• Nie Znaleziono Wyników

Podstawy prawa pracy - ćwiczenia Zagadnienia szczegółowe do tematu „Treść umowy o pracę” 1/ Jakie elementy treści umowy o prace przewiduje kodeks pracy? Zwróć uwagę:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podstawy prawa pracy - ćwiczenia Zagadnienia szczegółowe do tematu „Treść umowy o pracę” 1/ Jakie elementy treści umowy o prace przewiduje kodeks pracy? Zwróć uwagę:"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Podstawy prawa pracy - ćwiczenia

Zagadnienia szczegółowe do tematu „Treść umowy o pracę”

1/ Jakie elementy treści umowy o prace przewiduje kodeks pracy?

Zwróć uwagę: zgodnie z art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności dalej wymienione w tym przepisie elementy pkt 1-5. Co oznacza tu zwrot „w szczególności” występujący przed wyliczeniem 5 elementów treści umowy o pracę?

2/ Jakie są konsekwencje braku wskazania w umowie o prace jej rodzaju (okresu na jaki jest zawarta)?

Zwróć uwagę: pytając o konsekwencje pytamy czy umowa pozbawiona danego elementu będzie nadal ważna/zawarta skutecznie? Jeżeli będzie ważna/ zawarta skutecznie to tym samym dojdzie do nawiązania stosunku pracy. Jeżeli jednak jest zawarta skutecznie w braku danego postanowienia – to jak tłumaczymy ją w sytuacji tego braku?

Jeżeli zatem powiesz np. że umowa która nie określa swego rodzaju jest nadal ważna/zawarta skutecznie i spowoduje nawiązanie stosunku pracy – to jaki jest jej rodzaj?

3/ Jakie są konsekwencje nie wskazania w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy?

4/ Jakie są konsekwencje nie wskazania w umowie o pracę wynagrodzenie za pracę?

5/ Jakie są konsekwencje nie wskazania w umowie o pracę wymiaru czasu pracy?

A co to w ogóle oznacza „wymiar czasu pracy”?

6/ Jakie są konsekwencje nie wskazania w umowie o pracę rodzaju pracy daty rozpoczęcia pracy?

7/Brak którego z elementów wymienionych w art. 29. § 1 k.p. powoduje nie zawarcie umowy o pracę?

8/ W jaki sposób określić w umowie o pracę osobę pracownika?

9/ W jaki sposób określić w umowie o pracę pracodawcę który jest jednostka organizacyjną?

Przypominam z zakresu wykładu : Art. 3

1

. k.p

10/ W jakim terminie pracodawca ma dostarczyć nowoprzyjętemu pracownikowi dodatkową pisemną informację o niektórych uprawnieniach pracowniczych?

11/ Co wchodzi do treści dodatkowej pisemnej informacji o niektórych uprawnieniach pracowniczych jaka przekazuje pracodawca u którego obowiązuje regulamin pracy?

12/ Co wchodzi do treści dodatkowej pisemnej informacji o niektórych uprawnieniach

pracowniczych jaka przekazuje pracodawca który nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy?

(2)

Zwróć uwagę:

art. 104 § 1

1

. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

13/ Jakie są konsekwencje pomyłki pracodawcy w treści dodatkowej pisemnej informacji o niektórych uprawnieniach pracowniczych? Np. pracodawca się pomylił i pracownikowi któremu przysługuje 26 dni urlopu podał 20 dni.

Zwróć uwagę:

1/ jest to „informacja”

2/ zgodnie z art. 29 § 3

1

. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne „wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy”

…co to sugeruje?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Taki pom nik Judasza staw iająci ochrzczeni, którzy ja k Judasz opuszczają W ieczernik. Z tego dnia czyni się naw et

(Here the term colorscape indicates a combination of colors that characterize a specified environment. It will also be referred to in video recording as creating the sensation of

Panie zmiłuj się nad nami Święty, Święty, Święty Boże coś Polskę. Pan z wami Ciebie Boga wysławiamy Dzięki o

D o g r u p y III zalicza się dzieła średniej klasy artystycznej, dzieła lokalnych warsztatów, obiekty mające wartość w skali danego województwa i regio­ nu

Szczególnie pożyteczne okazały się rozkazy 4 Grupy Artylerii, oddziałów wchodzących w jej skład oraz Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV Łódź.. Autor odwołuje się

Czyli pracodawca musi mieć faktyczną możliwość zatrudnienia byłego pracownika (musi istnieć wolne stanowisko pracy) – jeżeli tak jest zawiera się z tym pracownikiem nową umowę

- uwaga najpierw pracodawca musi ustalić czy w ogóle jest konieczność konsultacji: jeśli w ogóle są u niego związki zawodowe (może ich nie być) to czy Kowalski należy do nich

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość pojedynczej umowy na czas określony zawieranej przez te same strony?.?. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zsumowanych

Zwróć uwagę: oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę składa jedna ze stron stosunku pracy (pracownik albo pracodawca) – wola drugiej strony nie ma znaczenie

 Jakie przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. stosujemy odpowiednio do wypowiedzenia

W tym duchu twierdzi się, że należy badać, czy treść stosunku pracy (warunki pracy i płacy) pracownika zatrudnionego na nowym (formalnie) stanowisku nie różni się

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę. Jednocześnie zwraca uwagę, iż w obecnym brzmieniu umowy płatności

Wybierz trzy zdania, z których powstanie tekst reklamowy?. Zacznij dzień od soku

Urlop zaplanowano na 1 lipca 2020. Jeżeli zachodzą poniższe okoliczności pracodawca musi przesunąć termin urlopu – np. o czas trwanie danej okoliczności – czyli po niej

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują

(Zwróć uwagę: pracownik jako strona stosunku pracy zobowiązany do spełniania pracy określonego rodzaju we własnej osobie, problem zastępstw – pracownik zastępujący na

(Zwróć uwagę: zastosowanie pozaumownych podstaw nawiązania stosunku pracy warunkowane jest istnieniem podstawy prawnej – przepisu na to zezwalającego. Pracodawca nie ma zatem pełnej

Art. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu oraz Art.

Ten rodzaj umowy jest o tyle wygodny dla pracodawców, że stosunek pracy rozwiązuje się automatycznie z momentem ustania nieobecności zastępowanego pracownika!.  Ustawodawca

3/ w związku z tym, że jest to pani pierwsza praca a legitymuje się pani dyplomem ukończenia szkoły wyższej zgodnie przysługiwać pani będzie prawo

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest

brak swobody w zakresie ustalania treści umowy (art... stosuje się odpowiednio przepisy

1) koncepcja zarządcza – pracodawcą jest podmiot, który organizuje pracę, zarządza majątkiem, nie musi być jego właścicielem (art.. Przedmiot stosunku pracy.