• Nie Znaleziono Wyników

KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 4

(pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu: MIKROPROCESORY 2. Kod przedmiotu: uP

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

5. Forma studiów: studia stacjonarne

6. Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (WYDZIIAŁ AEiI) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki

8. Specjalność: wszystkie (dla kierumku EiT) 9. Semestr: 5, 6

10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Elektroniki, RAu3 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Krzysztof Taborek

12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy

14. Język prowadzenia zajęć: polski

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:

Algebra, Podstawy Programowania Komputerów (PPK), Podstawy Techniki Cyfrowej (PTC), Projektowanie Urządzeń Cyfrowych (PUC), Wstęp do Techniki Mikroprocesorowej (WTuP).

16. Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji systemów mikroprocesorowych:

współpracą mikroprocesorów z pamięcią operacyjną oraz wykonywaniem operacji wejścia / wyjścia (interfejsy równoległe i szeregowe). Przedmiot stanowi kontynuację przedmiotu „Wstęp do techniki mikroprocesorowej”.

17. Efekty kształcenia:1

Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia

efektu kształcenia

Forma prowadzenia

zajęć

Odniesienie do efektów dla kierunku

studiów W1 Zna architektury podstawowych mikroprocesorów

i mikrokontrolerów stosowanych w systemach mikroprocesorowych.

Kolokwia w ramach ćwiczeń tablicowych, egzamin.

Wykład. K1_W01, K1_W08.

W2 Zna podstawowe urządzenia wejścia / wyjścia (peryferyjne) stosowane w systemach

mikroprocesorowych.

Kolokwia w ramach ćwiczeń tablicowych, zadania laboratoryjne, projekt, egzamin.

Wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt.

K1_W01, K1_W08.

W3 Zna podstawowe interfejsy stosowane w systemach mikroprocesorowych i potrafi je praktycznie wykorzystać.

Kolokwia w ramach ćwiczeń tablicowych, zadania laboratoryjne, projekt, egzamin.

Wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt.

K1_W01, K1_W08.

1 należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia

(2)

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 2 z 4

W4 Zna zasady współpracy mikroprocesorów z systemami operacyjnymi.

Kolokwia w ramach ćwiczeń tablicowych, zadania laboratoryjne, projekt, egzamin.

Wykład, laboratorium, projekt.

K1_W01, K1_W06, K1_W07, K1_W08.

U1 Umie programować mikroprocesory

i mikrokontrolery wykorzystując język symboliczny (asembler).

Kolokwia w ramach ćwiczeń tablicowych, zadania laboratoryjne, projekt, egzamin.

Wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt.

K1_U05, K1_U22.

U2 Potrafi zaprojektować i praktycznie zbudować proste systemy mikroprocesorowe.

Zadania laboratoryjne, projekt.

Wykład, laboratorium, projekt.

K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U09, K1_U10, K1_U16, K1_U17, K1_U20, K1_U22.

18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

W.: 30 Ćw.: 15 L.: 30 P.: 30

(3)

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 3 z 4

19. Treści kształcenia:

Wykład:

Architektura i lista rozkazów wybranej rodziny mikroprocesorów / mikrokontrolerów.

Język symboliczny (asembler) wybranej rodziny mikroprocesorów / mikrokontrolerów.

Pamięci zewnętrzne oraz urządzenia wejścia / wyjścia (peryferyjne).

Systemy przerwań implementowane w mikroprocesorach / mikrokontrolerach.

Interfejsy równoległe i szeregowe stosowane w systemach mikroprocesorowych.

Bezpośredni dostęp do pamięci – transmisja DMA.

Architektura i lista rozkazów mikroprocesora 8086.

Język symboliczny (asembler) dla mikroprocesora 8086, współpraca z systemem operacyjnym komputera.

Współpraca mikroprocesora 8086 z pamięcią i urządzeniami wejścia / wyjścia.

Rozszerzenia sprzętowe i programowe architektury 8086 – mikroprocesory: 80286, 80386, PENTIUM.

Architektura mikroprocesorów ARM.

Ćwiczenia tablicowe:

Programowanie w języku symbolicznym dla wybranej rodziny mikroprocesorów / mikrokontrolerów.

Przykłady wykorzystania urządzeń wejścia / wyjścia – podłączanie, inicjalizacja i programowa obsługa.

Programowanie w języku symbolicznym dla mikroprocesora 8086.

Przykłady programowej współpracy mikroprocesora 8086 z funkcjami systemowymi komputera.

Laboratorium:

Przyłączanie pamięci (ROM, RAM) oraz przyłączanie podstawowych urządzeń wejścia / wyjścia (klawiatury, wyświetlacze LED 7-segmentowe i matrycowe, wyświetlacze alfanumeryczne LCD).

Interfejsy równoległe i szeregowe (RS-232, I2C, 1-Wire).

Projektowanie systemów mikroprocesorowych (stanowiska do sprzętowego montażu).

Programowanie mikroprocesora 8086.

Projekt:

Projekt systemu mikroprocesorowego - realizującego określone funkcje.

Implementacja sprzętowa.

Tworzenie programu sterującego.

Uruchamianie i testowanie systemu.

20. Egzamin: tak

(4)

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 4 z 4

21. Literatura podstawowa:

1. Z. POGODA – „Wstęp do systemów komputerowych”, Materiały dydaktyczne Instytutu Elektroniki nr 6, Gliwice 2003.

2. Z. POGODA – „Arytmetyka komputerów”, Materiały dydaktyczne Instytutu Elektroniki nr 3, Gliwice 2003.

3. Z. POGODA – „Podstawy techniki mikroprocesorowej”, Materiały dydaktyczne Instytutu Elektroniki nr 4, Gliwice 2003.

22. Literatura uzupełniająca:

1. M. MANO – „Architektura komputerów”, WNT, Warszawa 1988.

2. D. A. PATTERSON, J. L. NENNESEY – “Computer Organization & Design the Hardware / Software Interface”, Morgan Kaufmann, San Francisco, 1994.”

3. I. ENGLANDER – “The Architecture of Computer, Hardware, Systems, Software”, J. Wiley, N. York, 1966.

4. P. MISIUREWICZ - „Podstawy techniki mikroprocesorowej”, WNT, Warszawa 1991.

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp.

Forma zajęć

Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta

1 Wykład 30 / 30

2 Ćwiczenia 15 / 30

3 Laboratorium 30 / 15

4 Projekt 30 / 45

5 Seminarium 0 / 0

6 Inne 15 / 0

Suma godzin 120 / 120

24. Suma wszystkich godzin: 240 25. Liczba punktów ECTS:2 8

26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 4 27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty) 4 26. Uwagi:

Zatwierdzono:

………. ………

(data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/

Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej)

2 1 punkt ECTS – 25-30 godzin.

Cytaty

Powiązane dokumenty

To może dać możliwość obserwacji i być podstawą do rozmowy o tym, że nie każdy odczuwa te same emocje w ten sam sposób. Życzę dobrej

Prace nad harmonogramem projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku” opierały się generalnie na standardach Rady Europy oraz

„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej, zawierający różnorodne ćwiczenia pozwalające rozbudzić zainteresowanie przyrodą oraz kształcić

P rzyglądając się współczesnym problemom bezpieczeństwa, warto zauważyć, że jesteśmy świadka- mi pewnego rodzaju ewolucji w tej dziedzinie. Obecnie bezpieczeństwo państwa

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. Rozporz dzenie okre la sposób post powania szpitala w razie mierci pacjenta, zwanego dalej "osob zmarł ", oraz zakres czynno ci nale

Karta wykorzystania samochodu słuŜbowego Dane samochodu:. Numer katalogowy: PG 2044

Przyjmuje się również, że student potrafi posługiwać się systemem Linux w stopniu podstawowym3.

POGODA – „Wstęp do systemów komputerowych”, Materiały dydaktyczne Instytutu Elektroniki nr 6, Gliwice 2003.. POGODA – „Arytmetyka komputerów”, Materiały