4556o 4 większa od liczby 3 jest liczba o 2 większa od liczby 15 jest liczba Liczba 5 jest mniejsza od liczby 9 oLiczba 12 jest mniejsza od liczby 18 o

Download (0)

Full text

(1)

Test – wersja dla nauczyciela

Zadania od 1. do 4. diagnozują wiedzę i umiejętności w zakresie sprawności rachunkowej zgodnie z pkt 2.4., 3.1.

i 3.2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Uczeń:

2.4. porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu:

liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.

3.1. wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania […] oraz związki między nimi […].

3.2. dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10 […].

Zadanie 1. (0–1)

Klucz odpowiedzi:

1 p. – wpisanie kolejno brakujących liczb: 11, 12; 13,16; 19, 18.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

Uzupełnij kolejne brakujące liczby.

Zadanie 2. (0–2)

Klucz odpowiedzi:

I. 1 p. – wpisanie w okienka kolejnych liczb: 7, 17.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

II. 1 p. – otoczenie pętlami liczb: 4, 6.

I. Wpisz w okienka właściwe liczby.

Do wykonania zadań uczniom będą potrzebne: ołówek, gumka i zestaw kredek.

4 5

5 6 o 4 większa od liczby 3 jest liczba

o 2 większa od liczby 15 jest liczba Liczba 5 jest mniejsza od liczby 9 o

Liczba 12 jest mniejsza od liczby 18 o

II. Otocz pętlami właściwe liczby.

8, 9, 10, , , 14, 15,

20, , , 17

(2)

Zadanie 3. (0–1)

Klucz odpowiedzi:

1 p. – wpisanie kolejno wyników: 17, 19, 2, 7.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

Oblicz i zapisz wyniki.

Zadanie 4. (0–2)

Klucz odpowiedzi:

I. 1 p. – uzupełnienie liczb w działaniach: 12 + 8 = 20, 11 + 7 = 18, 14 + 6 = 20, 15 + 4 = 19.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

II. 1 p. – wpisanie wyników odejmowania i sprawdzenie ich za pomocą dodawania: 9 – 2 = 7, bo 7 + 2 = 9; 19 – 9 = 10, bo 10 + 9 = 19; 16 – 5 = 11, bo 11 + 5 = 16.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

I. Oblicz każde działanie i uzupełnij brakującą liczbę.

10 + 5 + 2 = 12 – 2 – 8 = 12 + 3 + 4 = 16 – 6 – 3 =

II. Oblicz i sprawdź wyniki za pomocą dodawania.

12 + = 20 14 + = 20

11 + = 18 15 + = 19

Przykład: 10 – 6 = 4, bo 4 + 6 = 10 9 – 2 = , bo

19 – 9 = , bo

16 – 5 = , bo

(3)

wczesnoszkolna.

Uczeń:

1.1. określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób […].

1.2. porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej […].

5.1. rozpoznaje […] na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt [...]; wyodrębnia te figury spośród innych figur; […] rysuje […], wykorzystując sieć kwadratową.

5.2. mierzy długość odcinków, [...] podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr [...].

5.4. dostrzega symetrię […].

Zadanie 5. (0–1)

Klucz odpowiedzi:

1 p. – narysowanie drogi z muzeum do kina.

Ala poszła do muzeum, które było po prawej stronie drogi. Gdy wyszła z muzeum, dalej poszła prosto tą samą drogą. Potem skręciła w lewo i poszła do kina.

Narysuj jej drogę z muzeum do kina.

(4)

Zadanie 6. (0–2)

Klucz odpowiedzi:

I. 1 p. – połączenie liniami trzech kredek tej samej długości.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

II. 1 p. – pokolorowanie niebeską kredką 2 dużych kwadratów, a czerwoną kredką 3 małych prostokątów.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

I. Połącz liniami kredki tej samej długości.

II. Pokoloruj niebieską kredką duże kwadraty, a czerwoną kredką małe prostokąty.

(5)

Klucz odpowiedzi:

1 p. – wpisanie obok imion liczb: Ania 12 cm, Zosia 16 cm.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

Ania i Zosia układają węże z patyczków o jednakowej długości. Jeden patyczek ma 2 cm długości. Oblicz długość każdego węża. Wpisz wyniki w okienka.

Ania cm

Zosia cm

(6)

Zadanie 8. (0–2)

Klucz odpowiedzi:

I. 1 p. – dorysowanie symetrycznej drugiej połowy rysunku.

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

II. 1 p. – otoczenie pętlą drugiej symetrycznej połowy motyla.

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

I. Dorysuj drugą połowę rysunku.

II. Otocz pętlą rysunek, który jest drugą częścią motyla.

(7)

Zadanie 9. (0–1)

Klucz odpowiedzi:

1 p. – otoczenie pętlą zegara wskazującego godz.1.00.

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Olga w soboty ma zajęcia baletowe. Wychodzi z domu o godzinie, która jest pokazana na zegarze. Dziewczynka wraca do domu po dwóch godzinach.

Otocz pętlą zegar, który wskazuje godzinę powrotu Olgi do domu.

– edukacja wczesnoszkolna.

Uczeń:

4.1. analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste […]; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań […], rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób.

6.3. wykonuje obliczenia pieniężne; […] rozróżnia nominały na monetach […].

6.4. odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami […]; posługuje się jednostkami czasu: […] godzina […].

Wyjście Olgi Powrót Olgi

12

7 6 5

8 4

9

10 2

11 1

3

12

7 6 5

8 4

9

10 2

11 1

3

12

7 6 5

8 4

9

10 2

11 1

3

(8)

Zadanie 10. (0–2)

I. Otocz pętlami monety, które zostaną Monice po zapłaceniu za trzy naklejki.

Zadanie 11. (0–1)

Klucz odpowiedzi:

1 p. – pokolorowanie kółek: 4 zielone, 7 czerwonych, 3 niebieskie; wpisanie w okienko liczby 3.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

Na zawodach sportowych było 14 uczestników. Wśród nich 4 miało zielone koszulki, 7 miało czerwone koszulki.

Ilu zawodników miało niebieskie koszulki? Pokoloruj kółka zgodnie z treścią zadania. Wynik wpisz w okienko.

Niebieskie koszulki ma zawodników.

8 zł 4 zł 6 zł

monety Jurka

II. Jurek ma monety, jak na rysunku. Które słodycze może kupić Jurek, za wszystkie pieniądze? Otocz pętlami te słodycze.

Klucz odpowiedzi:

I. 1 p. – otoczenie pętlami monet: 2 zł, 2 zł lub 2 zł, 1 zł, 1 zł.

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

II. 1 p. – otoczenie pętlami czekolady i batona.

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

3 zł

(9)

Klucz odpowiedzi:

I. 1 p. – narysowanie w kolejnych wazonach: 6 kwiatów, 3 kwiaty, 4 kwiaty; wpisanie w okienko liczby 13.

0 p. – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

II. 1 p. – zapisanie obliczenia: 15 – 5 = 10 lub narysowanie 5 zielonych jabłek i 10 czerwonych jabłek; wpisanie w okienko liczby 10.

I. Milena wstawiła kwiaty do trzech wazonów.

Do pierwszego wazonu wstawiła 6 kwiatów, do drugiego wstawiła 3 kwiaty. Do trzeciego wazonu wstawiła

o dwa kwiaty mniej niż do wazonu pierwszego.

Narysuj właściwą liczbę kwiatów w każdym wazonie.

Ile razem kwiatów było w wazonach? Wynik wpisz w okienko.

II. Na stole leży 15 jabłek. Wśród nich jest 5 jabłek zielonych. Pozostałe jabłka są czerwone. Ile jest czerwonych jabłek?

Zapisz obliczenie lub wykonaj rysunek. Wynik wpisz w okienko.

Jest czerwonych jabłek.

Razem było kwiatów.

Figure

Updating...

References

Related subjects :