Zna zasady pracy na lekcjach Zna kryteria oceniania

20  Download (0)

Full text

(1)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 1-2

Lekcje: 3- 6

Food

Uwagi

Organizacja pracy na lekcjach angielskiego. Poznanie kryteriów oceniania Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy IV (zdania twierdzące w czasie Present simple

Food – Nazwy produktów żywnościowych, owoców i warzyw.

Tomek and friends. Ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem.

The way it is – ćwiczenia gramatyczne.

Unusual food – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Nazwy produktów żywnościowych i napojów. Nazwy potraw

Czas Present simple

Czas Present simple przeczenia w 3. os. l.

poj.

Czas Present Simple:

zadania twierdzące i przeczenia

Zna zasady pracy na lekcjach Zna kryteria oceniania

 dopasowuje podane nazwy

produktów żywnościowych, owoców i warzyw do obrazków

 uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu

 uszeregowuje podane wyrazy i wyrażenia, tworząc zdania

 zamienia podane zdania twierdzące na przeczenia

 podpisuje obrazki zdaniami w czasie present simple w formie twierdzącej lub przeczącej na podstawie podanych wyrazów

 uzupełnia luki w zdaniach

odpowiednimi formami przeczącymi podanych czasowników w czasie present simple

 układa prawdziwe zdania na temat siebie w czasie present simple na podstawie podanych wyrażeń

 dopasowuje nazwy nietypowych potraw do krajów na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanego tekstu

 wyjaśnia użycie podanych wyrażeń w wysłuchanej i przeczytanej historyjce obrazkowej

 pisze zdania twierdzące i przeczące na temat wybranej osoby w klasie i odgaduje osoby na podstawie zdań kolegów/koleżanek

 uzupełnia tekst piosenki podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i śpiewa piosenkę

 pisze zdania na temat czynności, nie wykonywanych przez siebie i członków swojej rodziny w weekend

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej

 pisze zabawne zdania o nielubianych przez siebie produktach

żywnościowych i napojach

WR Z E S IE Ń

Słuchanie:

rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów Mówienie:

opisywanie ludzi Inne: stosowanie strategii

komunikacyjnych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, posiadanie

świadomości językowej, współdziałanie w grupie

(2)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 7-12

Food

Uwagi

My favourite food – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Ćwiczenia w pisaniu i słuchaniu.

Traditional food – podsumowanie materiału z rozdziału 8.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 8.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czas Present simple  rysuje wskazówki na zegarach na podstawie nagrania

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie nagrania i czyta go z podziałem na role

 prowadzi rozmowę na podstawie modelowego dialogu i podanych godzin

 wyszukuje nazwy produktów żywnościowych i napojów w przeczytanym tekście

 pisze zdania na temat swoich upodobań żywieniowych z wyrazem too

 wyszukuje nazwy brytyjskich posiłków w przeczytanym i wysłuchanym tekście

 uzupełnia luki w zdaniach

odpowiednimi formami czasowników w czasie present simple

 pisze prawdziwe zdania w czasie present simple na podstawie podanych wyrazów

 rozmawia na temat upodobań żywieniowych swoich i kolegi/koleżanki

 pisze tekst w którym opisuje swoje zwyczaje żywieniowe

 przygotowuje pracę pisemną w postaci jadłospisu z czterema polskimi daniami

 rozwiązuje krzyżówkę

WR Z E S IE Ń

Słuchanie:

rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Pisanie: opisywanie potraw,

przedstawianie swoich upodobań

Reagowanie ustne:

proszenie o informacje Inne: stosowanie strategii

komunikacyjnych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, posiadanie

świadomości językowej, współdziałanie w grupie, dokonywanie samooceny

(3)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 13-16

Free time

Uwagi

Free time – czynności

wykonywane w wolnym czasie.

That’s what friends are for – ćwiczenia gramatyczne

Ćwiczenia w pisaniu i słuchaniu.

(Clanker the Robot)

No free time – czytanie ze zrozumieniem.

Czas Present Simple pytania i krótkie odpowiedzi.

Przysłówki częstotliwości

Zaimki dopełnieniowe Zaimki osobowe Czas Present simple

Czas Present simple

 rozmawia na temat podanych czynności

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej

 uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu

 uzupełnia luki w pytaniach

odpowiednimi formami czasowników w czasie present simple i pisze krótkie odpowiedzi na podstawie informacji w tabeli

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania

 pyta i odpowiada na podane pytania

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi zaimkami dopełnieniowymi zgodnie z kontekstem

 przekształca zdania za pomocą zaimków dopełnieniowych

 wskazuje właściwe nazwy zwierząt na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu

 czyta dialog z podziałem na role, uzupełnia luki własnymi informacjami i odgrywa dialog

 dopasowuje podane wyrażenia w języku angielskim do ich polskich odpowiedników

 pisze pytania, które chciałby zadać sławnej osobie

 uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi zaimkami, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę

 wyszukuje zaimki osobowe i dopełnieniowe w wężu wyrazowym i dopasowuje je do siebie

 układa pytania związane z przeczytanym tekstem i odpowiada na pytania kolegi/koleżanki

P A Ź D Z IE R N IK

Słuchanie:

rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne:

proszenie o

informacje, podawanie swoich upodobań Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego Pisanie:

przedstawianie swoich upodobań

Inne: stosowanie strategii

komunikacyjnych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, posiadanie

świadomości językowej, współdziałanie w grupie

(4)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 17-24

Free time

Uwagi

My hobby – ćwiczenia w pisaniu.

Holidays – utrwalenie materiału z rozdziału 9.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 9.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czas Present Simple Spójnik or

Zaimki dopełnieniowe Czas Present simple

 podaje nazwy hobby na podstawie przeczytanego tekstu

 łączy podane zdania za pomocą spójnika or

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu

 wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu

 wskazuje właściwe miejsca na mapie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu

 uzupełnia luki w pytaniach

odpowiednim operatorem do lub does i pisze krótkie odpowiedzi

 pyta i odpowiada na pytania o zainteresowania

 zakreśla właściwe zaimki w zdaniach zgodnie z kontekstem

 uzupełnia luki w zdaniach

informacjami, dotyczącymi własnych zainteresowań

 pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego wolnego czasu

 przygotowuje pracę pisemną w postaci broszury informacyjnej dla zagranicznych turystów z opisami ciekawych miejsc

P A Ź D Z IE R N IK

Słuchanie:

rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne:

proszenie o

informacje, podawanie swoich upodobań Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, opisywanie miejsc Inne: stosowanie strategii

komunikacyjnych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, posiadanie

świadomości językowej, współdziałanie w grupie

(5)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 25- 29

Lekcja 25 poprawa i omówienie sprawdzianu

My friends

Uwagi

Lekcja 26, 27, 28,29 (rozdział

powtórzeniowy Welcome)

Diagnoza po realizacji materiału z podręcznika Steps 1

He’s got black shoes – wprowadzenie słownictwa związanego z ubiorem.

A car boot sale – ćwiczenia w słuchaniu u czytaniu ze zrozumieniem. Zwroty i wyrażenia dnia codziennego

Czas present simple - twierdzenia.

My best friends – rozmawianie o swoich upodobaniach

The superfriends – czytanie ze zrozumieniem, czas present simple.

Nazwy zawodów, hobby i ubrań

Czasownik have got Czasownik modalny can

Czas present simple:

twierdzenia Przysłówki częstotliwości.

Przymiotniki

Czas present simple:

przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi

 dopasowuje podane nazwy ubrań do odpowiednich miejsc na ilustracji,

 pisze zdania na temat ubioru osób, przedstawionych na ilustracji

 słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową

 uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej

 pyta i odpowiada na pytania na podstawie informacji podanych w tabeli

 wstawia podane przysłówki w odpowiednie miejsca w zdaniach

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu

 rozmawia na temat pokazanych przedmiotów, wyrażając swoja opinie na ich temat na podstawie podanych wyrażeń

 przekształca podane zdania na przeczenia

 uzupełnia luki w tekście negatywnymi formami podanych czasowników i wskazuje właściwy obrazek na podstawie tekstu

 uzupełnia luki w zdaniach formami pytającymi podanych czasowników, pisze krótkie

uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 opisuje wybraną osobę i odgaduje osoby, opisywane przez

kolegów/koleżanki

 uzupełnia luki w zdaniach,

dotyczących noszonych przez siebie ubrań

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy rysunku

 pisze prawdziwe i fałszywe zdania na temat czynności wykonywanych przez siebie w trakcie weekendu i odgaduje fałszywe zdania kolegów i koleżanek

P A Ź D Z IE R N IK /L IS T O P A D

Słuchanie:

rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Czytanie:

wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Mówienie:

opisywanie ludzi Reagowanie ustne:

proszenie o

informacje, podawanie swoich upodobań, wyrażanie emocji Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie czynności dnia codziennego,

przedstawianie swoich upodobań

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

(6)

DZIAŁ

SŁOWNICTWO I

TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 30-34

My friends

Uwagi

A beautiful friendship- ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem.

My best friend – opisywanie osób

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 1.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 1.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czas present simple Przysłówki częstotliwości

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 uzupełnia luki w odpowiedziach na pytania do przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich części tekstu

 dopasowuje podane zdania do

odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu

 sporządza notatki w tabeli na temat swojego przyjaciela na podstawie wybranych tematów

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przysłówkami częstotliwości

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu

 pisze prawdziwe zdania na podstawie podanych wyrazów

 pyta i odpowiada na pytania na podstawie podanych wyrażeń

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania

 dzieli przeczytany tekst na akapity

 wypowiada się na temat znanych mu/jej teleturniejów na podstawie podanych pytań

 tworzy opis przyjaciela na podstawie własnych notatek

 pisze tekst o swoich przyszłych urodzinach

 rozwiązuje krzyżówkę

 dopasowuje podane wyrazy do ich polskich odpowiedników

 wyraża opinie na temat pokazanych na ilustracjach piórników

 dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje

L IS T O P A D

Czytanie: ,

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych Reagowanie ustne:

proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań

Pisanie: opisywanie ludzi

Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych

(7)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 35- 38

My school

Uwagi

My school – opisywanie czynności wykonywanych w różnych pomieszczeniach szkolnych.

Chocolate biscuits – wyrażenia dnia codziennego, czytanie ze zrozumieniem.

My room – opisywanie pokoju i sali lekcyjnej – ćwiczenia gramatyczne.

Requests and offers – dialogi w restauracji.

Zaimki

Czas present simple

Przedimki nieokreślone a/an

Określenia some i any Wyrażenie There is/There are

Pytania How many/How much

 dopasowuje podane nazwy pomieszczeń szkolnych do odpowiednich miejsc na ilustracji,

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem

 pyta i odpowiada na pytania o miejsce przebywania osób pokazanych na ilustracji

 słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanej i

wysłuchanej historyjki obrazkowej

 dopasowuje wskazane wyrazy w zdaniach do ich podanych odpowiedników

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 odgrywa krótkie scenki w restauracji/kawiarni na podstawie modelowego dialogu i ilustracji

 uzupełnia luki w notatkach na podstawie wysłuchanych dialogów

 dopasowuje polówki wyrazów do siebie, tworząc nazwy miejsc w szkole

 pisze prawdziwe zdania na temat tego, co i gdzie robi w szkole

 uzupełnia luki w tekście przedimkami nieokreślonymi i some zgodnie z kontekstem

 pisze zdania opisujące pokazane na ilustracjach pomieszczenia na podstawie podanych nazw przedmiotów

 uzupełnia luki w pytaniach i

odpowiedziach, dotyczących ilustracji

 pisze zdania na temat swojego pokoju

 odgrywa dialog w restauracji

L IS T O P A D / G R U D Z IE Ń

Słuchanie:

rozpoznawanie rodzajów sytuacji

komunikacyjnych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych Reagowanie ustne:

proszenie o informacje Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego i miejsc Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(8)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 39-43

My school

Uwagi

The superfriends – czytanie ze zrozumieniem, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

An unusual head teacher – czytanie i sluchanie ze zrozumieniem, opis szkoły.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 2.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 2.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czas present simple

Zaimki dopełnieniowe i osobowe

Czasownik modalny can

 dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do odpowiednich kategorii

 uzupełnia luki w zdaniach przedimkami nieokreślonymi oraz some i any zgodnie z kontekstem

 czyta i słucha historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem

 uzupełnia luki w zdaniach przedimkami nieokreślonymi oraz some i any na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 przekształca podane zdania za pomocą zaimków

 pyta i odpowiada na pytania o wskazane przedmioty, znajdujące się w szkole

 pisze zdania na temat czynności wykonywanych w podanych pomieszczeniach szkolnych

 dopasowuje podane rzeczowniki do odpowiednich kategorii

 uzupełnia luki w kwizie

odpowiednimi zwrotami pytającymi

 pisze dialog na temat olbrzymiej pizzy na podstawie wzoru

 pisze tekst, w którym opisuje swoją szkołę na podstawie własnych notatek

 tworzy listę składników potrzebnych do przygotowania wybranej potrawy i przedstawia ja kolegom i koleżankom

 porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście

 prosi i proponuje wybór podanych produktów i potraw z jadłospisu

G R U D Z IE Ń

Czytanie:

wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Reagowanie ustne:

podawanie swoich upodobań

Pisanie: opisywanie miejsc

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(9)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 44-47

Music

Uwagi

Nazwy instrumentów muzycznych i gatunków muzycznych.

Słownictwo związane z muzyką, wyrażenia dnia codziennego, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

Wprowadzenie czasu present continuous.

Making suggestions – Składanie propozycji i sugestii,

dotyczących spędzenia czasu wolnego,

Czas present simple Wyrażenie would like to

Czas present continuous

Czas present continuous

 dopasowuje nazwy instrumentów muzycznych do ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania i powtarza wyrazy za nagraniem

 dopasowuje nazwy stylów muzycznych do usłyszanych fragmentów muzyki

 słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami posiłkowymi i wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród nich

 pisze zdania w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów i ilustracji

 dopasowuje podane sugestie i propozycje do odpowiednich reakcji na podstawie wysłuchanego dialogu

 proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na propozycje na podstawie podanych wyrażeń i ilustracji

 zastępuje zaznaczone wyrażenia w dialogu innymi, wybranymi spośród podanych opcji

 podaje nazwy usłyszanych instrumentów muzycznych

 wypowiada się na temat instrumentów muzycznych, na których chciałby i nie chciałby grać

 wypowiada się na temat swojej ulubionej muzyki

 pisze zdania na temat swojego ulubionego zespołu muzycznego

 wyjaśnia znaczenie wskazanych wyrażeń z przeczytanej i wysłuchanej historyjki

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania z nagrania na odstawie analizy ilustracji i poprawia błędy w zdaniach fałszywych

 pisze zdania na temat czynności wykonywanych obecnie przez członków swojej rodziny

 odgrywa dialog na forum

S T Y C Z E Ń

Mówienie:

przedstawianie swoich upodobań,

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Pisanie: przedstawianie swoich upodobań, opisywanie czynności Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(10)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 48-52

Music

Uwagi

Czas present continuous:

przeczenia. The superfriends – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem

A pop star – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, opisywanie osób

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 3.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 3.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czas present

continuous: przeczenia

Czas present simple Czas present continuous

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous zgodnie z prawdą

 słucha i czyta historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 dopasowuje pytania do odpowiedzi na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 wskazuje właściwa odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu

 pisze notatki na temat wybranej gwiazdy pop w tabeli

 tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop na podstawie własnych notatek

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy ilustracji

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous i śpiewa piosenkę z nagraniem

 pisze zdania w czasie present continuous na temat osób przedstawionych na ilustracji

 tłumaczy wskazane wyrazy z przeczytanego tekstu na język polski

 wypowiada się na temat telewizyjnych konkursów talentów na podstawie podanych pytań

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu

 podaje nazwy instrumentów muzycznych

S T Y C Z E Ń

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie czynności dnia codziennego Reagowanie ustne:

proszenie o informacje Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego

Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(11)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 53-56

Digital world

Uwagi

Nazwy części komputera.

Słownictwo związane z korzystaniem z komputera

Digital world - wyrażenia dnia codziennego, czytanie ze zrozumieniem.

Czas present continuous:

pytania

In a shop –odgrywanie scenek w sklepie.Pytanie o ceny i podawanie cen przedmiotów Kupowanie towarów związanych z komputerem w sklepie.

Czas present simple Zaimki wskazujące

Czas present continuous

Utrwalenie znajomości czasu present

continuous.

Czas present continuous Wyrażenie would like to

 dopasowuje nazwy części komputera do odpowiednich miejsc na ilustracji

 rysuje linię pomiędzy obrazkami , przedstawiającymi różne części komputera na podstawie nagrania

 słucha, czyta i odgrywa dialogi

 uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie historyjki

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie historyjki

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania w czasie present continuous

 pyta i odpowiada na pytania na podstawie ilustracji

 pyta i odpowiada na pytania o cenę przedmiotów przedstawionych na ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 zapisuje ceny na podstawie nagrania

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanych dialogów

 uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi

 rozmawia na temat korzystania z komputera na podstawie podanych pytań

 dopasowuje podane wyrazy, tworząc wyrażenia związane z użytkowaniem komputera

 odgrywa dialog na forum

 pisze pytania na temat kolegów i koleżanek z klasy w czasie present continuous

S T Y C Z E Ń /L U T Y

Mówienie:

przedstawianie swoich upodobań,

Reagowanie ustne:

podawanie swoich upodobań, proszenie o informacji

Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(12)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 57-61

Digital world

Uwagi

The Superfriends – ćwiczenia gramatyczne z przedimkami, czytanie ze zrozumieniem.

Nazwy produktów żywnościowych

The school of the future – czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia w pisaniu.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 4.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 4.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Przedimki a, an i the

Spójnik because

 dopasowuje obrazki do nazw produktów żywnościowych i dopisuje przed nimi właściwe przedimki

 zakreśla właściwe przedimki w

przeczytanych wiadomościach tekstowych

 czyta i słucha historyjkę ze zrozumieniem

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 opisuje salę lekcyjną przedstawiona na ilustracji

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu i podanych wyrazów

 łączy połówki zdań za pomocą spójnika because

pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych na podstawie modelowego tekstu i własnych

 zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli z regułą gramatyczna na podstawie wysłuchanego i przeczytanego fragmentu

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi przedimkami, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę

 odpowiada na pytanie związane z wysłuchanym i przeczytanym tekstem, zgodnie z własna opinią

 dopowiada końcówki podanych zdań zgodnie z własnymi pomysłami

rozmawia na temat korzystania z różnych urządzeń elektronicznych

L U T Y

Mówienie: opisywanie miejsc

Reagowanie ustne:

podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Pisanie: przedstawianie swoich upodobań Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(13)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 62-65

Nature

Uwagi

My favourite places – wprowadzenie słownictwa związanego ze światem przyrody. Nazwy elementów krajobrazu

The fastest bike - wyrażenia dnia codziennego, czytanie ze zrozumieniem.

Stopniowanie przymiotników – stopień wyższy

Giving opinions – porównywanie i wyrażanie opinii na temat różnych rzeczy i osób.

Czas present simple

Spójnik because Stopień wyższy przymiotników

Stopień wyższy przymiotników Than

 uzupełnia brakujące litery w nazwach pokazanych na ilustracji elementów krajobrazu i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem

 słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 pisze zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i than na podstawie podanych wyrazów

 rozmawia na temat wskazanych tematów, porównując je ze sobą na podstawie podanych przymiotników

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych dialogów

 rozmawia na temat swoich preferencji i opinii związanych z podanymi tematami

 zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi, zgodnie z własnymi

pomysłami

 pisze dialog na podstawie wzoru i podanych wyrazów

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach zgodnie z kontekstem i własną wiedzą

 pisze zdania, w których porównuje osoby ze swojej klasy na podstawie podanych przymiotników

 odgrywa dialog na forum klasy

M A R Z E C

Pisanie /Mówienie:

opisywanie miejsc, ludzi i przedmiotów Reagowanie ustne:

proszenie o informacje, Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych : przedstawianie swoich upodobań

Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(14)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 66-71

Uwagi

Stopniowanie przymiotników – stopień najwyższy

The Superfriends –

stopniowanie przymiotników.

The coldest place on Earth – czytanie ze zrozumieniem, opisywanie miejsc.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 4.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 4.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym

Czas present simple Czas present continuous Przedimki a, an i the Spójnik because Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym Than

 pyta i odpowiada na pytania o pokazane na ilustracjach zwierzęta za pomocą najwyższego stopnia podanych przymiotników

 czyta i słucha historyjkę obrazkową ze zrozumieniem

 tworzy zdania na podstawie podanych wyrazów oraz wysłuchanej i

przeczytanej historyjki

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami w stopniu

najwyższym na podstawie

wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie nagrania

 wyraża swoją opinię na temat rekinów i lwów na podstawie wysłuchanego dialogu

 tworzy opis pokazanego na ilustracji miejsca na podstawie własnych

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami i przymiotnikami w stopniu najwyższym zgodnie z kontekstem i własna wiedzą

 pisze prawdziwe zdania na temat podanych zwierząt z użyciem najwyższego stopnia przymiotników

 wypowiada się na temat swojej opinii, dotyczącej ewentualnego wyjazdu na Antarktykę na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

pisze zdania na temat podanych zwierząt

M A R Z E C /K WI E C IE Ń

Mówienie:

przedstawianie swoich upodobań

Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Pisanie: opisywanie zwierząt, miejsc Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(15)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 72-75

My town

Uwagi

My town.Nazwy sklepów i instytucji. Określanie położenia miejsc w mieście.

We’re lost – czytanie i słuchanie historyjki ze zrozumieniem

Czasownik to be w czasie past simple - wprowadzenie.

Giving directions – wskazywanie drogi.

Przyimki miejsca

Czasownik to be w czasie past simple Wyrażenie There was/There were

 dopasowuje nazwy sklepów i instytucji do odpowiednich miejsc na ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 uzupełnia zdania odpowiednimi nazwami sklepów i instytucji zgodnie z kontekstem

 słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki/dialogu

 uzupełnia luki w zdaniach

odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym i wskazuje te, które są dla niego/niej prawdziwe

 uzupełnia luki w opisie wakacji odpowiednią formą wyrażenia There was/There were zgodnie z

kontekstem

 podpisuje diagramy odpowiednimi wskazówkami, dotyczącymi kierunku

 wyszukuje odpowiednie miejsca na mapie na podstawie wysłuchanych dialogów

 zastępuje wskazane wyrazy w dialogu

 odgaduje nazwy sklepów i instytucji na podstawie zdań wypowiedzianych przez kolegę/koleżankę

i analizy ilustracji

 pisze zdania na temat miejsc w swoim mieście

 pisze zdania na temat tego, gdzie był/była we wskazanym czasie

 wskazuje drogę i reaguje na

wskazówki dotyczące wskazywanego kierunku, znajdując miejsca docelowe na mapie

 odgrywa dialog na forum klasy

K WI E C IE Ń

Mówienie/Pisanie:

opisywanie miejsc Reagowanie ustne:, proszenie o informacje Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Pisanie: przedstawianie swoich upodobań Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia

codziennego, reagowanie na polecenia,

rozpoznawanie rodzajów sytuacji

komunikacyjnych Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(16)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 76-82

My town

Uwagi

Czasownik to be w czasie past simple: pytania i krótkie odpowiedzi

The Superfriends – ćwiczenia gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem.

Ghost Town – czytanie ze zrozumieniem, opisywanie swojego miasta.

London – lekcja kulturowa Opisywanie miast i mniejszych miejscowości oraz atrakcji turystycznych.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 6.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 6.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czasownik to be w czasie past simple:

pytania i krótkie odpowiedzi

Czasownik to be w czasie past simple

Czasownik to be w czasie past simple Wyrażenie There was/There were

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym zgodnie z kontekstem

 pisze pytania z czasownikiem to be w czasie przeszłym na podstawie podanych wyrazów i krótkie odpowiedzi na podstawie nagrania

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 czyta dialog z podziałem na role

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 przekształca podane pytania na czas przeszły i odpowiada na nie

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu

 uzupełnia luki w zdaniach liczbami i datami wyszukanymi w wysłuchanym i przeczytanym tekście

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu zgodnie z własną opinią

 dopasowuje podane tematy do odpowiednich akapitów przeczytanego tekstu

tworzy pisemny opis swojego miejsca zamieszkania

 dopasowuje nazwy atrakcji turystycznych w Londynie do ilustracji

 wypowiada się na temat zabytków Londynu i porównuje Londyn z Warszawą

 przygotowuje projekt w postaci przewodnika po znanym polskim mieście według podanych wskazówek

K WI E C IE Ń

Mówienie: opisywanie miejsc

Reagowanie ustne:

podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, przedstawianie swoich upodobań Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(17)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 83-86

People

Uwagi

People and jobs. Nazwy zawodów, miejsc, w których są wykonywane różne zawody.

A story about a lake –czytanie ze zrozumieniem.

Czas past simple: czasowniki regularne

On the phone – wyrażanie prośby i zapraszanie.

Czas present simple

Czas present simple Czas past simple

Czas past simple:

czasowniki regularne

Czasownik modalny could w prośbach

 dopasowuje podane nazwy zawodów do ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 numeruje podane nazwy zawodów na podstawie nagrania

 pyta i odpowiada na pytania o zawód, który chciałby uprawiać w przyszłości

 słucha, czyta i odgrywa historyjkę/dialog

 wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanej i wysłuchanej historyjki

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple

 pisze formy przeszłe podanych

czasowników na podstawie analizy reguły gramatycznej, dotyczącej pisowni czasowników regularnych

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple zgodnie z kontekstem

 pisze zdania w czasie przeszłym na podstawie podanych wyrazów i ilustracji

 wyraża prośby i reaguje na prośby na podstawie podanych wyrażeń i obrazków oraz przeczytanej wskazówki

 zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi na podstawie podanych wyrażeń

pisze zdania na temat tego, co on/ona i jego/jej rodzina lub przyjaciele robili w zeszły weekend

 odgrywa dialog na forum klasy

M A J

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego Reagowanie ustne:

proszenie o informacje, wyrażanie próśb Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Pisanie: przedstawianie swoich upodobań Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(18)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje: 87-91

People

Uwagi

Czas past simple: czasowniki nieregularne

The Superfriends – ćwiczenia gramatyczne.

Before they were famous – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie listu.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomośći materiału z rozdziału 7.

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału 7.

Poprawa i omówienie sprawdzianu.

Czas past simple:

czasowniki nieregularne

Czas past simple

 dopasowuje podane czasowników do ich właściwych form w czasie przeszłym i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple

 pisze zdania w czasie przeszłym na podstawie podanych wyrazów i ilustracji

 słucha i czyta historyjkę obrazkową

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple

 podaje drugą formę wskazanych czasowników

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami zawodów zgodnie z kontekstem

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności i przekształca czasowniki na formę przeszłą, tworząc zdania

 pisze list, w którym opisuje niezwykły dzień na podstawie własnych notatek i modelowego listu

 wypowiada się na temat sławnych ludzi w swoim kraju

 tłumaczy podane wyrażenia i zwroty na język polski

C Z E R WI E C

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego Reagowanie ustne:

podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań Przetwarzanie tekstu:

zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu czytanego

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego Słuchanie:

wyszukiwanie prostych informacji

szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii

komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej,

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

(19)

DZIAŁ SŁOWNICTWO I TEMATYKA

GRAMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST.

(ocena db, bdb, cel)

CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM

WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI

UCZEŃ: UCZEŃ:

TERMIN

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Lekcje

okolicznościowe Lekcje

(95-100) 5 lekcji:

Uwagi

 HALLOWEEN (1 lekcja)

 CHRISTMAS (Boże Narodzenie) (2 lekcje)

 SAINT VALENTINE’S DAY (Walentynki)

 (1 lekcja)

 EASTER (1 lekcja) (Słownictwo związane z wyżej wymienionymi świętami)

 Potrafi z pomocą nauczyciela napisać życzenia świąteczne

 Zna niektóre słowa związane z danymi świętami

 Zna niektóre poznane obyczaje i tradycje w krajach

anglojęzycznych

 Potrafi samodzielnie napisać życzenia świąteczne

 Swobodnie operuje słownictwem związanym z danymi świętami Zna poznane obyczaje i tradycje w krajach anglojęzycznych

P A Ź D Z IE R N IK /G R U D Z IE Ń /L U T Y K WI E C IE Ń

 Pisanie (życzenia świąteczne)

 Mówienie i słuchanie (kolędy)

 Czytanie (obyczaje i tradycje w krajach

anglojęzycznych

(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :