BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści:

17  Download (0)

Full text

(1)

1

BIULETYN DO EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Spis treści:

1. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

2. Schemat rozwiązania zadania egzaminacyjnego.

3. Przykłady zadekretowanych operacji gospodarczych 4. Analiza wskaźnikowa - charakterystyka

5. Przykładowe zadanie – etap praktyczny z rozwiązaniem

Opracowała: Magdalena Rogińska

(2)

2

1. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach:

pisemnym i praktycznym

a) Etap pisemny

Jest przeprowadzany w formie testu składającego się z zadao zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Składa się z dwóch części:

Część I – zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji

w danym zawodzie (50 zadao) .

Część II – zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności związane zatrudnieniem

i działalnością gospodarczą (20 zadao).

Czas trwania etapu dla wszystkich zawodów – 120 minut

Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający.

b) Etap praktyczny

Obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania ogólnego o treści: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac ekonomiczno- biurowych typowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych na podstawie dokumentacji.

Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w upoważnionej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:

- szkole,

- placówce kształcenia praktycznego, - placówce kształcenia ustawicznego, - u pracodawcy.

(3)

3 2. Rozwiązanie zadania będzie obejmowad:

 Opracowanie projektu realizacji określonych prac

ekonomiczno-biurowych typowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych

i usługowych na podstawie dokumentacji.

 Wykonanie określonych prac ekonomiczno-biurowych typowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

produkcyjnych, handlowych i usługowych na podstawie dokumentacji.

Kryteria oceniania projektu realizacji prac będą uwzględniać:

 poprawnośd sformułowanych założeo do projektu w odniesieniu do treści zadania i ewentualnej dokumentacji,

 poprawnośd wykazu prac ekonomiczno-biurowych typowych dla funkcjonowania określonego przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego lub usługowego, z uwzględnieniem ich zakresu i kolejności w odniesieniu do dokumentacji i założeo,

 dobór sposobów realizacji prac ekonomiczno-biurowych określonych w wykazie z uwzględnieniem metod i technik ich wykonania,

 poprawnośd efektów prac ekonomiczno-biurowych przedstawionych w wykazie w odniesieniu do założeo, dokumentacji oraz obowiązujących zasad i aktów prawnych,

 poprawnośd propozycji decyzji wynikających z oceny sytuacji ekonomicznej w określonych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego lub usługowego w odniesieniu do wyników oceny

 przejrzystośd struktury projektu,

 logikę układu przedstawianych treści,

 poprawnośd terminologiczną i merytoryczną, właściwą dla zawodu,

 formę i sposób przedstawienia treści w projekcie.

3. Zdający zda etap pisemny jeśli uzyska:

- z części I – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania - z części II – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Zdający zda etap praktyczny jeśli uzyska:

co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu.

(4)

4

2. Schemat rozwiązania zadania egzaminacyjnego

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej

2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji Dane firmy

Forma prawna firmy i przedmiot działalności Dane dotyczące cen kartotekowych

Dane kontrahentów (dostawców i odbiorców) Stany początkowe kont (salda)

Plan kont

Wybrane wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat Termin zapłaty należności

Wysokość marży (narzut zysku) Podatek Vat

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych

Wyroby gotowe są przyjmowane do magazynu po rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia

Sposób numeracji dokumentów

Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów, odbioru i dekretowania Dane dotyczące środków trwałych

UWAGA: Wszystkie potrzebne dane z załączników muszą zostać przepisane w pracy.

3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania firmy

Sporządzenie kartotek kontrahentów

Sporządzenie kartotek towarowych, materiałowych lub wyrobów gotowych Sporządzenie i wydrukowanie dowodów księgowych ( Pz, Rw,Pw,Fa Vat sprzedaży, Wz)

4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych

Uporządkowanie dowodów pod względem chronologicznym Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym.

Otwarcie kont saldami początkowymi Zadekretowanie dowodów księgowych Sformułowanie treści operacji gospodarczych

Zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie komputerowym i wydrukowanie dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

(5)

5 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę

księgowania ujętych w tabeli dekretacyjnej.

LP Dowód

księgowy Treść operacji gospodarczych

Wartość Dekretacja

Wn Ma

6. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem np. deklaracji VAT 7 Ujęcie danych z faktur VAT w rejestrach VAT

Sporządzenie i wydrukowanie rejestrów VAT i deklaracji VAT 7 7. Wykaz prac związanych z przeprowadzeniem analizy …

Dobór wskaźnika

Obliczenie wskaźników w latach

Interpretacja ekonomiczna obliczonych wskaźników Ocena sytuacji gospodarczej

8. Komplet sporządzonych i wydrukowanych dokumentów

UWAGA: WCZEŚNIEJ TRZEBA USTAWIĆ W PROGRAMIE SUBIEKT W

PARAMETRACH CENY KARTOTEKOWE DLA PZ I RW ORAZ WPROWADZIĆ NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SŁOWNIKI\PERSONEL

9. Sporządzona w programie komputerowym ewidencja operacji gospodarczych i wydruk zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgowań. Wydrukowanie np.VAT 7 .

(oceniane jest: poprawne otwarcie kont, zaksięgowanie operacji, ZOiS, dziennik księgowań oraz np. VAT 7 )

10. Analiza wskaźnikowa

Dobrany wskaźnik do analizy, (nazwa lub wzór) Obliczony wskaźnik dla dwóch lat

Zinterpretowany wskaźnik w każdym roku

Ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa ( w czasie i ze wzorcem oraz czy sytuacja firmy uległa poprawie czy pogorszeniu)

(6)

6

3. PRZYKŁADY ZADEKRETOWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH

Lp Data Nr

dowodu

Treść operacji gospodarczej

Kwota Konto

Wn Ma

1 1.01.2010 Fa Vat nr 1/01/2010

Fa Vat zakupu towarów

a) Wartość netto b) Vat 22%

c) Wartość brutto

10 000 2 200 12 200

300 225

202- 00001

2 2.01.2010 Pz nr

1/01/2010

Przyjęcie do magazynu zakupionych towarów wg rzeczywistych cen zakupu

10 000 330 300

3 3.01.2010 Fa Vat nr 4/01/2010

Fa Vat sprzedaży towarów

a) Wartość netto b) Vat 22%

c) Wartość brutto

14 000 3080

17080 201- 00001

730 225

4 4.01.2010 Wz nr

1/01/2010

Wydanie z magazynu sprzedanych towarów po rzeczywistej cenie zakupu

5 000 731 330

5 5.01.2010 Korekta faktury Vat nr

1/01/2010

Bonifikata udzielona odbiorcy

a) Wartość netto b) Vat 22%

c) Wartość brutto

-1 000 -220

-1220 201- 00001

730 225

6 8.01.2010 Wb nr 4 Przelew

a) zobowiązania wobec dostawcy b) prowizja za

przelew

12 200

5,00

2020- 00001 402

131

131 7 10.05.2010 RW nr

1/05/2010

Rozchód materiałów z magazynu do produkcji

4500

401 501

310 490 8 12.05.2010 PW nr

1/05/2010

Pobranie wyrobów z produkcji do

magazynu

25000 601 501

(7)

7 Plan kont – legenda:

131 Rachunek bieżący

201-00001 Rozrachunki z odbiorcą „X”

202-00001 Rozrachunki z dostawcą „Y”

225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT

300 Rozliczenie zakupu

310 Materiały

330 Towary

401 Zużycie materiałów i energii

402 Usługi obce

490 Rozliczenie kosztów

501 Koszty działalności podstawowej

601 Wyroby gotowe

730 Przychody ze sprzedaży towarów

731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu

(8)

8

4. Analiza wskaźnikowa – charakterystyka

Analiza wskaźnikowa obejmuje 4 grupy wskaźników:

a) płynności b) zadłużenia

c) sprawności działania d) rentowności

Wskaźniki płynności

a) płynności bieżącej <1,2-2>

aktywa bieżące wskaźnik bieżącej płynności =

pasywa bieżące

majątek obrotowy

=

zobowiązania bieżące

Pokazuje zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi.

Informuje, ile razy aktywa bieżące pokrywają bieżące zobowiązania. Aktywa powinny być 2 razy większe niż pasywa. Minimum bezpieczeństwa to 1,2. Firma posiada płynność, jeśli wskaźnik mieści się w przedziale <1,2-2>. Wskaźnik niższy niż 1,2 oznacza, że firma działa z dnia na dzień. Ma więcej zobowiązań bieżących niż aktywów bieżących. Nie posiada środków do spłaty zobowiązań. Wskaźnik wyższy niż 2 oznacza zbyt wysokie zapasy i nieściągalne należności. Wzrost poziomu tego wskaźnika oznacza poprawę płynności finansowej firmy, a tendencja spadkowa jest sygnałem, informującym o możliwości wystąpienia trudności płatniczych. Brak płynności finansowej jest tak samo niekorzystnym zjawiskiem, jak nadpłynność finansowa. Wysoki poziom wskaźnika informuje o spadku udziału zobowiązań bieżących w finansowaniu firmy.

b) Płynności szybkiej <1-1,2>

Wskaźnik płynności szybkiej ( szybki) = aktywa bieżące – zapasy/pasywa bieżące Określa zdolność do spłaty zobowiązań bieżących szybko przez środki o wysokiej płynności.

Wskaźnik mniejszy od 1 oznacza, że środki pieniężne nie pokrywają bieżących zobowiązań.

Firma ma trudności ze spłatą zobowiązań. Wskaźnik zbyt wysoki informuje, że firma jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące, ale utrzymanie przez dłuższy czas tego wskaźnika nie jest wskazane, gdyż wpływa ujemnie na rentowność, bo nie angażuje środków w pomnażanie zysków tylko w zobowiązania.

(9)

9

Wskaźniki zadłużenia

a) Zadłużenia aktywów (długu) <0,57-0,67>

wskaźnik zobowiązania ogółem

ogólnego = x100%

zadłużenia aktywa ogółem

Określa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa.

Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o ryzyku finansowym.. Przedsiębiorstwo może utracić zdolność do zwrotu długów. Zobowiązania nie powinny przekraczać 70% aktywów. Zbyt niski wskaźnik oznacza, że przedsiębiorstwo nie jest zadłużone i jest w stanie pokryć swoje zobowiązania majątkiem.

b) Wiarygodności kredytowej <1,3-2,5>

Wskaźnik wiarygodności kredytowej = zysk brutto + amortyzacja/raty kapitałowe + odsetki Wskaźnik ten określa, ile razy źródła spłaty kredytu pokrywają zobowiązania z tytułu kredytu.

c) Pokrycia majątku kapitałem stałym PKS = kapitał stały/majątek trwały

Kapitał stały= kapitał własny + zobowiązania długoterminowe

Minimalny wskaźnik to 1. Niższy oznacza, że część aktywów trwałych i obrotowych jest finansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Wskaźniki rentowności

Rentowność – zdolność do osiągnięcia zysku.

a) Rentowności sprzedaży ROS (rent of sale) ROS =( zysk netto/sprzedaż netto) *100%

Wskaźnik ten określa, jaki % zysku netto przynosi 1 zł przychodu ze sprzedaży. Im jest niższy wskaźnik, tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku. Im jest wyższy ten wskaźnik, tym korzystniej dla firmy - tym wyższa efektywność osiąganych przez firmę dochodów. Minimalny to 5%.

b) Rentowności aktywów ROA (rent of assets) ROA = zysk netto *100%

aktywa ogółem

Określa zdolność aktywów do tworzenia zysku, jaki % zysku netto przynosi 1 zł aktywów ogółem. Im wyższy tym korzystniej dla firmy. Minimalny to 5%.

(10)

10 c) Rentowności kapitału własnego ROE( rent of equity)

ROE = zysk netto *100%

kapitał własny

Określa, jaki % zysku netto przynosi 1 zł kapitału własnego. Minimalny poziom to 10%.

Wskaźniki sprawności działania

a) Wskaźnik rotacji zapasów

Określa, ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy, natomiast wyrażony w dniach oznacza, na ile dni wystarcza przeciętny zapas. Oblicza się go jako relację:

wskaźnik sprzedaż netto rotacji =

zapasów w razach przeciętny stan zapasów

Niski poziom wskaźnika rotacji zapasów wskazuje na nadmierne lub zbędne zapasy, utrzymywane przez przedsiębiorstwo. Wzrost wskaźnika rotacji zapasów oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży.

wskaźnik średni stan zapasów rotacji zapasów = x 360 dni

w dniach sprzedaż netto

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim.

b) Wskaźnik rotacji należności

Określa, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Obliczany wg wzoru:

wskaźnik sprzedaż netto rotacji =

należności

w razach średni stan należności

Zadowalający poziom tego wskaźnika powinien oscylować w przedziale 7.0-10.0. Jeżeli wartość wskaźnika spada poniżej 7.0 oznacza to, że przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów, co pociąga za sobą długie zamrożenie środków pieniężnych w należnościach.

Natomiast wskaźnik ten wyrażony w dniach informuje o okresie oczekiwania na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową.

wskaźnik średni stan należności rotacji

= x 360 dni

należności sprzedaż netto

(11)

11 Wskaźnik rotacji należności w dniach należy odnieść do rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Zbyt długi cykl należności w dniach świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności.

(12)

12

5.Przykładowe zadanie – etap praktyczny z rozwiązaniem

Projekt realizacji prac ekonomiczno – biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BAJKA sp. z o.o. w maju 2010r., sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7, ewidencję operacji gospodarczych z maja 2010r. oraz analizę produktywności aktywów w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym BAJKA sp. z o. o. w latach 2008-2009 oraz wykonanie prac wynikających z projektu.

Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne BAJKA sp. z o. o.

50-520 Wrocław ul. Gajowa 20 woj. dolnośląskie NIP: 701-00-46-065, REGON 005954299

Nr konta firmowego: 98 1020 5226 0000 6607 0018 5504 PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu

Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki , ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław Nr konta bankowego Urzędu Skarbowego dla podatku VAT:

66 1010 1674 0009 5422 2200 0000 NBP O/Okr. We Wrocławiu

2. Dane odbiorcy

Hurtownia PIOTRUŚ PAN sp. z o.o.

55-040 Wrocław , ul. Francuska 32, woj. dolnośląskie NIP: 899-10-06-998

Osobą upoważnioną do odbioru Fa VAT i wyrobów gotowych z magazynu jest Emil Karwowski

3. Dane dostawcy

Zakłady Produkcyjne PLAST S.A.

Ul. Widna 10 50-448 Wrocław NIP: 895-10-13-466

Nr konta: 57 1020 5242 2020 0100 7880 0786 PKO BP Oddział 3 we Wrocławiu

4. Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych

Zespół 0

010 Środki trwałe

071 Umorzenie środków trwałych Zespół 1

100 Kasa

131 Rachunek bieżący 138 Kredyty bankowe

(13)

13 Zespół 2

201 Rozrachunki z odbiorcami

201-00001 Hurtownia PIOTRUŚ PAN sp. z o.o.

202 Rozrachunki z dostawcami

202-00001 Zakłady Produkcyjne PLAST S.A.

223 VAT naliczony 224 VAT należny Zespół 3

300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały

Zespół 4

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i energii 490 Rozliczenie kosztów

Zespół 5

501 Koszty działalności podatkowej Zespół 6

601 Wyroby gotowe Zespół 7

701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe Zespół 8

801 Kapitał zakładowy 802 Kapitał zapasowy

5. Wybrane stany początkowe kont na dzień01.05.2010r. w zł

010 Środki trwałe 150000

071 Umorzenie środków trwałych 36000

100 Kasa 5000

131 Rachunek bieżący 82500

501 Koszty działalności podstawowej 98500

801 Kapitał zakładowy 220000

802 Kapitał zapasowy 100000

6. Wybrane pozycje z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat 2008-2009 Wybrane pozycje Stan na

01.01.2008r (w zł)

Stan na 31.12.2008r (w zł)

Stan na 31.12.2009r (w zł)

Aktywa ogółem 410 000 400 000 440 000

Aktywa trwałe 220 000 200 000 250 000

Kapitał własny 300 000 300 000 320 000

Zysk ze sprzedaży - 40 000 50 000

Przychody ze sprzedaży

- 240 000 286 000

(14)

14 7. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT- stawka podstawowa 22%

8. Forma prawna: sp. zo.o.

9. Rodzaj prowadzonej działalności: produkcja dziecięcych fotelików samochodowych TOBI

10. Materiały przyjmowane są do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu.

11. Wyroby gotowe przyjmowane są do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia

12. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych wynosi 400zł/szt., narzut zysku 25% jednostkowego kosztu wytworzenia

13. Odbiorcy płacą należności w terminie 14 dni.

14. Osobą upoważnioną do wystawienia dokumentów jest Paula Adach, do odbioru i zatwierdzania Piotr Wróblewski (szef).

15. Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem miesiąca i roku

16. Sprzedaż wyrobów gotowych będzie opłacalna, jeśli z każdej złotówki zaangażowanych aktywów jednostka osiągnie co najmniej 60 groszy przychodu ze sprzedaży.

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BAJKA sp. z o.o.

z maja 2010r.

1. Sporządzenie kartoteki kontrahentów.

2. Sporządzenie kartotek towarowych, materiałowych lub wyrobów gotowych.

3. Sporządzenie dowodu Pz 4. Sporządzenie dowodu Rw 5. Sporządzenie dowodu Pw

6. Sporządzenie dowodu Fa Vat sprzedaży 7. Sporządzenie dowodu Wz

Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych oraz wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania z maja 2010r ujętych w tabeli dekretacyjnej.

1. Uporządkowanie dowodów pod względem chronologicznym

2. Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym.

3. Otwarcie kont saldami początkowymi 4. Zadekretowanie dowodów księgowych 5. Sformułowanie treści operacji gospodarczych

6. Zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie komputerowym i wydrukowanie dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

(15)

15 Tabela dekretacyjna

Lp Data Nr dowodu Treść operacji gospodarczej

Kwota Konto

Wn Ma

1. 5.05 FVZ nr 67/05/2010

Zakupiono uchwyty plastikowe do produkcji fotelików

- wartość netto - Vat 22%

- wartość brutto

1800 396 2196

300 223

202- 00001 2 5.05 Pz nr 1/05/2010 Przyjęto do magazynu

zakupione uchwyty po rzeczywistej cenie zakupu

1800 310 300

3 7.05 Rw nr 1/05/2010

Wydano z magazynu do produkcji 500 szt.

uchwytów plastikowych

1500 401

501

310 490 4. 27.05 Pw nr 1/05/2010 Przyjęto do magazynu 250

szt fotelików samochodowych po rzeczywistym koszcie wytworzenia 400zł za szt.

100000 601 501

5. 28.05 Fa Vat sprzedaży nr 1/05/2010

Sprzedano Hurtowni PIOTRUŚ PAN sp. z o.o.

100 szt. fotelików

samochodowych TOBI po cenie sprzedaży

- wartość netto - Vat 22%

- wartość brutto

50000 11000

61000 201- 00001

701 224

6. 28.05 Wz nr 1/05/2010

Wydano z magazynu sprzedane foteliki samochodowe Hurtowni PIOTRUŚ PAN sp. z o.o.

po rzeczywistym koszcie wytworzenia

40000 711 601

(16)

16

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2010r.

Ujęcie danych z faktur VAT w rejestrach VAT

Sporządzenie i wydrukowanie rejestrów VAT i deklaracji VAT 7

Wykaz prac związanych z analizą produktywności aktywów w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym BAJKA sp. z o.o. w latach 2008-2009

Dobór wskaźnika

Obliczenie wskaźników w latach

Interpretacja ekonomiczna obliczonych wskaźników Ocena sytuacji gospodarczej

Komplet sporządzonych i wydrukowanych dokumentów Pz załącznik nr 1

Rw załącznik nr 2 Pw załącznik nr 3

Fa Vat sprzedaży załącznik nr 4 Wz załącznik nr 5

Deklaracja VAT 7 załącznik nr 6 Dziennik księgowań załącznik nr 7

Zestawienie obrotów i sald załącznik nr 8

Analiza produktywności aktywów w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym BAJKA sp. z o.o. w latach 2008-2009

Wskaźnik produktywności aktywów = przychody ze sprzedaży/przeciętny stan aktywów

Wskaźnik produktywności aktywów w roku 2008 = 240000/405000=0,59 Wskaźnik produktywności aktywów w roku 2009 = 286000/420000=0,68

Wskaźnik w produktywności aktywów w roku 2008 wyniósł 0,59 co oznaczało,

iż 59 gr sprzedaży osiągane jest z każdej złotówki zaangażowanej w aktywa

(17)

17

firmy. Natomiast w roku 2009 wskaźnik wyniósł 0,68 co oznaczało, że z każdej złotówki zaangażowanej w aktywa przedsiębiorstwo osiągnie 68 gr przychodu ze sprzedaży.

Wskaźnik w roku 2009 wzrósł w porównaniu z rokiem 2008 o 0,09 co oznacza, że sytuacja przedsiębiorstwa uległa poprawie i lepiej wykorzystuje ono aktywa do osiągania przychodu ze sprzedaży. Produktywność aktywów wzrosła.

Ponadto przedsiębiorstwo założyło, że sprzedaż wyrobów gotowych będzie opłacalna, jeśli z każdej złotówki zaangażowanych aktywów jednostka osiągnie co najmniej 60 groszy przychodu ze sprzedaży. Założenie to zostało

zrealizowane, gdyż firma w roku 2009 osiągnęła 68 groszy przychodu ze

sprzedaży dzięki każdej złotówce zaangażowanych aktywów. Oznacza to, że

produktywność aktywów była wysoka.

Figure

Updating...

References

Related subjects :