Pełen tekst

(1)

ST-2106N Seagate 5,25" S C S I

P ojem ność D ysk n iestorm a to w an y Form at (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B] 101,1 86,8

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B]

ście żki [B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar wysokość [m m ]

szerokość [m m ] g łę b o ko ść [m m ]

ciężar [k g ]

Geometria napędu

d yskó w 3

c y lin d ró w 1022

g ło w ic danych 5

g ło w ic serw o sum a sekto ró w

sekt/ścieżkę 36

O późnienia [m s ]

Średnio '1 8

R/W

TR/TR 4

Max 35

La tency 8,33 Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

[°C]

Dopuszczalne p rz e c ią ż g ra w it [G]

Dysk zaparkow any Praca bez b łę d ó w B łę d y koryg ow aln e

Prędkość tra n sm isji M B/s]

Dysk <-> B u fo r 1,25 Szyna SCSI: s y n c / (async)

Po], zapas.

ZBR

N iezaw odność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL pa ta] ON/OFF [*1000] RER UER SER 100

B u fo r dysku [k B ] 8 (32 opcja) Prędkość obr. [1 /m ln ] 3600

Sytem kod ow ania (2,7)RLL Gęstość zap isu [TP I] 960

P o zycjon er Voice Coil

S tart / S top [s ] Poz. hał. [d B A @ 1m ]

Typowy R/W Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 18 63

lin ia +12V [A ] 1,000 4,500

lin ia +5V [A ] 1,000 1,700

(2)

PE $

Praca bez kontroli parzystości.

UJQ- Praca z kontrolą parzystości.

AB

%

Zarezerwowana.

BC

§

Rezystory zasilane przez magistralę.

o o

Rezystory zasilane przez dysk.

UJQ Zarezerwowana.

Zarezerwowana.

FG

§

Test dysku zarezerwowany przez producenta.

GH

%

Start dysku na rozkaz.

1 — I L _

G N D D80

G N D DB1

G N D D62

G N D D83

G N D D B4

G N D D S5

G N D D B6

G N D D B7

G N D D B P

G N D G N D

G N D G N D

R E S R E S

O P N T R M

R E S R E S

G N D G N D

G N D ATN

G N D G N D

G N D B S Y

G N D A C K

G N D R S T

G N D M S G

G N D S E L

G N D C/D

G N D R E Q

G N D LO

TP2 TP1 Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.

TP2

TP1 Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.

TP2 TP1 Pakiety R-T otrzymują zasilanie od strony magistrali SCSI za po­

średnictwem linii TERMPWR (zwora w położeniu ’X j

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :