• Nie Znaleziono Wyników

Zarządzenie Nr 48/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zarządzenie Nr 48/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r."

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zarządzenie Nr 48/2021/2022

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) i pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie zasad opiniowania wniosków o zatrudnienie na umowy, umowy cywilnoprawne oraz awanse pracowników dydaktycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2021/2022

Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN UNIWERSYTECKIEJ RADY DS.KSZTAŁCENIA

§ 1

1. Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, zwana dalej URK, działa zgodnie z wytycznymi Senatu, na podstawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz niniejszego regulaminu.

2. URK jest organem doradczym dla Rektora lub Senatu.

3. URK opracowuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie jakości kształcenia oraz koordynuje uczelnianą politykę w tym obszarze.

§ 2 W skład URK wchodzą:

• Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia jako jej Przewodniczący,

• dyrektorzy kolegiów Uczelni,

• kierownicy jednostek międzywydziałowych

• Kierownik Działu Jakości i Organizacji Kształcenia,

• Pełnomocnik ds. organizacji kształcenia,

• przedstawiciel Samorządu studentów Uczelni.

§ 3

1. Szczegółowe zadania URK określa Regulamin studiów UKW.

2. Ponadto URK nadzoruje:

a) zgodność prowadzonych w Uczelni kierunków z wymogami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych,

b) sposób potwierdzania efektów uczenia się,

c) upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia.

3. URK opiniuje na zlecenie Rektora:

a) wnioski o zatrudnienie oraz warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowiskach dydaktycznych oraz osób na umowy cywilnoprawne,

b) wnioski o zmianę stanowiska zatrudnienia w grupie pracowników dydaktycznych.

§ 4

1. Opiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną pracownika na stanowisku dydaktycznym następuje po złożeniu następujących dokumentów:

a) wniosku do JM Rektora o zatrudnienie według wzoru z załącznika 1;

b) poświadczenia wszystkich kwalifikacji do prowadzenia zajęć (kserokopie);

(3)

c) opinii dyrektora kolegium dotyczącej zasadności zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym uwzględniającej organizację procesu dydaktycznego.

2. Wnioski opisane w ust. 1 rozpatrywane będą przez URK w terminach:

a) dla zatrudnień od 1 października każdego roku akademickiego (semestr zimowy i letni) – do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki;

b) dla zatrudnień od semestru letniego – do 31 stycznia każdego roku, w którym rozpoczyna się semestr zatrudnienia.

3. W szczególnych przypadkach, tj. m.in: rezygnacji prowadzącego zajęcia, choroby uniemożliwiającej prowadzenie zajęć, urlopu macierzyńskiego, wnioski można składać w chwili wystąpienia konieczności zatrudnienia nowego pracownika zapewniającego ciągłość realizacji procesu dydaktycznego.

§ 5

1. Opiniowanie wniosków o zmianę stanowiska pracownika dydaktycznego następuje po złożeniu następujących dokumentów:

a) wniosku do JM Rektora według wzoru załącznika nr 2;

b) zestawienia osiągnięć wymaganych statutem UKW do zmiany stanowiska według wzoru z załącznika nr 3 lub 4;

c) poświadczeń wszystkich osiągnięć wpisanych zgodnie z § 4 punkt 1 lit. b) (kserokopie);

d) opinii zastępcy ds. kształcenia;

e) opinii dyrektora kolegium dotyczącej zasadności zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym uwzględniającej organizację procesu dydaktycznego.

2. Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być udostępniane członkom rady przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

1. Wnioski opisane w § 5 rozpatrywane będą przez URK w terminach:

a) dla zatrudnień od 1 października każdego roku akademickiego – do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki;

b) dla zatrudnień od 1 marca każdego roku akademickiego – do 31 stycznia każdego roku akademickiego.

(4)

§ 7 URK przedkłada Rektorowi lub Senatowi:

1. zaopiniowane programy kształcenia i inne dokumenty ogólnouczelniane,

2. opinię w sprawie organizacji rekrutacji na kierunki studiów prowadzonych w Uczelni, 3. wnioski o stypendium ministra MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów, 4. ocenę realizacji strategii Uniwersytetu w obszarze kształcenia,

5. ocenę promocji oferty edukacyjnej Uniwersytetu,

6. opinię w sprawie zmian regulaminu studiów oraz regulaminów stypendialnych.

§ 8

1. Posiedzenia URK zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek złożony na piśmie przez co najmniej 1/3 liczby członków rady.

2. Posiedzenia zwoływane są co najmniej raz w semestrze.

3. Porządek posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego może on powierzyć zwołanie i prowadzenie obrad innemu członkowi Rady.

§ 9

1. URK wyraża opinię lub stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

2. Protokół z posiedzenia Rady Kolegium akceptuje i podpisuje przewodniczący posiedzenia.

(5)

Załącznik nr 1 Bydgoszcz, data

……..………....

………..

imię i nazwisko

………..

adres do korespondencji

………..

telefon kontaktowy

………..

e-mail

J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w roku akademickim 202../202.. na umowę cywilnoprawną do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie

...

/ naWydziale

...

Z wyrazami szacunku

...

podpis Opinia Zastępcy ds. Kształcenia:

...

...

...

...

Proponowana liczba godzin:

studia stacjonarne... studia niestacjonarne...

Przedmioty: ……….

……….

……….

Ogółem godzin...

Data ………. ...

podpis Zastępcy ds. Kształcenia Popieram prośbę/nie popieram prośby.

Data………. ...

podpis Dyrektora Kolegium

(6)

Załącznik nr 2 Bydgoszcz, data

……..………....

………..

imię i nazwisko

………..

adres do korespondencji

………..

telefon kontaktowy

………..

e-mail

J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę zajmowanego stanowiska

…... na stanowisko... od dnia... roku akademickiego 202../202.. w Instytucie

...

/ naWydziale

...

Z wyrazami szacunku

...

podpis Opinia Zastępcy ds. Kształcenia:

...

...

...

...

Proponowana liczba godzin:…...

Data ………. ...

podpis Zastępcy ds. Kształcenia Popieram prośbę/nie popieram prośby.

Data………. ...

podpis Dyrektora Kolegium

(7)

Załącznik nr 3 Bydgoszcz, data ……..………....

………..

imię i nazwisko

………..

stanowisko

………..

telefon kontaktowy

………..

e-mail

Zestawienie osiągnięć do awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

L.p. Osiągnięcie Liczba

1. Wybitne osiągnięcia dydaktyczne w tym:

lub

organizacja seminariów i konferencji dla studentów;

opieka nad działalnością studencką niewynikającą z planu studiów.

2. Znacząca aktywność w sferze organizacyjnej w tym:

lub

aktywność w pozyskiwaniu środków na działalność dydaktyczną/wdrożeniową;

autorstwo/współautorstwo kierunku studiów i przygotowanie jego dokumentacji;

pełnienie funkcji kierownika projektu dydaktycznego/wdrożeniowego.

3. Udokumentowana współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizowanej działalności dydaktycznej.

4. Udokumentowana działalność popularyzatorska w zakresie reprezentowanej dyscypliny.

5. Zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 4 lata na Uniwersytecie.

6.

Posiadanie w dorobku co najmniej jednego recenzowanego podręcznika lub skryptu wydanego przez wydawnictwo naukowe zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.

7. Dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne.

...

czytelny podpis

(8)

Załącznik nr 4 Bydgoszcz, data ……..………....

………..

imię i nazwisko

………..

stanowisko

………..

telefon kontaktowy

………..

e-mail

Zestawienie osiągnięć do awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

L.p. Osiągnięcie Liczba

1. Opieka nad działalnością studencką niewynikającą z planu studiów.

2. Opieka nad stażami, praktykami lub rocznikiem studiów.

3. Aktywność w sferze organizacyjnej w tym:

lub

Realizacja projektów dydaktycznych;

Realizacja działań promujących ofertę dydaktyczną;

4. Udokumentowana współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizowanej działalności dydaktycznej;

5. Udokumentowana działalność popularyzatorska w zakresie reprezentowanej dyscypliny.

6. Zatrudniona jako nauczyciel akademicki w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat.

7. Dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne.

...

czytelny podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w przypadkach szczególnie uzasadnionych rodzajem i organizacją pracy, pracodawca zastrzega sobie

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogólnych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wytycznych dla

c Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia

3) własnych dowodów źródłowych realizowanych np. Przed dokonaniem wypłaty z kasy kasjer zobowiązany jest do kontroli, czy dany dokument jest sprawdzony pod

2) w przypadku, gdy Kanclerz podjął decyzję o wyłączeniu zamówienia z obowiązku sporządzenia umowy, pracownik DZP przygotowuje dokument zamówienia w oparciu o wzór

Poz.. Kompleks sportowy, położony w Krapkowicach przy ul. Wrzosów 2, jest obiektem ogólnodostępnym stanowiącym własność gminy Krapkowice. Kompleks sportowy jest

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie do Biura rzeczy przekazanych przez znalazcę, stwierdza się w protokole przyjęcia zawiadomienia o

z Radą Pedagogiczną, wprowadzenie monitoringu oraz jego modyfikację (cele, zakres oraz sposób zastosowania). Administrator ustala w układzie zbiorowym pracy lub w

Interdyscyplinarna Pracownia Antropologii Mediów i Komunikatów Miasta IPAMKM Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej BIDKS Instytut Informacji Naukowej

Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne) dla obywateli polskich i cudzoziemców na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczynające się w roku akademickim

3) poziom bezpieczeństwa potwierdzony przez osobę kierującą służbami IT na Uniwersytecie i dopuszczającą stosowny program do użytkowania w ramach

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

a) Recenzja jest przygotowana osobiście. Recenzja w całości lub w części nie może zostać powierzona do przygotowania innej osobie. b) Recenzja zawiera szczegółowo

4) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego komisji lub kierownika zamawiającego albo jego pełnomocnika o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie

- administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo z siedzibą ul.. - moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrobienia i utrzymania ważności

Dołączoną dokumentację w formie skanów nie dołącza się do wniosku w formie tradycyjnej (tzn. W przypadku wątpliwości DRiSS co do prawidłowości dokumentacji

stypendiach za osiągnięcia naukowe (za takie nie uznaje się Stypendium Rektora dla najlepszych studentów). Obowiązek należytego i jednoznacznego udokumentowania

Poza wyznaczonymi w § 1 limitami przyjęć do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby, dla których finansowanie stypendium doktoranckiego zapewnione jest z

iii. nieudostępniania osobom nieupoważnionym karty kryptograficznej i kodu PIN, PUK zabezpieczającego tę kartę. W uzasadnionych przypadkach kwalifikowany podpis

dopuszczalna jeżeli wymagają tego potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kutnie. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży, pracowników nie- pełnosprawnych bez

6. Dokumenty, z których wynikają dla Uniwersytetu zobowiązania finansowe, z zastrzeżeniem ust. Rektor dla określonych kategorii dokumentów może określić inne zasady

1 i 2 wraz z oryginałami lub kopiami notarialnymi do wglądu, powinny być złożone w Biurze Współpracy Międzynarodowej niezwłocznie po przyjeździe studenta,

12) inne obowiązki określone w regulaminie organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych, o którym mowa w § 1 ust. Koordynatorowi praktyk przysługuje w danym