danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - zgodnie

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Centralna Komisja do Spraw Stopni

iTytułów

Wniosek

z dnia 11 kwietna 2019 roku

o przeprowadzen ie postępowan ia habi litacyj nego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biotechnologia

1-. lmię i Nazwisko Katarzyna Pielech-Przybylska

2. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej 3. Tytuł osi ągn i ęci a n a u kowego/a rtystycz n ego

,,Doskonalenie technologiigorzelniczej oraz identyfikacja czynników determinuiących skład związków lotnych w zacierach gorzelniczych i

desĘlatach"

4. Wskazan ie jednostki do przeprowadzen ia postępowa n ia habilitacyj nego Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

5. oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania

danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - zgodnie

z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady {UE)' żOL6l679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46|WE (RODO)

-

dostępną na stronie www,ck.gov.pl.

ffi-

Załączniki:

3,.

Dane kontaktowe

ż.

Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora

3a. Autoreferat z opisem dorobku i osiągnięć naukowych związanych z postępowaniem habilitacyjnyffi, w języku polskim

3b. Autoreferat z opisem dorobku i osiągnięć naukowych związanych z postępowaniem habiIitacyjnyffi, w języku angielskim

4.

Wykaz dorobku habilitacyjnego

-

wykaz opublikowanych prac naukowych oraz

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

5.

Kopie prac stanowiących osiągnięcie naukowe

6,

Oświadczenia współautorów publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

7.

PĄrty CD (2 szt,) zawierające wersje elektroniczne wniosku orazzalączników 1-6

Figure

Updating...

References

Related subjects :