Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1937.06.12, R. 19[!], nr 66 + Świat Kobiecy nr 13, Niedziela nr 24

Pełen tekst

(1)

Ceno numeru 10 groszy Opłacono gotówkg z góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 66 Wąbrxdn^9GFEDCBAs o b o t a d n i a 1 2 c z e r w c a 1 9 3 7 r . Rok 19

Co robie

po maturieDCBA

M in ę ły e g za m in y m a tu ra ln e . W k o ­ la ch ro d zin n y ch d y sk u tu je się, ja k ie m u za m o d o n ń m a ją się p o św ię c ić m ło d zi a b itu rie n c i. D e c y zja p o w a żn a i c ię żk a d o p o w zię c ia , zw ła szcza w c h w ili, g d y n u k a żd y m k ro k u sp o ty k a m y się z tw ie rd ze n ie m o ta k zw a n e j „ n a d p ro d u­

k c ji in te lig e n c ji ‘. W P o lsce w c h w ili o- b e c n e j w sze re g u za w o d ó w o d se te k lu ­ d zi z w y ższy m w y k szta łc e n ie m je st sto su n k o w o n ie w ie lk i. T a k n a p rzy kla d p o d w zg lęd e m ilo ści m ie szk a ń c ó w , p rzy p a d a ją c y c h n a je d n e g o le k a rza , zn a j­

d u je m y się w sta ty sty c e d o p iero n a 20 m ie jsc u . F a k t za ś, że i w ty m za w o d zie sp o ty k a m y się z u ty sk iw a n ie m n a b ra k za ro b k ó w i b ezro b o cie, d o w o d zi ra czej złeg o ro zm ie szc ze n ia le k a rzy n a teren ie ca łeg o k ra ju . T w ie rd zen ie to m o żn a p o p rze ć p rzy k ła d em : w W a rsza w ie p rzy ­ p a d a je d e n le k a rz n a 4 4 0 m ie szk a ń ­ có w , w m a ły c h m ia ste c zk a c h za ś n a 3 8 0 0 m ie szk a ń c ó w , n ie m ó w ią c ju ż o sto su n ka c h p a n u ją c y c h n a w si. N a p o d sta w ie ty c h c y fr, b io rą c p o d u w a g ę ta k że p o stę p y h ig ie n y i k u ltu ry , m o ­ żn a stw ie rd zić, że P o lska je szcze d łu g o n ie b ę d zie się u sk a rża ła n a n a d m ia r le k a rzy .

P o d o b n ie je st i z in n y m i za w o d a m i.

L u d zie z w y ższy m w y k szta łc e n ie m n a p ły w a ją m a so w o d o w ię k szy c h m ia st u n ik a ją c w si i m ia ste c ze k . S tw a rza to ta k i sta n , że o ile w m ia sta c h je st sto ­ su n k o w o d u żo in ży n ie ró w , d o k to ró w , a d w o k a tó w i sk o ń c zo n y c h h a n d lo w c ó w o ty le n a p ro w in c ji o d se te k ich je st m i­

n im a ln y . In te lig e n c ja w o li g ło d o w a ć w m ieście, n iż m ieć n a w si za p e w n io n ą e g zy ste n c ję.

T o je st w ła śn ie je d n o z n a jw a żn ie j­

szy c h p rzy c zy n m n ie m a n ia o ta k zw a n e j „ n a d p ro d u k c ji in te lig e n cji".

D ru g ą p rzy c zy n ą jest fa k t, że m ło ­ d zie ż, id ą c o d la t u ta rty m i szla k a m i, za ­ p isu je się w p rze w a ża ją c y m o d se tk u n a te sa m e w y d zia ły . D zię k i te m u w sze re ­ g u za w o d a c h w y tw o rzy ły się p o w a żn e za to ry , p o d c za s g d y w in n y c h d a je się o d c zu ć zu p e łn y b ra k sil fa c h o w y c h .

Z a ró w n o sta n złeg o ro zm ie szcze n ia in te lig e n cji, ja k i m a so w y n a p ły w k a n ­ d y d a tó w d o je d n y c h za w o d ó w , z zu p e ł n y m p ra w ie p o m in ię c ie m in n y c h je st szk o d liw y n ie ty lk o z p u n k tu w id ze­

n ia in te re su je d n o stk i, a le i p a ń stw a D ą że n ie m p a ń stw a w in n o b y ć , b y w szy stk ie d zie d zin y jeg o ży c ia g o sp o ­ d a rczeg o , k u ltu ra ln e g o i sp o łeczn eg o b y ły w e w ła śc iw y m sto p n iu za silan e lu d źm i z o d p o w ie d n im fa c h o w y m w y ­ k szta łc e n ie m .

Z teg o w ię c w zg lę d u za d a n iem p u ­ b lic y styk i i e le m en tó w p ro p a g a n d y je st za p o zn a ć m ło d zie ż z m o żliw o śc ia ­ m i zn a le zie n ia za ję cia w p o szc ze g ó l­

n y c h za w o d a c h o ra z z ich m o żliw o śc ia ­ m i. ro zw o ju .

A b y u ła tw ić m ło d zie ży o d p o w ie d ź n a p y ta n ie : „ co b ęd ę ro b il g d y zd a m m a tu rę ? " trze b a za n a lizo w a ć sta n za ­ tru d n ie n ia w p o szc ze g ó ln y c h za w o d a c h i zb a d a ć ich p rzy p u szc za ln ą p o je m ­ n o ść.

O g ó ln a liczb a a b itu rie n tó w p o lsk ich u n iw e rsyte tó w w cią g u 15 la t b y tu n ie ­ p o d le g łe g o w y n o si p rze szło 6 0 ty sięc y . N a to m ia st liczb a o g ó ln a lu d zi z w y ż­

szy m w y k szta łc e n ie m , w e d łu g o b liczeń p rze p ro w a d zo n y c h p rze z p . A . P ia se­

c k ie g o w b ro szu rze p . t. „ O za tru d n ie­

n iu m ło d zie ży , k o ń c zą c e j w y ższe stu ­ d ia ", w y n o si b lisk o 120 ty się cy .

Z odwiedzin Pana Prezydenta w Rumunii

Rewia młodzieży rumuńskiej

B U K A R E S Z T . 8 b m . p r z y b a r d z o p i ę k n e j p o g o d z i e o d w c z e s n e g o r a n k a o l b r z y m i e t ł u m y p u b l i c z n o ś c i ś c i ą g a ć p o c z ę ł y d o w i e l k i e g o s t a d i o n u s p o r t o ­ w e g o i m . k r ó l a K a r o l a . O b l i c z o n y n a 4 5 , 0 0 0 m i e j s c s t a d i o n t e n z a p e ł n i o n y z o s t a ł d o o s t a t n i e g o m i e j s c a .

S t a d i o n p r z y b r a n y b o g a t o f l a g a m i , p o ś r o d k u z a ś p r z y w z n i e s i o n y m o ł t a ­ r z u p o l o w y m p o w i e w a ł a n a w i e l k i m m a s z c i e f l a g a n a r o d o w a R u m u n i i . Z e ­ b r a n e n a p l a c u o d d z i a ł y u s t a w i o n e b y ­ ł y w t r z e c h w i e l k i c h c z w o r o b o k a c h , l i ­ c z ą c y c h r a z e m o k o ł o 1 2 . 0 ( H ) c h ł o p c ó w i d z i e w c z ą t .

P u n k t u a l n i e o g o d z . 9 r a n o n a s t a ­ d i o n p r z y b y ł P a n P r e z y d e n t R P . i k r ó l K a r o l , r z ą d r u m u ń s k i i n c o r p o r e z p r e ­ m i e r e m T a t a r e s c u n a c z e l e , m i n . B e c k , p o s e ł A r c i s z e w s k i , g e n . S c h a l l y , d y r . R o m e r , o r a z k o r p u s d y p l o m a t y c z n y . — K r ó l K a r o l i P a n P r e z y d e n t z a j ę l i m i e j ­ s c e w l o ż y k r ó l e w s k i e j . P r z y P a n u P r e ­ z y d e n c i e s t a n ą ł p r e m i e r T a t a r e s c u .

U r o c z y s t o ś ć r o z p o c z ę ł a s i ę m o d l i - w ą o d p r a w i o n ą p r z y o ł t a r z u p o l o -

Owacje publiczności dla P. Prezydenta

B U K A R E S Z T . P o r e w i i m ł o d z i e ż y r u m u ń s k i e j n a s t a d i o n i e i m k r ó l a K a ­ r o l a o k o ł o g o d z i n y 1 - s z e j p o p o ł u d n i u P a n P r e z y d e n t p o d e j m o w a n y b y ł ś n i a ­ d a n i e m g a l o w y m w p a ł a c u k r ó l e w ­ s k i m . W ś n i a d a n i u p r ó c z P a n a P r e z y ­ d e n t a i k r ó l a K a r o l a w z i ę l i u d z i a ł : n a ­ s t ę p c a t r o n u k s . M i c h a ł , m i n . B e c k .

Spontaniczna manifesteja Rumunii dla Polski

B U K A R E S Z T . P o o p u s z c z e n i u B u ­ k a r e s z t u p r z e z P a n a P r e z y d e n t a R P . n a l e ż y s t w i e r d z i ć i ż p o b y t j e g o w R u ­ m u n i i b y ł w y d a r z e n i e m o w i e l k i m z n a ­ c z e n i u . Z a r ó w n o n a ł a m a c h p r a s y , j a k i w c a ł y m s p o ł e c z e ń s t w i e R u m u ń s k i m ż y w o o m a w i a n a j e s t w i z y t a d o s t o j n e ­ g o g o ś c i a . Z a i n t e r e s o w a n i e w i z y t ą t a o s i ą g n ę ł o p u n k t k u l m i n a c y j n y p o d c z a s w c z o r a j s z e g o k o n c e r t u w p a ł a c u k r ó ­ l e w s k i m , g d y t y s i ę c z n a p u b l i c z n o ś ć z e b r a n a p r z e d z a n i k i e m d o m a g a ł a s i ę w y j ś c i a n a b a l k o n P a n a P r e z y d e n t a i k r ó l a K a r o l a . K a ż d e u k a z a n i e s i ę P a n a P r e z y d e n t a n a u l i c a c h B u k a r e s z t u w y ­ w o ł a ł o s p o n t a n i c z n e m a n i f e s t a c j e z e ­ b r a n y c h t ł u m ó w w s p o s ó b p o d o b n y ,

P o n iew a ż n ie p o sia d a m y d a n y c h o ty c h , k tó rzy u k o ń c zy li w y ższe stu d ia p rze d o d zy sk a n ie m n iep o d lego lo ści d la zo rie n to w a n ia się w n a silen iu ry n k u p ra c y, m u sim y się o p rze ć ty lk o n a sta ­ ty styc e o sta tn ic h la t 1 5 -tu .

N a c y frę 6 0 ty się c y p rzy p a d a a b itu ­ rie n tó w z p ra w a i n a u k p o lity czn y c h 16 ty sięc y (b lisk a 5 0 % ), filo zo fii p o w y że j 12 ty się c y (to je st 2 0 % ), m e d y c yn y i d e n ty sty k i 8,500, te c h n ik i 6 ty się c y — (tj. 10 p ro c.), ro ln ictw a 5,500, fa rm a c e ­ u ty k i 2 ty s., h a n d lu 1 ,6 0 0 (tj. n ie ca le 5 p ro c., w e te ry n a rii 1.000 . P o w y że j ty ­ sią ca a b itu rie n tó w m a ją : teo lo g ia , sztu ­ k i p ię k n e i w y c h o w a n ie fizy c zn e .

F a k t że i o b ecn ie ilo ść stu d e n tó w n a ró żn y c h w y d zia ła c h je st zb liżo n a d o sto su n k u , ja k i istn ie je m ię d zy d y p lo ­ m a n ta m i w cią g u o kresu c a ły c h ła t 15 d o w o d zi, że p ę d m ło d zie ży d o p o szc ze ­

' y m . n a s t ę p n i e z a ś k r ó l K a r o l p o w s t a ­ w s z y p o d n i e s i e n i e m r ę k i p o w i t a ł z e ­ b r a n e o d d z i a ł y , k t ó r e o d p o w i e d z i a ł y t r z y k r o t n y m o k r z y k i e m . K r ó l K a r o l p r z e m ó w i ł d o m ł o d z i e ż y , p r z y c z y m g ł o s j e g o p o w t a r z a n y b y ł p r z e z r o z ­ m i e s z c z o n e p o c a ł y m s t a d i o n i e g ł o ś n i k i . P o p r z e m ó w i e n i u k r ó l a r o z p o c z ę ł y s i ę z e s p o ł o w e p o p i s y g i m n a s t y c z n e , r o z p o c z ę t e p r z e z ś r o d k o w y c z w o r o b o k o k o ł o 3 , 0 0 0 c h ł o p c ó w w w i e k u o d l a t 1 0 d o 1 4 , u b r a n y c h w g r a n a t o w e s p o ­ d e n k i i b i a ł e b l u z k i .

Z k o l e i n a s t ą p i ł y p o p i s y g r u p y c h ł o p c ó w s t a r s z y c h , p o t y m z a ś g r u p y p r z y s p o s o b i e n i a w o j s k o w e g o p o d b r o n i ą .

P o z a k o ń c z e n i u ć w i c z e ń o k o ł o g o d z . 1 0 - t e j r o z p o c z ę ł a s i ę i m p o n u j ą c a d e ­ f i l a d a c a ł e j z e b r a n e j m ł o d z i e ż y , o r a z l i c z n y c h d e l e g a c y j w ł o ś c i a ń s k i c h . D e f i l a d ę o t w o r z y ł d o w ó d c a L e g i o n u B u - k a r e s z t a ń s k i e g o S t r a j e r i i , n a s t ę p n i e z a ś p o s t ę p o w a ł y z w a r t e s z e r e g i p o s z c z e ­ g ó l n y c h o d d z i a ł ó w o r g a n i z a c y j z d o ­ w ó d c a m i i d o w ó d c z y n i a m i .

c z ł o n k o w i e r z ą d u r u m u ń s k i e g o , g e n . S c h a l l y . d y r R o m e r , d e l e g a c j a r u m u ń ­ s k a , p r z y d z i e l o n a d o o s o b y P a n a P r e z y d e n t a . g e n e r a l i c j a p o s e ł R P . w B u k a r e s z c i e A r c i s z e w s k i , p o s e ł R u m u n i i w P o l s c e Z a m f i r e s c u o r a z s z e r e g o s ó b z e ś w i a t a p o l i t y c z n e g o i n a u k o w e g o s t o ­ l i c y .

j a k m a t o m i e j s c e w ó w c z a s , k i e d y u - k a z u j e s i ę n a u l i c a c h B u k a r e s z t u k r ó l K a r o l . R ó w n i e ż i d z i s i a j p o d c z a s p r z e ­ j a z d u o r s z a k u z p a ł a c u k r ó l e w s k i e g o n a d w o r z e c , t y s i ę c z n e t ł u m y z g o t o w a ­ ł y g o r ą c a o w a c j ę P a n u P r e z y d e n t o w i R . P .

Program pobytu króla Karola w Polsce

B U K A R E S Z T . W e d ł u g i n f o r m a c j i p o w t a r z a n y c h w t u t e j s z y c h k o ł a c h p o ­ l i t y c z n y c h . w i z y t a k r ó l a K a r o l a w 1 P o l s c e , k t ó r a b ę d z i e m i a ł a m i e j s c e w

p o ł o w i e o s t a t n i e j d e k a d y b i e ż ą c e g o m i e s i ą c a , b ę d z i e t r w a ł a 4 d n i , z c z e g o

g ó ln y c h za w o d ó w m l szereg u la t n ie\

p o d le g a ża d n y m w a h a n io m .

C zy je d n a k ży c ie u sp ra w ie d liw ia ten p o d zia ł.

C zę śc io w o o d p o w ie d ź n a to o trzy­

m a m y . p rzy ró w n u ją c c y fry , o b e jm u ją ­ ce w y ższe szk o ln ic tw o w N ie m c ze ch . N ie m cy w o sta tn ich la ta ch d o szły d o o g ro m n ej n a d p ro d u k c ji lu d zi z w y ż-

\szy m w y k szta łc e n iem . D la teg o o b ecn ie lic zb y stu d e n tó w u le g ły ta m zn a c zn e ­ m u sk u rc ze n iu . C ie k a w e je st je d n a k, że n a jw ię k sze j re d u k c ji u leg ła lic zb a stu ­ d e n tó w p ra w a i filo zo fii.

N a w y d zia le p ra w n y m lic zb a a k a ­ d e m ik ó w sp a d ła z 2 0 .0 0 0 n a 1 1 ,0 0 0 , w y ­ n o si w ię c o becn ie o 4 ,0 0 0 m n ie j n iż w P o lsce. F ilo zo fia sp a d ła z 2 5 .0 0 0 d o 15.00 0. N a to m ia st stu d ia tech n . w y k a ­ zu ją m n ie jsza ró żn ic ę — 2 2 .0 0 0 n a 11

t r z y d n i s p ę d z i k r ó l w W a r s z a w i e , o r a z e w e n t u a l n i e w P o z n a n i u , a c z w a r t y d z i e ń w K r a k o w i e . K r ó l K a r o l w e d ł u g p o w y ż s z y c h i n f o r m a c y j w y r a z i ł ż y c z e ­ n i e z w i e d z e n i e K r a k o w a . N a W a w e l u z o s t a n i e w y d a n e w i e l k i e p r z y j ę c i e p o ­ ż e g n a l n e .

Przyjęcia w Poselstwie Polskim

B l K A R E S Z T’. O n e g d a j P a n P r e z y ­ d e n t R P . p r z y j ą ł w p o s e l s t w i e P o l s k i m

p r z e d s t a w i c i e l i P o l o n i i R u m u ń s k i e j . — P . P r e z y d e n t r o z m a w i a ł d ł u ż s z y c z a s z p r z e d s t a w i c i e l a m i K o l o n i i P o l ­ s k i e j . i n t e r e s u j ą c s i ę ż y w o ż y c i e m P o ­ l a k ó w w R u m u n i i .

Wielki pożar dworca w Halle

B E R L I N . W n o c y n a c z w a r t e k w y ­ b u c h ł n a d w o r c u c e n t r a l n y m w H a l i ( H a l l e ) w i e l k i p o ż a r , k t ó r y s t r a w i ł w i e l k ą h a l ę d w o r c o w ą . W o g n i u z n a l a z ł o ś m i e r ć 5 z a t r u d n i o n y c h t a m r o b o t n i ­ k ó w , a w i e l u o d n i o s ł o r a n y . N a d w o r ­ c u z n a j d o w a ł o s i ę o k o ł o 5 0 0 w a g o n ó w t o w a r o w y c h z a ł a d o w a n y c h o r a z w i e l e s a m o c h o d ó w c i ę ż a r o w y c h , s t o j ą c y c h w z d ł u ż 6 r a m p . A k c j a r a t o w n i c z a b y ł a n i e z w y k l e t r u d n a , g d y ż o g i e ń r o z s z e ­ r z a ł s i ę z n i e s ł y c h a n ą s z y b k o ś c i ą , a w a ­ l ą c e s i ę s t r o p y u n i e m o ż l i w i a ł y r a t u n e k . P r z y c z y n a w y b u c h u p o ż a r u n i e j e s t z n a n a .

P o d g r u z a m i s p a l o n e g o d w o r c a z n a ­ l e z i o n o d o t y c h c z a s 5 z w ł o k . B r a k j e s t w i a d o m o ś c i o 5 r o b o t n i k a c h , k t ó r z y b y l i z a t r u d n i e n i n a d w o r c u w c h w i l i p o ż a r u . L i c z b a r a n n y c h j e s t d u ż a . — S p a l i ł o s i ę 2 0 0 w a g o n ó w t o w a r o w y c h , 4 s a m o c h o d y c i ę ż a r o w e i 4 0 0 t o n ł a ­ d u n k u . R u c h o s o b o w y n a d w o r c u g ł ó ­ w n y m w H a l l e n i e z o s t a ł p r z e r w a n y .

B E R L I N . D o n o s z ą o s z e r e g u i n n y c h g r o ź n y c h p o ż a r ó w n a t e r e n i e R z e s z y : W B e r l i n i e o g i e ń z n i s z c z y ł s k ł a d y d u ­ ż e j f a b r y k i f o r t e p i a n ó w .

W B a w a r i i p o d R a t y s b o n ą p o ż a r s t r a w i ł d o s z c z ę t n i e 8 - p i e c o w ą c e g i e l n i ę p a r o w ą , n i s z c z ą c j ą a ż d o f u n d a m e n ­ t ó w w r a z z c a ł ą n o w o c z e s n ą i n s t a l a c j ą . P o d B e r l i n e m o d i s k r y l o k o m o t y w y z a p a l i ł a s i ę t r a w a n a p r z e s t r z e n i p ó ł t o ­ r a k i l o m e t r a .

W K a p p e n ( S z l e s w i g - H o l s z t e i n ) s p a ­ l i ł y s i ę w s z y s t k i e z a b u d o w a n i a f o l w a r - [ c z n e o r a z 1 5 5 ś w i ń i o k . 5 0 0 c t r . z i a r n a .

ty się cy , co je szc ze d ziś w y n o si p rze ­ szło d w a ra zy w ię c e j n iż u n a s. I P ja s­

k ra w szy m sto p n iu w y stę p u je to , je żeli c h o d zi o stu d e n tó w m e d y c y n y i d e n ty ­ s ty k i k tó ry c h liczb a o b n iży ła się o b ec ­ n ie z 2 8 ty się c y d o 2 7 ty z. i jest c zte ro ­

k ro tn ie w ię ksza , n iż u n a s.

Z b a d a n ie celo w o ści szk o le n ia ta k ie j a n ie in n e j ilo ści m ło d zie ży jest rze c zą n ie zm ie rn ie tru d n ą , n u p o d sta w ie je d ­ n a k d o ty ch c za so w yc h o b se rw a c ji o ra z d o św ia d c ze ń N iem iec, m o żn a u d zie liś m ło d y m m a tu rzy sto m je d n e j ra d y : n iech p rze ciw sta w ią się d o ty c h c zso w e - m u o w c zem u p ę d o w i za p isy w a n ia się n a w y d zia ły o c h a ra k te rze o g ó ln y m , ja k h u m a n isty k a , p ra w o itp . Z e w zg lę ­ d u n a d o b ro p a ń stw a i sw ó j w ła sn y in ­ teres w in n i się ra c zej za p isy w a ć n a m e­

d y c y n ę, p o lite c h n ikę lu b te ż w stę p o ­ w a ć d o w y ższy c h szk ó l h a n d lo w y c h .

(2)

Str. 2 G Ł O S u Nr 66

Wystawa w Liskowie

P. Premier na wystawie Z wojny domowej w HiszpaniiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L I S K Ó W . D n ia 8 b in n a s tą p iło u - r o c z y s te o tw a rc ie w y s ta w y „ k u ltu r a i p r a c a w a i“ w L is k o w ie p o w . k a lis k ie g o w o j. łó d z k ie g o . N a u r o c z y s to ś c i te p r z y b y ło o k o ło 6 0 0 0 o s ó b z c a łe j P o ls k i. — I łu iu n ie p r z y b y ła r ó w n ie ż m ie js c o w a lu d n o ś ć . P rz e d g o d z in ą 1 0 w z d łu ż c a ­ łe j d r o g i o d g r a n ic L is k o w a d o k o ś ­ c io ła i n a te re n ie w y s ta w y u s ta w iły s ię o d d z ia ły o r g a n iz a c y j i s to w a rz y s z e ń , m ło d z ie ż s z k o ln a , o d d z ia ł s tr a ż y o g n io ­ w e j itd . z e s z ta n d a r a m i p r z e d te r e n e m w y s ta w y k o ło b r a m y tr y u m fa ln e j u - s ta w iła s ię k o m p a n ia h o n o r o w a p u łk u p ie c h o ty z ie m i k a lis k ie j z e s z ta n d a r e m i o r k ie s tr ą .

O g o d z . 1 0 p r z y b y ł p a n p r e m ie r g e n . S k ła d k o w s k i, w to w a rz y s tw ie w o j.

łó d z k ie g o H a u k e - N o w a k a , o d g r a n ic y g m in y L is k ó w p a n u P r e m ie r o w i to w a ­ r z y s z y ł o d d z ia ł „ K r a k u s ó w " .

P r ó c z p . P r e m ie r a n a u r o c z y s to ś ć o tw a r c ia w y s ta w y p r z y b y li: M in iste r R o ln ic tw a i R e f o rm R o ln y c h J . P o n ia ­ to w s k i. m in is te r o p ie k i s p o łe c z n e j M a r.

Z y n d ra m - K o ś c ia łk o w sk i. p r z e d s ta w i­

c ie l O b o z u Z je d n o c z e n ia N a r o d o w e g o i k ie r o w n ik o r g a n iz a c ji w ie js k ie j s e n . g e n . A n d r z e j G a lic a , g r u p a p o s łó w z ie ­ m i k a lis k ie j, w ic e m in is te r o p ie k i s p o ­ łe c z n e j P ie s tr z y ń s k i, o r a z p r z e d s ta w i­

c ie le w ła d z w o js k o w y c h z z a s tę p c ą d o ­ w ó d c y O . K . p łk . d y p l. B o le s ła w ic z e m i d o w ó d c ą d y w iz ji p łk . A lte rc m im c z e ­ le .

W c h w ili p r z y b y c ia p a n a P r e m ie r a

POKOJE

ta n ie , c z y sto , c ic h e i c ie p łe z w o d ą b ie ż , b lis k o D w o rc a G ł.

w W a r s z a w ie p o le c a

OTEL ROYAL

Chmielna 31 K a w i a r n i a B e z p ła tn y g a ra i.—

o r k ie s tr a o d e g r a ła h y m n n a r o d o w y , p o c z y m p r e z e s r a d y m in is tró w p r z y ją ł r a p o r t z ło ż o n y p r z e z d o w ó d c ę k o m p a ­ n ii h o n o r o w e j i p r z e s z e d ł p r z e d f r o n ­ te m k o m p a n ii. P rz e d b r a m ą tr y u m f a l­

n ą p r z e d s ta w ic ie le g m in y L is k ó w p o ­ w ita li p a n a P r e m ie r a c h le b e m i s o lą . — P ie r w s z e p r z e m ó w ie n ie p o w ita ln e w y ­ g ło s ił p r z e w o d n ic z ą c y k o m ite tu w y s ta ­ w y s ta ro s ta k a lis k i O s ta s z e w s k i, s tr e s z ­ c z a ją c p o k r ó tc e w y s iłk i w s z y s tk ic h w a r stw’ lu d n o ś c i p r z y tw o rz e n iu L L sk o - w a . o r a z c h a r a k te r y z u ją c w y b itn e z a ­ s łu g i k s . p r a ła ta B liz iń s k ie g o , ja k o tw ó r c y w z o r o w e j w s i. N a s tę p n ie p r z e ­

m a w ia ł k s . p r a ła t B liz iń s k i, w ita ją c s e r d e c z n ie p a n a P r e m ie r a i d z ię k u ją c m u z a g o r ą c e z a in te r e s o w a n ie ja k ie o k a z y w a ł d la L is k o w a i z a p o m o c , k tó ­ r a d o d a ła m ie js c o w y m d z ia ła c z o m s iły d o z r e a liz o w a n ia w y s ta w y .

W o d p o w ie d z i p r z e m a w ia ł p . P r e ­ m ie r S ła w o j S k ła d k o w s k i.

W g o d z in a c h p o p o łu d n io w y c h n a m ie js c o w y m b o is k u s p o rto w y m o d b y ły s ię ć w ic z e n ia i p o k a z y g im n a s ty c z n e m ło d z ie ż y s ie r o c iń c a , k tó r e w y k a z a ły d o s k o n a łą f o r m ę f iz y c z n ą w y c h o w a n ­ k ó w i o w o c n y w y n ik p r a c y w y c h o w a ­ w c ó w s ie r o c iń c a lis k o w s k ie g o . — P a n i p r e m ie r o w a S k ła d k o w s k a o b d a ro w a ła p o s z c z e g ó ln e g r u p y d z ie c i, b io r ą c y c h u d z ia ł w p o p is a c h s ło d y c z a m i.

O g o d z . 1 9 p a n P r e m ie r ż e g n a n y s e r d e c z n ie o k r z y k a m i „ n ie c h ż y je "

p r z e z z g r o m a d z o n ą lu d n o ś ć L is k o w a i k o m ite t w y s ta w y z k s . p r a ła t. B liz .ń - s k ir a n a c z e le o p u ś c ił L is k ó w .

W Z R O S T E K S P O R T U S E R Ó W P O L S K I C H

W e d łu g d a n y c h M ię d z y n a ro d o w e g o I n s ty tu tu R o ln ic z e g o w R z y m ie , P o ls - s k a w p ie r w s z y m k w a r ta le b r . z a ję ła 1 1 m ie js c e w ś r ó d e k s p o r te r ó w s e r a . P r z e s u n ię c ie s ię P o ls k i z m ie js c a 1 3 -g o n a k tó r y m f ig u r o w a ła w r o k u u b ie g ­ ły m p o z w o liło je j w y s u n ą ć s ię p r z e d C z e c h o s ło w a c ję i L itw ę .. E k s p o r t s e ­ r ó w z P o ls k i w z ró s ł b a r d z o z n a c z n ie w ^ p ie rw s z y c h tr z e c h m ie s ią c a c h b r ., b o ­ w ie m z 1 2 ,0 0 0 k g . n a 1 9 7 ,0 0 0 k g . R ó w ­ n o c z e ś n ie z m a la ł im p o rt s e ró w z z a ­ g r a n ic y z 2 7 .0 0 0 k g . w T r o k u u b ie g L y m n a 1 8 ,0 0 0 k g . w p ie r w s z y m k w a r ta le b ie ż ą c e g o r o k u .

20 SAMOLOTÓW ZBOMBARDOWA­

ŁO GALDACANO.

B IL B A O . W y s ła n n ik R e u te r a d o n o ­ s i, ż e 2 0 s a m o lo tó w tr ó j m o to r o w y c h z b o m b a r d o w a ło m . G a ld a c a n o , p o ło ż o ­ n e o 9 k m . n a w s c h ó d o d B ilb a o .

A V IL L A . P o p a r o d n io w e j p r z e r w ie w o js k a r z ą d o w e r o z p o c z ę ły p o n o w n ie b o m b a r d o w a n ie o d d z ia łó w p o w s ta ń ­ c z y c h . z g r o m a d z o n y c h n a o d c in k u E s c u ria lu . W c z a s ie w a lk p o w s ta ń c y w z ię li d o n ie w o li w ie le ż o łn ie r z y p r z e ­ c iw n ik a . k tó r z y je d n o g ło ś n ie s tw ie r ­ d z a ją . ż e b r y g a d a m ię d z y n a r o d o w a , p o n io s ła o s ta tn io b a r d z o c ię ż k ie s tr a ty , d o c h o d z ą c e d o 8 0 0 0 lu d z i. W y d a rz y ł s ię w y p a d e k , ż e s a m o lo ty r z ą d o w e p r z e z p o m y łk ę o s tr z e liw a ły w ła s n e o d ­ d z ia ły , s z e r z ą c w ś r ó d n ic h w ie lk ie

Pomoc kolei dla ofiar

ii/wiołoiiej

W o s ta tn ic h d n ia c h m a ja b r. te r e n y p o w ia tó w : c h r z a n o w s k ie g o , ję d r z e jo w ­ s k ie g o , k r a k o w s k ie g o , m ie c h o w s k ie g o - o lk u s k ie g o p iń c z o w s k ie g o , m o r s k ie g o i k a r tu s k ie g o z o s ta ły n a w ie d z o n e n ie ­ b y w a le s iln ą n a w a łn ic ą g r a d o w ą , k tó ­ r a p r ó c z in n y c h s z k ó d w g o s p o d a r ­ s tw a c h r o ln y c h , z n is z c z y ła w ie lk ie o b ­ s z a r y z a s ie w ó w * .

NA GŁĘBOKOŚCI 17 METRÓW NUREK Z GDYNI ZNALAZŁ TOPIELCA

W ZBIORNIKU WODY DO PICIA.

B I E L S K O P o m o z o ln y c h p o s z u k i­

w a n ia c h w ’ c ią g u c a łe g o d n ia p r z e d ­ w c z o r a js z e g o w b a s e n ie z a p o r y w o d n e j w ’ W a p ie n ic y k o ło B ie ls k a , u d a ło s ię w c z o r a j n u r k o w i p r z y b y łe m u s p e c ja l­

n ie z G d y n i, o d n a le ź ć z w ło k i to p ie lc a J ó z e fa G u n i. D la u ła tw ie n ia n u r k o w i p r a c y z a r z ą d m ie js k i p o le c ił w c z o ra j r a n o je d n ą tr z e c ią w o d y s p u ś c ić . Z w ło ­ k i G u n i le ż a ły n a g łę b o k o ś c i 1 7 m . z a s z y te w s ito w iu i p r z y k r y te liś ć m i, w’ o d le g ło ś c i 8 m e tró w o d z a p o r y .

z n is z c z e n ie . P rz y b o m b \. z r z u c o n e z s a m o lo tu rz ą d o w e g o , w y b u c h ły , s p a d a ­ ją c w s a m ś r o d e k o d d z ia łu . W y b u c h ic h s p o w o d o w a ł ś m ie r ć w s z y s tk ic h ż o łn ie r z y k o m p a n ii.

W A L E N C J A . M i n is te rs tw o o b r o n y o g ło s iło k o m u n ik a t, k tó r y p o d k r e ś la , ż e a g e n c ja i d z ie n n ik i n ie m ie c k ie r o z ­ s ie w a ją p o g ło s k ę , ja k o b y s a m o lo ty , k tó r e b o m b a r d o w a ły p a n c e r n ik ,.D e u t­

s c h la n d 4' p ilo to w a n e b y ły p r z e z R o s ja n M in is te r s tw o o b r o n y g ło s i d a le j k o m u ­ n ik a t — m o ż e u d o w o d n ić , ż e o b a s a m o ­ lo ty p ilo to w a n e b y ły p r z e z H is z p a n ó w Z a d a n ie m ic h b y ło d o k o n a n ie w y w ia d u i m ia ły o n e b o m b a rd o w a ć ty lk o p o w ­ s ta ń c z e o k r ę ty w o je n n e , w ’ r a z ie g d y b y o n e o k r ę ty r z ą d o w e z a a ta k o w a ły i o d ­

p o w ie d z ie ć n a e w e n tu a ln e a ta k i z a ­ r ó w n o z m o r z a , ja k i z lą d u .

M in is te r s tw o K o m u n ik a c ji c e le m p r z y jś c ia z p o m o c ą p o s z k o d o w a n e j lu ­ d n o ś c i r o ln ic z e j w p r o w a d z iło z d n ie m 3 -im c z e r w c a b r . u lg i ta ry f o w e n a p r z e - w ó z z b ó ż , z ie m n ia k ó w , p a s z y i s ło m y , z e w s z y s tk ic h s ta c ji P K P . d o te r e n ó w d o tk n ię ty c h k lę s k ą ż y w io ło w ą . T a r y f a p o w y ż s z a p r z e w id u je d la z b o ż a i s tr ą ­ c z k o w y c h 6 6 % % d la o tr ą b i m a k u ­ c h ó w’ — 5 0 % i d la z ie m n ia k ó w * 2 5 % z n iż k i d o o b o w ią z u ją c y c h o p ła t p r z e ­ w o z o w y c h d la ty c h to w a r ó w . N a p r z e ­ w ó z s ia n a i s ło m y p r z y z n a n o o b n iż o ­ n e o p ła ty ta ry f y z ie m n ia c z a n e j. K o ­ r z y s ta n ie z o m a w ia n y c h u lg je s t u w a ­ r u n k o w a n e o d d o łą c z e n ia o d p o w ie d ­ n ie g o z a ś w ia d c z e n ia w ła ś c iw e g o te r y ­ to r ia ln ie d la s ta c ji p r z e z n a c z e n ia s ta ­ r o s tw a i o d z a m ie s z c z e n ia w liś c ie p r z e w o z o w y m o ś w ia d c z e n ia ż e p r z e s y łk a je s t p r z e z n a c z o n a n a a k c ję p o m o c y d la p o s z k o d o w a n y c h k lę s k ą ż y w io ło ­ w ą .

W o b e c te g o , ż e c z ę ś ć p r z e w o z ó w z o ­ s ta ła ju ż d o k o n a n a , u s ta n o w io n o , ż e w y m ie n io n a u lg a ta r y f o w a m a z a ­ s to s o w a n ie d o ty c h p r z e w o z w ó w w ’ d r o ­ d z e r e k la m a c ji.

40)

u /n ie w o li

W NAPBAk Nagórski

Powieść z lat 1921—24 na Polesiu.

5ercJ

C ią g d a ls z y .

S k a n d a l r o z n ió s ł s ię p r ę tk o , a w ia ­ d o m o ś ć o n im d o ta r ła d o w o je w ó d z­

tw a , s k ą d z je c h a ła d o K o b r y n ia s p e ­ c ja ln a k o m is ja K o m e n d a n t m ia ł w ie ­ le n ie p r z y je m n o ś c i i o d s u n ię ty n a w e t r o s ta ł o d k ie r o w n ic tw a a k c ją p o ś c ig o ­ w ą

P o ś c ig i o b ła w ’a w m ie śc ie o r a z w o k o lic y n ie d a ły ż a d n e g o r e z u lta tu , c o ty m w ię k s z y m lę k ie m n a p a w a ło m ie ­ s z k a ń c ó w K o b r y n ia , ż y ją c y c h w n ie ­ p e w n o śc i i lic z ą c y c h s ię z w s z e lk im i m o ż liw o ś c ia m i.

M ija ły d n i. O r lik n ie d a w a ł o s o b ie m a k u ż y c ia O k ilk a m il o d K o b r y n ia o k r a d z io n o w p r a w d z ie P a w łó w e k , a le m e p o tr z e b a b y ło b y ć p o lic ja n te m , b y s tw ie r d z ić ż e k r a d z ie ż y n io d o k o n a ł O rlik , ta k b y ła n ie u d o ln a .

Ż e b y c h o c ia ż ja k iś ś la d , p o k tó­ ry m m o ż n a b y p ó jś ć — b ia d a ł k o m e n ­ d a n t p o lic ji, c o r a z b a r d z ie j lę k a ją c y d ę o s w o je s ta n o w is k o i c o r a z c z ę ś c ie j o tr z y m u ją c y z te g o p o w o d u a w a n tu r y t w o je w ó d z tw a , a n a w e t z s to lic y . P e ­ w n e g o d n ia , g d y z a s ta n a w ia ł s ię n a d te rn , c o m a p o c z ą ć , p o c z ta p r z y n io s ła m u lis t.

N ie w ie lk a , b ia ła k o p e r ta m ia ła n a s o b ie p ię k n ie , k a lig ra f ic z n ie n ie o m a l w y p is a n y a d r e s .

N ie p o tr z e b a o p is y w a ć w r a ż e n ia , ja k ie w y w a r ł n a k o m e n d a n c ie z r ia j- iu ją c c s ię w L ej k o p e r c ie n a s tę p u ją ­ cy lis t:

,.P r a g n ę z a w ia d o m ić P a n a , P a n ie K o m e n d a n c ie , ż e w s k u te k z m ę :z e n ia , ja k i? o d c z u w a m p o o s ta tn ic h z a j­

ś c ia c h , u d z ie la m s o b ie m ie s ię c z n e g o u r lo p u W ie r z ę , iż P a n r ó w n ie ż z e c h c o w y k o r z y s ta ć te n c z a s , a b y u s p o k o ić s ie b ie i s w o je n e r w y . — O r lik 1'.

R O Z D Z IA Ł X V .

Rozstanie.

W k o ń c u lip c a d o R a d lin a , g d z ie b a w iła je sz c z e Z o s ia , p r z y je c h a ł Ig o S ta n is z e w s k i — to w a r z y s z z a b a w d z ie ­ c ię c y c h Z o s i, u p a tr z o n y p r z e z c a łą r o ­ d z in ę n a je j p r z y s z łe g o m ę ż a . U b ie g łe la to s p ę d z a ł I g o w A n ie lin ie — w ó w ­ c z a s to n a d b r z e g a m i K a m io n k i Z o s ia w z r u s z o n a s łu c h a ła w y z n a ń m ło d z ie ń ­ c a ; w ó w c z a s w je j p o k o ju z a w ie d z ą o jc a z a w is ł w p ię k n y c h r a m a c h p o r ­ tr e t I g a

W ie le s ię je d n a k z m ie n iło o d u b ie ­ g łe g o la ta . W p ie r w s z y m r z ę d z ie z m ie ­ n iła s ię s a m a Z o s ia S ta n isz e w s k i w k a ż d y m s ło w ie , w k a ż d y m r u c h u Z o si c z u ł, ż e m y ś la m i je s t o n a g d z ie ś d a le ­ k o , ż e z d o ła ła ju ż d a w n o z a p o m n ie ć o ty c h o b ie tn ic a c h , ja k ie s k ła d a li s o ­ b ie . w s łu c h a n i w c ic h e s z e m r a n ie r z e k i i p o s z u m la s ó w a n ie liń s k ic h .

J u ż ty d z ie ń p r z e b y w a ł w R a d lin ie , m e m ia ł je d n a k o d w a g i w ro z m o w ie z Z o s ią p o r u s z y ć tę s p r a w ę Z d e c y d o ­ w a ł s ię d o p ie r o w o s ta tn im d n iu p rz e d w y ja z d e m , g d y p o o b ic d z ie w y s z .ii o b o je n a s p a c e r w s tr o n ę la s u .

Ig o m ó w ił d łu g o , s p o k o jn ie . Z o s ia z r a z u p a n o -w ia ła n a d s o b ą , g d y je d n a k w s p o m n ia ł je j u b ie g ły r o k i d a w a n e p rz e z n ią s a m ą p r z y r z e c z e n ia , p o s ta ­ n o w iła s z c z e r z e w y ja ś n ić I g o w i w s z y ­ s tk o .

S łu c h a j Ig o , p r z y z n a ją c i, ż e w ż y c iu m o tim z a s z ły o s ta tn io w ie lk s e z m ia n y . N ie d a w n o w r ó ż y ła m i c y ­ g a n k a . . P r z e p o w ie d z ia ła m i d w ie d r o ­ g i, z k tó r y c h je d n ą m o g ę s o b ie s a m a w y b r a ć i p ó jść n d ą w ż y c ie . J e d n a d r o ­ g a je s t u s ła n a k w ia ta m i, d r u g a — c e r n io w a i s tra s z n a . J a k r ó ż n e s ą te d ro g i - - ta k s a m o ró ż n ii s ą lu d z ie , k tó - r z y p o p r o w a d z ilib y m n ie . J e d e n s p o­ k o jn y , d o b r o d u sz n y z d z ie c ię c o c z y s tą d u s z ą , s a m s z c z ę ś liw y i r o z s ie w a ją c y s z c z ę ś c ie w o k ó ł s ie b ie . D r u g i — s a ­ m o tn y , o d c ię ty o d ś w ia ta i lu d z i, g o ­ tó w k a ż d e j c h w ili r u n ą ć n a d n o n a j­

s tra s z n ie js z e j p r z e p a ś c i a tn ie m a ją c y a n i je d n e j p r z y ja z n e j d ło n i, k tó r a w y ­ c ią g n ę ła b y s ię d o ń w c h w ila c h , g d y ta k b a r d z o p o tr z e b n a , m u je s t p o m o c . S łu c h a i Ig o ! T a k i je s te ś z a w rs z e w y ­ r o z u m ia ły i s p r a w ie d liw y O d p o w ie d z m i u c z c iw ie , ja k b y ś p o s tą p ił w ta k im n a p r z y k ła d w y p a d k u : m a s z je d n o s e r c e , m o ż e sz n im u s z c z ę ś liw ić te g o , k to ju ż i ta k je s t s z c z ę ś liw y , w z b o g a ­ c ić b o g a te g o — m o ż e s z je d n a k ty m s a m y m s e r c e m w ró c ić ż y c ie u m ie ra ­ ją c e m u K o m u o y ś je d a ł ? B ą d ź s p ra - w ie d liw y ! Z a s ta n ó w s ię ! N ie o p u s z c z a j g in w y ! P o m y ś l d w y d a j w ó w c z a s w y ­ r o k . P r a w d a , ż e d a łb y ś to s e r c e te m u , k o m u je s t o n o b a r d z ie j p o tr z e b n e , c h o c ia ż b y c i n a w e t g ro < z i'ła ś m ie r ć ?

Ig o m ilc z a ł, s p u ś c iw s z y g ło w ę .

— I ja w y b r a ła m to s a m o — c ic h o k o ń c z y ła Z o s ia . — B ą d ź w ie lk o d u s z n y i n ie p y ta j m n ie o n ic w ię c e j, n ie d rę c z ! C z e g o n ie p o w ie d z fia la m — s a m s o b ie d o p o w ie d z .

Ic ro p o -!n ió s ł o c z y i o d e z w a ł s ię :

T a k m ó w iła ś o tv c h s p r a w a c h , ja k g d y b y z w ią z a n ie ż y c ia z tą c z y

in n ą o s o b ą z a le ż n e b y ło o d n a s z y c h o b lic z e ń i k a lk u la c ji. P r z e c ie ż w ta ­ k ic h r a z a c h je d y n y m 1 a b s o lu tn y m s ę ­ d z ią je s t n a s z e s e rc e . O d d a je m y je c z a­ s e m w b re w r o z s ą d k o w i, w b r e w z a s ta ­ n o w ie n iu , b o o n o s a m o s ię o d d a je O d d a je m y s e r c e , b o k o c h a m y , a c z y te n , k o g o k o c h a m y , je s t g o d z ie ń n a ­ s z e j m iło ś c i, c z y n ie — n a d te rn s ię ju ż n .ie z a s ta n a w ia m y . Z r e s z tą to w s z y s t­

k o . c o ś p o w ie d z ia ła , w d o s ta ł-e c z n e j m ie rz e o d s ła n ia m i tw o je m y ś li.

Z o s ia s łu c h a ła m ilc z ą c .

K o c h a s z ta m te g o ! O d te g o m o ­ g ła ś z a c z ą ć o d r a z u , b e z te g o w s tę p u .

J a te g > n ie p o w ie d z ia ła m ! w y s z e p ta ła d z ie w c z y n a , ru m iie in iią c s ię s iln ie

— A le ja c i to m ó w ię ! — r z e k ł z w y r z u te m w g ło s ie , s p o g lą d a ją c n a d z ie w c z y n ę . — ’K o c h a s z g o ! N ie s ta r a j s ię s z u k a ć u s p r a w ie d liw ie ń , n ie s ta r a j s :ę p r z e k o n y w a ć m n ie . N ie je s te m ju ż d z ie c k ie m i d o b r z e w ie m , ż e s e r c u n ie m o ż n a n ic z e g o d y k to w a ć ... O d e jd ę b e z ż a lu P r z e c iw n ie , ż y c z y ć c i b ę d ę n a te j d r o d z e s z c z ę ś c ia , Z o c h n o , b o ko­

c h a m c ię i k o c h a ć b ę d ę z a w sz e ...

— T y p lą c z e s z , Ig o !

— N ie ... n ie ! N ie z w r a c a j u w a g i!

T o ty lk o ta k c h w ilo w o ... Id ź Z o c h n o z a g ło se m s e r c a , n ie lic z ą c s ię z e m n ą ^ J a z o s ta n ę s a m Ż y ć b ę d ę m y ś lą o to ­ b ie i n a d a l c ię k o c h a ć b ę d ę , c h o c ia ż z d a le k a . P r z e c ie ż to m o ż n a !..,

- Ig o ! — Z o s ią w s trz ą s n ę ło n a g łe łk a n ie Ż e b y ś ty w ie d z ia ł, ja k a je -

« te m n ie s z c z ę ś ’w a .

— W ie m ! — c ic h o o d p o w ie d z ia ł Ig o g ła s z c z ą c p ie s z c z o tliw ie g ło w ę Z o si. — D o m y śla m s ię w s z y s tk ie g o . G d v b y ś je d n a k k ie d y z a w r ó c ić c h c ia ła

? o b r a n e j te r a z d r o g i, g d y b y ś p o tr z e ­ b o w a ła p o m o c y , p a m ię ta j, ż e u m n P z n a jd z ie s z ją z a w s z e .

(C ią g d a ls z y n a s tą p i).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :