Zaproszenie; Dnia 20 stycznia 1987 r. ... odbędzie się wyborcze zebranie...członków Wydziałów - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Pełen tekst

(1)

XVII- *1 c

Jb k J M MM

r pni t

TOWARZYSTWO NAUKOWE

' !UNIU

Pan

(

P a n i ) . . .

4fi; 6S.CU./4

...ilÂ’liW'

ODZNACZONE

KltZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE TORUŃ

0 01 7

Toruń, dnia , . 1R8. . , r, 87-100 TORUŃ, UL. WYSOKA 10 (Pologne)

TELEFONY 230- 41 CENTRALA 231- 06 DYREKTOR BIURA 243-00 REDAKCJA WYDAWNICTW Konto bankowe:

NBP II OM TORUŃ 87027-4053-132

DB- 1 4 - 8 7 Z a p r o s z e n i e

D n ia 20 s ty c z n ie , 1087 r . (w tóre1.) o g o d z . 1700 w G a li Kolumnowej TUT p r z y u l . Y/ysokiej 16 o d b ęd zie s i ę w yborcze z e b r a n ie m iędzyw ydziałow e m iejscow ych członków V/ydzi ołów .

Na porząd ku dziennym wybory nowych członków Y/y- d z i ołów .

M przypadku braku c^uorum w pierw szym te r m in ie wybory odbędą s i ; w drugim te r m in ie o jg o d z. 1 7 ^ °.

U p rzejm ie p r o s z ę o niezaw odne p r z y b y c ie .

_ P rzew o d n iczący Y/ydzi iłu IV

( - ) p r o f . d r Z b ig n ie w Zdrójkov/sk:

nu-irwoi M V>D3iASd3M!NrV>

Y tfroY iy

s

,M J O U

(2)

U 3 Z S 0 O

(

./ ./■ i -r

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :