Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 B,

tel. (0-61) 829 23 10, fax 829 21 07; www.psychologia.amu.edu.pl e-mail: kawam@amu.edu.pl lub appelt@amu.edu.pl

JM Pan Rektor

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Proszę o przyjęcie mnie w poczet słuchaczy Kursu Pedagogicznego

...… ...

data czytelny podpis

KARTA ZGŁOSZENIA

Dane niezbędne do uzyskania numeru albumu:

... ...

Nazwisko: nazwisko rodowe:

... ...

Imiona: pierwsze drugie:

... ...

Imię ojca: Imię matki:

... ...

Data urodzenia: Miejsce urodzenia:

Nr PESEL ...

Wypełniają tylko absolwenci

Ukończona uczelnia (nazwa uczelni): ...

...

Rok ukończenia (rok wystawienia dyplomu mgr):

...

Ukończony kierunek:

Dane ułatwiające kontakt i korespondencję (adres domowy, adres miejsca pracy, telefony):

...adres domowy ...adres miejsca pracy ... ... ...

kod i miejscowość:

... ... ...

ulica i nr domu / mieszkania:

... ... ...

tel. (wraz z kierunkowym):

... ... ...

e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

...

czytelny podpis

miejsce na zdjęcie

Figure

Updating...

References

Related subjects :