• Nie Znaleziono Wyników

Album prawników polskich. Album ekonomistów polskich RPEiS 1925-1927

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Album prawników polskich. Album ekonomistów polskich RPEiS 1925-1927"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

7. Alfons Parczewski.

Ur. w 1850, uzyskał stopień Magistra prawa i administracji b. Szkoły Głównej w Warszawie w 1870 r., adwokat od 1876 r., poseł do I, II i I I I Dumy państw. Po wybuchu wojny przewodn. Bloku Niepodległościowego, członek Rady Stanu. Od 1915—1919 prof. i dziekan wydz. prawn. Uniw. Warsz., od 1919 profesor prawa kościelnego na Uniwersytecie Wileńskim, w 1922—1924 rektor Uniw. Wileńskiego, członek Kom. Kodyf., prezes T w a prawniczego w Wilnie. Ogłosił: O potrzebie zbadania etnograficzn. obszaru Polski (1900), O relacji sędziego przy wprowadzeniu sprawy w postępowaniu cywilnem (1887), Emigracja z wschodnich prowincyj monarchji pruskiej (1893), A sur-vey at the Language Map of Europa and a sketch of an International Peace Union for the Panceltic of linguithic minorities (1904), Szpitale i zakłady dobroczynne wobec projektu samorządu miejskiego (1911), W sprawie za­ chodnich granic Polski (1919), Wilno a nauka historji ustroju państwowego i dawnego prawa w Polsce (1922), Kodyfikacja prawa kościelnego (1924) etc.

(2)

Album prawników polskich

1. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

(3)

ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH

5. Jerzy Michalski.

Ur. w 1870 w Jarosławiu, wydział prawny w Krakowie, urzędnik skar­ bowy, profesor skarbowości Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Polskie­ go Banku Krajowego 1911—1924, Minister skarbu od paźdz. 1921 do czerw­ ca 1922, poseł na Sejm od 1922 (Chrz. Nar.), od 1925 profesor ekonomji w po­ litechnice lwowskiej. Ogłosił: Austr. powszechny podatek zarobkowy (1903); Prawo ubogich (1904). Monografja węglowego Zagłębia Krakowskiego (1910), Polskie Kooperatywy kredytowe i Kasy oszczędności (1914), Traktat pokojowy w St. Germain a obciążenie Polski (1920) etc.

(4)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 1 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz. 4 z 1926 r.).

(5)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

8. Władysław Abraham

urodzony w Samborze 10. X. 1860, studja prawne i filozoficzne w Uniwer­ sytetach w Krakowie i Berlinie. Doktorat praw uzyskał w Krakowie 1883 r. i habilitował się tamże w r. 1886 na docenta prawa kościelnego. W r. 1888 został powołany na katedrę tego przedmiotu w uniwersytecie lwowskim i dotąd ją zajmuje. Rektorem tegoż uniwersytetu był w r. 1899/1900. Od r. 1902 kie­ rownik Ekspedycji rzymskiej, prowadzącej poszukiwania naukowe z ramienia Pol. Akademji Um. w archiwach i bibljotekach włoskich. Jest czynnym człon­ kiem Polskiej Akademji Umiejętności, nadto członkiem i wiceprezesem To­ warzystwa naukowego we Lwowie, członkiem honorowym Towarzystwa hi­ storycznego, tudzież członkiem Komisji Kodyfikacyjnej. Ogłosił: Organizacja Kościoła w Polsce do połowy X I I wieku (1890), 2-gie wyd. (1893), Powstanie organizacji i kościoła łacińskiego na Rusi. I. (1904). Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszem ustawodawstwie kościelnem (1909), 2-gie wyd. (1913). Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskiem (1925). Pierw­ sze i ostatnie, z wymienionych dzieł, zostały nagrodzone przez Polską Akade-mję Umiejętności nagrodą im. Barczewskiego i wiele innych prac.

(6)

Album prawników polskich

1. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic

(zesz. 4 z 1926 r.).

(7)

ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH

6. Leopold Caro

ekonomista polski. Ur. 1864 we Lwowie, uzyskał stopień doktora praw we Lwowie 1887, adwokat w Krakowie, profesor ekonomji społecznej i nauk prawniczych w politechnice lwowskiej od 1920, wykłada jednocześnie w Uni­ wersytecie od 1923 r. Ogłosił: Studja społeczne (1906), Wstęp do socjologji (1912), Emigracja i polityka emigracyjna (1914), Problemy skarbowe pań­ stwa polskiego (1919), Ku nowej Polsce (1923), Zasady nauki ekonomji spo­ łecznej (1926), Myśli Japończyka o Polsce (1927) i wiele innych prac.

(8)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz. 4 z 1926 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

Cytaty

Powiązane dokumenty

В конце мотивировочной части суд пишет: Разрешая данный спор так, чтобы был бы соблюден баланс интересов двух сторон, суд руководствуется

A naliza psycho­ terapeutyczna zwraca u w agę na istn iejącą tu tajem nicę, a człow ieka skłania do 'oddania sieb ie sam ego tej tajem nicy.. Ta ostatnia je s t

M iasto zbaw ionych przedstaw ione jest w ięc jako Jerozolim a zam ieszkała przez

To nie jesit jedynie zgrabne zdanie, znakomite powiedzenie... Jest to niezwykłe syntetyczne i poetyckie, a zarazem głęboko teo­ logiczne określenie relacji Kościoła

Katolicki ruch biblijny uniknie losu „ciągłego utykania” przez to, że szerzy on — poprzez dobre duszpasterstwo biblijne, w spo­ sób ogólnie zrozumiały, a

K olej­ ny artykuł poświęcony jest problem owi głoszenia zbawienia dzisiaj, kon­ centrujący się przede wszystkim na tym, co należy głosić, gdyż owo „co” wskazuje na

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Ksawery Fierich (zesz.. Oswald

Władysław Leopold Jaworski (zesz.. Leon

Historja ustroju Polski porozbiorowej (Lwów 1921) Powojenny ustrój państw europejskich (Kraków 1922).. Polskie prawo poli­ tyczne (Lwów 1928) — ponadto szereg prac w

1865 w Krakowie, profesor prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiel­ lońskiego od 1897, rektor w 1912—13, prezydent galicyjskiej Rady Szkolnej 1916—19, członek Komisji

Ponadto publikacja okraszona jest licznymi anegdotami, le- gendami, żywotami świętych oraz opisami cudownych wydarzeń, a w to wszystko wpleciona jest piękna poezja

Podstawowe założenia modelu nawiązujące do psychopatologii rozwojowej są następujące: (1) zdrowie lub zaburzenia ujaw- niające się u potomstwa osób pijących szkodliwie lub

— biskupi wybrani przez Konferencje Biskupie według następującego klucza: je ­ den biskup, gdy Konferencja Biskupia liczy do 25 biskupów; dwóch biskupów, gdy liczy

Taki jest Chrystus, Syn Boży, którego mamy poznawać, którego winniśmy kochać, aby dokonywało się nasze przenienienie i abyśmy mogli się kiedyś całkowicie się z Nim

Z jednej strony, dzięki wcieleniu, Chrystus stał się najdoskonalszym źródłem łaski Bożej, z drugiej zaś dopełniona została w sposób ostateczny prawda 0 wewnętrznym

W sumie sygnalizow ane Sym pozjum dostarczyło w ielu fachow ych refleksji nad przesła­ niem Jana P aw ła II zaw artym w encyklice Fides et ratio. O rgani­ zatorzy zapow

Władysław Leopold Jaworski (zesz.. Leon

w Brzeżanach w 1846 r., doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor honorowy prawa cywilnego Uniwersytetu Lwowskiego, wiceprezydent Komisji Kodyfikacyjnej, członek

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Antoni Peretiatkowicz (zesz.. ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH.. 17.