• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 23.11.2017 2017/2018 K J F W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 23.11.2017 2017/2018 K J F W"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA

F

RANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ SZKOLNY

23.11.2017

1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

6. Podczas rozwiązywania zadań nie możesz korzystać ze słowników oraz z innych pomocy dydaktycznych.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Zadanie 1. (2 p.)

Przeczytaj uważnie opis wyglądu Piotra. Porównaj go z rysunkiem A. i B. Wybierz ten rysunek, który odnosi się do jego opisu, zaznaczając krzyżykiem literę A. lub B.

Mon ami suisse, Pierre, a de petits yeux noirs. Ses cheveux blonds sont mi- longs et ondulés.

Il a un visage toujours souriant, pas comme son papi qui, avec ses lunettes de John Lennon, me regarde droit dans les yeux sans sourire.

A. B.

Zadanie 2. (5 p.)

Xavier i Oscar to bliźniacy. Wzorując się na opisie Xaviera, opisz obu. Pamiętaj o dokonaniu niezbędnych przekształceń, o ile to konieczne, tak jak w przykładzie. Przykład:

Xavier est grand.  Xavier et Oscar sont …..grands.

1. Xavier est blond.  Xavier et Oscar sont ………

2. Il a les yeux marron.  Ils ont les yeux ………

3. Il est original.  Ils sont ……….

4. Il parle japonais.  Ils parlent ……….

5. Il porte un kimono jaune.  Ils portent des kimonos ………

Zadanie 3. (10 p.)

Do kategorii 1 – 5 dopasuj po 2 słowa wymienione poniżej. Wpisz je do tabeli, tak jak w przykładzie.

Uwaga: pięć słów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej kategorii.

abeille ceinture cent doigt fils

gant juin nièce midi minuit

papillon pièce poignet robe vert

przykład corps tête, ventre

1. main

2. famille

3. heure

4. insecte 5. accessoire

(3)

Zadanie 4. (10 p.)

Gdzie usłyszysz te słowa?

A. W szkole.

B. W domu.

C. Na ulicy.

Przy każdym zdaniu zapisz odpowiednią literę.

1. Ton nom de famille, ça s’écrit avec deux s ? …

2. Lève -toi. Vite. Il est sept heures. …

3. Écoutez et répétez ! …

4. Bonjour, monsieur, où est la poste ? …

5. Tu as fait tes devoirs et appris tes leçons, mon trésor ? …

6. Tournez à droite, après la gare, mademoiselle. …

7. Tu es où ? dans la salle de bains ? …

8. Vous pouvez noter les réponses au tableau, s’il vous plaît ? … 9. J’ai très faim. Allons tout de suite à la cantine ! …

10. Attention à la voiture! …

Zadanie 5. (5 p.)

Poniższe wypowiedzi uzupełnij słowami, o których znaczeniu decyduje akcent.

Przeczytaj je uważnie, po czym w miejsce kropek wpisz w każdym zdaniu propozycję A i B w odpowiedniej kolejności.

1. Bonjour ! Madame ..… directrice est ….. ? A. la

B. là

2. ….. es-tu ? En Belgique ? ..… bien au Portugal ? A. Ou

B. Où

3. Il ..… raison : nos amis sont ….. Varsovie.

A. a B. à

4. La ….. d’Azur se situe à ..… de la frontière italienne.

A. côte B. côté

5. Ton livre ? Mais bien ….. , il est ..… l’étagère.

A. sur B. sûr

Zadanie 6. (10 p.)

Uzupełnij dialog właściwym słowem wybranym spośród trzech propozycji A, B lub C.

Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź.

1. – Qu’est-ce que tu ….. samedi?

A. fais B. fait C. faire

(4)

2. – Je fais ….. sport.

A. le B. du C. au

3. – Et quel est ….. sport préféré?

A. ta B. ton C. mon

4. – J’adore ….. au ping-pong. Et toi?

A. faire B. pratiquer C. jouer

5. – Moi, je ne suis très pas très sportif et je ….. regarder le sport à la télé.

A. adore B. préfère C. travaille

6. – C’est ton … préféré ? A. temps

B. sport

C. passe-temps

7. - Non, je fais ….. musique.

A. la B. de la C. à la

8. – Et tu sais ….. de la guitare?

A. écouter B. dessiner C. jouer

9. – Oui, ….. ? A. parce que B. où

C. pourquoi

10. – Parce que je cherche … guitariste pour jouer ensemble.

A. un B. le C. du

Zadanie 7. (8 p.)

Co powiesz w następujących sytuacjach? Zakreśl właściwą propozycję.

1. Odpowiadasz na pytanie ile masz lat.

A. Mon anniversaire? C’est en janvier.

(5)

2. Pytasz kolegę o rodzeństwo.

A. Tu as un chat?

B. C’est ta mère?

C. Tu as un frère? une sœur?

3. Wyrażasz swoją negatywną opinię na temat przebierania się.

A. Se déguiser ? C’est pas mal.

B. Je me déguise en quoi ? C. Se déguiser ? Quelle horreur !

4. Prosisz o sok.

A. Est-ce que je peux avoir du jus ? B. Le jus, c’est pour qui ?

C. Tu aimes le jus ?

5. Proponujesz wyście do kina.

A. Samedi, nous allons au cinéma.

B. J’adore aller au cinéma.

C. On va au cinéma ?

6. Zgadzasz się na jazdę na rowerze.

A. Faire du vélo ? Je ne veux pas.

B. Non, merci.

C. D’accord.

7. Nie zgadzasz się na propozycję pójścia do supermarketu.

A. C’est une bonne idée.

B. Ah, ça non!

C. Pourquoi pas?

8. Chcesz wiedzieć jaka będzie jutro pogoda.

A. Quel temps il va faire demain ? B. Demain, il va faire la fête ? C. Il va faire comment demain ?

Zadanie 8. (10 p.)

Przeanalizuj zamieszczony poniżej plan mieszkania. Zaznacz krzyżykiem w tabeli czy podana informacja jest prawdziwa – VRAI, czy fałszywa – FAUX.

(6)

Vrai (A.) Faux (B.) 1 C’est un studio.

2 L’appartement se trouve au rez-de-chaussée.

3 Il y a deux salons.

4 La chambre de 12 m2 est à côté de la chambre de 20 m2.

5 La grande chambre se trouve derrière le salon.

6 La fenêtre de la grande chambre est orientée plein sud.

7 La petite chambre est à droite de l’entrée.

8 La petite chambre et la cuisine sont aussi grandes.

9 Dans la salle de bains il y a un bain.

10 Les toilettes sont séparées de la salle de bains.

Zadanie 9. (10 p.)

Przeczytaj informacje w ramce i przedstaw poniższą osobę.

Uwaga: wymagana jest pełna poprawność zapisanych zdań.

préonom: Alice nationalité : suisse pays : France

langues : français, allemand loisirs : chanson, danse

………

………

………

………

………

Zadanie 10. (10 p.)

Napisz w kolejności 5 czynności, które wykonujesz rano, przed wyjściem do szkoły. Podaj o której godzinie je wykonujesz. Godziny i minuty możesz zapisać cyframi.

Uwaga: wymagana jest pełna poprawność zapisanych zdań.

………

………

………

………

………

(7)

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logicznie i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność

To już zupełnie przestało mu się podobać, zaczął więc przepychać się między płaszczami to w jedną, to w drugą stronę, nawołując:.

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. B) Wymień nazwy dwóch największych krain historycznych, które znajdowały się w granicach Królestwa Polskiego,

Не забудьте взять с собой справку от врача и согласие родителей на ваше участие в занятиях секции, которую вы выбрали.. К сожалению, секция фигурного

Poinformuj kolegę / koleżankę, jaka jest dzisiaj pogoda. Zapytaj kolegę / koleżankę, jaki jest jego / jej nauczyciel

Es gibt meistens Fleisch mit Kartoffeln, Nudeln oder Reis.. Manchmal essen wir auch Spaghetti oder

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań (1, 2), zaznaczając P, jeśli jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 1) Autor

According to a 2014 questionnaire conducted by the British Council, one of the many things British people are associated with is their unique sense of humourA. And indeed, the way the

Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa. Nazwa fraszka wywodzi się z

Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy do Krakowa – koronacja królowej Jadwigi – utworzenie Akademii Krakowskiej.. Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy

Ich gehe nicht ins Konzert, aber / und / sondern ich treffe mich mit meinen Freunden in einem Café.. Frag Peter, dass / ob / oder er ins

The biggest problem for the skiers is wind, because it influences their speed and therefore can change the shape of their jump.. In 1979 the International Ski

Do jakiego tekstu z zakresu lektur konkursowych odwołuje się podmiot liryczny poniższego wiersza.. Uzasadnij

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (5.1.–5.6.) Wpisz odpowiednią formę wybranego

……… (1.) dans les lieux publics dans la plupart des pays francophones en Europe occidentale : jouer dans la rue, se divertir, fumer à l’extérieur, danser dans les

Uzupełnij luki 1-6, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie tak, aby powstał spójny, logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Obowiązuje pełna

Sie musste lernen, wie sie sich präsentieren, wie sie laufen, wie sie sich verhalten sollte.. Viele Stunden hat sie in verschiedenen Casting- Räumen verbracht – auch

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ОПЕКУН

Adam hat leider noch kein Geschenk für seine kleine Schwester.. Es ist schwierig eine gute Idee zu haben, denn sie ist

Il (prendre) ……… le métro pour aller à la maison.. Elles (boire) ……… du café

Przeczytaj pytania dziennikarza na temat wakacjiw Saint Malo, a następnie dopasuj do nich odpowiedzi, których udzielił turysta, wpisując przyporządkowane im litery do

Juste après avoir mangé, il est revenu dans sa chambre et il a vite fait son lit.. Il a mangé du pain grillé et il a bu