• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy 1996 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy 1996 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
347
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka Główna

UMK Toruń

oaMGł TET

13% KOPERNIKA

(2)
(3)

o

Q

m

2

j

6Z^//iqąQ

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. centr.: 14 010, telex: 0552412, fax: 48 56/ 212 24, 246 02

SKŁAD OSOBOWY UMK

Stan z 1 stycznia 1996 r.

(4)

Zdjęcie na okładce:

Portret Mikołaja Kopernika

ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu Opracował Dział Organizacji

przy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i Działu Spraw Pracowniczych

Mapki wykonali:

mgr Krystyna Czetwertyńska mgr Krzysztof Lankauf Fot.: Andrzej Skowroński

ISBN 83-231-0729-7

ZP UMK, zam. 30/96, nakł. 550 egz.

02

/

Wydruk komputerowy:

mgr Krzysztof Wiśniewski Druk i opracowanie:

2

>

M i

3

(5)

Spis treści

Władze Uniwersytetu

WŁADZE REKTORSKIE 13

WŁADZE ADMINISTRACYJNE ... 13

WŁADZE DZIEKAŃSKIE 14 SENAT UNIWERSYTETU... 16

KOMISJE UNIWERSYTECKIE I KOMISJE SENACKIE ... 18

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK ... 21

REKTORZY UMK W LATACH 1945 -1993 ... 23

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE UMK - CZŁONKOWIE PAU I PAN ... 24

Wydziały WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI 27 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 29

RADA WYDZIAŁU ... 29

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 30

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 31

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA... 32

INSTYTUT GEOGRAFII ... 39

MUZEUM PRZYRODNICZE ... 42

WYDZIAŁ CHEMII 43 DZIEKAN. PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 45

RADA WYDZIAŁU ... 45

EMERYTOWANI PROFESOROWIF I DOCENCI... 46

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 46

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ ... 47

(6)

I

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ... 47

ZAKŁAD CHEMII JĄDROWEJ ... 47

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ ... 48

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ ... 48

ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ... 49

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ ... 49

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA ... 49

ZAKŁAD PODSTAW CHEMII ... 49

ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ... 50

PRACOWNIA DYDAKTYKI CHEMII... 50

PRACOWNIA KRYSTALOCHEMII ... 50

PRACOWNIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH ... 50

PRACOWNIA TOKSYKOLOGICZNA... 51

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE CHEMII I FIZYKI... 52

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 53 DZIEKAN, PRODZIEKAN I DZIEKANAT ... 55

RADA WYDZIAŁU ... 55

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 56

STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 56

INSTYTUT ASTRONOMII ... 58

INSTYTUT FIZYKI ... 60

KATEDRA METOD KOMPUTEROWYCH ... 66

KATEDRA RADIOASTRONOMII ... 66

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE FIZYKI I MATEMATYKI ... 67

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ... 69

DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 71

RADA WYDZIAŁU ... 71

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 73

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 73

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ ... 75

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ ... 78

INSTYTUT FILOZOFII ... 79

INSTYTUT PEDAGOGIKI ... 81

INSTYTUT SOCJOLOGII ... 84

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ ... 86

...

(7)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 5

KATEDRA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ... 87

KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ ... 87

KATEDRA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ ... 88

KATEDRA LO G IKI... 88

KATEDRA PSYCHOLOGII ... 88

STUDIUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW... 89

PRACOWNIA BADAŃ NAD LITERATURĄ ROSYJSKĄ ... 89

PRACOWNIA JĘZYKA I KULTURY JAPOŃSKIEJ ... 89

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE ... 89

i WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI ... 91

DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT... 93

RADA WYDZIAŁU ... 93

STUDIA ZAOCZNE I PODYPLOMOWE ... 94

ZAKŁAD ALGEBRY I TOPOLOGII... 95

ZAKŁAD ALGEBRY UNIWERSALNEJ I INFORMATYKI ... 95

ZAKŁAD ANALIZY MATEMATYCZNEJ ... 95

ZAKŁAD LOGIKI MATEMATYCZNEJ I PODSTAW GEOMETRII... 96

ZAKŁAD MATEMATYCZNYCH PODSTAW INFORMATYKI ... 96

ZAKŁAD TEORII ERGODYCZNEJ I UKŁADÓW DYNAMICZNYCH... 96

ZAKŁAD TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ... 96

PRACOWNIA METODYKI NAUCZANIA MATEMATYKI ... 97

LABORATORIUM EKSPLOATACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO . 97 ZESPÓŁ PRACOWNI KOMPUTEROWYCH ... 97

l WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 99 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 101

RADA WYDZIAŁU ... 101

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 102

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 102

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI ... 103

KATEDRA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRACY... ... 104

KATEDRA OGÓLNYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA ... 104

KATEDRA POLITYKI AGRARNEJ I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ... 104

KATEDRA POLITYKI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU LOKALNEGO 104 KATEDRA TEORII EKONOMII ... 105

(8)

KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI ... 105

KATEDRA ZARZĄDZANIA PROCESAMI INWESTYCYJNO - INNOWACYJNYMI I PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM .. 105

KATEDRA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEMYSŁOWYM I POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ... 106

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH 107 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 109

RADA WYDZIAŁU ... 109

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 110

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 110

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII... 112

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI... 114

KATEDRA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ 117 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 119 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 121

RADA WYDZIAŁU ... 121

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 123

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 123

KATEDRA ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 124 KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH .... 124

KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO ... 124

KATEDRA HISTORII PRAWA NIEMIECKIEGO W POLSCE ... 124

KATEDRA KRYMINALISTYKI ... 124

KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ... 124

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO ... 125

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA ... 125

KATEDRA PRAW CZŁOWIEKA ... 125

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO... 125

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU GOSPODARCZEGO ... 125

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I SPÓŁDZIELCZEGO ... 125

KATEDRA PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH... 126

KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO ... 126

KATEDRA PRAWA KANONICZNEGO... 126

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII ... 126

KATEDRA PRAWA KARNEGO I POLITYKI KRYMINALNEJ ... 127

(9)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO... 127

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ... 127

KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ... 127

KATEDRA PRAWA PRACY... 127

KATEDRA PRAWA ROLNEGO ... 127

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO... 128

KATEDRA TEORII PRAWA I PAŃSTW A... 128

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH 129 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 131

RADA WYDZIAŁU ... 131

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 132

STUDIA ZAOCZNE ... 132

INSTYTUT ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNY ... 133

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA... 136

Jednostki Ogólnouczelniane ARCHIWUM U M K ... 143

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ... 143

OGÓLNOUCZELNIANY OŚRODEK OBLICZENIOWY ... 150

ZESPÓL PEŁNOMOCNIKA REKTORA D/S KOMPUTERYZACJI UNIWERSYTETU ... 151

CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH im. J. MONNETA ... 152

Jednostki Międzywydziałowe STUDIUM PEDAGOGICZNE ... 155

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ... 155

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ... 157

UNIWERSYTECKIE CENTRUM TELEMATYKI I NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ ... 158

OŚRODEK POLSKIEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY Z ALLIANCE FRANÇAISE ... 158

BIBLIOTEKA BRYTYJSKA U M K ... 158

(10)

Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA

I NOWOŻYTNOŚCI... . ... 161

UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH IM. J. P. SCHAUDERA ... 161

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ METOD DATOWANIA BEZWZGLĘDNEGO... 162

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ... 162

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPTYCZNYCH METOD WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW ... 163

Administarcja Uniwersytetu DYREKTOR ADMINISTRACYJNY, ZASTĘPCY DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO... 167

BIURO REKTORA... 167

RADCA PRAWNY ... 167

DZIAŁ DYDAKTYKI... 167

DZIAŁ NAUKI ... 168

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ... 168

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH... 168

DZIAŁ KOMPUTERYZACJI ADMINISTRACJI ... 168

DZIAŁ ORGANIZACJI... 169

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH... 169

DZIAŁ SOCJALNO-BYTOWY... 169

INSPEKTORAT BHP I OCHRONY PPOŻ... 169

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU... 170

DZIAŁ REMONTÓW, ENERGETYKI I INWESTYCJI... 170

DZIAŁ WYDAWNICTW ... 170

ZAKŁAD POLIGRAFII ... 171

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY... 171

SEKRETARIAT OGÓLNY... 172

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ... 172

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. SZKOLENIA I INSTRUKCJI BHP I PPOŻ... 172

(11)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 9

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. WYNALAZCZOŚCI, OCHRONY PATENTOWEJ I PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ TECHNICZNYCH

U M K ... 172

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. PROMOCJI UMK ... 172

DZIAŁ DOMÓW STUDENCKICH I HOTELI ASYSTENCKICH ... 172

d z ia łz b io r o w e g o Ży w i e n i a... 174

SAMODZIELNA SEKCJA INWENTARYZACJI ... 175

SAMODZIELNA SEKCJA DS. AULI I KLUBÓW STUDENCKICH ... 175

BIURO ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW U M K ... 175

UNIWERSYTECKA KSIĘGARNIA NAUKOWA ... 175

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA ... 175

KWESTURA ... 176

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI ... 176

DZIAŁ FINANSOWY... 177

DZIAŁ PŁAC ... 177

J e d n o s t k i D o ś w i a d c z a l n e i U s ł u g o w e ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY... 178

AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA ... 178

O r g a n i z a c j e Z w i ą z k o w e i I n n e ZARZĄD ZNP ... 181

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"... 181

CHÓR KAMERALNY UMK ... 182

P o r t i e r n i e - n u m e r y t e l e f o n ó w 183 I n f o r m a c j e d o d a t k o w e UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI ... 187

PROFESOROWIE I DOCENCI ZMARLI W LATACH 1991 - 1995 .... 189

PRACOWNICY UMK ZMARLI W ROKU AKADEMICKIM 1994/1995 ... 190

Indeks nazwisk 191

(12)
(13)

UNIWERSYTET

MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 14-010, telex 0552412, fax 48 56 /212-24, 246-02

(14)

zaingurował pięćdziesiąty pierwszy rok swej działalności. Na 9 wydziałach, 23 kierunkach i ponad 40 specjalnościach i specjalizacjach wszystkich rodzajów studiów naukę podjęło ponad 21 tysięcy studentów, w tym grupa cudzoziemców z kilkunastu krajów Europy, Ameryki Płd., Azji i Afryki. Uniwersytet zatrudnia ok. 2,5 tys. pracowników, z tego ponad 1,1 tys. to nauczyciele akademiccy. Wśród nich jest ponad 250 osób na stanowiskach profesora. W minionym roku akademickim przeprowadzono 32 habilitacje i 45 doktoratów, zaś tytuły profesorskie uzyskało 12 osób.

Pracownicy UMK prowadzili lub prowadzą badania w ramach 172 grantów KBN-u na łączną kwotę 93 mld starych złotych. Środki na działalność statutową i badania własne wyniosły w 1995 r. 40 mld starych złotych. Łącznie na badania i aparaturę przeznaczono przeszło 65 mld starych złotych.

UMK współpracuje z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie. Podstawą kontaktów z instytucjami zagranicznymi jest ponad 30 umów o bezpośredniej współpracy. Poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu uczestniczą w realizacji międzynarodowych programów m. in.

COST, TESSA i TEMPUS. W ramach TEMPUS-a współpracują z ponad 70 instytucjami w 13 krajach. Dzięki temu zwiększyła się ilość wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne.

Toruń, 2 stycznia 1996 r.

(15)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 13

W Ł A D Z E U N IW E R SY T E T U

WŁADZE REKTORSKIE

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR tel.:

prof, d r hab. Andrzej Jamiołkowski fax.: 246-02, 226-94 14-242 PROREKTORZY

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

prof, dr hab. Michał Rozwadowski fax.: 246-02 14-228 PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

prof, dr hab. Czesław Łapicz 233-53

14-230 Kierownik Biura Rektora

Asystent Rektora: 226-94

mgr Justyna Morzy 14-240

Sekretariat Prorektorów

Beata Kubik 14-228

Hanna Osial 14-230

Joanna Zwlerzchowska 14-242

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 243-01

dr Stefan Nielek 14-232

Z-CADYR. ADM. - KWESTOR

mgr Henryk Heldt 224-86

Z-CA DYR. ADM. DS. EKON. - SOCJ.

mgr Henryk Pańka 14-232

Z-CA DYR. ADM. DS. TECH.

mgr Jan Kachniarz 14-233

Sekretariat Dyr. Adm. i Jego Z-ców Iwona Tlałka

14-233, 14-232 243-01

(16)

W Ł A D Z E D Z IE K A Ń S K IE

DZIEKANI

tel.:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Wojciech Kądziela 14-441

Wydział Chemii

prof. dr hab. Marek Zaidlewicz 14-302

Wydział Fizyki i Astronomii

prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski 210-65

Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Lech Witkowski 242-55

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Daniel Simson 220-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz 14-608

Wydział Nauk Historycznych

prof. dr hab. Janusz Małłek 262-03

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Ryszard Łaszewski 244-09

Wydział Sztuk Pięknych

prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman 259-71

(17)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 15

PRODZIEKANI

tel.:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Henryk Rochnowski 14-444

dr hab. Tadeusz Pawlikowski 14-442

Wydział Chemii

prof. dr hab. Józef Ceynowa 14-427

prof. dr hab. Ludwik Kreja 14-427

Wydział Fizyki i Astronomii

dr hab. Krzysztof Stefański 210-65

Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Teresa Friedel 260-21

prof. dr hab. Marian Bybluk 260-21

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Adam Jakubowski 220-92

prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski 220-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski 14-609

dr Zdzisław Markuszewski 14-614

Wydział Nauk Historycznych

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski 277-95

dr hab. Grażyna Gzella 277-95

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński 254-83

prof. dr hab. Krystyna Kamińska 260-20

Wydział Sztuk Pięknych

prof dr hab Alicja B. Strzelczyk 259-71

art. graf. Piotr Gojowy 259-71

(18)

SENAT UNIWERSYTETU

PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

CZŁONKOWIE SENATU Prorektorzy:

prof. dr hab Michał Rozwadowski prof. dr hab. Czesław Łapicz Dziekani Wydziałów:

prof. dr hab. Wojciech Kądziela prof dr hab. Marek Zaidlewicz prof dr hab. Józef S. Kwiatkowski prof. dr hab. Lech Witkowski prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz prof. dr hab. Janusz Małłek prof dr hab Ryszard Łaszewski prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

prof. dr hab. Zygmunt Churski prof. dr hab Wojciech Donderski prof. dr hab. Anna Narębska prof. dr hab. Zbigniew Wojtczak prof. dr hab Andrzej Drożyner prof. dr hab. Józef Szudy prof dr hab Adam Bezwiński prof. dr hab. Maciej Grochowski prof. dr hab Lech Górniewicz prof. dr hab Adam Jakubowski prof. dr hab. Jan Głuchowski prof. dr hab Stanisław Sudoł prof. dr hab. Jadwiga Chudziak prof. dr. hab. Kazimierz Wajda prof. dr hab Janusz Justyński

prof. art. mai. Bronisław Pietruszkiewicz prof. art. graf. Bogdan Przybyliński prof dr hab. Grzegorz Goździewicz

(19)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 17

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia nauko­

wego doktora habilitowanego:

dr Anna Goc dr Marian Kuik dr Jacek Kobus dr Jolanta Żelazna dr Andrzej Rozkosz dr Jerzy Romański dr Andrzej Radzimiński dr Henryk Nowicki dr Lech T. Brusewicz

mgr Włodzimierz Kozierkiewicz

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Gabriel Bodek Wojciech Jaworowicz Alicja Lipińska Cezary Kępski

Przemysław Marciniak Hadrian Lutogniewski Maciej Krotofil Piotr Krull

Aleksander Harkawy

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Jerzy Ludwichowski mgr Teresa Szymorowska Wojciech Piątkowski

Dyrektor Administracyjny: dr Stefan Nielek Dyrektor Biblioteki U niw.: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

Kwestor:

Przedstawiciel NSZZ ''Solidarność":

Przedstawiciel ZNP:

mgr Henryk Heldt dr Stanisław Biniak dr Zbigniew Seredyn

B I B L I O T E K A UNIWERSYTECKA

(20)

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie

Komisja Do Spraw Zmian Strukturalnych w Szkolnictwie Wyższym

Przewodniczący:

Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Adam Bezwiński prof. dr hab. Jadwiga Chudziak prof. dr hab. Zygmunt Churski prof. dr hab. Lech Górniewicz prof. dr hab. Janusz Justyński prof. dr hab. Anna Narębska prof. dr hab. Stanisław Sudoł dr Lech T. Brusewicz dr Jacek Kobus dr Stefan Nielek

Przewodniczący:

Członkowie:

Komisja Budżetowa Uniwersytetu prof. dr hab. Józef Szudy

prof. dr hab Wojciech Donderski prof. dr hab. Jan Głuchowski prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. art. graf. Bogdan Przybyliński prof. dr hab. Kazimierz Wajda prof. dr hab. Zbigniew Wojtczak prof. dr hab. Lech Witkowski prof dr hab. Grzegorz Goździewicz

Komisja d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Rozwadowski Członkowie: prof. dr hab. Wojciech Kądziela

prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski prof. dr hab Ryszard Łaszewski prof. dr hab. Janusz Małłek prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz prof dr hab. inż. arch. Jan Tajchman prof. dr hab. Lech Witkowski

prof. dr hab. Marek Zaidlewicz

(21)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 19

Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Rozwadowski Członkowie stali: prof. dr hab. Ryszard Borowicz

prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński prof. dr hab. Alina Kamińska prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Ryszard Krzywka prof. dr hab. Tadeusz Marszałek prof. dr hab Mirosław Nesterowicz prof. dr hab. Józef Słomiński

prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski Członkowie niestali komisji: dr Ryszard Michalski

mgr Stefan Czaja

mgr Mieczysława Gawrych mgr Wojciech Grześkiewicz mgr Bożena Lubińska

Odwoławcza Komisja Oceniająca Przewodniczący: prof. dr hab Andrzej Jamiołkowski Członkowie: prof. dr hab Lucjan Borowiecki

prof. dr hab. Jan Falkowski prof. dr hab Jan Głuchowski prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof dr hab. Jacek Karwowski prof. dr hab. Andrzej Marek prof. dr hab. Andrzej Skowroński prof. art. graf. Józef Słobosz dr hab. Jerzy Z. Maciejewski

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof.

Z-ca przewodniczącego: prof.

Członkowie: prof.

prof.

prof.

prof.

prof.

prof.

prof.

prof.

dr hab. Mirosław Nesterowicz dr hab. Zbigniew Witkowski dr hab. Alicja Górska - Brylass dr hab. Antoni Grodzicki dr hab Piotr Jaworowski dr hab. Krystyna Kallas dr hab. Zygmunt Kruszelnicki dr hab. Jan Kwiatkowski dr hab. Hanna Makowiecka dr hab. Andrzej Nowakowski

(22)

prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. dr hab. Janusz Siedlewski

prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski prof. dr hab. Gabriel Wójcik

prof. art mai. Mieczysław Ziomek dr hab. Andrzej Strobel

dr hab. Józef Górniewicz dr Włodzimierz Beński

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów prof. dr hab. Lech Jacuński

dr Bogdan Burdziej

prof. dr hab Stanisław Chwirot prof dr Bogumiła Rouba dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Wojciech Czerwński dr hab. Andrzej Nowicki dr Dariusz Makiłła

dr Kazimierz Skrzydlewski Marian Doliński

Cezary Kwiatkowski Mariusz Gurgoń Andżelika Lenkiewicz Paweł Stanisławski Izabela Włoch Iwona Wojtecka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodnicząca: dr hab. Grażyna Staszewska

Z-ca przewodniczącej: dr Ewa Kita

Członkowie: prof. dr hab. Guido Kriesel dr hab. Jan Galster dr hab. Ryszard Sudziński dr Andrzej Daszkiewicz dr Zofia Dąbrowska dr Lech T. Nieżurawski dr Jolanta Żelazna Piotr Marciniak Marcin Marcinkowski Krzysztof Niewiński Izabela Walicka Agnieszka Zaręba Robert Śledź Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

(23)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 21

D O K T O R ZY H O N O R IS C A U SA IJMK

1. Prof, dr hab. Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa nie zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

2. Prof, dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja, 10.06.1959 r.

3. Prof, dr hab. Władysław Dziewulski - astronom, Polska, 29.04.1961 r.

4. Prof, dr hab. Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska, 11.07.1962 r.

5. Prof, dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia, 29.10.1963 r.

6. Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia, 16.05.1964 r.

7. Prof, dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, z byłego ZSRR, 24.03.1965 r.

8. Prof, dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

9. Prof, dr Georgij Nikołajewicz Duboszin - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

10. Prof, dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania, 7.09.1973 r.

11. Prof, dr Harlan J. Smith - astronom, USA, 7.09.1973 r.

12. Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia, 7.09.1973 r.

13. Prof, dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada, 7.09.1973 r.

14. Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA, 7.09.1973 r 15. Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy, 2.10.1973 r.

16. Prof, dr Peter Colotka - prawnik, z byłej Czechosłowacji, 2.10.1973 r.

17. Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska, 2.10.1973 r.

18. Prof, dr hab. Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska, 2.10.1973 r.

19. Prof, dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia, 2.10.1973 r.

20. Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja, 2.10.1973 r.

21. Prof, dr hab. Alfons Klafkowski - prawnik, Polska, 25.06.1974 r.

22. Prof, dr hab. Karol Górski - historyk, Polska, 24.04.1979 r 23. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska, 2.10.1979 r.

24. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska, 2.10.1980 r.

25. Prof, dr Olavi Grano - geograf, Finlandia, 2.10.1980 r.

(24)

26. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska, 2.10.1980 r.

27. Prof, dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, Polska, 5.05.1981 r.

28. Prof, dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska, 31.05 1983 r.

29. Prof, dr Victor Gutmann - chemik, Austria, 31.05.1983 r.

30. Prof, dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada, 31.05.1983 r.

31. Prof, dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja, 3.10.1983 r.

32. Dr Giulio Andreotti - historyk, prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, 21.12.1984 r.

33. Prof, dr Franco Sartori - historyk, Włochy, 19.02.1985 r.

34. Prof, dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska, 19.02.1985 r.

35. Prof, dr Robert Bandurski - biolog, USA, 13.10 1987 r.

36. Prof, dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA, 27.02.1990 r.

37. Prof, dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA, 29.06.1990 r.

38. Lech Wałęsa - Przewodn. KKW NSZZ "Solidarność", Polska, 1.10.1990 r.

39. Prof, dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska, 19.02.1991 40. Dr Marion grafin Dönhoff - publicystka, Niemcy, 21.06.1991 r.

41. Prof, dr William O. Morris - prawnik, USA, 19.02.1992 r.

42. Prof, dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska, 21.05.1992 r.

43. Prof, dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja, 19.02.1993 r.

44. Prof, dr hab. Gerard Labuda - historyk, Polska, 19.02.1993 r.

45. Prof, dr Richard Wielebiński - radioastronom, Niemcy, 19.02.1993 46. Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael, 7.06.1993 r.

47. Prof, dr Giovanni Spadolini - historyk, Włochy, 18.06.1993 r.

48. Prof, dr Luigi Labruna - prawnik, Włochy, 25.11.1993 r.

49. Dr Karl Dedecius - tłumacz literatury polskiej, Niemcy, 18.02.1995 r.

(25)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 23

R E K TO R ZY U M K W L A TA C H 1945- 1993

prof. dr hab. Ludwik Kolankowski - 1945-1948 prof. dr hab Karol Koranyi - 1948-1951

prof. dr Leon Kurowski - 1951-1952

prof dr hab. Antoni Basiński - 1952-1956 prof. dr hab. Henryk Szarski - 1956-1959 prof. dr hab. Stanisław Jaśkowski - 1959-1962 prof. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski - 1962-1965 prof. dr dr h.c Witold Łukaszewicz - 1965-1975 prof. dr hab. Wiesław Woźnicki - 1975-1978

prof. dr hab Ryszard Bohr - 1978-1981

prof. dr hab. Stanisław Dembiński - 1981-1982 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1982-1984 prof dr hab Stanisław Łęgowski - 1984-1987 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1987-1990 prof. dr hab Sławomir Kalembka - 1990-1993

(26)

BYLI I O BEC NI PR O FE SO R O W IE U M K -C Z Ł O N K O W IE PAU I PAN

1. Prof. Antoni Basiński-

2. Prof. Marian Biskup -

3. Prof. Władysław Dziewulski -

4. Prof. Rajmund Galon -

5. Prof. Władysław Gorczyński - 6. Prof. Karol Górski -

7. Prof. Konrad Górski -

8. Prof Kazimierz Hartleb - 9. Prof. Artur Hutnikiewicz - 10. Prof Janina Hurynowicz - 11. Prof. Wilhelmina Iwanowska -

12. Prof Aleksander Jabłoński -

13. Prof. Kazimierz Jasiński- 14 Prof. Ludwik Kolankowski -

15. Prof. Marian Kryszewski -

czł. koresp. PAN (1967,Wydz.III) czł.

rzecz. PAN (1977,Wydz.lll) prac.

UMK (1945-1976), zm. 1990 czł. czynny PAU (1991,Wydz. II) czł. koresp. PAN (1991,Wydz. I) prac. UMK (1957 - 1962) czł. koresp. PAU (1932) czł. tytularny PAN (1952) czł. rzecz. PAN (1957,Wydz.III) prac. UMK (1945-1960), zm. 1962 czł. koresp. PAN (1969,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1980,Wydz. III) prac. UMK (1946-1976), zm. 1986 czł. koresp. PAU (1923)

prac. UMK (1947-1953), zm. 1953 czł. koresp. PAU (1950)

prac. UMK (1945-1973), zm. 1988 czł. koresp. PAU (1947)

czł. rzecz. PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945-1970), zm. 1990 czł. koresp. PAU (1951)

prac. UMK (1945-1951), zm. 1951 czł. czynny PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1946-1986)

czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1945-1965), zm. 1967 czł. koresp. PAN (1956,Wydz.III) czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1945- 1976) czł. koresp PAU (1951)

czł. koresp. PAN (1956,Wydz.III) czł. rzecz. PAN (1961,Wydz. III) prac. UMK (1946-1968), zm. 1980 czł. koresp. PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1947-1991)

czł. tytularny PAU (1934) czł. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945-1955), zm. 1956 czł. koresp. PAN (1976,Wydz.III) prac. UMK (1946- 1958)

(27)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 25

16 Prof Eugeniusz Kucharski - 17. Prof. Jerzy Łoś -

18. Prof. Marian Michniewicz-

19. Prof. Edward Passendorfer - 20. Prof Jan Rzewuski -

21. Prof. Stanisław Salmonowicz- 22. Prof. Irena Sławińska -

23. Prof. Henryk Szarski -

24. Prof. Andrzej Tomczak - 25. Prof Bronisław Włodarski - 26. Prof. Franciszek W okroj- 27. Prof Aleksander Wolszczan -

czł. koresp. PAU (1927)

prac. UMK (1946-1952), zm. 1952 czł. koresp. PAN (1964,Wydz.lll) prac. UMK (1952- 1961) czł. koresp. PAN (1971,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1986,Wydz. II) prac. UMK (1953-1993)

czł. koresp. PAN (1960,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1952), zm. 1984 czł. koresp. PAN (1965,Wydz.III) czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948- 1952) czł. koresp. PAU (1992,Wydz. II) prac. UMK (od 1966)

czł. koresp. PAU (1951) prac. UMK (1945- 1949) czł. koresp. PAN (1965,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (1948 - 1967) czł. koresp. PAU (1991,Wydz. II) prac. UMK (1946-1950,1957-1992) czł. koresp. PAU (1949)

prac. UMK (1945-1966), zm. 1974 czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1955 - 1961)

czł koresp. PAN (1994, Wydz. III) prac. UMK (1968-1977, 1994)

(28)
(29)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9

(30)

Studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie prowadzone na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w roku akademickim 1995/96.

I. Studia dzienne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna, środowiskowa, molekularna,

gleboznawstwo ekologiczne.

Kierunek: ochrona środowiska - magisterskie.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalności: gleboznawstwo ekologiczne.

II. Studia zaoczne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna, nauczycielska.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalność: nauczycielska.

III. Studia Podyplomowe:

- Biologii,

- Ochrony i Kształtowania Środowiska, - Geografii.

IV. Studia doktoranckie biologii

V. Liczba studentów i słuchaczy na studiach:

dziennych: 1089

zaocznych: 504

podyplomowych: 90

doktoranckich: 20

(31)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 29

D ziekan, P ro d ziekan i, D ziekan at centr.: 14 DZIEKAN

prof. dr hab Wojciech Kądziela w. 441

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Henryk Rochnowski w. 444

dr hab. Tadeusz Pawlikowski w. 442

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w. 441

Specjalista: mgr Maria Wroniecka w. 444

Sam. referenci: mgr inż. Danuta Kudlińska - Woźniak, w. 442

Aleksandra Ułanowska w. 442

Ewa Wolska w. 442

Referent: Mirella Wilento w. 444

DZIEKAN prof. dr

RADA WYDZIAŁU PRZEWODNICZĄCY hab Wojciech Kądziela

CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

prof. dr hab. Henryk Rochnowski dr hab. Tadeusz Pawlikowski

Profesorowie I doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale:

prof. dr hab. Zofia Bargiel, prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab.

Michał Caputa, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa - Giełdon, prof. dr hab.

Zygmunt Churski, prof. dr hab. Wojciech Donderski, prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. dr hab. Andrzej Giziński, prof dr hab. Jadwiga Gniot - Szulżycka, prof. dr hab. Alicja Górska - Brylass, prof. dr hab. Marek Grześ, prof. dr. hab Lech Jacuński, prof. dr hab. Jan Kopcewicz, prof. dr hab. Guido Kriesel, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab. Witold Plichta, prof. dr hab Andrzej Przystalski, prof. dr hab. Marian Rejewski, prof. dr hab. Andrzej Sadurski, prof. dr hab. Edmund Strzelczyk,

(32)

prof. dr hab. Daniela Szymańska, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prof. dr hab Edward Wiśniewski, prof dr hab. Gabriel Wójcik, dr hab Leon Andrzejewski, dr hab. Renata Bednarek, dr hab. Elżbieta Bednarska, dr hab Barbara Wiesława Chwirot, dr hab. Adam Czarnecki, dr hab Hanna Dahm, dr hab. Helena Dziadowiec, dr hab. Wanda Gugnacka - Fiedor, dr hab. Stanisław Kowalczyk, dr hab. Urszula Pokojska, dr hab. Eugenia Tęgowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna Goc, dr Edmund Kartanas, mgr Krzysztof Kasprzyk, dr Boadana Wilczyńska

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Anna Kozłowska Przedstawiciele studentów:

Kamila Orzeł, Mikołaj Troczyński

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ "Solidarność" dr Krystyna Herzog - Kriesel

ZNP dr hab. Eugenia Tęgowska

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI prof. dr hab. Arnold Drozdowski

prof. dr Melityna Gromadska prof. dr hab. Leszek Janiszewski prof. dr hab. Klemens Kępczyński prof. dr hab. Piotr Masłowski prof. dr Marian Michniewicz prof. dr Izabella Mikulska

prof. dr hab. Władysław Niewiarowski prof. dr hab Zbigniew Prusinkiewicz prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Władysław Mrózek doc dr Ludmiła Roszko doc. dr hab. Sabina Wąsowska

(33)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 31

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Lech Jacuński tel: 14-444

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Jan Falkowski tel: 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Jan Falkowski tel: 14-444

STUDIUM DOKTORANCKIE BIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Michał Caputa tel: 14-383

(34)

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Gagarina 9 centr.: 14

DYREKTOR

prof. dr hab. Wojciech Donderski w. 571

ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Andrzej Przystalski w. 457 Z-CA DYR. INST.DS. ADM. - GOSP.:

mgr Aldona Kalińska - Pudło w. 460

Sekretariat

Sam . re fe re n t: Małgorzata Sobczak w. 443

ZAKŁAD ANTROPOLOGII w. 466

K ie ro w n ik: prof. nadzw.: prof. dr hab Guido Kriesel w. 448

A d iu n k c i: dr Wiesław Buchwald

dr Andrzej Florkowski St. w y k ła d o w c a : dr Gizela Sobczak P rac. inż. -te c h .: Krystyna Jaworska

ZAKŁAD BIOCHEMII w. 520

ul. Gagarina 7

K ie ro w n ik : prof. nadzw.:dr hab. Jadwiga Gniot - Szulżycka w. 501

A d iu n k c i: dr hab. Stanisław Kowalczyk w. 542

dr Anna Jakubowska w. 542

dr Michał Komoszyński w. 520

A s y s te n c i: dr Barbara Wojczuk

mgr Iwo Bohr mgr Adam Murach

St. w y k ła d o w c a : dr Antoni Leźnicki w. 540

P rac. inż. -te c h .: mgr Maria Różańska Iwona Kruszewska Hanna Pater Anna Ślot

(35)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 33

ZAKŁAD BIOFIZYKI ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kądziela w. 464

A d iu n k t: dr Maria Stankiewicz

A s y s te n t: mgr Andrzej Zienkiewicz

P rac. inż. -te c h .: Roman Tomaszewski

ZAKŁAD FIZJOLOGII I MORFOGENEZY ROŚLIN w. 456, 446, 438

K ie ro w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431

P rof. n a d zw . dr hab. Andrzej Tretyn w. 559

A d iu n k c i: dr Elżbieta Galoch w. 446

dr Krystyna Herzog - Kriesel w. 446

dr Halina Kulikowska - Gulewska w. 456

A s y s te n c i: dr Hanna Rutkowska w. 446

mgr Alina Trejgell w. 446

mgr Marlena Zielińska w. 446

St. w y k ła d o w c a : dr Joanna Czapiewska w. 446

P rac. n a u k .-te c h . mgr Elżbieta Burkacka - Łaukajtys w. 446

mgr Barbara Rożej w. 446

mgr Teresa Szczęśniak w. 446

P rac. inż. -te c h .: mgr Grażyna Załuska w. 446

Barbara Jezierny - Gosik w. 456

Edward Orczykowski w. 456

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431

A d iu n k c i: dr Mariusz Cymerski

A s y s te n c i: dr Jacek Kęsy

mgr Krzysztof Jaworski mgr Adriana Szmidt - Jaworska

ZAKŁAD CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab Alicja Górska - Brylass

A d iu n k c i: dr hab. Elżbieta Bednarska

dr hab. Barbara Wiesława Chwirot dr Bogdan Wróbel

A s y s te n c i: mgr Janusz Niedojadło

mgr Dariusz Smoliński mgr Lidia Ruszkowska P rac. inż. -te c h .: mgr Jolanta Janiszewska

mgr Maria Lewandowska mgr Agnieszka Narbutt Iwona Wiśniewska

w. 454 w. 467 w. 381 w. 599

(36)

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 453

P o . k ie ro w n ik a : A d iu n k c i:

A s y s te n c i:

P rac. inż. -te c h .:

prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski dr Adam Barclkowskl

dr Andrzej Nienartowicz dr Anna Filbrandt - Czaja mgr Agnieszka Piernik Lucja Okryńska

w 458

STACJA EKOLOGII ROŚLIN W OLKU tel.: 78-33-85

Olek, 87-148 Łysomice

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 449

K ie ro w n ik : prof. nadzw : dr hab. Jarosław Buszko w. 469

A d iu n k c i: dr hab. Adam Czarnecki

dr hab. Tadeusz Pawlikowski dr Edmund Kartanas

P rac. inż. -te c h .: mgr Ewa Jurkiewicz mgr Anna Kozłowska

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT

prof. nadzw.: prof. dr hab. Zofia Bargiel prof. dr hab. Michał Caputa

dr hab. Eugenia Tęgowska dr Barbara Grajpel dr Maria Katkowska dr Jadwiga Szymczak dr Elżbieta Święcka mgr Beata Beszczyńska mgr Karol Dokładny mgr Przemysław Grodzicki P rac. n a u k .- te c h .d r inż. Elżbieta Wasilewska P rac. inż. -te c h .: dr Marek Tyczyński

mgr Sylwia Sadowska Danuta Dworznikowska K ie ro w n ik :

P rof. n a d z w .:

A d iu n k c i:

A s y s te n c i:

w. 451, 463 w. 713 w. 383

(37)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 35

ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA ul. Sienkiewicza 30/32

centr : 270-51(52) w. 8 , 1 2

K ie ro w n ik : adiunkt: dr hab. Renata Bednarek

P rof. n a d z w .: dr hab. Witold Plichta

A d iu n k c i: dr hab. Helena Dziadowiec

dr hab. Urszula Pokojska dr Kazimierz Biały

A s y s te n t: mgr Piotr Wronkowski

P rac. n a u k .-te c h .:dr Aleksandra Kwiatkowska P rac. inż. -te c h .: mgr Jadwiga Józefkowicz - Kotlarz

Marianna Amroziewicz Liliana Magiera

232-43

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII ul. Gagarina 9

centr.: 14 w. 450 K ie ro w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Andrzej Giziński

A d iu n k t: dr Andrzej Kentzer

A s y s te n c i: mgr Ewa Dembowska

mgr Paweł Napiórkowski mgr Janusz Żbikowski P rac. inż. -te c h .: dr Barbara Głogowska

Jan Mielczarek Izabela Oczki

w. 300

STACJA LIMNOLOGICZNA W IŁAWIE ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława

tel.: 48-25-57

P rac. n a u k .-te c h . :dr Wojciech Zawiślak

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ul. Gagarina 9

centr.: 14 w. 447 K ie ro w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Edmund Strzelczyk

A d iu n k c i: dr hab. Hanna Dahm

dr Aleksandra Pokojska - Burdziej dr Henryk Różycki

P rac. inż. -te c h .: mgr Łucja Lewicka

mgr Ewa Raczkowska - Błach

w. 436

(38)

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : A s y s te n c i:

P rac. in ż .-te c h .:

prof nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Donderski mgr Małgorzata Głuchowska

mgr Michał Kunicki mgr Elżbieta Lalkę

mgr Aleksandra Przybylska mgr Maciej Walczak mgr Sławomir Hinc mgr Barbara Nowacka Anna Janisz

ZAKŁAD TAKSONOMII I GEOGRAFII ROŚLIN

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski P rof. n a d z w .: dr hab. Mirosława Ceynowa - Giełdon

A d iu n k c i: dr hab. Wanda Gugnacka - Fiedor

dr Andrzej Zielski Sf. spec. n auk. - te c h n .:

dr Marta Luścińska Sf. w y k ła d o w c a : dr Urszula Boińska P rac. inż. -te c h .: mgr Elżbieta Cymerska

mgr Maria Żytkowicz Wojciech Kniat PRACOWNIA GEOBOTANIKI

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski

A d iu n k c i: dr Marian Boiński

dr Lucjan Rutkowski dr Tomasz Załuski

A s y s te n t: dr Wiesław Cyzman

ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab Lech Jacuński

A d iu n k c i: dr Maryla Szczepanik

dr Ryszard Wiśniewski

A s y s te n c i: mgr Teresa Napiórkowska

mgr Julita Templin mgr Lidia Tesznar mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Żbikowska

Sf. w y k ła d o w c a : dr Barbara Grygon - Franckiewicz

centr.: 14 w. 433 w. 571

w 453 w. 458 w. 519

w. 453 w. 458

452, 468 w. 472

(39)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 37

P rac. inż. -te c h .: mgr Adam Adamski mgr Krystyna Jacuńska Barbara Kobak

ZAKŁAD ZOOLOGII KRĘGOWCÓW ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : A d iu n k c i:

A s y s te n c i:

St. w y k ła d o w c a : P rac. inż. -te c h .:

prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski dr Alicja Francois - Krassowska

dr Bogdana Wilczyńska dr Krzysztof Wołk dr Anna Demicka mgr Krzysztof Kasprzyk

dr Henryk Andrzejewski mgr Joanna Kujawska

PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

K ie ro w n ik : st. wykładowca: dr Andrzej Noryśkiewicz

A s y s te n t: mgr Bożena Kmiecik

W y k ła d o w c a : dr Danuta Bronisz - Wolnomiejska

PRACOWNIA GENETYKI

K ie ro w n ik : adiunkt: dr Anna Goc

A s y s te n t: mgr Grzegorz Ira

S t.w y k ła d o w c a : dr Barbara Piątkowska P rac. inż. -te c h .: mgr Grażyna Dąbrowska

PRACOWNIA IZOTOPOWA I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Tretyn P rac. inż. -te c h .: mgr Paweł Zieliński

Irena Ceranowicz

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKRONOWEJ ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski P rac. inż. -te c h .: Maria Kowalczyk

Piotr Lewandowski

centr.: 14

w. 457 w. 465

w. 465 w. 457

w. 572

w. 576

w. 455 w. 559

centr.: 14 w. 555 w. 457

(40)

OŚRODEK BADAWCZY BIOLOGII STOSOWANEJ W KONICZYNCE

Koniczynka, 87-148 Łysomice 48-48-33

K ie ro w n ik : adiunkt: dr hab. Adam Czarnecki w. 469

OGRÓD BOTANICZNY centr.: 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w. 50

K ie ro w n ik : adiunkt: dr Lucjan Rutkowski w. 453

St. rz e m ie ś ln ik : Józef Nackowski

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY centr.: 14

ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik, Z -c a Dyr. In s ty tu tu ds. A d m .-G o s p :

mgr Aldona Kalińska - Pudło w. 460

S p e c ja lis ta : mgr Alina Dauksza - Wiśniewska w. 452

Sam . re fe re n c i: Maria Krojniewska w 470

Włodzimierz Piątkowski w. 445

Krystyna Wiorowska w. 445

Włodzimierz Żuk w. 445

P rac. inż. -te c h .: Andrzej Karlewski w. 566

Jacek Trzeciak w. 566

WARSZTATY w. 470

M istrz: Marek Kurkowski w. 580

St. rz e m ie ś ln ic y : Stanisław Lemański Jerzy Milanowski Edmund Ossowski

BIBLIOTEKA INSTYTUTU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA centr.: 14 ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : kustosz: mgr Elżbieta Pawlikowska w. 434

Ml. b ib lio te k a rz: mgr Joanna Szwarc - Kozłowska mgr Iwona Olińska

Cytaty

Powiązane dokumenty

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-.

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-.

Prognozowanie rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych w przekładniach zębatych już na etapie ich projektowania umożliwia określenie czasu przydatności danej przekładni do pracy w

Dla silników spełniających regulacje EPA 2004 wyznaczono obszary bez pomiaru emisji cząstek stałych (zależne m.in. Nie dotyczy to silników EPA 2007, ale w tym

Analizie poddano skutki, jakie powoduje zmiana pozycji początkowej względem urządzeń ochrony indywidualnej, a które są rezultatem zmian trajektorii ruchu torsu i

W eżektorowy systemie zasilania w ścierniwo wykorzystywany jest efekt Venturiego, w którym struga powietrza samoczynnie zasysa cząstki materiału ściernego z

Dla frezów o strukturze drobnoziarnistej największy udział wykruszenia miejscowego miał miejsce w początkowych minutach pracy narzędzi. Po czasie skrawania t = 15

W przypadku negatywnej odpowiedzi (struktura kompetencji nie jest wystarczająca do realizacji zadań) decydent ma możliwość wykorzystywania opracowanej metody