Regulaminem Konkursu lub nie spełniają wymogu odniesienia do identyfikacji wizualnej Organizatora lub powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

Pełen tekst

(1)

Regulamin Konkursu na projekt instalacji przestrzennej, która będzie stanowiła zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego z Rychtalską we Wrocławiu

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Vantage Development SA, z siedzibą we Wrocławiu; ul.

Dąbrowskiego 44, (50-457), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000030117, nr REGON: 930778024, nr NIP: 8960000701, o kapitale zakładowym w wysokości 38.712.940,74 zł, opłacony w całości (Organizator) przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (ASP)

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU, WYMOGI TECHNICZNE INSTALACJI PRZESTRZENNEJ 2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego, charakteryzującego się wysokim

poziomem artystycznym i odnoszącego się do identyfikacji wizualnej Organizatora projektu instalacji przestrzennej, która stanowić będzie element aranżacji terenu realizowanej przez Organizatora inwestycji pod nazwą Promenady Wrocławskie.

2.2. Wyłoniony w ramach Konkursu zwycięski projekt instalacji zostanie

zrealizowany na rondzie zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego z Rychtalską we Wrocławiu aby w efekcie stanowić element wzbogacenia

przestrzeni o dzieło artystyczne spełniające najwyższe standardy estetyczne.

2.3. Projekt instalacji uwzględniać musi następujące warunki techniczne instalacji (dotyczące form przestrzennych):

2.3.1. instalacja nie może wychodzić poza obręb ronda(ponad jezdnię) wysokość: nie mniejsza niż 1,5 m i nie większa niż: 3 m

2.3.2. należy zachować skrajnie minimum 0,5 metra od krawędzi jezdni ronda

2.3.3. instalacja powinna korespondować z otoczeniem i nie rozpraszać uwagi kierowców

2.3.4. materiał, z którego wykonana ma być instalacja: odporny na działanie wody oraz warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr) oraz

zniszczenie przez wandali

Projekt instalacji musi również spełniać powszechnie obowiązujące regulacje prawne dla obiektów małej architektury w rozumieniu przepisów budowlanych.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Zgłoszenia projektów konkursowych przyjmowane są do terminu wskazanego w pkt 7 Regulaminu Konkursu (liczy się data wpływu projektu konkursowego do Organizatora).

3.2. Projekty zgłoszone do Konkursu i zakwalifikowane do dalszego w nim udziału po dokonaniu weryfikacji formalnej zgodnie z pkt 8 Regulaminu Konkursu, oceniane będą przez Jury w 46 tygodniu 2015 r.

(2)

3.3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r.

3.4. Opublikowanie informacji o zwycięskich Uczestnikach Konkursu i projektach instalacji nastąpi w terminie 3 (trzech) dni roboczych na stronie www.vantage-sa.pl

3.5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nie więcej niż 2 (dwa) projekty konkursowe.

3.6. Dopuszcza się zgłoszenia grupowe jednego projektu konkursowego przez nie więcej niż 3 (trzech) Uczestników Konkursu. W razie grupowego zgłoszenia projektu konkursowego każdy zgłaszający taki projekt Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.6., zaś czynności związane z Konkursem mogą być wykonywane przez Organizatora względem

któregokolwiek z tych Uczestników Konkursu ze skutkiem dla wszystkich pozostałych Uczestników Konkursu. Czynności dokonane przez któregokolwiek z tych Uczestników Konkursu wobec Organizatora wywołują skutek względem wszystkich pozostałych Uczestników Konkursu. W stosunkach między

Uczestnikami Konkursu a Organizatorem nie mają znaczenia wielkości udziałów poszczególnych Uczestników Konkursu we współautorstwie grupowego

projektu konkursowego.

3.7. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie projektu konkursowego) każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

3.7.1. zna i akceptuje Regulamin Konkursu,

3.7.2. Uczestnik Konkursu/Uczestnicy Konkursu jest/są

autorem/współautorami (twórcą/współtwórcami) zgłoszonego projektu konkursowego;

3.7.3 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu udostępnionych w zgłoszeniu projektu konkursowego w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz w celach

marketingowych i promocyjnych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo

dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również, że zgłoszenie projektu konkursowego zawierające dane osobowe jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie;

3.7.4. wyraża zgodę na publiczną prezentację zgłoszonego projektu

konkursowego przez Organizatora w dowolny wybrany przez niego sposób, pod warunkiem każdorazowej informacji o autorze projektu;

3.7.5. wyraża zgodę na wykonanie instalacji według jego projektu w lokalizacji wskazanej w pkt 2.3. przez osobę wybraną według uznania Organizatora (w tym przez Uczestnika Konkursu będącego autorem zwycięskiego projektu);

(3)

3.7.6. wyraża zgodę na sprawowanie w toku realizacji projektu według zwycięskiego projektu nadzoru artystycznego przez osoby wskazane przez Organizatora

4. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu („Uczestnik”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie i w miejscu wskazanym w pkt. 7 Regulaminu Konkursu:

4.1. projektu instalacji zagospodarowania ronda

4.2. formularza zgłoszeniowego (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu; wzór formularza można uzyskać także na stronie internetowej http://www.vantage-sa.pl).

5. WYMOGI FORMALNE PROJEKTU KONKURSOWEGO

Zgłoszony do Konkursu projekt konkursowy musi zawierać:

5.1. wizualizację projektu instalacji obejmującą:

5.1.1. nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 10 (dziesięć) plansz wydrukowanych w formacie A3 (plansze powinny zawierać: wizualizację/szkice projektu, teoretyczny opis projektu, wymiary pracy i wstępny projekt montażu oraz wstępny kosztorys realizacji projektu – w tym materiały, robocizna itp.),

5.1.2. podpisane: płytę płyta CD lub pendrive z zapisanymi: projektami i opisem, o których mowa w pkt 5.1.1.

5.1.3. Makietę projektu nie przekraczającą formatu 50x70 cm

5.2. formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.

5.3. Projekt konkursowy musi zostać sporządzony w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej zgodnie z pkt 5.1.

6. SPOSÓB DOSTARCZENIA PROJEKTU KONKURSOWEGO

Projekt musi zostać dostarczony Organizatorowi w zamkniętym opakowaniu oznaczonym opisem: „Projekt instalacji zagospodarowania ronda na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego i Rychtalskiej.”

7. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA PROJEKTU KONKURSOWEGO

Projekt konkursowy należy składać w terminie do dnia 30 października 2015 r. do godziny 12.00 w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3-4, 50-156 Wrocław, pok. Nr 13.

8. WERYFIKACJA FORMALNA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania z Konkursu projektów, które nie spełniają warunków formalnych, warunków technicznych określonych niniejszym

(4)

Regulaminem Konkursu lub nie spełniają wymogu odniesienia do identyfikacji wizualnej Organizatora lub powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

9. NAGRODY I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU

9.1. Z zakwalifikowanych do udziału w Konkursie projektów konkursowych Jury wybierze 4 (cztery) zwycięskie projekty konkursowe, którego autor/autorzy zostaną nagrodzeni, z zastrzeżeniem, że nagroda niepieniężna wskazana w pkt 9.1.1.,

przyznana zostanie tylko jednemu spośród czterech zwycięskich projektów. Nagroda przyznawana jest w Konkursie w postaci:

9.1.1. niepieniężna (dla jednego projektu konkursowego) – polegająca na wykonaniu projektu instalacji zagospodarowania ronda w lokalizacji wskazanej w pkt 2.3.

według zwycięskiego projektu;

9.1.2. pieniężna (dla czterech projektów konkursowych) – w wysokości(łącznie, niezależnie od ilości Uczestników Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia

zwycięskiego projektu konkursowego):

I miejsce 10 000 pln II miejsce: 1500 pln III miejsce: 1000 pln IV miejsce: 500 pln

9.2. Konkurs wygrywają projekty konkursowe, które otrzymają kolejno najwyższą liczbę głosów Jury. W przypadku otrzymania przez kilka projektów konkursowych równej liczby głosów, o tym, który projekt zwycięża, decyduje głos

Przewodniczącego Jury.

9.3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. Zwycięscy Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie (o ile wskazali niezbędne dane).

9.4. W ocenie zgłoszonych projektów konkursowych brane są pod uwagę następujące kryteria:

9.4.1. oryginalność;

9.4.2. kreatywność;

9.4.3. poziom artystyczny;

9.4.4. odniesienie do wizualnej identyfikacji Organizatora.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji nagrody (w

szczególności: inna lokalizacja, w której zrealizowany zostanie projekt instalacji), ilości czy wartości poszczególnych nagród, po ogłoszeniu takiej zmiany na stronie www.vantage-sa.pl z zachowaniem 3-dniowego okresu uprzedzenia.

9.6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie nagrody stanowi dla niego przychód w świetle przepisów podatkowych i może podlegać

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

9.7. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. 2012 r. poz. 361) nagroda ta objęta jest obowiązkiem

(5)

podatkowym wynikającym z w/w ustawy. W związku z powyższym przekazanie takiej nagrody Uczestnikowi uzależnione jest od dokonania zapłaty należnego podatku od nagrody w wysokości 10 proc. wartości nagrody. W niniejszym Konkursie podatek powyższy potrącony zostanie w całości przez Organizatora podczas przekazania nagrody zwycięskiemu Uczestnikowi Konkursu.

9.8. Nagrody wskazane w pkt 9.1. wydane zostaną w sposób następujący:

9.8.1. nagroda wskazana w pkt 9.1.1. – poprzez zawarcie przez Organizatora i zwycięskiego Uczestnika Konkursu/Uczestników Konkursu umowy o dzieło na wykonanie instalacji albo poprzez zrealizowanie projektu instalacji we własnym zakresie przez Organizatora. Odpłatność lub brak odpłatności umowy o dzieło, termin wykonania instalacji oraz inne kwestie związane z realizacją instalacji należą do gestii Organizatora. Niezależnie od sposobu realizacji instalacji, zwycięski

Uczestnik Konkursu/Uczestnicy Konkursu zobowiązani są sprawować - w porozumieniu z nadzorem artystycznym – nadzór autorski w toku wszystkich etapów wykonania instalacji. W razie podjęcia przez Organizatora decyzji o

wykonaniu instalacji przez autora/autorów zwycięskiego projektu konkursowego, umowa o dzieło z Uczestnikiem Konkursu/Uczestnikami Konkursu zostanie zawarta nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 roku.

9.8.2. nagroda wskazana w pkt 9.1.2. - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym w terminie do dnia 21 grudnia 2015 roku. W razie grupowego zgłoszenia projektu konkursowego, Uczestnicy Konkursu wskazują jeden rachunek bankowy, w celu wydania nagrody pieniężnej; w razie wskazania kilku rachunków, Organizator dokona przelewu nagrody na pierwszy wskazany rachunek w całości.

9.9. Za nagrodę niepieniężną, o której mowa w pkt 9.1.1., nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

10. JURY

10.1.W skład Jury powołani będą przedstawiciele Organizatora, ASP i inne osoby wskazane przez Organizatora:

10.1.1. przedstawiciele ASP we Wrocławiu – 1 osoba 10.1.2. przedstawiciele Organizatora - 3 osoby 10.1.3 przedstawiciel ZDiUM - 1 osoba.

10.2. Pracom Jury przewodniczy Przewodniczący wskazany spośród członków Jury przez Organizatora.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby członków Jury i osób wchodzących w skład Jury w dowolnym czasie.

(6)

10.4. Obrady Jury odbędą się w czasie umożliwiającym wyłonienie zwycięskich projektów konkursowych w terminie wskazanym w pkt 3.3. Regulaminu Konkursu.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1.Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, co następuje:

11.1.1. jest autorem (twórcą) zgłoszonego projektu konkursowego, i tym samym wyłącznym uprawnionym z osobistych i majątkowych praw autorskich do

wszelkich materiałów zgłoszonych do Konkursu, niewymienionych szczegółowo, niezbędnych do realizacji przez Organizatora projektów konkursowych objętych zgłoszeniem konkursowym, którymi to prawami Organizator będzie mógł

swobodnie rozporządzać i korzystać,

11.1.2. przysługujące Uczestnikowi Konkursu autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów zgłoszonych do Konkursu nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że materiały zgłoszone do Konkursu nie będą naruszać praw osób trzecich;

11.1.3. posiada wyłączne prawo do przenoszenia praw i udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiałów zgłoszonych do Konkursu.

11.2. Z chwilą ogłoszenia o wyłonieniu zwycięskich projektów konkursowych (pkt 3.4.), na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do

nagrodzonych projektów konkursowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz prawa z zakresu własności przemysłowej (w tym w szczególności w zakresie nabycia przez Organizatora prawa do uzyskania prawa ochronnego do znaku towarowego stworzonego jako opracowanie projektu instalacji).

11.3. Przeniesienie praw jest definitywne i Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

11.4. Wszystkie warunki wymienione w niniejszym paragrafie dotyczą każdego z nagrodzonych projektów konkursowych, w tym nagrodami specjalnymi,

nieprzewidzianymi wcześniej przez Organizatora.

11.5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw Uczestnik konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem

(7)

przeciwko Organizatorowi lub ASP roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora i ASP od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

11.6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora lub ASP, a powstałych w związku z

wykorzystaniem projektów konkursowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu. W związku z tym Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

12. INFORMACJE KOŃCOWE

12.1. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu lub tez jego nierozstrzygnięcia bez podawania przyczyn.

12.2. Obsługę organizacyjną Konkursu prowadzi Iwona Kowalska kontakt: tel. 727 003 044 mail: i.kowalska@vantage-sa.pl

12.3. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do dwóch dni po dniu

wskazanym pkt 3.4. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

12.4. Zgłoszenie reklamacyjne dokonywane jest na piśmie i musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis

okoliczności uzasadniających reklamację.

12.5. Prawidłowo wniesiona reklamacja podlega niezwłocznemu rozpoznaniu przez Organizatora, jednakże nierozpoznanie reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji. Decyzja doręczana jest zgłaszającemu reklamację na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

12.6. W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąć decyzję o uwzględnieniu reklamacji albo jej nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem.

Decyzja wydawana jest na piśmie i przesyłana jest zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni od daty jej wydania. Niemożliwość przesłania decyzji wskutek

(8)

niepodania lub nieprawidłowego (w tym nieczytelnego) podania niezbędnych danych nie obciąża Organizatora.

12.7. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

12.8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez

Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.

926 ze zm.

12.9. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

12.10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

12.10.1. realizacji Konkursu, 12.10.2. wręczenia nagród, 12.10.3. rozpatrzenia reklamacji.

Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych i promocyjnych.

12.11. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

12.12. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie: www.vantage-sa.pl

12.13. Jeśli dzień, w którym zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu powinno nastąpić określone działanie Uczestnika Konkursu, Organizatora lub Jury, przypada na dzień wolny od pracy, wyznaczony termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

(9)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,

Formularz zgłoszeniowy na Konkurs na projekt instalacji na rondzie

zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego z Rychtalską we Wrocławiu.

Imię:………

Nazwisko:………

Data urodzenia:………..

Adres:………

E-mail:………..

Tel. Kontaktowy:………

Nr rachunku bankowego:………

Uczelnia, wydział:……….

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na projekt instalacji na rondzie zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Słonimskiego z Rychtalską we Wrocławiu.

Jednocześnie akceptuję treść Regulaminu Konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o zajętym miejscu, publikacje projektu do realizacji i upowszechnienie informacji o jego rozstrzygnięciu.

Podpis Uczestnika Konkursu

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :