SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2019/2020 A. CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Atmosfera w klasie i w szkole – nieprawidłowe relacje między uczniami. a) Opis problemu:

Download (0)

Full text

(1)

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2019/2020

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Atmosfera w klasie i w szkole – nieprawidłowe relacje między uczniami.

a) Opis problemu: Po analizie wyników autoewaluacji w zakresie badania klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety, stwierdziliśmy, że w szkole występują problemy z niewłaściwym zachowaniem uczniów w stosunku do siebie – często sobie dokuczają, ośmieszają, popychają i biją się ze sobą (43%), nie starają się o to, by nikt w klasie nie był odosobniony (40%). Powyższe dane dotyczą wypowiedzi uczniów.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: Ważnym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie przyjaznego klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Panujące nieprawidłowe relacje pomiędzyuczniami zaburzają ten klimat, dlatego też należy podjąć działania zmierzające do ich poprawy.

Wyboru problemu priorytetowego dokonał zespół ds. promocji zdrowia, został on zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

2. Przyczyny istnienia problemu:

• brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapanowania nad emocjami, uleganie złości;

• brak empatii.

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu:

• integracja uczniów w zespołach klasowych;

• nauka właściwych zachowań, relacji wobec innych osób;

• uświadomienie skutków i konsekwencji niewłaściwych zachowań;

• podnoszenie umiejętności radzenia sobie uczniów w sytuacjach trudnych.

(2)

B. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Cel: Poprawa relacji interpersonalnych między uczniami.

2. Kryterium sukcesu: Zwiększenie liczby uczniów zadowolonych z relacji w grupie rówieśniczej o 1 punkt.

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Rozmowy z uczniami, sprawdzenie stopnia osiągania kryterium sukcesu, ankieta ewaluacyjna.

b) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół ds. promocji zdrowia – czerwiec 2020r.

(3)

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Termin realizacji

Wykonawcy/ osoby odpowiedzialne

Środki/

zasoby

Sposoby sprawdzania

wykonania zadania 1 Zapoznanie społeczności szkolnej z

priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2019/2020.

2. Zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów kl. IV-VII na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

3.Zajęcia dla uczniów kl. VII-VIII „Być albo nie być w grupie” – wpływ oraz oczekiwania grupy, umiejętności interpersonalne

4 „Wyraź siebie” – poprawa umiejętności adekwatnego wyrażania emocji oraz rozróżniania komunikacji werbalnej od niewerbalnej. Zajęcia dla ucz. kl. VII- VIII

5. Zajęcia „Dbaj o swoje prawa” – wzmocnienie asertywności, poprawa umiejętności okazywania szacunku innym osobom w kl. VII-VIII

- uczniowie, nauczyciele, pracownicy

niepedagogiczni i rodzice znają priorytet na rok szkolny 2019/2020.

- 80% uczniów weźmie udział w konkursie na logo szkoły promującej zdrowie

- 95% uczniów weźmie udział w zajęciach

- 95% uczniów weźmie udział w zajęciach

- 95% uczniów weźmie udział w zajęciach

- wrzesień 2019r.

- grudzień 2019r.

- październik 2019

-listopad 2019

listopad/grudz ień 2019

- szkolny zespół ds.

promocji zdrowia, wychowawcy klas.

- M. Hering, S. Wirska Lasch

- pedagog szkolny, wychowawcy

- pedagog szkolny, wychowawcy

- pedagog szkolny

- własne

-własne

- Gminna Komisja Rozwiązy wania prob.

Alkohol.

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- protokół z RP, wpisy w dzienniku, protokoły zebrań z rodzicami.

- prace plastyczne

- sprawozdanie pedagoga z

przeprowadzonych zajęć, wpisy w dzienniku

- wpisy w dzienniku, sprawozdanie

- sprawozdanie

(4)

6.„Co to jest złość? Jak radzić sobie z przemocą i agresją? – zajęcia dla klas I – III.

7. Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Życzliwości

8. „Jak dochodzi do przemocy? Jak pomagać i jak się bronić?” – zajęcia dla klas IV-VI

9.Zajęcia dla uczniów kl. VII-VIII „Jak jest w rzeczywistości?” – poprawa umiejętności krytycznej oceny informacji, refleksji nad różnicą pomiędzy własnymi opiniami a rzeczywistymi danymi na temat używania substancji psychoaktywnych, korygowanie niepożądanych zachowań

10. Konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas

- 95% uczniów klas I-III weźmie udział w zajęciach

- wyłonienie

najżyczliwszych uczniów, nauczyciela i pracownika wśród społeczności szkolnej

- 90% uczniów klas IV-VI weźmie udział w zajęciach

- 95% uczniów weźmie udział w zajęciach

- 80% dzieci weźmie udział

listopad/grudz ień 2019

- listopad 2019

- listopad/

grudzień 2019

- październik/

listopad 2019

- październik 2019

- pedagog szkolny, pielęgniarka

- M. Hering

- pedagog szkolny,

wych. klas,

pielęgniarka

- pedagog szkolny, wych. klas

- pedagog szkolny, Sylwia Wirska

- G.K.

R.P.A.

- własne

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- sprawozdanie

- zdjęcia, wpis na stronie int.

- sprawozdanie, wpisy w dzienniku

- sprawozdanie, wpisy w dzienniku

- wystawa prac

(5)

I – VI „Jak spędzam wolny czas?”

11. Zabawy podwórkowe i sportowe, konkursy – Święto Szkoły

12. Warsztaty dla rodziców: „ Aby lepiej zrozumieć nastolatków” – rozwój w okresie wczesnej adolescencji, rozpowszechnianie substancji psychoaktywnych przez młodzież, czynniki ryzyka używania tych substancji, „Sprawowanie opieki rodzicielskiej to wspólne dorastanie do podejmowania decyzji – sposoby radzenia sobie ze zmianami w pełnieniu ról w rodzinie”

13. Konkurs na hasło reklamowe zdrowych produktów w klasach II-IV

14. Konkurs kulinarny – przepis na

„Zdrowe danie” w klasach V-VIII

w konkursie

- 90% uczniów weźmie udział w imprezie

- 70% rodziców weźmie udział w warsztatach.

- 70% uczniów weźmie udział w konkursie

- 70% uczniów weźmie udział w konkursie

- wrzesień / listopad 2019

- wrzesień i grudzień 2019

- wrzesień 2019

- listopad / grudzień 2019

Lasch

- D. Kutełło, wych.

klas

- dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog

- pedagod szkolny, E. Sobczyńska

- pedagog szkolny,

wych. klas,

J. Mańczak

- własne, G.K.R.P.A

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- wpisy w dzienniku, informacja na stronie internetowej szkoły

- zeszyt protokołów zebrań z rodzicami

- prace uczniów, zdjęcia na stronie Internetowej szkoły, sprawozdanie - prace uczniów, zdjęcia na stronie internetowej

(6)

15. Organizowanie imprez integracyjnych w oddziałach przedszkolnych i klasach I- VIII: (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Święto Rodziny, ślubowanie kl. I, pasowanie na czytelnika, wigilie klasowe, zabawa andrzejkowa i karnawałowa, Dzień Pluszowego Misia)

16. Integracja zespołów klasowych podczas wycieczek, wycieczek rowerowych, wyjazdów do kina, teatru i na basen.

17. Warsztaty dla rodziców „ Dobre relacje z moim dzieckiem to także ustalenie zasad zachowania”.

18. Zajęcia dla uczniów kl. VII-VIII

„Lew salonowy” – poprawa umiejętności rozpoznawania i doceniania pozytywnych cech, akceptacji pozytywnej informacji zwrotnej”.

19. Zajęcia dla uczniów kl.VII-VIII

„ Umiejętność radzenia sobie” – radzenie sobie ze słabościami.

20. Zajęcia dla uczniów kl. VII-VIII

- 90% udziału uczniów w imprezach

- 90% uczniów weźmie udział

- 70% rodziców weźmie udział w warsztatach

- 90% uczniów weźmie udział w zajęciach

- 90% uczniów weźmie udział w zajęciach

-wg kalendarza

Rok szkolny 2019/2020

- maj 2020

- okres II

- okres II

- okres II

- wychowawcy, nauczyciele

- wychowawcy, nauczyciele

- dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog

- pedagog szkolny, wych. klas

- pedagog szkolny, wych. klas

- pedagog szkolny,

- własne

- własne

- G.K R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

- G.K.

szkoły, sprawozdanie - wpisy w dzienniku, informacje na stronie internetowej szkoły, zdjęcia

- karty wycieczek

- zeszyt protokołów zebrań z rodzicami

- sprawozdanie, wpisy w dzienniku

- sprawozdanie, wpisy w dzienniku

- sprawozdanie,

(7)

„Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” – poprawa

umiejętności rozróżniania

konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz myślenia twórczego i samokontroli.

21. „Coś na ząb”- przygotowanie przez uczniów kl. II-VII zdrowych przekąsek.

- 90% uczniów weźmie udział w zajęciach

- 90% uczniów weźmie udział w przygotowaniu zdrowych przekąsek

- kl. VII- październik,

kl. VI-

listopad, kl.

V-grudzień,

kl. IV-

marzec, kl.III- kwiecień, kl.

II-maj.

-

wych. Klas

- wychowawcy

R.P.A.

- G.K.

R.P.A.

wpisy w dzienniku

- zdj. na stronie internetowej szkoły, wpisy w dzienniku.

Figure

Updating...

References

Related subjects :