BIBLIOGRAFIA PRAC KS. BISKUPA DRA IGNACEGO TOKARCZUKA

Pełen tekst

(1)

BIBLIOGRAFIA PRAC

KS. BISKUPA DRA IGNACEGO TOKARCZUKA Zestawienie poniższe jest pierwszym tego rodzaju spisem biblio­

graficznym dorobku naukowo-publicystycznego ks. bpa Ignacego Tokarczuka. Zebrany materiał został uporządkowany według chro­

nologii wydawniczej.

1946

1. O bliskim nam biskupie. Gość Niedzielny 1946 R. 19 nr 13 s. 100

Podp.: I. T. — O abpie Józefie Bilczewskim, m. in. o jego dzia­

łalności na rzecz Śląska.

1947

2. Katolicki pogląd na człowieka. Niedziela 1947 R. 17 nr 50 s.

400. Z cyklu: Katolicka nauka społeczna Podip.: I. Tokarczyk [!]

1948

3. Jednostka a społeczność. Niedziela 1948 R. 18 nr 4 s. 27 1962

4. Wieś polska wczoraj i dziś. Przemiany gospodarczo-społeczne i kuiltuiralno-duchowe wsi polsikiej. Znak 1962 R. 14 nr 102 s. 1834— 1865

1964

5. Kierunki działalności charytatywno-duszpasterskiej na tle przemian socjologicznych wsi. Homo Dei 1964 R. 33 nr 3 s.

162— 171, nr 4 s. 225—229

(2)

1965

6. Parafia wiejska i jej przemiany. Homo Dei 1965 R. 34 nr 1 s. 30—37

7. O specyficzną duchowość księdza diecezjalnego. Homo Dei 1965 R. 34 nr 3 s. 175—179

[Na marginesie pracy: O. Leonard karm., Dobry Pasterz. Rozwa­

żania dla kapłanów. Kraków 1964]

8. Warunki ekonomiczne a rozwój duchowy człowieka według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Teólogiczno-Kanoniczne 1965 T. 12 z. 3 s. 53—78. Nadb.

1966

9. Orędzie Księdza Biskupa Ordynariusza do L u d u Bożego die­

cezji przemyskiej. Kronika Diecezji Przemyskiej 1966 R. 52 z. 2 s. 48—50

10. Zarządzenie dotyczące Mszy św. wieczornych, PoP^dm owych, binowanych i trynowanych. Kron. Diec. Przem. 1966 R. 52 z. 2 s. 51—52

11. List pasterski... z okazji uroczystości millenijnych w Przemyślu.

Kron. Diec. Przem. 1966 R. 52 z. 4 s. 96 99

12. Próba typologii parafii wiejskich na Ziemiach Zachodnich.

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1966 T. 13 z. 3 s. 5.J—bo.

Nadb.

13. Odezwa... przed nowym rokiem szkolnym do ^ plan ów rodzi­

ców, młodzieży i dziatwy. Kron. Diec. Przem. 1966 R. 52 z. 4 s. 99— 101

14. „Modlitwa Tysiąclecia” Ordynariusza diecezji przemyskiej.

Kron. Diec. Przem... mr 6 s. 139—140 1967

15. Perspektywy. Przewodnik Katolicki 1967 nr 21 s. 185—186 [O apostolstwie świeckich w świetle nauk Soboru Watykańskie­

go II.]

16. Odezwa... na Tydzień Misyjny. Kron. Diec. Przem. 1967 R. 53 z. 6 s. 148—149

17. W skali możliwie szerokiej. Tygodnik Powszechny 1967 R. 21 nr 47 s. 3

[O poglądach społecznych i ekumenicznych ks. Bronisława Mar- kiewicza. Referat wygł. na Wydz. Teol. KUL dn. 15 IX 1967.]

1968

18. Odezwa... w sprawie cmentarzy. Kron. Diec. Przem. 1968 R.

54 z. 5 s. 137— 138

1969

19. Przemiany współczesnej religijności. Prze w. katol. 1969 nr 2 s.

19— 21, nr 3 s. 28— 30

20. List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu. Kron. Diec.

Przem. 1969 R. 55 z. 2 s. 46— 48

21. W czym widzę siłę polskiego katolicyzmu? (W dyskusji o Koś­

ciele w Polsce w chwili obecnej). Przew. katol. 1969 nr s. 98— 100

22. O brakach naszej religijności. Przew. katol. 1969 nr 13 s. 114 115

23. Dialog wewnątrz Kościoła w warunkach polskich. (Rozmowa z ks. biskupem ..., ordynariuszem przemyskim). Rozmawiał:

ks. Andrzej Bardecki. Tyg. powsz. 1969 R. 23 nr 19 s. 1— 2 24. List do chorych. Kron. Diec. Przem. 1969 R. 55 z. 5/6 s. 172

[List do chorych pielgrzymów w Dębowcu].

1970

25. Odezwa ... na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej w diecezji przemyskiej. Kron. Diec. Przem. 1970 R. 56 z. 2 s. 71

26. Słowo pasterskie do duchowieństwa z okazji nawiedzenia na­

szej diecezji przez Matkę Bożą. Kron. Diec. Przem. 1970 R. 56 z. 2 s. 72

1972

27. Rec.: Bardecki Andrzej ks.: Przełom. Kraków 1971. T y g.

Powsz. 1972 R. 26 nr 5 s. 1, il. * . 0 Tyt. rec.: Książka, którą warto przeczytać i to me raz.

(3)

28. Słowo pasterskie na XXVIII Tydzień Miłosierdzia. Kron. Diec.

Przem. 1972 R. 58 z. 5 s. 117 1974

29. Parafia wobec przemian kulturowych na wsi. W: Dei Virtus.

Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie. Wrocław 1974 s. 45—54

30. Instrukcja o duszpasterskiej pracy trzeźwości w diecezji prze­

myskiej. Kron. Diec. Przem. 1974 R. 60 z. 1 s. 1—9 1975

31. List Episkopatu na 50-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubel­

skiego. W: Listy pasterskie Episkopatu Polski. Paris 1975 s.

535—-538

32. List Episkopatu Polski o chrześcijańskim humaniźmie. W: Lis­

ty pasterskie Episkopatu Polski. Paris 1975 s. 539—543

33. List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patrio-tyźmie. W: Lis­

ty pasterskie Episkopatu Polski. Paris 1975 s. 706—709

34. Na 600-leoie diecezji przemyskiej. Nasza Przeszłość 1975 t. 43 s. 5—6

35. Homilia wygłoszona w czasie mszy św. koncelebrowanej na cmentarzu przed katedrą (tekst nieautoryzowany). Rozporzą­

dzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej 1975 R. 38 nr 12 s. 16—23

[Kazanie wygł. w Łomży 6 września 1975 w czasie uroczystości jubileuszu 50-lecia diecezji łomżyńskiej].

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :