Nr 4 (249) KWIECIEŃ 2022 MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Pełen tekst

(1)

Nr 4 (249) KWIECIEŃ 2022

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

(2)

WYDAJE I ROZPROWADZA AGENCJA RYNKU ENERGII S.A.

00-728 WARSZAWA UL. BOBROWIECKA 3

TEL.: 22 444 20 00 FAKS: 22 444 20 20 EMAIL: BIURO@ARE.WAW.PL

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE:

Joanna Kacprowska Ewa Dembicz Iwona Moskal

Nakład 50 egz.

PUBLIKACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEDRUK WYBRANYCH DANYCH JEST DOZWOLONY POD WARUNKIEM

WSKAZANIA ŹRÓDŁA

(3)

INFORMACJA

STATYSTYCZNA

O RYNKU PALIW CIEKŁYCH

BIULETYN MIESIĘCZNY

AGENCJA RYNKU ENERGII S.A.

Publikacja opracowana w ramach "Programu badań statystycznych statystyki publicznej"

– badanie statystyczne "Paliwa ciekłe i gazowe"

prowadzone przez Ministra właściwego ds. energii i Prezesa URE.

WARSZAWA 202 2

(4)

Opracowanie merytoryczne Content-related works

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ropy i Paliw Transportowych Agencja Rynku Energii S.A.

Zespół autorski Editorial team

Joanna Kacprowska, Ewa Dembicz, Iwona Moskal

Skład i opracowanie graficzne Typesetting and graphics Agencja Rynku Energii S.A.

ISSN 1642-9389

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła: MKiŚ When publishing data - please indicate the source: MKiŚ

Wydaje i rozprowadza w imieniu MKiŚ Agencja Rynku Energii S.A.

00-728 Warszawa

ul. Bobrowiecka 3

Tel.: 22 444 20 00

Faks: 22 444 20 20

Email: biuro@are.waw.pl

Nakład 50 egz.

(5)

Informacje o cenach produktów naftowych

Tabl. 4: Sprzedaż i zużycie krajowe olejów napędowych...…10...18

Tabl. 7: Sprzedaż gazu ciekłego...…11...19

Tabl. 3: Sprzedaż i zużycie krajowe benzyn silnikowych...….10...18

Część: I II

dane miesięczne narastające

Tabl. 1: Produkcja paliw ciekłych...…8...16

Tabl. 2a: Import paliw ciekłych w podziale na kraje pochodzenia...……9...….17

Tabl. 2: Import paliw ciekłych...…8...…16

Tabl. 9: Zapasy komercyjne paliw...…12

Tabl. 5: Sprzedaż lekkiego oleju opałowego...…11...19

Tabl. 6: Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego...…11...19

Tabl. 8: Zapasy obowiązkowe paliw...…12

Ceny obowiązujące w każdy poniedziałek...13

Kwiecień 2022

Biuletyn miesięczny

str.

Wykaz tablic

5

(6)

Znak (#) - oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność

zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.

Niniejszy biuletyn zawiera informacje statystyczne na temat rynku paliw ciekłych w Polsce.

Informacje pochodzą ze sprawozdań statystycznych RAF-1, RAF-2 i G-11n.

UWAGI OGÓLNE

Biuletyn składa się z dwóch części:

Część I. Dane miesięczne.

Część II. Dane narastające.

(7)

Część I

DANE MIESIĘCZNE

(8)

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Benzyny silnikowe

(wraz z benzyną lotniczą) 333,8 382,4 336,8 100,91 88,07

Oleje napędowe 1 097,2 1 192,0 1 201,0 109,46 100,76

Lekki olej opałowy 51,4 74,6 62,0 120,74 83,10

Ciężki olej opałowy 72,4 119,9 105,6 145,97 88,08

Gaz ciekły 56,4 25,8 31,4 55,61 121,51

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Benzyny silnikowe 64,3 94,7 75,4 117,36 79,60

Oleje napędowe 446,0 593,8 418,2 93,77 70,44

Oleje opałowe # # # # #

Gaz ciekły 169,1 227,6 216,4 127,94 95,08

Tablica 1.

Produkcja paliw ciekłych

Tablica 2.

Wyszczególnienie IV 2021 IV 2022

(tys. ton) III 2022

Indeksy dynamiki

(%)

Wyszczególnienie

(tys. ton) Import paliw ciekłych

IV 2021 III 2022 IV 2022

Indeksy dynamiki

(%)

(9)

Benzyny silnikowe

Oleje napędowe

Lekki olej opałowy

Ciężki olej opałowy

Gaz ciekły

0 1 2 3 4 5

Austria Azerbejdżan

Belgia #

Białoruś # #

Bułgaria Cypr Dania Estonia

Finlandia #

Francja #

Hiszpania

Holandia # #

Irak Islandia

Kazachstan 8,2

Kolumbia

Litwa # # 7,5

Łotwa 3,0

Malta

Niemcy 53,4 138,4 3,2

Norwegia #

Rep. Czeska #

Rosja 103,9 # 114,8

RPA Rumunia Serbia

Słowacja # # #

Słowenia Szwajcaria

Szwecja # 58,3

Ukraina USA W. Brytania

Węgry # #

Włochy 0,1

Inne # #

IMPORT OGÓŁEM 75,4 418,2 # # 216,4

Tablica 2a.

Import paliw ciekłych w podziale na kraje pochodzenia

KWIECIEŃ 2022

Kraj pochodzenia

(tys. ton)

9

(10)

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Producenci 1 335,7 360,3 366,7 109,24 101,78

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 100000 ton 239,0 236,8 256,2 107,17 108,16

10000 - 100000 ton 31,7 64,3 65,1 205,20 101,25

Pozostałe firmy handlowe 29,4 24,4 25,0 85,17 102,69

Zużycie krajowe 345,9 415,8 424,0 122,59 101,97

1 Wraz z benzyną lotniczą.

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Producenci 1 110,7 1 426,7 1 266,0 113,98 88,74

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 100000 ton 1 250,1 1 380,9 1 300,1 104,00 94,14

10000 - 100000 ton 137,8 117,1 108,9 79,04 92,99

Pozostałe firmy handlowe 31,6 33,2 66,0 209,05 198,68

Zużycie krajowe 1 396,1 1 596,0 1 507,8 108,00 94,47

Tablica 3.

III 2022

Indeksy dynamiki

III 2022

Indeksy dynamiki

(%)

(tys. ton) (%)

Sprzedaż i zużycie krajowe benzyn silnikowych

Wyszczególnienie

(tys. ton) Wyszczególnienie

IV 2021 IV 2022

Tablica 4.

Sprzedaż i zużycie krajowe olejów napędowych

IV 2021 IV 2022

(11)

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Producenci 49,4 71,9 55,6 112,55 77,41

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 20000 ton 55,9 73,9 52,5 93,95 70,97

10000 - 20000 ton 2,1 2,8 1,7 79,42 59,77

5000 - 10000 ton 3,6 6,1 4,9 138,12 80,20

Pozostałe firmy handlowe 7,3 11,5 13,3 182,37 115,93

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Producenci 68,7 137,5 114,4 166,42 83,20

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 10000 ton 7,8 9,5 7,9 101,29 83,09

5000 - 10000 ton 1,4 0,0 0,9 62,93 0,00

Pozostałe firmy handlowe 1,8 0,4 0,3 15,54 67,94

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Producenci 88,0 60,4 66,7 75,84 110,46

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 50000 ton 294,4 355,6 350,2 118,98 98,48

5000 - 50000 ton 46,7 53,5 53,2 114,04 99,43

Pozostałe firmy handlowe 16,2 9,1 8,7 53,82 96,17

III 2022

Indeksy dynamiki

(%) III 2022

Indeksy dynamiki

(%)

III 2022

Indeksy dynamiki

IV 2021 IV 2022

Tablica 6.

Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego

Wyszczególnienie IV 2021 IV 2022

(tys. ton) (%)

(tys. ton) Wyszczególnienie

(tys. ton) Tablica 5.

Sprzedaż lekkiego oleju opałowego

Sprzedaż gazu ciekłego Tablica 7.

IV 2021 IV 2022

11

(12)

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Ropa naftowa 2 966,2 2 785,3 2 785,3 93,90 100,00

Benzyny silnikowe 413,8 373,1 375,5 90,74 100,63

Oleje napędowe 1 372,8 1 309,8 1 397,5 101,80 106,70

Lekki olej opałowy 33,8 23,1 23,0 68,01 99,70

Ciężki olej opałowy 8,0 4,4 4,4 54,25 100,00

Gaz ciekły 10,3 10,6 9,1 88,86 85,78

IV 2022 IV 2022 IV 2021 III 2022

Ropa naftowa 1 454,6 1 558,9 1 757,1 120,79 112,72

Benzyny silnikowe 224,6 306,3 289,6 128,94 94,53

Oleje napędowe 597,2 727,4 671,9 112,51 92,38

Lekki olej opałowy 21,4 35,3 45,7 213,76 129,45

Ciężki olej opałowy 72,6 74,1 63,4 87,40 85,58

Gaz ciekły 96,5 105,5 105,0 108,82 99,52

(%) IV 2022

III 2022

ogółem kraj

IV 2022 III 2022

(tys. ton) Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Indeksy dynamiki

Zapasy komercyjne paliw (tys. ton)

IV 2021

Tablica 9.

Indeksy dynamiki (%)

ogółem kraj Tablica 8.

Zapasy obowiązkowe paliw

IV 2021

(13)

(w złotych)

Łącznie z podatkami

i cłem

Podatki i cło (*)

Bez podatków

i cła Paliwa silnikowe

1 Benzyna z zawartością ołowiu 1000 l 0,00

2 Benzyna Eurosuper 95 bezołowiowa 1000 l 6 586,36 2 066,02 4 520,34

3 Olej napędowy 1000 l 7 449,14 1 994,32 5 454,82

4 Gaz ciekły 1000 l 3 740,35 604,02 3 136,33

Paliwa domowe

5 Lekki olej opałowy 1000 l 6 307,96 1 411,54 4 896,42

Paliwa przemysłowe

6 Ciężki olej opałowy o zawartości siarki  1% tona 4 136,60 837,51 3 299,09 7 Ciężki olej opałowy o zawartości siarki > 1% tona 3 660,00 748,39 2 911,61 (*) Podatki obejmują VAT, akcyzę i opłatę paliwową

(w złotych)

Łącznie z podatkami

i cłem

Podatki i cło (*)

Bez podatków

i cła Paliwa silnikowe

1 Benzyna z zawartością ołowiu 1000 l 0,00

2 Benzyna Eurosuper 95 bezołowiowa 1000 l 6 431,43 2 054,54 4 376,89

3 Olej napędowy 1000 l 7 085,70 1 967,40 5 118,30

4 Gaz ciekły 1000 l 3 682,71 599,75 3 082,96

Paliwa domowe

5 Lekki olej opałowy 1000 l 6 152,52 1 382,47 4 770,05

Paliwa przemysłowe

6 Ciężki olej opałowy o zawartości siarki  1% tona 3 970,02 806,36 3 163,66 7 Ciężki olej opałowy o zawartości siarki > 1% tona 3 560,00 729,69 2 830,31 (*) Podatki obejmują VAT, akcyzę i opłatę paliwową

CENY OBOWIĄZUJĄCE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK Ceny w dniu:

Informacje o cenach produktów naftowych

04.04.2022

Nazwa produktu Jednostka

Cena rzeczywista

11.04.2022

Nazwa produktu Jednostka

Cena rzeczywista

Ceny w dniu:

13

(14)

(w złotych)

Łącznie z podatkami i

cłem

Podatki i cło (*)

Bez podatków

i cła Paliwa silnikowe

1 Benzyna z zawartością ołowiu 1000 l 0,00

2 Benzyna Eurosuper 95 bezołowiowa 1000 l 6 494,37 2 059,20 4 435,17

3 Olej napędowy 1000 l 7 225,07 1 977,72 5 247,35

4 Gaz ciekły 1000 l 3 635,23 596,24 3 038,99

Paliwa domowe

5 Lekki olej opałowy 1000 l 6 490,55 1 445,68 5 044,87

Paliwa przemysłowe

6 Ciężki olej opałowy o zawartosci siarki  1% tona 3 242,46 670,31 2 572,15 7 Ciężki olej opałowy o zawartosci siarki > 1% tona 2 707,32 570,25 2 137,07 (*) Podatki obejmują VAT, akcyzę i opłatę paliwową

Cena rzeczywista

Ceny w dniu: 25.04.2022

Nazwa produktu Jednostka

(15)

Część II

DANE NARASTAJĄCE

(16)

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Benzyny silnikowe

(wraz z benzyną lotniczą) 1 135,2 1 035,2 1 372,0 120,86 132,54

Oleje napędowe 3 828,8 3 434,7 4 635,7 121,08 134,97

Lekki olej opałowy 305,9 242,4 304,4 99,51 125,59

Ciężki olej opałowy 399,8 336,4 442,0 110,57 131,41

Gaz ciekły 146,2 79,3 110,6 75,66 139,57

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Benzyny silnikowe 289,8 210,5 285,9 98,63 135,83

Oleje napędowe 1 912,2 1 243,2 1 661,4 86,88 133,64

Oleje opałowe # # # # #

Gaz ciekły 725,1 627,7 844,1 116,42 134,47

(%) Wyszczególnienie

I - IV 2021

I - IV 2022

(tys. ton) Import paliw ciekłych Wyszczególnienie

(tys. ton)

I - IV 2021

I - IV 2022 I - III

2022 Tablica 1.

Produkcja paliw ciekłych

Tablica 2.

I - III 2022

Indeksy dynamiki

(%)

Indeksy dynamiki

(17)

Benzyny silnikowe

Oleje napędowe

Lekki olej opałowy

Ciężki olej opałowy

Gaz ciekły

0 1 2 3 4 5

Austria #

Azerbejdżan

Belgia 8,5

Białoruś # 17,9

Bułgaria Cypr Dania

Estonia #

Finlandia #

Francja #

Hiszpania

Holandia # #

Irak Islandia

Kazachstan 11,8

Kolumbia

Litwa # # # 40,7

Łotwa 4,7

Malta

Niemcy 188,5 495,3 8,7

Norwegia #

Rep. Czeska # # #

Rosja 696,0 # 475,9

RPA Rumunia Serbia

Słowacja # # # #

Słowenia Szwajcaria

Szwecja # 212,6

Ukraina USA

W. Brytania #

Węgry # #

Włochy 0,6

Inne # #

IMPORT OGÓŁEM 285,9 1 661,4 # # 844,1

Tablica 2a.

Import paliw ciekłych w podziale na kraje pochodzenia

STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2022

Kraj pochodzenia

(tys. ton)

17

(18)

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Producenci 1 1 247,4 1 030,0 1 396,7 111,97 135,60

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 100000 ton 923,7 718,9 975,1 105,56 135,63

10000 - 100000 ton 116,1 209,8 274,9 236,66 131,03

Pozostałe firmy handlowe 98,2 71,9 97,0 98,73 134,81

Zużycie krajowe 1 366,2 1 181,5 1 605,5 117,51 135,89

1 Wraz z benzyną lotniczą.

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Producenci 4 301,7 3 775,1 5 041,1 117,19 133,54

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 100000 ton 4 863,2 4 017,9 5 318,0 109,35 132,36

10000 - 100000 ton 517,2 330,4 439,4 84,95 132,96

Pozostałe firmy handlowe 115,9 98,6 164,7 142,07 166,93

Zużycie krajowe 5 536,7 4 516,3 6 024,1 108,80 133,39

(%) Wyszczególnienie

(tys. ton) Tablica 4.

Sprzedaż i zużycie krajowe olejów napędowych

I - IV 2021

I - IV 2022 I - III

2022

Indeksy dynamiki Sprzedaż i zużycie krajowe benzyn silnikowych

Tablica 3.

Indeksy dynamiki

Wyszczególnienie

I - IV 2021

I - IV 2022 I - III

2022

(tys. ton) (%)

(19)

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Producenci 283,9 229,4 285,1 100,39 124,25

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 20000 ton 346,0 247,3 299,7 86,62 121,22

10000 - 20000 ton 10,9 10,0 11,6 106,93 116,74 5000 - 10000 ton 21,1 20,3 25,2 119,85 124,15

Pozostałe firmy handlowe 44,0 41,2 54,5 123,71 132,23

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Producenci 401,9 327,6 442,0 109,97 134,93

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 10000 ton 25,3 24,9 32,8 129,68 131,84

5000 - 10000 ton 3,8 0,9 1,8 47,30 191,73

Pozostałe firmy handlowe 7,6 1,0 1,3 17,13 127,90

I - IV 2022 I - IV 2022 I - IV 2021 I - III 2022

Producenci 261,4 171,0 237,7 90,95 139,00

Firmy handlowe o rocznej sprzedaży:

pow. 50000 ton 1 251,1 1 015,0 1 365,2 109,12 134,51

5000 - 50000 ton 206,9 160,0 213,2 103,02 133,27

Pozostałe firmy handlowe 65,6 25,3 34,1 51,94 134,47

Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego Wyszczególnienie

Tablica 6.

Tablica 7.

Wyszczególnienie

I - IV 2021

I - IV 2022 (tys. ton)

I - III 2022

Indeksy dynamiki I - IV

2021

I - IV 2022

(tys. ton) Tablica 5.

Sprzedaż lekkiego oleju opałowego

I - III 2022

Indeksy dynamiki

(%)

(%)

I - III 2022

Indeksy dynamiki

(%) Sprzedaż gazu ciekłego

I - IV 2021

I - IV 2022 (tys. ton)

19

(20)

Sklep internetowy:

www.are.waw.pl/sklep

OFERTA WYDAWNICZA

Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii Informacja Statystyczna o Rynku Paliw Ciekłych Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej

Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii Energy Situation in Poland

Sytuacja w Elektroenergetyce Bulletin of Power Industry Biuletyn Ciepłownictwa Bulletin of Heat Industry

Wyniki Finansowe Sektora Paliwowo-Energetycznego Financial Results of the Energy Sector Branches

Międzynarodowy Biuletyn Węglowy

Planowane Przyłączenia Źródeł Odnawialnych

Statystyka Elektroenergetyki Polskiej

Bilans Energetyczny Polski w Układzie Statystyki OECD i EUROSTAT EMITOR. Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych

Katalog Parametrów Niezawodnościowych Bloków Energetycznych Edycja miesięczna

Edycja kwartalna/quarterly bulletins

Edycja półroczna

Edycja roczna

Agen j R c a ynku Energii

Statystyka Ciepłownictwa Polskiego Bilans Energii Pierwotnej

Katalog Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych

Katalog Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetyki Katalog Elektrociepłowni Przemysłowych

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :