• Nie Znaleziono Wyników

Wyjaśnienie.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyjaśnienie."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wyjaśnienie.

Ochrona Zabytków 11/1-2 (40-41), 152

(2)

zapory, uzasadniając sw oje stanow isko wskazaniam i strat kulturalnych.

Stanisław STASZEWSKI, 3 Propozycje optym isty. „Przegląd K ulturalny”, r. V, 1956, nr 35 (209), il. — O gospodarskie w y ­ zyskanie obiektów architektury zabytko­ w ej oraz o ożywienie turystyki i opieki społecznej.

Krystyna SWIERCZEWSKA, Na pomoc zabytkom ! „Nowiny T ygodnia”, r. VII, 1956, nr 33 (329), il. — O niszczeniu zabyt­ ków budownictw a drewnianego (cerkiew­ ki) w w oj. rzeszowskim .

M ieczysław TOBIASZ, Aby nie zginę­ ły zabytki Krakowa. „Wiedza i Ż ycie”, r. X X III, 1956, str. 382—386, il. — Zagro­ żenie śródm ieścia spowodowane starym i kanałam i.

Lech WIELUŃSKI, W andale są wśród nas. „Iskry”, r. III, 1956, nr 32, (130). O ochronę zabytków architektury.

Jan WIKTOR, U nas i za miedzą. „Przegląd K ulturalny”, r. V, 1956, nr 35 (209). — Podaje przykłady niszczenia za­ bytków w Polsce i ochrony zabytków w Czechosłowacji.

Jan ZACHWATOWICZ, Andrzej GRU­ SZECKI, Znowu o zabytkach. „Archit.” 1956 nr 9 (107), str. 282—283. — Charakte­ rystyka stanu zabytków i trudności ich ochrony.

Stan isław ZALIWSKI, Zmarnowane m iliony. „Tygodnik D em okratyczny”, r. IV, 1956, nr 31 (164). — Przykłady niszczenia zabytków architektury, sprawa w yzysk a­ nia ich dla celów społecznych, opieka sp o­ łeczna.

M ieczysław ZLAT, Pod zabytkam i d y­ namit. „Nowe S ygnały” r. I, 1956, nr 3. —

Autor uderza na alarm z powodu katastro­ fy zabytkowej w Polsce, zwłaszcza na Ś lą­ sku, w skazując na jej przyczyny i skutki oraz wskazując środki zaradcze, przede w szystkim w form ie długotrw ałej akcji społeczno-w ychow aw czej. .

K O N F E R E N C J E I Z J A Z D Y

St. HERBST, K onferencja urbanistycz­ na w Erfurcie. „OZ” r. IX, 1956, nr 4 (35), str. 267.

Feliks KANCLERZ, Zjazd konserw ato­ rów zabytków. „M iasto” r. VII, 1956, nr 10 (72), str. 16.

Red., Narada Konserwatorska. „OZ” r. VII, 1954, nr 2 (25), str. 133—135. — Na Naradzie, odbytej w W arszawie omówiono zagadnienie planowania, planów zagospo­ darowania przestrzennego miast, nadzoru, Pracowni K onserw acji Zabytków, inspekcji archeologicznej, upow szechnienia zabytków oraz zagadnienia w spółpracy konserw ato­ rów z władzam i centralnym i i teren ow y­ mi.

K. SASKI, Zjazd konserwatorów zabyt­ ków w Szczecinie, 12— 14 września 1956. „OZ” r. IX, 1956, nr 4 (33).

Zygmunt SWIECHOWSKI, W rocławska konferencja w spraw ie rniast śląskich. „OZ” r. VIII, 1955, nr 1 (28), str. 63—66. — Om ówienie dyskusji nad aktualną sytuacją w zakresie planow ania przestrzennego miast Śląska Dolnego w r. 1954.

(d.c.n.)

J. Lepiarczyk

W Y J A Ś N I E N I E

K ierow nictw o Katedry Historii Sztuki Nowożytnej UJ kom unikuje, że artykuły: mgr A. Olszewskiego pt. D rew niany kościół w Bliznem „Ochrona Z abytków ” nr 3 (1957) i mgr E. Chojeckiej pt. Pałac w Horyńcu „Ochrona Z abytków ” nr 2 (1957) są indyw idualnie przez autorów przygotowanym i streszczeniam i prac podjętych i w ykonanych przez nich w ramach prac Zespołu D okum entacyjnego przy K ate­ drze H istorii Sztuki N owożytnej UJ pod kierunkiem naukowym tejże Katedry.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W literaturze istnieją nieliczne opracowania dotyczące zatrudnienia niere- jestrowanego w Polsce zbierające dotychczasowy dorobek teoretyczny

(...) Mówiąc metaforycznie, tak ukształtowany obraz rzeczywistości jest w pew nym sensie grafomański, sformuło­ w any kalekim, zranionym językiem, kształtuje

niejszy; opóźnia się dzięki temu strzelanie w górę źdźbeł, mię- dzywęźla stają się krótsze, a za to silniej zbudowane. Również korzenie stają się grubsze,

Jednakże jest rzeczą pewną, że chociaż kryzysy są rzeczą żywiołową i chociaż gospodarstwo wymienne miało­ by się zakończyć socjalizmem, nie mniej zjawiska ekonomicz­

Przeanalizowano ewolucję przepływu przez zastawkę w czasie cyklu pracy komory, dla jednego przesunięcia względem początku cyklu wyznaczono przepływ średni oraz

Specyfika łódzkiego Studium polega na tym, że cudzoziemcy oprócz języka ogólnego uczą się również języka specjalistycznego, związanego z kierunkiem ich przyszłych

Obecnie staje się oczywiste, Ŝe ograniczenie retencji wód wezbraniowych i dostawy rumowiska do koryt, zachodzącej w wyniku erozji bocznej cieków oraz pogorszenie stanu

Jej podstawową składową jest rehabilitacja medyczna, która rozwinęła się na szeroką skalę w Polsce i na świecie dopiero po II wojnie światowej.. Zanim

W Polsce poprawę wskaźnika opłacalności produkcji mleka oraz zwiększenie dochodów można uzyskać poprzez racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyj- nego łąk

P ierwsza oficjalna definicja zespołu wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (intrauterine growth retardation – IUGR) u ludzi została przedstawiona w raporcie WHO

Formalna edukacja obejmuje działania przeprowadzane w sposób zorgani- zowany i systematyczny, oparte na określonej strukturze i organizacji nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami

wsi przyszli w kraiu do nayznakomitszych dostoienstw. W traktacie O liwskim roku ł66o wolność ich religiyna uroczyście hyła potwierdzony. Lecz pod Augustami

W Polsce Błękitną Tarczę wykorzystuje się do znakowania zabytków w celu zapewnienia im ochrony prawnej oraz rozpoznawalności.. Ustawa z 23 lipca 2003 roku wraz z rozporządzeniami

- Występowanie zaburzeń w zachowaniu u uczniów na terenie szkoły, prawdo­ podobnie jest uwarunkowane czynnikami endogennymi i egzogennymi takimi jak: style kierowania

In order to assess the taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI), Tarczyński uses a set of such features as a relation of hypothet- ical profit to net profit, dynamics

Odsłonięto 26 obiektów nieruchomych, przy czym dotyczy to tylko tych, które były uchwycone 1 zarejestrowana w podłożu /prawdopodobnie bez ich partii atropowych,

The land reform in Iran had direct and indirect effects on rural landscapes. The evidence shows that the factors creating and determining rural landscapes have

dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojów-alkoholowych-w-Polsce- -2014-czesc-I.pdf 2018). Tendencję spadkową konsumpcji win i mio- dów pitnych obrazuje udział spożycia tego rodzaju alkoholu

Dezagraryzacja w wymiarze przestrzennym oznacza z reguły zmniejszenie rozmiarów uprawy roślin polowych, podtrzymywanie uprawy gruntów rol- nych w celu otrzymania dotacji,

Perdurantyzm standardowo głosi, że przedmioty trw ają w ten sposób, iż: a) nie są „w całości i zupełnie obecne” we wszystkich, różnych od siebie, chwilach

— warunkiem wystarczającym, aby dany język był lokalnie ekstensjonalny (ze względu na wyrażenia typu φ) jest to, że relacja równości denotacji wyrażeń typu

Jest swego rodzaju „twardą daną”, której nie można ignorować czy specjalnie pomijać, jeśli nie chce się wypaść poza orbitę poszukiwania prawdy o ludzkiej

She claims: “I have a medical problem that can be cured only by freedom” (17). It is important to notice that in this particular book of poetry, which is mainly devoted to