PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

21  Download (0)

Pełen tekst

(1)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

nazwa nadana zamówieniu przez

zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNIC I PODDASZA BUDYNKU DOMU STUDENTA PWSZ

NA PRACOWNIE STUDENCKIE

adres obiektu

budowlanego działka nr 16/7 obręb 169

położona w Tarnowie przy ulicy Słowackiego 7

nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień

(CPV)

71220000-6 71320000-7 74222100-2

45000000-7 45400000-1 45310000-3 45430000-0 45330000-9 45000000-0

Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne Roboty instalacyjne w budynku

Nazwa i adres

zamawiającego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE,

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Imię i nazwisko

osoby opracowującej: inż. Mariola Mazurowska

Tarnów 06.2017 r.

(2)

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

1. Opis stanu istniejącego 2. Założenia programowe 3. Zakres zamówienia

- Zadanie 1 - dokumentacja projektowa - Zadanie 2 - realizacja robót budowlanych

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

6.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów

6.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 6.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury i konstrukcji 6.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji

6.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

(3)

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 1. Opis stanu istniejącego

Istniejący obiekt to czterokondygnacyjny budynek , częściowo podpiwniczony, obecnie z podda- szem nieużytkowym.

Składa się z budynku głównego – akademika i stołówki, połączonych ze soba przewiązką.

Główne wejście do budynku znajduje się po zachodniej stronie, wejścia dodatkowe po północnej, południowej i wschodniej stronie.

Budynek główny ma układ korytarzowy. Z centralnie usytuowanego holu, dostepne są, po obu stronach, pokoje mieszkalne z usytuowanego podłużnie korytarza.

Przy klatce zlokalizowana jest winda dla niepełnosprawnych prowadząca na ostatnią użytkową kondygnację.

Wysokość budynku 17,20 m

Kubatura budynku 19 360,51 m 3

Powierzchnia zabudowy 1 317,04 m 2

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej:

− fundamenty – żelbetowe

− ściany piwnic – mieszane, cześć murowane z cegły pełnej, część żelbetowe, monolityczne

− ściany konstrukcyjne, poprzeczne, wyższych kondygnacji – murowane z cegły pełnej

− ściany zewnętrzne wypełniające – bloczek siporex

− stropy międzykondygnacyjne – DMS

− dach – drewniany czterospadowy, o ustroju płatwiowo – kleszczoym, o kącie nachylenia połaci 30°, kryty blachodachówką.

Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów.

Wyposażony jest w instalacje:

− wentylacja grawitacyjna – kanałami murowanymi

− instalacja elektryczna – zasilana z sieci elektrycznej NN

− instalacja wodociągowa i hydrantowa wewnętrzna – zasilana z sieci miejskiej

− instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzana do kanalizacji miejskiej

− instalacja gazowa - zasilana z sieci gazowej

− instalacja centralnego ogrzewania – zasilania z indywidualnej kotłowni gazowej

− instalacja teletechniczna

− instalacja odgromowa

(4)

Działka:

Położenie: po północno – zachodniej stronie skrzyżowania ulic Słowackiego i Nowy Świat.

Zabudowana budynkami: budynek Domu Studenta i stołówka połączone przewiązką.

Na działce nie ma żadnych wartościowych drzew, nie ma objętych ochroną roślin, zwierząt, pta- ków, grzybów.

2. Założenia programowe

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7, na pracownie studenckie

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi oraz zaleceniami ekspertyzy stanu technicznego i ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania, celem oddania przebudowywanych pomieszczeń do użytkowania.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

− Rozbudowę istniejącego budynku DS o wejście do fragmentu piwnic: klatkę schodową ze schodami zewnętrznymi

− Przebudowę fragmentu piwnic

− Przebudowa szybu windowego

− Przebudowa dachu nad szybem windowym i klatką schodową (centralną) wraz z nadmurowaniem ściany zewnętrznej i kominów

− Przebudowę poddasza w tym fragmentu dachu i klatki schodowej (skrajną)

− Budowę dojścia do projektowanego wejścia

− Przebudowę drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej kolidujących z planowaną rozbudową

− Budowe nowego przyłącza energi, zasilającego projektowane piwnice i poddasze (osobne opomiarowanie dla piwnic z poddaszem)

(5)

Zakres zmian i funkcja pomieszczeń

- Piwnice

We fragmencie piwnic po stronie południowej budynku, od klatki wewnętrznej, planowane są pracownie – warsztaty dla studentów Instytutu Sztuki PWSZ.

Do części tej przewidziane jest indywidualne wejście z zewnątrz poprzez nową klatkę schodową i schody z poziomu terenu od strony zachodniej budynku. Schody i klatka schodowa wyposażona będzie w schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

Planuje się w obrębie tej części budynku zejście nową klatka schodową do holu, gdzie dostępne będzie zaplecze sanitarne tj. wc męska oraz wc damska i osób niepełnosprawnych. Z holu zaplanowano wejście do kantorka dla prowadzącego zajęcia ze strudentami oraz do pomieszczena dla Konserwatora (pomieszczenie na czasowy pobyt ludzi – bez okna) oraz szerokie wejście do sali warsztatów. Sala warsztatów ma wysokość 3,15m i jest doświetlona trzema istniejącymi oknami. W warsztatach wykonywane będą prace np. meble o większych gabarytach. Będą one transportowane poprzez komunikację wewnętrzną, drzwiami zewnętrznymi szer. 150 cm. Ponieważ w warsztacie wykonywane będą prace brudzące przewidziano zlew jednokomorowy oraz umywalkę (po dwie sztuki).

Planowana adaptacja wymaga częściowej rozbiórki ścian istniejących, wykonania poszerzeń przejść i budowy ścian wydzielających nowy układ pomieszczeń.

- Poddasze

Na całym poddaszu planowane jest przeznaczenie pod pracownię malarstwa.

Wejście główne przewidziano istniejącą, usytuowaną centralnie klatką schodową. Druga klatka, po rozbudowie stanowi drugą drogę ewakuacyjną. Przewiduje się wydłużenie windy dla osób niepełnosprawnych , która zapewni dostęp tym osobom na planowane poddasze.

Główne wejście, czyli centralna klatka schodowa prowadzi do holu, stanowiącego główną komunikację. Z holu jest dostęp do węzła sanitarnego tj. wc damskiego, wc dla osób niepełnosprawnych i kobiet oraz wc męskiego. Dla studentów przewidziano otwartą szatnię na wierzchnią odzież. Do holu przylega także aneks kuchenny obsługujący spotkania, wernisaże itd.

Po przeciwległych stronach holu mieszczą się wejścia szer 120cm, do pracowni malarskich, większej i mniejszej. Pracownie mają wysokość w najwyższej części 3,44m (do jętki).

Doświetlone są istniejącymi lukarnami oraz dodatkowymi oknami połaciowymi (wyposażonymi w rolety zewnętrzne). W jednej pracowni, od strony południowej usytuowano kantorek dla prowadzącego zajęcia. W pracowniach przewidziano montaz umywalki i zlewu oraz wanny do przygotowania gliny.

Adaptacja poddasza wymaga rozbudowy istniejącej klatki(od strony południowej) o biegi prowadzące z przedostatniej kondygnacji na poddasze.

(6)

Aby zapewnić wymaganą wysokość nad klatką konieczna jest przebudowa dachu – likwidacja pochylenia i wykonanie ściany szczytowej w obrębie południowej klatki schodowej.

Klatka centralna wraz z podniesionym szybem windowym zostanie zadaszona dachem płaskim, z attyką. W klatce południowej istniejące okno oddymiające należy zastapić klapą dymową, a w klatce centralnej okno oddymiające zostanie wykonanie na poziomie poddasza, jednoczesnie zostanie przesunięte okno, znajdujące się w poziomie spocznika.

Istniejący strop poddasza ze względu na małą nośność nie będzie obciążany dodatkowymi ob- ciążeniami użytkowymi. Nad stropem wykonany zostanie lekki strop stalowy, belkowy, z podłogą z płyt OSB. Strop ten będzie oddylatowany od istniejącego.

Technologia budowy: tradycyjna, murowana Podstawowe dane techniczne

powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem:

− powierzchnia użytkowa części piwnicy 153,38 m2

− powierzchnia użytkowa poddasza 532,52 m2

− kubatura klatki schodowej 49,83 m2

− powierzchnia zabudowy klatki schodowej 17,08 m2

− kubatura całości 19 360,51 m3 + 49,83 m3 = 19 410,34 m3

− wysokość budynku do kalenicy 12,00 m

Wyposażenie obiektu w instalacje:

Pomieszczenia objęte zakresem wyposażone będą w następujące instalacje : elektryczną 220 V

− instalacja oświetlenia ogólnego

− instalacja oświetlenia awaryjnego

− instalacja gniazd wtyczkowych

− instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych

− instalacja oddymiania klatki schodowej,

− instalacja zasilająca układy wentylacyjne sanitarną

− wod. - kan.

− hydranty wewnętrzne

− centralnego ogrzewania

− wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewna odcinki zewnętrznego

− przebudowa drenażu opaskowego

(7)

− przebudowa kanalizacji deszczowej

− zabezpieczenie kabla energetycznego, zasilającego na odcinku L=6,0m

− budowa przyłącza kablowego eNN

Na etapie projektu budowlanego należy wystapić o dstępstwo od warunków technicznych u MPWiS w Krakowie, ze względu na

1. posadowienie posadzki piwnic poniżej poziomu terenu 2. niewystarczające oświetlenie naturalne dla piwnic 3. niewystarczające oświetlenie naturalne poddasza

3. Zakres zamówienia obejmuje :

a.) Zadanie 1:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Ddomu Studenta PWSZ, na pracownie studenckie.

b.) Zadanie 2:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Ddomu Studenta PWSZ, na pracownie studenckie.

Zadanie 1 : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

I. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać:

1. Materiały przygotowawcze:

a.) mapa do celów projektowych

b.) inwentaryzacja wielobranżowa wraz z wykonaniem niezbędnych odkrywek c.) ekspertyza stanu technicznego

d.) ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej f.) bilans mocy elektrycznej budynku

2. Projekt budowlany

3. Projekty wykonawcze w branżach:

a) architektura b) konstrukcja

c) instalacje sanitarne : co, wod. - kan, wentylacji

(8)

d) instalacje elektryczne i teletechniczne : oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, komputerowa, p.poż.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wymagana ilość egzemplarzy :

1. projekt budowlany 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 2. projekty wykonawcze w podziale na branże po 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

3. STWiOR 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

4. inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji

5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

II. Wymagana forma i treść dokumentacji

1. Projekt budowlany i wykonawcze należy opracować zgodnie z:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz.

690 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzeniem Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. nr 74, poz.836 z późniejszymi zmianami),

· Innymi obowiązującymi przepisami.

2. Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.

(9)

Dokumentacja winna zawierać:

· optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

· informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i powinna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje należy opracować zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

Innymi obowiązującymi przepisami.

III. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:

1. Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze

spotkanie robocze z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej.

2. Na etapie uściślania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych.

3. Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń.

4. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, m.in.

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

5. Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawców, w tym: bhp, san-hig., ppoż.

6. Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej (pdf i edytowalnej)

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę (do obowiązków Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego).

(10)

8. Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać odczytanie plików w programach:

· Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf)

· MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc,*.docx)

9. Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym.

10. Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających.

11. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej eksploatacji.

12. Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

13. Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.

14. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).

15. Dokumentacja podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego.

Zadanie 2: REALIZACJA ROBÓT

1. Zakres robót obejmuje m.in. : Piwnica

− Wykonanie schodów zewnętrznych po zachodniej stronie budynku wraz z ściana oporową

− Budowa klatki schodowej do piwnic wyposażonej w schodołaz

− Wykonanie przebić i poszerzeń otworów, wykonanie nadproży stalowych,

− Rozbiórka części ścian działowych, rozbiórka posadzki.

− Wykonanie nowej podłogi na gruncie i izolacji przeciwwilgociowej w części piwnicy objętej opracowaniem.

− Murowanie ścian piwnic wydzielających projektowane pomieszczenia.

− Demontaż i przebudowa istniejących instalacji kolidujących z nowymi pomieszczeniami, elektrycznych i słaboprądowych

− Montaż stolarki drzwiowej w części piwnicy objętej opracowaniem i w klatce schodowej,

(11)

− Wykonanie nowych instalacji: wod. - kan., co, wentylacji mechanicznej, elektrycznej,

− wykonanie tynków, wylewek, posadzek, okładzin ścian i powłok malarskich,

Poddasze

− Wudłużenie szybu windowego do poziomu poddasza i wykonanie dodatkowego przystanku windy i dostosowanie dźwigu do dodatkowego piętra

− Przebudowa ostatniego stopnia klatki centralnej (różnica poziomów)

− Nadbudowa ścian zewnętrznych w obrębie windy i klatki schodowej, likwidacja i przeniesienie okien, przebudowa dachu – dach płaski z attyką, drewniany, ocieplony, kryty membraną dachową pcv, nadmudowa kominów

− Rozbiórka części stropu nad istniejącą klatką schodową, w południowej części budynku, wykonanie schodów na poddasze, ściany klatki schodowej z cegły pełnej.

− Przebudowa dachu po południowej stronie budynku.

− Wykonanie ściany szczytowej po południowej stronie budynku.

− Wykonanie stropu na poddaszu - belki HEA 120 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyty 2 x OSB 2,5 cm, posadzka z wykładziny PVC. W pomieszczeniach z posadzką gresową - belki HEA 100 w rozstawie co 1,0 m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyta 1 x OSB 2,5 cm, wylewka cementowa 3,5 cm zbrojona siatką, płytki ceramiczne, podłogowe, antypoślizgowe. Belki oparte na projektowanych podwalinach wylewanych 25 cm x 25 cm nad ścianami nośnymi III piętra.

− Wykonanie dodatkowych 16 okien połaciowych na poddaszu o wymiarach 140 cm x 114 cm oraz 2 okien 70 cm x 110 cm, wyposażonych w rolety zewnętrzne

− Wykonanie dwóch okien w nowej ścianie szczytowej o wymiarach 90 cm x 170 cm.

− Montaż klapy dymowej w klatce południowej i okna oddymiającego w klatce centralnej

− Wykonanie termoizolacji poddasza.

− Wykonanie sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji drewnianej dachu z płyt włókno- cementowych.

− Wykonanie lekkich ścian działowych z płyt GKF na ruszcie systemowym

− Montaż stolarki drzwiowej w części piwnicy objętej opracowaniem i w klatce schodowej,

− Wykonanie nowych instalacji: wod. - kan., co, wentylacji mechanicznej, elektrycznej,

− wykonanie tynków, wylewek, posadzek, okładzin ścian i powłok malarskich,

Zagospodarowanie zewnętrzne

− Przełożenie kolidującego odcinka kanalizacji deszczowej.

− Przełożenie drenażu opaskowego

(12)

− Zabezpieczenie kabla elektrycznego zasilającego eNN rura stalowa dwudzielna na odcinku L=6,0m

− Wykonanie przyłącza kablowego eNN do piwnic

− Przedłużenie chodnika Uwaga:

Zaplecze budowy i obsługa komunikacyjna budowy - w gestii Wykonawcy – do uzgodnienia z Zarządcą obiektu.

2. Warunki realizacji robót:

1. Wykonawca może przystąpić do robót po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej i decyzji o pozwoleniu na budowę

2. Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie Domu Studenta. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Placówki. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach, kiedy mieszkańcy są poza obiektem (jeśli to możliwe) 3. Roboty będą prowadzone na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wynikającą z zapisów w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz uzgodnień z Zamawiającym.

4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych oraz wiedzą techniczną.

5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) – jeden egzemplarz planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu – jeśli wymóg ten zostanie określony w Projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę,

b. przedłożenie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem do wiadomości Zamawiającego),

c. prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

6. Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również :

(13)

a. organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztów zużycia wody, zrzutu ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,

b. natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

c. ochrona drzewostanu

d. przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w niezbędnych uzgodnieniach e. przed rozpoczęciem robót :

· zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich,

· nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

· pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów,

f. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

g. opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,

h. wykonania niezbędnych prób, badań uzgodnień, nadzorów i odbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. :

− pomiary natężenia oświetlenia,

− pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności zerowania

− pomiary rezystencji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych

− próby szczelności instalacji sanitarnych

− pomiary skuteczności wentylacji

i. skompletowanie i przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu za pośrednictwem Inwestora dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art.60. Prawa Budowlanego).

7. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowiązek uwzględniać koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej. Ilość oraz miejsce wywozu odpadów należy zgłosić odpowiednim organom, do wiadomości ZIM.

8. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21).

(14)

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz

sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe, odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo,

- oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

- wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

10. Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania i wykończeniowych Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów na obiekcie, przedstawić Zamawiającemu i użytkownikowi propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne celem akceptacji.

11. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

12. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego.

13. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

a. Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwoleń i zatwierdzeń Zamawiający przygotuje stosowne pełnomocnictwo dla osób wskazanych przez Wykonawcę

(15)

b. Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dla potrzeb realizacji robót projektu organizacji placu i zaplecza budowy, z obsługą komunikacyjną budowy oraz uzgodnienia z właściwymi służbami.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji piwnica - kondygnacja -1

NR pomieszczenie powierzchnia [m2]

-1.01 klatka schodowa 18,90

-1.02 korytarz + szatnia 14,04

-1.03 kantorek 7,84

-1.04 warsztat 84,64

-1.05 pom. techniczne 14,45

-1.06 pom. porządkowe 5,86

-1.07 wc damski i dla np 4,24

-1.08 przedsionek 1,86

-1.09 wc męski 1,55

poddasze - kondygnacja +5

NR pomieszczenie powierzchnia [m2]

5.01 klatka schodowa 21,40

5.02 korytarz 25,94

5.03 pom. porządkowe 4,73

5.04 pracownia 264,05

5.05 szatnia 9,27

5.06 kuchnia 15,28

5.07 przedsionek 1,68

5.08 wc damski 1,86

5.09 wc damski i dla np 4,00

5.10 pracownia 121,95

5.11 kantorek 11,40

5.12 klatka schodowa 23,47

5.13 przedsionek 1,94

5.14 przedsionek 2,90

5.15 wc męski 1,20

5.16 wc męski 1,45

(16)

b) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni : powierzchnie wg rzeczywistych wymiarów przebudowywanych i remontowanych pomieszczeń oraz wymogów przepisów i norm.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

6.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów a. Odbiór dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano - wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po doręczeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót.

b. Odbiór robót budowlanych: częściowy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, z niezbędna dokumentacją laboratoryjną i pomiarową

- za zakończone elementy robót na podstawie protokołów odbioru robót, końcowy:

- Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

badania odbiorowe:

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

c. Wykonanie niezbędnych prób, badań uzgodnień, nadzorów i odbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. :

- pomiary natężenia oświetlenia,

(17)

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności zerowania - pomiary rezystencji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych

- próby szczelności instalacji sanitarnych - pomiary skuteczności wentylacji

6.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy W zakresie przygotowania terenu należy:

a) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie się do warunków i zaleceń wydziału uzgadniającego Urzędu Miasta.

b) zagospodarowanie placu budowy

6.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury i konstrukcji

a) nowe ściany: w piwnicy murowane z cegły ceramicznej, na poddaszu – płyta GKF. Ściany zewnętrzne z bloczka pianobetonowego

b) wykończenie ścian i sufitów : gładź gipsowa

c) instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach), zabezpieczone przed działaniem szkodliwych warunków,

d) instalacje ppoż. wewnątrz oraz sprzęt gaśniczy wg wymogów i zaleceń ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej

e) posadzka pomieszczeń na jednym poziomie, bez progów f) izolacje :

· przy doborze materiałów izolacyjnych należy uwzględnić nie tylko ich cechy fizyczne i mechaniczne (nasiąkliwość wytrzymałość), ale również opór termiczny,

· do izolacji pomieszczeń mokrych mogą być stosowane materiały odporne na procesy korozji biologicznej, nienasiąkliwe oraz przenoszące naprężenia rozciągające, które mogą wystąpić przy odkształceniach konstrukcji budynku,

· materiały zastosowane do izolacji cieplnych wbudować w stanie powietrznosuchym,

g) na wejściu zewnętrznym należy zaprojektować systemową wycieraczkę zewnętrzną i wewnętrzną, wpuszczaną w posadzkę

h) schody zewnętrzne wykończone okładziną z płytek betonowych, z posypką granitową, z balustradą ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

6.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji Warsztaty:

− instal.elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazd wtykowych,

− instal. zasilająca urządzeń i maszyn

(18)

− ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych, przepływowych

− c.o. z grzejnikami płytowymi z zaworami odcinającymi i termostatycznymi (w wersji wandaloodpornej),

− wentylacja mechaniczna, nawiewno - wywiewna

− instal. komputerowa,

Pracownia na poddaszu

− instal.elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazd wtykowych,

− ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych, przepływowych

− c.o. z grzejnikami płytowymi z zaworami odcinającymi i termostatycznymi (w wersji wandaloodpornej),

− wentylacja mechaniczna, nawiewno - wywiewna

− instal. komputerowa,

Sanitariaty:

− instal. elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazd wtykowych,

− ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych, przepływowych,

− c.o. z grzejnikami płytowymi z zaworami odcinającymi i termostatycznymi (w wersji wandaloodpornej),

− wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie (włączanie automatyczne),

Hol:

− instalacja elektryczna z osprzętem, oświetlenia, oświetlenie ewakuacyjne

− c.o. z grzejnikami płytowymi z zaworami odcinającym i termostatycznymi (w wersji wandaloodpornej),

Klatka schodowa:

− instal. elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenie ewakuacyjne

− c.o. z grzejnikami płytowymi z zaworami odcinającymi i termostatycznymi (w wersji wandaloodpornej),

− instalacja oddymiania

6.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia a) wymagane wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Warsztaty:

− posadzka z płytek gresowych z cokołem wys. 20cm

(19)

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6m,

− drzwi – aluminiowe

− umywalki ceramiczne, z baterią stojącą,

− zlewozmywaki dwukomorowe, ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) wg DIN 24537

Pracownia poddasze:

− posadzka z wykładziny linoleum z wywinięciem na ściany,

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6m,

− okno w ścianach PCV, min. 5 komorowe, rozwieralno-uchylne, z szybą zewnętrzną klasy P2, U min. = 1,0 W/m2 K, parapet wewnętrzny z PCV, zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo,

− okna dachowe drewniane

− drzwi - aluminiowe

− umywalki ceramiczne, z baterią stojącą,

− zlewozmywaki dwukomorowe, ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) wg DIN 24537

− wanna stojąca

Sanitariaty:

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20cm

− okładzina z płytek ściennych do wysokości drzwi,

− drewniane, laminowane, z samozamykaczem, kratką wentylacyjną,

− ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą akrylową

− miska ustępowa wisząca z przyciskiem dwudzielnym,

− umywalka z baterią stojącą

− lustro, pojemnik na papier toaletowy, dozownik ręczników papierowych i mydła w płynie, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, podłogowa kratka ściekowa ze stali nierdzewnej,

Hol:

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20cm

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6m,

− drzwi – aluminiowe,

Klatki schodowe:

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20cm

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6m,

− drzwi – aluminiowe, p.poż

(20)

b) rodzaj i standard wykończenia pomieszczeń:

− stolarka okienna z PCV z rozszczelnieniem – profile 5–komorowe, wyposażona w nawiewniki higrosterowane,

− drzwi zewnętrzne - aluminiowe, z szybami klasy P2, U min. = 1,0 W/m2 K, wyposażone w samozamykacz i 2 zamki

− drzwi ognioodporne, klatki schodowe - aluminiowe, przeszklone szybą klasy P2, wyposażone w 1 zamek

− drzwi wewnętrzne, wejściowe - aluminiowe, wyposażone w 1 zamek :

− drzwi sanitariatów – laminowane (CPL) o gr. 0,7mm. Wypełnieniem skrzydła jest płyta wiórowa otworowa. Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona dwustronnie płytą HDF gr 3mm. Do każdych drzwi należy zastosować ograniczniki kąta otwarcia.

Skrzydła drzwiowe wyposażone są wtrzy zawiasy czopowe, spełniające wymagania polskiej normy - kolor "srebrny", umożliwiające otwarcie drzwi do 180 stopni, zamek z wkładką patentową Ościeżnica metalowe w systemie drzwi w rozmiarach dostosowanych do grubości ścian.

Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę. Rozwartość szczeliny progowej wynosi max 7 mm.

Wycięcie w ościeżnicy umożliwiające całkowite regulowanie. Dół ościeżnicy zabezpieczyć blaszką ślizgową chroniącą ościeżnicę przed działaniem mechanizmu samozamykającego.Z wentylacją i zamknięciem-blokadą posadzki

− posadzka ceramiczna z cokolikami – płytki gres (nasiąkliwość <0,5%; ścieralność wgłębna max.175m3; odporność na plamienie - min. klasa 4. twardość płytek wg skali Mosha – min. klasy 7, właściwości antypoślizgowe dostosowane do charakteru pomieszczenia

− wykładzina - typu linoleum grubości min. 3 mm, z wkomponowanymi wzorami, łamiącymi monotonię posadzki, wykładzina naturalna na bazie oleju lnianego, homogeniczna, o grubości min. 3,0 mm, pokryta warstwą ochronną; odporność na ścieranie, wykładzina wywinięta na ścianę – wysokość cokołu 10 cm

wg normy EN 649 – Grupa P; odporność na wgniecenie wg normy EN –685 < 0,1 mm;

odporność ogniowa wg normy DIN 4102 – B1; klasa użytkowa wg normy EN 685 – 34;

klasa twardości-K5; właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51 130 – R 9, R11;

gwarancja – min. 5 lat.

- powłoki malarskie - farbami akrylowymi w różnych kolorach, do wysokości 1,6 m lamperie malowane farbą olejną matową lub półmatową

- glazura - płytki ścienne do wysokości drzwi, wykończenie listwami, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wyoblone lub docinane na szlif

- schody zewnętrzne wykończone okładziną z płytek betonowych, z posypką granitową, z balustradą ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

(21)

instalacje:

− przewody instalacji wodnej łączone przez zgrzewanie,

− woda zimna - wykonane z propylenu PP,

− instalacje c.o. – wykonane z propylenu PP wzmocnionego wkładką aluminiową (stabilizowane),

− grzejniki płytowe z zaworem termostatycznym i zaworem odcinającym powrót (w wersji wandaloodpornej)

− instalacja elektryczna, ppoż. zgodna z obowiązującymi przepisami

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka nr 16/7 obręb 169.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych :

- mapa do celów projektowych

- dokumentacja archiwalna na budowę internatu z pawilonem stołówki z 1963r.

- dokumentacja archiwalna na nadbudowę dachu z 1998r.

- ekspertyza konstrukcyjna z 2010 r.

- dokumentacja archiwalna zmiany konstrukcji dachu z 2011 r

dokumentacja archiwalna na dostosowanie budynku do wymagań dostępności osób niepełnosprawnych z 2012r.

- koncepcja architektoniczna pt. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie na pracownie studenckie

Opracował : Mariola Mazurowska

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :