• Nie Znaleziono Wyników

Obecność na zajęciach 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obecność na zajęciach 1"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1    

******************************************************************************************************

mgr Angelika Drelichowska

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

******************************************************************************************************

Warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Postępowanie sądowoadministracyjne w grupie 1, 2, 3, 4, 5, 6 SSA (II stopnia)

w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

I. ocena z kolokwium zaliczeniowego i ewentualnej poprawy, II. obecność na zajęciach,

III. aktywność merytoryczna na zajęciach.

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej elementu nr I z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.

I. Obecność na zajęciach

1. Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa, ale student ma prawo do jednej nieobecności.

2. W przypadku pozostałych nieobecności student jest zobowiązany zaliczyć ją na następnych zajęciach.

(2)

2    

3. Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był nieobecny.

4. Każda niezaliczona w terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

5. Spóźnienie na zajęcia dłuższe niż 15 minut od momentu rozpoczęcia zajęć jest traktowane jak nieobecność na zajęciach.

II. Kolokwium zaliczeniowe

1. W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium zaliczeniowe, a mianowicie dla:

1) gr. 1 – 23.04.2015 r. / poprawa – 6.05.2015 r. (środa!) 2) gr. 2 – 30.04.2014 r. / poprawa – 14.05.2015 r.

3) gr. 3 – 24.04.2014 r. / poprawa – 8.05.2015 r.

4) gr. 4 – 15.05.2015 r. / poprawa – 29.05.2015 r.

5) gr. 5 – 23.04.2015 r. / poprawa – 6.05.2015 r. (środa!) 6) gr. 6 –30.04.2015 r. / poprawa – 14.05.2015 r.

2. W trakcie semestru odbędzie się jedna poprawa kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z harmonogramem wskazanym wyżej.

3. Każdy student dysponuje możliwością przystąpienia do kolokwium w terminie pierwszym albo drugim.

(3)

3    

4. Nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z utratą pierwszego terminu kolokwium, co oznacza, że student ma już tylko jedną szansę na zaliczenie kolokwium.

5. Kolokwium odbywa się w formie pisemnej i składa się z kilku pytań opisowych.

6. Każde z pytań wchodzących w skład kolokwium podlega odrębnej ocenie.

7. Pozytywną ocenę z kolokwium student otrzymuje, jeżeli odpowiedział na każde pytanie, które zostało ocenione na co najmniej ocenę dostateczną (3,0).

8. Ostateczna ocena z kolokwium jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne pytania, przy założeniu, że każde z pytań zostało ocenione na ocenę dostateczną.

9. Oceny z kolokwium podlegają poprawie w terminie wskazanym powyżej i wyznaczonym na pierwszych zajęciach. Nie przewiduje się wyznaczania terminów dodatkowych poprawy kolokwium.

10. Powyższe uregulowanie dotyczy także studentów posiadających prawo do eksternistycznego zaliczenia ćwiczeń.

11. Do poprawy kolokwium stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące kolokwium pisanego w pierwszym terminie.

12. Student ma prawo zaliczyć kolokwium w terminie wcześniejszym na zajęciach gr. 1 – 6 SSA (2), po uprzednim (co najmniej siedmiodniowym) poinformowaniu prowadzącej.

(4)

4    

13. Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.

14. Student nie ma możliwości zaliczania kolokwium na konsultacjach, gdyż wszystkie zaliczenia odbywają się w trakcie zajęć.

3.Aktywność na zajęciach

1. Student ma obowiązek przygotowywać się do zajęć z zadanej partii materiału oraz ma prawo, stanowiące zarazem obowiązek, aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

2. Prowadząca zastrzega sobie możliwość bieżącego weryfikowania wiedzy studentów w formie odpowiedzi ustnych bądź w formie kartkówek.

3. Aktywność studenta jest oceniana w formie plusów i minusów.

Jeżeli w trakcie semestru student otrzyma trzy plusy, to zostaje zwolniony z jednego, wybranego przez siebie pytania na kolokwium. Jeżeli zaś otrzyma jeden bądź dwa plusy, to może to mieć wpływ na podwyższenie oceny końcowej, jednakże nie więcej niż o 0,5. Każdy minus powoduje zaś obniżenie oceny końcowej o 0,5.

*******************************************************************************

Kwestie nieuregulowane będą rozstrzygane indywidualnie przez prowadzącą zajęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niech r1 będzie relacją zwrotną, a r2 relacją przeciwzwrotną.. Zadania piszemy

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

W odniesieniu do osób, który zamieściły na kolokwium ocenę uzyskaną w poprzednim semestrze proponuję następujący oceny końcowe, które odzwierciedlają także

• Dokonywanie symulacji na podstawie modelu Leontiefa (symulacja może polegać na odpowiedzi na następujące pytania: ile wyniesie produkcja w poszczególnych gałęziach

Dla wybranego modelu dokonaj predykcji na dowolnie przez siebie

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”, przeprowadzonego dnia 24 kwietnia 2015 r., a także oceny z semestru letniego oraz

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

310682 dobry plus dobry (po obrobieniu nieobecności ocena końcowa: dobry plus)7. 312588 niedostateczny

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Osoby te dopytam na konsultacjach: albo czwartkowych (jeżeli będą mogły wtedy przyjść) albo przewidzianych w dniu 12 czerwca br. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam

Podział śladów według stopnia zorganizowania materii,.. mechanizmu ich powstania i

Informuje, iż z uwagi na niską frekwencje na ostatnich ćwiczeniach, czeka na Państwa karny kazus w materiałach

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Podana literatura przedmiotu ma jedynie charakter przykładowy i nie wyklucza innych preferowanych przez Państwa źródeł z danego

Osoba, która nie podała numeru indeksu na kolokwium została oznaczona inicjałami.. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, mgr

Wglądu do prac można dokonać na konsultacjach po wcześniejszym zapowiedzeniu swojej

[r]

Zu- życie paliwa zależy od prędkości i wynosi 0, 1v 2 ton na godzinę, gdzie v to prędkość statku w węzłach (milach

nr albumu

Niestety część osób nie zrobiła ani jednego zadania dobrze w całości i dlatego dostali ocenę 2,0 (nie rozróżniają Państwo recyrkulacji i odzysku na wykresie

Osoby, które nie przesłały plików .dwg proszone są o ich dosłanie (data edycji powinna zgadzać się z