REGULAMIN REKRUTACJI DO DOLNOŚLĄSKIEGO LICEUM E-LEARNINGOWEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWA PRAWNA

Pełen tekst

(1)

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO „DOLNOŚLĄSKIEGO LICEUM E-LEARNINGOWEGO”

NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWA PRAWNA

1. Uchwała o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r . z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (DZ.U. Nr 58 poz. 504 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Informacje o projekcie

1. Projekt „Dolnośląskie Liceum E-learningowe” realizowany jest przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX

„Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3

„Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”, w partnerstwie z Petra Consulting z siedzibą w Wałbrzychu i Zespołem Szkół nr 5 im.

Maksymiliana Tytusa Hubera z siedzibą w Wałbrzychu.

2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Wnioskodawcy tj. przy ul Dmowskiego 2/4 58-300 Wałbrzych; czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.

10.00 do 16.00.

3. Biuro rekrutacji do projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 5 ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych

4. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat wałbrzyski i okolice.

5. Okres realizacji projektu: 01.08.2010 r. do 31.03.2012 r.

(2)

2 6. W ramach projektu przewidziano:

a. uruchomienie platformy edukacyjnej e-learningowej w trybie nauczania Liceum Ogólnokształcącego

b. przygotowanie do egzaminu w OKE oraz przeprowadzenie egzaminu maturalnego

7. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników do projektu pn. „Dolnośląskie Liceum E-learningowe” zwanym dalej „Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

2. Rekrutacja będzie jawna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, płeć czy stopień sprawności z zachowaniem zapisów w § 4 pkt 7.

3. Za rekrutację do projektu odpowiada Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, zwany dalej Partnerem

4. Partner będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 100 uczestników (w tym 70 kobiet).

5. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Partner prowadzi nabór do e-learningowego liceum dla dorosłych.

2. Do Projektu mogą przystąpić osoby zwane dalej uczestnikami, spełniający na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne:

a. absolwenci gimnazjum lub szkoły podstawowej posiadający świadectwo jej ukończenia,

(3)

3 b. kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w

którym podejmują naukę,

c. kandydaci zamieszkali na terenie województwa dolnośląskiego.

3. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba zaangażowana w realizację przedsięwzięcia po stronie Organizatora, Partnera lub Podwykonawcy.

4. Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz możliwość korzystania z Internetu.

§ 4

1. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy decyduje:

a. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

b. suma punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

c. suma punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, podstawowej,

d. suma punktów określonych w kryteriach dostępu zapisanych w punkcie 7 niniejszego paragrafu.

2. Koordynator projektu może odstąpić od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.

Za pozytywny wynik uważa się uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów.

4. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:

a. znajomości obsługi internetu,

b. motywacji do pracy i uczenia się w trybie samodzielnym.

5. Za oceny uzyskane ze świadectwa ukończenia gimnazjum, (szkoły podstawowej), kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Dotyczy to przedmiotów ogólnokształcących.

6. Oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie są przeliczone na punkty w następujący sposób:

a. Celujący - 6 punktów b. Bardzo dobry - 5 punktów c. Dobry - 4 punkty

(4)

4 d. Dostateczny - 3 punkty

e. Dopuszczający – 2 punkty

7. Dodatkowe punkty można uzyskać za następujące kryteria dostępu:

a. Osoby z rodzin niepełnych – 6 punktów

b. Osoba samotnie wychowująca dziecko – 6 punktów c. Osoba niepełnosprawna – 6 punktów

d. Kobieta – 6 punktów

e. Osoba zamieszkująca obszar wiejski – 6 punktów

§ 5

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy Fundacja Edukacji Europejskiej powołuje Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (KR-K) i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

2. W skład KR-R wchodzi Zarząd Projektu i Dyrektor Szkoły.

3. Do zadań KR-R należy:

a. opracowanie tematyki rozmów kwalifikacyjnych oraz kryterium punktacji za rozmowy kwalifikacyjne,

b. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji i kryteriach przyjęcia do szkoły,

c. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,

d. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego list przyjętych do szkoły,

e. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

4. Listy przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w pkt. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. Wówczas o przyjęciu kandydatów na semestry pierwsze, decyduje Dyrektor Szkoły.

(5)

5

§ 6

1. Kandydaci do liceum e-learningowego dla dorosłych w terminie od 15.09.2010 do 31.03.2011 r. składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie do szkoły, b. szkolny arkusz zgłoszeniowy,

c. świadectwo (w oryginale) ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, d. deklaracje przystąpienia do projektu

e. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. W dniach 22.10-31.03.2011 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc, Dyrektor Szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W takim przypadku w dniach pomiędzy 15.11. a 31.03.2011 r. odbędą się spotkania organizacyjne z kandydatami. Nieobecność kandydata na spotkaniu oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

4. W dniu 31.03.2011 r. Dyrektor Szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do e- learningowego liceum. Lista dostępna będzie:

a. W Biurze rekrutacji

b. Na stronie internetowej www.dle.edu.pl

§ 7

1. Kandydaci mogą złożyć odwołanie od decyzji KR-K w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych, tj. do dnia 04.04.2011 roku.

2. Dyrektor Szkoły rozpatruje złożone odwołania i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia do szkoły w ciągu 5 dni od ogłoszenia listy przyjętych tj. do dnia 11.04.2011 r. O podjętej decyzji powiadamia zainteresowane osoby.

3. W przypadku odwołań od decyzji SKR-K ustala się następujące preferencje:

a. Osoby z rodzin niepełnych – 6 punktów

b. Osoba samotnie wychowująca dziecko – 6 punktów c. Osoba niepełnosprawna – 6 punktów

d. Kobieta – 6 punktów

e. Osoba zamieszkująca obszar wiejski – 6 punktów

(6)

6 4. Decyzje o przyjęciu do szkoły w trybie odwołań Dyrektor Szkoły ogłasza nie

później niż 6 dni po ogłoszeniu listy przyjętych tj. 09.12.2010.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Zarząd Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, Biurze Rekrutacji, na stronach internetowych:

 www.dle.edu.pl,

 www.fee.pl - zakładka Dolnośląskie Liceum E-learningowe,

 www.petraconsulting.pl

 www.wckuip.pl

3. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się zasady określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – szkolny arkusz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 4 – wzór podania o przyjęcie do szkoły

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :