• Nie Znaleziono Wyników

Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Przedszkole Nr 3 w Miasteczku Śląskim ul. Srebrna 12 42-610 Miasteczko Śląskie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy do istniejącego budynku przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim przy u l. Srebrnej 12, zewnętrznej klatki schodowej, remont i przebudowa istniejących schodów, tarasów i murków terenowych wokół budynku przedszkola w ramach ich istniejącego obrysu w zakresie konstrukcji budowlanych.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Srebrnej 12 w Miasteczku Śląskim, na działkach nr 1512/48, 1514/48, 1516/49 obręb 0003 Miasteczko Śląskie, karta mapy 1.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego.

Merytoryczne podstawy opracowania stanowią:

a) Ustalenia międzybranżowe;

b) Projekt archiwalny budynku pn."Przedszkole IV Oddziałowe Huty Cynku w Miasteczku Śląskim" opracowany przez Miastoprojekt - Katowice Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego z lipca 1975r.;

c) Inwentaryzacja stanu istniejącego;

d) Wizja lokalna na terenie inwestycji

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu zaprojektowania posadowienia schodów zewnętrznych oraz klatki schodowej, przyjęto na podstawie uzyskanych informacji co do warunków gruntowych w miejscu inwestycji, następujące założenia:

 W projektowanym poziomie posadowienia zalegają grunty nośne, pozwalające na bezpośrednie posadowienie projektowanych obiektów.

 Woda gruntowa stabilizuje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia

 Warunki gruntowo - wodne określone zostały jako proste.

 Minimalny odpór podłoża gruntowego 200kPa.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 Dz. U. z 2012 poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

(2)

6. SCHODY ZEWNĘTRZNE

a. SCHODY ŻELBETOWE - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

 W miejscu wyburzanego tarasu zlokalizowanego na elewacji północno - zachodniej, projektuje się w celu zapewnienia właściwej drogi ewakuacyjnej żelbetowe, monolityczne schody zewnętrzne.

 Schody zaprojektowano jako płytowe, jednobiegowe ze spocznikiem przed drzwiami wejściowymi do budynku, posadowione na ławach fundamentowych

 Schody zaprojektowano jako element niezależny, oddylatowany od konstrukcji budynku.

 Płyta schodów o grubości 15cm, zbrojona jako jednokierunkowa ze wspornikiem z uwagi na konieczność odsunięcia ławy fundamentowej od budynku w celu zagwarantowania właściwego wykonania konstrukcji.

 Fundamenty schodów posadowione w poziomie gruntów nośnych, poniżej poziomu przemarzania. Z uwagi na odsuniecie fundamentów schodów od budynku w przypadku głębszego posadowienia fundamentów budynku przedszkola, nie zachodzi konieczność posadowienia fundamentów schodów w tymże poziomie.

 Fundamenty jak i konstrukcja schodów zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP.

b. SCHODY STALOWE - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

 Wyjście z pomieszczenia księgowości zlokalizowane na północno - zachodniej elewacji budynku przedszkola w zamian wyburzonego tarasu zewnętrznego realizuje się za pomocą projektowanych schodów stalowych.

 Schody zaprojektowane jako jednobiegowe, posadowione na ławach fundamentowych, oddylatowane od budynku przedszkola.

 Konstrukcję nośną tworzą belki policzkowe zaprojektowane z profili stalowych C180, posadowionych na fundamentach za pomocą słupów stalowych.

 Stopnie schodów oraz spocznik projektuje się z kraty Wema.

 Konstrukcja schodów skręcana za pomocą śrub klasy 8.8 o średnicach zgodnych z obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi.

 Zakotwienie schodów do fundamentów realizuje się z zastosowaniem kotew chemicznych Fischer SuperBond M12.

 Fundamenty schodów posadowione w poziomie gruntów nośnych, poniżej poziomu przemarzania. Z uwagi na odsuniecie fundamentów schodów od budynku w przypadku głębszego posadowienia fundamentów budynku przedszkola, nie zachodzi konieczność posadowienia fundamentów schodów w tymże poziomie.

 Fundamenty zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP.

c. SCHODY STALOWE - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

 Wyjście z kuchni zlokalizowane na elewacji północno - wschodniej budynku przedszkola, projektuje się jako przebudowę istniejących stalowych schodów zewnętrznych w formie nowoprojektowanych schodów stalowych.

 Schody zaprojektowane jako jednobiegowe, posadowione na ławach fundamentowych, oddylatowane od budynku przedszkola.

 Konstrukcję nośną tworzą belki policzkowe zaprojektowane z profili stalowych C180, posadowionych na fundamentach za pomocą słupów stalowych.

 Stopnie schodów oraz spocznik projektuje się z kraty Wema.

 Konstrukcja schodów skręcana za pomocą śrub klasy 8.8 o średnicach zgodnych z obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi.

(3)

 Zakotwienie schodów do fundamentów realizuje się z zastosowaniem kotew chemicznych Fischer SuperBond M12.

 Fundamenty schodów posadowione w poziomie gruntów nośnych, poniżej poziomu przemarzania. Z uwagi na odsuniecie fundamentów schodów od budynku w przypadku głębszego posadowienia fundamentów budynku przedszkola, nie zachodzi konieczność posadowienia fundamentów schodów w tymże poziomie.

 Fundamenty zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP.

d. SCHODY ŻELBETOWE - ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

 Zakres przewidzianych prac wiąże się z przebudową schodów wejściowych zlokalizowanych na elewacji południowo - wschodniej.

 Istniejące schody wejściowe wymagają przebudowy z uwagi na stan techniczny oraz na konieczność zamknięcia otworu w stropie istniejącego tarasu zlokalizowanego na elewacji frontowej w poziomie +/-0,00m

 Przebudowa wiąże się z wyburzeniem schodów istniejących i wykonaniem schodów nowych połączonych monolitycznie z projektowaną płytą tarasu.

 Schody jak i płyta stanowiąca zamknięcie istniejącego otworu zaprojektowana została w konstrukcji żelbetowej jako element monolityczny.

 Schody zaprojektowano jako płytowe, jednobiegowe, posadowione na fundamencie zlokalizowanym u początku biegu, których przedłużenie stanowi płyta żelbetowa nad istniejącym otworem tarasu.

 Płyta z uwagi na połączenie monolityczne z biegiem schodów i podparcie jej na ścianach istniejących wzdłuż budynku przedszkola oraz w miejscu zakończenia biegu schodów, zaprojektowana jako jednoprzęsłowa z utwierdzeniem w miejscu podparcia biegu.

 Płyta schodów oraz zamknięcia otworu tarasu o grubości 15cm, zbrojona jako jednokierunkowa, dwuprzęsłowa

 Fundamenty schodów posadowione w poziomie gruntów nośnych, poniżej poziomu przemarzania. Z uwagi na odsuniecie fundamentów schodów od budynku w przypadku głębszego posadowienia fundamentów budynku przedszkola, nie zachodzi konieczność posadowienia fundamentów schodów w tymże poziomie.

 Fundamenty jak i konstrukcja schodów zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP.

7. KLATKA SCHODOWA

 Przy budynku od strony południowo - zachodniej, projektuje się klatkę schodową w konstrukcji żelbetowej.

 Elementy nośne stanowią ściany żelbetowe, monolityczne, posadowione na płycie fundamentowej.

 Ściany nośne o grubości 20cm, zaprojektowano jako monolityczne, stanowiące podparcie stropodachu oraz płyt biegów schodów.

 Biegi schodów zlokalizowane pomiędzy projektowanymi ścianami zaprojektowano jako jednobiegowe, płytowe ze spocznikami między kondygnacyjnymi oraz w poziomie piętra.

 Płyty schodów i spoczników o grubości 15cm.

 Płyta fundamentowa schodów z uwagi na sąsiedztwo budynku istniejącego i związanych z nim elementów konstrukcji (m.in. taras na elewacji frontowej) posadowiona poniżej poziomu przemarzania gruntu, w poziomie zalegania gruntów nośnych.

 Płyta o grubości 30cm, monolityczna, żelbetowa.

 Dojście do klatki schodowej z terenów przyległych gwarantują, stanowiące element niniejszego projektu schody terenowe, zaprojektowane jako płytowe, oddylatowane od konstrukcji klatki schodowej

(4)

 Fundamenty jak i konstrukcja schodów zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP.

8. NAPRAWA KONSTRUKCJI TARASU

 Zły stan techniczny elementów konstrukcji nośnej tarasu wymaga przeprowadzenia naprawy w celu uniknięcia dalszej degradacji konstrukcji.

 Naprawę projektuje się z zastosowaniem materiałów firmy PCI.

 W celu naprawy konieczne jest:

o usunięcie luźnych fragmentów tynku oraz odpadających fragmentów otuliny betonowej prętów.

o oczyszczenie odsłoniętej stali zbrojeniowej a w przypadku jej nadmiernego skorodowania wymienienie uszkodzonych fragmentów poprzez dospawanie nowych prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy.

o oczyszczenie miejsc korozji betonu w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.

o wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia oraz wykonanie mostka sczepnego w celu reprofilacji elementów za pomocą cementowej zaprawy antykorozyjnej PCI Nanocret AP.

o wypełnienie ubytków w elementach żelbetowych za pomocą cementowej zaprawy naprawczej PCI Nanocret R2.

9. PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI TARASU

 Z uwagi na przebudowę tarasu w poziomie I piętra, zlokalizowanego na elewacji frontowej, wynikającą z lokalizacji klatki schodowej zewnętrznej oraz z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji tarasu, projektuje się wzmocnienie jego konstrukcji.

 Wzmocnienie projektuje się poprzez wzmocnienie istniejących belek żelbetowych za pomocą profili stalowych.

 Wzmocnienie projektuje się na długości przęseł z oparciem wzmocnień na stalowych głowicach mocowanych do słupów żelbetowych konstrukcji tarasu.

 Wzmocnienie przewidziano jako dołożenie z dwóch stron istniejącej belki żelbetowej profili stalowych (C240) skręconych ze sobą za pomocą kotew stalowych M16 w rozstawie co 50cm z przewiązkami w pasie dolnym co 50cm wykonanymi naprzemiennie z kotwieniem.

 Oparcie profili stalowych na słupie projektuje się na głowicy stalowej wykonstruowanej po formie słupa w sposób umożliwiający właściwe podparcie belek.

 Nie przewiduje się wzmocnienia słupów żelbetowych konstrukcji.

Uwagi

 Z uwagi na zły stan techniczny elementów konstrukcji nośnej tarasu, konieczne jest wykonanie naprawy przed przystąpieniem do jej wzmocnienia.

 Naprawę wykonać zgodnie z opisem z pkt. 8

10. MATERIAŁY

 Beton C20/25

 Stal zbrojeniowa B500SP

 Stal konstrukcyjna S235

(5)

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE a. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

 Na chudym betonie pod stopą fundamentową wykonać izolację poziomą za pomocą IZOHAN EKO 1K o szerokości większej od szerokości stopy o 10cm z każdej strony tak aby możliwe było połączenie izolacji poziomej z pionową.

 Powierzchnie pionowe stóp fundamentowych izolować za pomocą systemu IZOHAN IZOBUD WL, wykonując po obwodzie stopy warstwę gruntującą ze środka IZOHAN Dysperbit lub IZOHAN WL, następnie warstwę hydroizolacyjną IZOHAN IZOBUD WL oraz warstwę separacyjną IZOHAN ekolep 2002.

 Izolację pionową ławy połączyć z izolacją poziomą za pomocą fasety wykonanej za pomocą środka IZOHAN Renobud R-103.

Uwagi:

 W przypadku zastosowania innych materiałów należy przedstawić propozycję materiałów zamiennych inwestorowi i projektantowi konstrukcji do akceptacji.

b. KONSTRUKCJE STALOWE

 Kategoria korozyjności środowiska C3/M ( średnia o zakresie trwałości 5 ÷15 lat ) wg normy ISO –12944–5.

 Przygotowanie powierzchni konstrukcji – odtłuszczenie oraz czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½ wg normy PN - ISO 8501-1.

 Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim. Konstrukcja gruntowana minimum dwukrotnie.

 Każda warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego w innym kolorze, kolor warstwy nawierzchniowej wg Projektu branży architektonicznej.

12. UWAGI KOŃCOWE

 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zapozna się z kompletem dokumentacji oraz wszystkimi innymi materiałami, pismami, uzgodnieniami, które przekaże mu zlecający dla realizacji całości lub części zadania.

 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany przekazany Mu przez Zlecającego - Inwestora.

 Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji inwestycji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, powiadomi o tym niezwłoczne Projektanta celem ich wyjaśnienia.

 Dokumentacja Techniczna powinna znajdować się na budowie i być dostępna wszystkim wykonawcom i dostawcom upoważnionym przez Inwestora.

 Dokumentacja Techniczna chroniona jest Prawem Autorskim i może być używana jedynie do celów dla jakich została sporządzona, tj. realizacji przedmiotowej inwestycji.

 Kopiowanie, jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody autora.

 Dopuszcza się zamiany lub zmiany materiałów i technologii budowlanych, elementów i urządzeń pod następującymi warunkami:

(6)

o Inwestor na piśmie wyraża zgodę na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzeżeń,

o Zamienniki spełniają warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych materiałów i urządzeń oraz wymaganiom projektu wykonawczego,

o Wprowadzone zmiany nie mogą kolidować z Projektem Budowlanym na podstawie, którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

o Zmiany należy udokumentować w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Służbowej;

 Obliczenia statyczne zostały wykonane w oparciu o Polskie Normy do projektowania i obliczania konstrukcji budowlanych.

13. WYROBY BUDOWLANE

 Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano – montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i Dokumentów Technicznych.

o Deklaracji Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa B.

14. ZAGADNIENIA BHP

 Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

 Przed rozpoczęciem prac należy sporządzić Plan BIOZ.

Opracował inż. Tomasz Baron

Cytaty

Powiązane dokumenty

  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

li jeszcze z Polski. Uczą się więc języka angielskiegojktóreg^znajo- mość w Polsce była nagminna. Uczą się historii i geografii angielskiej.".. A przedewszystkiem uczą

1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- efektywności działania poszczególnych elem entów zastosow anych w system ie w entylacji mechanicznej, czyli w ym iennika gruntow ego oraz rekuperatora (pom iary

Koncepcja rozwoju rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego (projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym), Warszawa 2017, Stowarzyszenie Polskich Brokerów

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres