Przewodnicz ca Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu skargi zwróciła si do Dyrektora Miejskiego Zarz du Cmentarzy „o przekazanie skar cym obszernych wyja nie i okoliczno ci sprawy wraz z pouczeniem merytorycznym i prawnym”, natomiast Przewodnicz cego Rady Miejskiej poinformowała o wyniku rozpatrzenia sprawy przez Komisj oraz o ww. pi mie skierowanym do dyrektora Miejskiego Zarz du Cmentarzy.

Zgodnie z zaleceniem udzielono skar cej si odpowiedzi pismem znak:MZC.073-1/04 z dnia 1 lipca 2004 r. podpisanym przez Dyrektora ww. Zarz du, którego kserokopia przesłana została do wiadomo ci Przewodnicz cej Komisji Rewizyjnej, Zast pcy Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urz du Miasta.

W dniu 25 czerwca 2004 r. zło ona została kolejna skarga do Przewodnicz cego Rady Miejskiej dot. stanowiska zaj tego przez Komisj Rewizyjn w sprawie b d cej przedmiotem skargi.

Pismem z dnia 4 lipca 2004 r. Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformował skar c , e

„niezadowolenie z rozstrzygni cia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zostało Komisji przekazane. Stanowisko komisji dot. skargi zostało przyj te w głosowaniu podczas posiedzenia wi kszo ci głosów po wysłuchaniu obu stron. Wobec tego, e Pani czuje si pokrzywdzona działaniem Miejskiego Zarz du Cmentarzy pozostaje do wykorzystania jedynie droga s dowa”.

Tryb załatwienia skargi narusza postanowienia art. 229 pkt 3 Kpa oraz sprzeczny jest z § 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Gminy Miasta Tarnowa.

(6)

Poz. 10 Skarga skierowana do Rady Miejskiej w Tarnowie, dotycz ca bezczynno ci Prezydenta Miasta Tarnowa w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami, przekazana na podstawie art. 231 Kpa przez Małopolski Urz d Wojewódzki w Krakowie pismem znak:DG.II.0553-132-04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

W odpowiedzi z dnia 2 lipca 2004 r. Przewodnicz ca Komisji Rewizyjnej poinformowała, e Prezydent Miasta zajmował stanowisko w przedmiotowej sprawie, przesyłaj c w zał czeniu

„obszerne wyja nienie uzyskane przez Komisj ” oraz wniosek, jaki w zwi zku z tym skierowano do Prezydenta Miasta Tarnowa.

Tryb załatwienia skargi narusza postanowienia art. 229 pkt 3 Kpa oraz sprzeczny jest z § 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Gminy Miasta Tarnowa.

Pismem z dnia 19 lipca 2004 r. znak:WE/B/4124/7/2004 do Przewodnicz cej Komisji Rewizyjnej Prezydent Miasta ustosunkował si do wniosku ww. Komisji.

Poz. 11 Skarga z dnia 30 czerwca 2004 r. skierowana do Prezydenta Miasta Tarnowa dotycz ca działalno ci Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Pismem z dnia 1 lipca 2004 r. skarg przekazano do załatwienia wg wła ciwo ci Przewodnicz cemu Rady Miejskiej w Tarnowie na podstawie art. 35 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó n. zm.).

Pismem z dnia 2 lipca 2004 r. powiadomiono skar cego si , e skarga rozpatrzona zostanie we wrze niu 2004 r.

Nast pnie pismem z dnia 6 wrze nia 2004 r. w odpowiedzi na „skarg dot. jako ci pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów” Wiceprzewodnicz cy Rady Miejskiej poinformował, e Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2004 r. zapoznała si ze spraw reklamacji drzwi zakupionych u po rednika. Z uzyskanych wyja nie wynika, e skar cy nie jest stron w sprawie, w zwi zku z czym Komisja Rewizyjna uznała skarg za bezzasadn ”.

Tryb załatwienia skargi narusza postanowienia art. 229 pkt 3 Kpa oraz sprzeczny jest z § 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Ponadto art. 221 § 1 Kpa stanowi, i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje prawo składania skarg „ka demu” a nie tylko stronie post powania administracyjnego, natomiast wg § 3 „petycje, skargi i wnioski mo na składa w interesie publicznym....”, a interesem takim jest niew tpliwie prawidłowe działanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Poz. 12 Skarga z dnia 15 czerwca 2004 r. skierowana do Prezydenta Miasta Tarnowa dot.

działalno ci Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Postanowienie Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie SKO-VI- 9140.665/101/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. przekazuj ce Radzie Miejskiej w Tarnowie skarg w powy szej sprawie do rozpatrzenia wg wła ciwo ci.

Pismem z dnia 19 lipca 2004 r., tj. z naruszeniem 7 dniowego terminu okre lonego w art. 231 Kpa, Przewodnicz cy Rady Miejskiej przekazał skarg Dyrektorowi Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej do załatwienia w ramach prowadzonego post powania administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie wydana została decyzja z dnia 2 sierpnia 2004 r.

MOPS.DPS/r.z./451/183/04.

(7)

Poz. 14 Skarga z dnia 28 lipca 2004 r. skierowana do Prezydenta Miasta na działalno Wydziału Geodezji i Gospodarowania Nieruchomo ciami oraz Wydziału Bud etowo- Ksi gowego.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 36 § 1 Kpa poinformowano skar cego si , e sprawa zostanie załatwiona w terminie do 10 wrze nia 2004 r.

Po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta pismem z dnia 9 wrze nia 2004 r.

Kolejna skarga w ww. sprawie z dnia 23 wrze nia 2004 r. skierowana została do Komisji Rewizyjnej oraz do wiadomo ci Prezydenta Miasta. Post powanie wyja niaj ce prowadzone było przez Komisj Rewizyjn . W odpowiedzi pismem z dnia 27 pa dziernika 2004 r.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej przekazał w zał czeniu opini ww. Komisji, która podtrzymała stanowisko Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie.

Tryb załatwienia ponownej skargi narusza postanowienia art. 229 pkt 3 Kpa i sprzeczny jest z

§ 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Gminy Miasta Tarnowa.

Poz. 15 Postanowienie SKO-I-7334/765/161/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej skargi na Prezydenta Miasta Tarnowa w zwi zku z zakupem działki od gminy m. Tarnów.

Po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej odpowiedzi udzielił Przewodnicz cy Rady Miejskiej pismem z dnia 21 wrze nia 2004 r. tj. z naruszeniem przepisów art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 1 i 4 Kpa.

W wyniku kolejnej skargi skierowanej do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego a przekazanej nast pnie przez Małopolski Urz d Wojewódzki w Krakowie Radzie Miejskiej do załatwienia wg wła ciwo ci, sprawa rozpatrywana była na sesji ww. Rady w dniu 21 pa dziernika 2004 r. W podj tej w tym dniu uchwale Nr XXVIII/486/04 skarg uznano za bezzasadn . Ww. uchwała przesłana została do skar cego si pismem z dnia 25 pa dziernika 2004 r., podpisanym przez Przewodnicz cego Rady Miejskiej, jako odpowied na skarg , natomiast jej kopia przekazana została do wiadomo ci MUW i SKO. W podstawie prawnej ww. uchwały - a tak e w pozostałych uchwałach Rady Miejskiej wymienionych w dalszej cz ci niniejszego protokołu - bł dnie powołano numer Dziennika Ustaw, w którym opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego.

W dniu 26 pa dziernika 2004 r. skarg dot. ww. sprawy przekazało do Urz du Miasta Tarnowa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta pismem z dnia 5 listopada, przekazuj c w zał czeniu ww. uchwał Rady Miejskiej oraz odpowied w przedmiotowej sprawie do skar cej si z dnia 4 listopada 2004 r.

Poz. 27 Pismo MUW znak:DG.II.0553-300-04 z dnia 25 listopada 2004 r. do Rady Miejskiej w Tarnowie dot. sposobu załatwienia przez Prezydenta Miasta skargi na działalno Stra y Miejskiej i Tarnowskiego Zarz du Dróg Miejskich.

Jak wynika z protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 16 grudnia 2004 r.

po zapoznaniu si radnych z opini Komisji Rewizyjnej skarga była przedmiotem obrad Rady. Podj ta w tym dniu uchwała Nr XXX/513/2004, przekazana została skar cemu si w zał czeniu do pisma z dnia 21 grudnia 2004 r. jako odpowied na zło on skarg .

(8)

2005 r.

poz. 3 Skarga z dnia 8 marca 2005 r. dot. sprzeda y nieruchomo ci przekazana Prezydentowi Miasta Tarnowa przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wg wła ciwo ci.

Po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego Prezydent Miasta pismem z dnia 30 marca 2005 r. poinformował Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tarnowie, e w przedmiotowej sprawie podj ta została uchwała nr XXVIII/485/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 pa dziernika 2004 r. Wobec stwierdzenia braku nowych okoliczno ci w sprawie, skarg pozostawiono bez dalszego biegu o czym Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformował skar cego si .

Poz. 6 Skarga z dnia 23 maja 2005 r. skierowana do Prezydenta Miasta Tarnowa dot.

działalno ci Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie przepisu art. 35 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó n. zm.), pismem z dnia 24 maja 2005 r.

skarg przekazano do załatwienia wg wła ciwo ci Przewodnicz cemu Rady Miejskiej w Tarnowie, o czym poinformowano skar cego si .

Skarga rozpatrywana była przez Komisj Rewizyjn Rady Miejskiej a nast pnie była przedmiotem obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, w dniu 23 czerwca 2005 r.

Podj ta w tym dniu uchwała Nr XXXVII/662/2005 przekazana została pismem z dnia 24 czerwca 2005 r. jako odpowied na zło on skarg .

Poz. 7 Postanowienie Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie SKO.XVIII- 8128/497/15/05 z dnia 24 maja 2005 r. przekazuj ce Radzie Miejskiej do załatwienia wg wła ciwo ci skarg dot. działalno ci Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Skarg rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej a nast pnie była ona przedmiotem obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 23 czerwca 2005 r. Podj ta w tym dniu uchwała Nr XXXVII/661/2005 przekazana została pismem z dnia 24 czerwca 2005 r.

jako odpowied na zło on skarg , któr uznano za bezpodstawn .

Poz. 8 Skarga z dnia 16 maja 2005 r. skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dot.

działalno ci Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta Tarnowa.

Post powanie wyja niaj ce prowadzone było przez Komisj Rewizyjn Rady Miejskiej.

Pismem z dnia 16 czerwca 2005 r. Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformował skar cego si , i zgodnie z jego pro b wyra on na posiedzeniu ww. Komisji skarga rozpatrzona zostanie w terminie do ko ca lipca 2005 r.

Poz. 9 Skarga z dnia 1 czerwca 2005 r. skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie opieszało ci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w załatwieniu zło onej do niego skargi.

W przedmiotowej sprawie opini wyraziła Komisja Rewizyjna a nast pnie skarga była przedmiotem obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2005 r.

Podj ta w tym dniu uchwała Nr XXXVII/664/2005 przesłana została pismem z dnia 27 czerwca 2005 r. jako odpowied na zło on skarg .

(9)

Poz. 10 Pismo Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie znak:DG.II.0553-136-05 z dnia 2 czerwca 2005 r. przekazuj ce Radzie Miejskiej w Tarnowie do załatwienia wg wła ciwo ci skarg dotycz c złej organizacji pracy w Miejskim Zarz dzie Cmentarzy w Tarnowie oraz uprzywilejowania niektórych firm przez ww. Zarz d.

Opini w przedmiotowej sprawie wyraziła Komisja Rewizyjna a nast pnie skarga była przedmiotem obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2005 r.

Podj ta w tym dniu uchwała Nr XXXVII/663/2005 przesłana została pismem z dnia 27 czerwca 2005 r. jako odpowied na zło on skarg ,

Niniejszy protokół sporz dzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontroluj cego.

Przeprowadzon kontrol odnotowano pod poz. 5 w ksi ce kontroli prowadzonej przez Urz d Miasta Tarnowa.

Kontrolowany: Kontroluj cy:

Piecz tka kontrolowanej jednostki Tarnów, dnia 20.10.2005 r.

PRZEWODNICZ CY RADY MIEJSKIEJ /-/ Andrzej Kasznia

INSPEKTORWOJEWDZKI /-/ mgr Anna Plichta RADA MIEJSKA

W TARNOWIE

33-100 Tarnów, ul.Goldhammera 3 tel.:63-12-342 fax.:63-12-843

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :