BIBLIOGRAFIA PRAC KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO ZA LATA 1958— 1970

Pełen tekst

(1)

BIBLIOGRAFIA PRAC

KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO ZA LATA 1958— 1970

Opracował

K S . W Ł A D Y S Ł A W P A D A C Z

W roku 1958 w tomie VIII „Naszej Przeszłości” ukazała się bibliografia prac drukowanych Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego, opracowana przez redaktora, Ks. Prof. Alfonsa Schletza C. M., obejmująca okres od początków działalności pisarskiej Ks. Pry­

masa, tj. od 1926 do połowy 1958 r.

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją tamtego spisu *. Na ze­

brany materiał składają się wydawnictwa drukowane w Polsce i poza jej granicami, o tyle kompletne, o ile udało się do nich do­

trzeć, następnie artykuły, kazania, przemówienia i konferencje ukazujące się w wydawnictwach zbiorowych, periodykach diece­

zjalnych i różnych czasopismach katolickich.

Opisy uporządkowano w układzie chronologicznym według daty rocznej wydania (z wysunięciem na czoło druków zwartych), w obrębie zaś poszczególnych lat — według chronologii wydarzeń.

Przedruki zestawiono w układzie alfabetycznym tytułów czaso­

pism.

Selekcji materiału dokonano biorąc pod uwagę objętość i zna­

czenie danej publikacji. Opisy bibliograficzne — z wyjątkiem po­

zycji 1 (oznaczonej gwiazdką) — sporządzano z autopsji.

Zestawiony niżej bogaty dorobek twórczy świadczy o intensyw­

nej i nieprzerwanej pracy pasterskiej i pisarskiej Dostojnego Autora dla Kościoła w Polsce, dla dobra powierzonego Jego trosce wielomilionowego ludu Bożego. Dzieła Księdza Prymasa, niezależ­

nie od rozmiarów, posiadają piękny, literacki język, ale przede wszystkim cenne ewangeliczne ziarno. Przedstawiona tu biblio­

grafia ułatwi niewątpliwie korzystanie ze źródeł ilustrujących twórczość Kardynała Prymasa w przeciągu ostatnich trzynastu lat.

* B ibliografię przejrzał i uzupełnił Z. Hrapkowicz.

(2)

W Y K A Z T Y T U Ł Ó W C Z A S O P IS M I IC H S K R Ó T Ó W

Aten. kapł.

Currenda

Częst. Wiad. diec.

Gorz. Wiad. kośc.

Gość niedz.

Kiel. Prz. diec.

Kron. Diec. Przemys.

Kron. Diec. Sand.

Kron. Diec. Włoc.

Mies. diec. gdań.

Mies. kośc. Archidiec.

Pozn.

Mies. past. płoc.

Nasza Przeszł.

Niepok. zwycięża. Dod.

do „Gościa niedz.”

Notif. e Curia Crac.

Oręd. Diec. Chelmiń.

Prawo kanon.

Przew. katol.

Rozp. urz. Łomż. Kurii

Ruch biblij.

Tyg. powsz.

Warm. Wiad. diec.

Wiad. archidiec. warsz.

Wiad. Archidiec.

Gnieź.

Wiad. diec. Kurii K a ­ tów.

Wiad. diec. lub.

Wiad. diec. łódz.

Wiad. diec. podl.

Wiad. urz. Kurii SI.

Opol.

Wroc. Wiad. kośc.

Zesz. nauk. K U L

Ateneum Kapłańskie

Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej

Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne Gorzowskie Wiadomości Kościelne Gość Niedzielny

Homo Dei

Kielecki Przegląd Diecezjalny Kronika Diecezji Przemyskiej Kronika Diecezji Sandomierskiej Kronika Diecezji Włocławskiej Miesięcznik Diecezjalny Gdański Miesięcznik Kościelny Archidiecezji

Poznańskiej

Miesięcznik Pasterski Płocki Nasza Przeszłość

Niepokalana Zwycięża.

Dod. do „Gościa Niedzielnego”

Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi

Orędownik Diecezji Chełmińskiej Osservatore Romano

Polityka

Prawo Kanoniczne Przewodnik Katolicki

Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

Ruch Biblijny i Liturgiczny Tygodnik Powszechny

Warmińskie Wiadomości Diecezjalne Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy

Kurii Diecezjalnej w Katowicach Wiadomości Diecezjalne Lubelskie Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Wiadomości Diecezjalne Podlaskie Wiadomości Urzędowe Kurii Biskupiej

Śląska Opolskiego

Wrocławskie Wiadomości Kościelne Zeszyty Naukowe Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego Znak

1958

Do okresu 1945— 1957 zob. rów nież poz. 2— 13, 59, 75, 82, 111, 113, 154, 276.

1958 r. — zob. również poz. 37— 39, 60, 75, 82, 111, 154.

* 1. Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy. Wyd. 2 (3). Po­

znań 1957.

Toż w jęz. ang. a) pt. Work. Tłum. I Ardle Mc Ardle. Przedm.:

bp Andrzej Grutek. Chicago-Dublin-London 1960 Ed. Scepter.

b) Wyd. nast. Przedm.: kard. William Godfrey.

Toż w jęz. franc. a) pt. L ’Esprit du travail. Montreal (Cana- da) 1960 Ed. du Lavrier 16° ss. 222 ,ilustr. b) Tłum. Jerzy Adamkiewicz. Paris 1960 ss. 230, ilustr.

Toż w jęz. hiszp. pt. El espiritu del trabajo. Przedm. poprze­

dził bp Angel Herrera Oria. Madrid 1958.

Toż w jęz. hol. pt. De Christen en de Arbeid. Beschouwingen van de Primat van Polen. Haag 1961 Lanno Tielt 16° ss. 192.

Toż w jęz. niem. pt. Der Christ und die Arbeit. Mit einem Ge- leitwort von Kard. Franz Konig. Wien 1959, 16° ss. 191, nlb. 1.

Toż w jęz. port. pt. O Esprito do Trabalhos Aster. Tłum. Fer­

nando Barros. Lisboa 1959 Casa de Castelo-Editora 16° ss. 192, nlb. 4.

Toż w jęz. wł. pt. Le spirito del lavoro umano. Brescia 1961 Ediz. Morcelliana.

Fragm. pt. Praca ludzka współpracą z Bogiem. Przew. katol.

1958 nr 5 s. 60— 62, ilustr.

Fragm. pt. Boże prawo pracy. Przew. katol. 1958 nr 12 s. 155, ilustr.

Fragm. pt. Myśli o pracy. Znak R. 10: 1958 nr 5 (47) s. 489— 491.

R ec.: Skwarnicki M arek: H om o oeconomicus. N a m arginesie książki ks. prym asa W yszyńsk iego „Duch pracy lud zkiej” . T yg.

p ow sz. R. 12: 1958 nr 11 s. 1, 4, ilustr.

2. Chrześcijańska a neopogańskie koncepcje kobiety. W: Rola kobiety w Kościele. Lublin 1958 s. 7— 22.

Toż pt. Chrześcijańskie a neopogańskie pojęcie kobiety. Aten.

kapl. R. 50: 1958 t. 57 z. 3 s. 324— 336.

W y k ład na kursie duszpasterskim w Lublinie na K U L -u , dn.

28 sierpnia 1957 r. Tekst autoryzowany.

3. Pouczenie pasterskie o święceniu niedzieli. Wiad. Archidiec.

Gnieź. R. 13: 1958 nr 3 s. 174— 179.

(3)

Dat. Gniezno, czerwiec 1950 r. — Zob. Wiad. A rchidiec. Gnieź.

1950 poz. 74.

4. Zachęta do duchowieństwa o gorliwym pielęgnowaniu życia wewnętrznego. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 nr 7 s.

453— 458.

Dat. Gniezno, 23 kw ietnia 1952 r. — Por. Zarz. Gnieź. K u rii M e - trop. 1952 r.

5. Postulaty duszpasterskie wobec dzisiejszego budownictwa ko­

ścielnego. Referat wygłoszony przez... w czasie spotkania z ar­

chitektami i plastykami Warszawy w dniu 8 XI 1957 r. (Ob­

szerne wyjątki). Częst. Wiad. diec. R. 32: 1958 nr 8 s. 296—

— 302.

Toż. Currenda R. 109: 1959 s. 401— 409; Mies. kośc. Archidiec.

Pozn. R. 10: 1959 s. 264— 270; Oręd. Diec. Chełmiń. R. 9 (91):

1958 s. 313— 319; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 14: 1959 s. 486—

493; Wiad. urz. Kurii Śl. Opól. R. 14: 1959 s. 65—13;Wroc.

Wiad. kośc. R. 14: 1959 s. 309—316.

7. Kazanie... z okazji inauguracji roku akademickiego [1957/58]

na katolickim uniwersytecie w Lublinie dnia 10 XI 1957 r.

Zesz. nauk. K U L R. 1: 1958 nr 1 s. 81— 88.

8. Przemówienie... na inauguracji roku akademickiego [1957/58]

na katolickim uniwersytecie w Lublinie, w auli, 10 X I 1957 r.

Zesz. nauk. K U L R. 1: 1958 nr 1 s. 95— 100, tabl. 1.

9. Chcę żyć... Z przemówienia... do młodzieży w Gnieźnie, 14 li­

stopada 1957 r. Przew. katol. 1958 nr 2 s. 15— 16.

10. Przemówienie do młodzieży akademickiej w Szczecinie... w y­

głoszone w dniu 29 X I 1957 r. w bazylice św. Jana Chrzcicie­

la. (Większe fragmenty). Gorz. Wiad. kośc. R. 2: 1958 nr 1 s.

4— 16.

11. Duchowieństwo polskie na tle środowiska współczesnego życia polskiego. Przemówienie... wygłoszone do księży w Szczecinie, dnia 30 listopada 1957 r. (Większe fragmenty). Gorz. Wiad.

kośc. R. 2: 1958 nr 4/5 s. 197— 211.

12. W stargardzkiej świątyni Królowej Polski. Przemówienie...

wygłoszone w dniu 30 listopada 1957 r. (Tekst autoryzowany).

Gorz. Wiad. kośc. R. 2: 1958 nr 4/5 s. 211— 219.

13. Słowo Prymasa do najodważniejszych Polaków. Przemówienie

wygłoszone w katedrze gorzowskiej dnia 1 grudnia 1957 r.

(Tekst autoryzowany). Gorz. Wiad. kośc. R. 2: 1958 nr 4/5 s. 219— 230.

14. Kazanie... w bazylice gnieźnieńskiej na Nowy Rok 1958. (Tekst autoryzowany). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 nr 1 s.

37— 44.

15. Wezwanie... do pracy wielkopostnej w duchu ślubowań jasno­

górskich. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 nr 1 s. 11— 17.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 32: 1958 s. 83— 87; Gorz. Wiad. kośc.

R. 2: 1958 s. 107— 113; Kron. Diec. Sand. R. 51: 1958 s. 68— 74;

Kron. Diec. Włoc. T. 41: 1958 s. 41— 46; Mies. diec. gdań. R. 2:

1958 s. 79— 84; Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 9: 1958 s. 82— 87;

Przew. katol. 1958 nr 8 s. 99— 100; Tyg. powsz. R. 12: 1958 nr 8 s. 1; Warm. Wiad. diec. R. 13: 1958 nr 1 s. 41— 46; Wiad.

archidiec. warsz. R. 40: 1958 s. 65— 73; Wiad. diec. podl. R. 27:

1958 s. 89— 94; Wiad. urz. Kurii Śl. Opol. R. 13: 1958 s. 72— 78.

16. Przemówienie... w katedrze poznańskiej 19 III 1958 r. (Frag­

menty). Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 9: 1958 nr 4/5 s. 223—

228, ilustr. s. 222.

Toż fragm. pt. W swojej izbie karmił Boga. Prze w. katol. 1958 nr 17 s. 227— 228.

17. Kazanie... wygłoszone w farze poznańskiej 19 III 1958 r. (Frag­

menty). Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 9: 1958 nr 4/5 s. 232—

— 237.

18. List Prymasa Polski po jego wizycie w Poznaniu. Mies. kośc.

Archidiec. Pozn. R. 9: 1958 nr 4/5 s. 239.

L ist do abpa Antoniego Baraniaka, dat. w W arszaw ie, dn. 25 m arca 1958 r.

19. Odezwa wielkanocna... Tyg. powsz. R. 12: 1958 nr 14 s. 1.

Toż pt. Wielkanocne promienie wiosny Bożej. Gość niedz.

R. 27: 1958 nr 13/14 s. 89— 90; Przew. katol. 1958 nr 14 s. 184;

Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 s. 171— 173; Wiad. archi­

diec. warsz. R. 40: 1958 s. 201— 204.

20. List pasterski... do polskiej młodzieży katolickiej na odnowie­

nie ślubów w dniu 3 maja 1958 r. Wiad. archidiec. warsz. R. 40:

1958 nr 5 s. 269— 271.

Toż. Currenda R. 108: 1958 s. 294— 295; Częst. Wiad. diec. R.

32: 1958 s. 166— 167; Gorz. Wiad. kośc. R. 2: 1958 s. 235— 236;

Gość niedz. R. 27: 1958 nr 17 s. 117; Kiel. Prz. diec. R. 39:

1958, s. 105— 106; Kron. Diec. Przem ys. R. 44: 1958 s. 73— 74;

(4)

Kron. Diec. Sand. R. 51: 1958 s. 132— 133; Kron. Diec. Włoc.

T. 41: 1958 s. 109— 110; Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 9; 1958 s. 172— 173; Przew. katol. 1958 nr 16 s. 221; Warm. Wiad. diec.

R. 13: 1958 nr 2 s. 13— 15; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 s. 239— 240; Wiad. diec. gdań. R. 2: 1958 s. 309— 310; Wiad.

diec. łódz. R. 32: 1958 s. 102— 104; Wiad. diec. podl. R. 27: 1958 s. 127— 128; Wiad. urz. Kurii Śl. Opol. R. 13: 1958 s. 148— 150;

Wroc. Wiad. kośc. R. 13: 1958 s. 203— 204.

21. List biskupów Polski na dzień parafialnego odnowienia jasno­

górskich ślubów (dnia 4 maja 1958 r.). Wiad. archidiec. warsz.

R. 40: 1958 nr 5 s. 271— 276.

A u tor: S. W yszyński.

Toż. Currenda R. 108: 1958 s. 290— 294; Częst. Wiad. diec. R. 32:

1958 s. 167— 169; Gorz. Wiad. kośc. R. 2: 1958 s. 236— 240;

Kiel. Prz. diec. R. 39: 1958 s. 101— 104; Kron. Diec. Włoc.

T. 41: 1958 s. 111— 115; Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 9: 1958 s. 206— 210; Mies. past. ploc. R. 43(53): 1958 s. 8— 12; Notif.

e Curia Crac. 1958 s. 155— 159; Warm. wiad. diec. R. 13: 1958 nr 2 s. 15— 19; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 s. 235— 239;

Wiad. diec. gdań. R. 2: 1958 s. 314— 318; Wiad. diec. łódz. R. 32:

1958 s. 129— 134; Wiad. urz. Kurii SI. Opol. R. 13: 1958 s.

150— 154.

Toż pt. Drugi rok Wielkiej Nowenny. List Episkopatu polskie­

go. Tyg. powsz. R. 12: 1958 nr 18 s. 1— 2.

21a. To jest. dopiero służba. Przemówienie... do pielgrzymki pisa­

rzy i pracowników literatury na Jasną Górę 4 V 1958 roku.

(W skróceniu). Przew. katol. 1958 nr 24 s. 325.

22. [Przemówienie... na zakończenie pielgrzymki pisarzy i pra­

cowników literatury — na Jasnej Górze 4 maja 1958 r.]

W spraw.: Pielgrzymka katolików pracujących piórem i nad książką. Przew. katol. 1958 nr 22 s. 302.

23. Akademicy przed Millennium. Z konferencji... wygłoszonej w dniu 7 V 1958 dla akademików w kościele św. Jakuba w War­

szawie. (Tekst autoryzowany). Przew. katol. 1958 nr 23 s. 310—

311.

24. W światłach Tysiąclecia chrześcijaństwa Polski. Tyg. powsz.

R. 12: 1958 nr 22 s. 1— 2.

Rozważania związane z program em W ielkiej N ow enny.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 32: 1958 s. 253— 258.

Toż pt. Wypowiedź... o zagadnieniach związanych z Millennium

chrześcijaństwa w Polsce [fragmenty], Mies. kośc. Archidiec.

Pozn. R. 9: 1958 s. 668— 669.

25. Twój posag: twoje serce. Przemówienie... do dziewcząt polskich na Jasnej Górze [1 VI 1958 r.]. Przew. katol. 1958 nr 34 s.

466— 467.

26. Lud Boży żyjący łaską uświęcającą. Kazanie... na Jasnej Gó­

rze dnia 26 VIII 1958. Tyg. powsz. R. 12: 1958 nr 37 s. 1—3.

Toż. Tekst autoryzowany. Gość niedz. R. 28: 1959 nr 1 s. 1— 2, nr 2 s. 9, nr 3 s. 18, nr 4 s. 27, nr 5 s. 33.

Toż. Tekst autoryzowany w skrócie. Przew. katol. 1959 nr 1 s. 3— 4.

27. Przemówienie... w katedrze gorzowskiej dnia 7 IX 1958 w cza­

sie sakry biskupiej ks. dra Wilhelma Pluty. Gorz. Wiad. kośc.

R. 2: 1958 s. 529— 532.

28. Odezwa Prymasa Polski na 40-lecie KUL-u [21 IX 1958 r.].

Wiad. archidiec. warsz. R. 40: 1958 nr 8/10 s. 475— 476.

Dat. W arszaw a, 15 sierpnia 1958 r.

Toż. Aten. kapł. R. 50: 1958 t. 57 s. 235; Homo Dei R. 26: 1958 s. 637; Mies. past. płoc. R. 43 (53): 1958 s. 165— 167; Tyg. powsz.

R. 12: 1958 nr 38 s. 1; Wiad. diec. Kurii Katów. 1958 s. 164—

165; Zesz. nauk. K U L R. 1: 1958 nr 3 s. 3— 4.

29. Uroczystości 40-lecia KUL. Przemówienie... Z esz. nauk. K U L R. 1: 1958 nr 4 s. 113— 115.

W ygłoszon e w auli K U L -u , 21 w rześnia 1958 r.

30. Wypowiedzi ks. Prymasa na temat miłosierdzia. Gorz. Wiad.

kośc. R. 2: 1958 nr 10 s. 544— 546.

M y śli w y jęte z przem ówienia wygłoszonego w W arszaw ie na krajow ej konferencji diec. referentów do spraw m iłosierdzia chrze­

ścijańskiego, dnia 6 m aja 1958 r.

31. Orędzie Prymasa Polski na 10-tą rocznicę zgonu prymasa Augusta Hlonda [22 X 1958 r.]. Mies. kośc. Archidiec. Pozn.

R. 9: 1958 nr 10 s. 522— 523.

Toż. Currenda R. 109: 1959 s. 53— 54; Przew. katol. 1958 nr 42 s. 585; Wiad. archidiec. warsz. R. 40: 1958 s. 476— 477; Wroc.

Wiad. kośc. R. 14: 1959 s. 53— 54.

32. Orędzie Prymasa Polski z Rzymu po wyborze Ojca św. Jana XXIII. Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 9: 1958 nr 12 s. 655—

— 657.

(5)

List do duchowieństwa i w iernych w Polsce, dat. w R zym ie, dnia 29 października 1958 r.

Toż. Currenda R. 109: 1959 s. 36— 38; Gorz. Wiad. kośc. R. 2:

1958 s. 624— 627; Gość niedz. R. 27: 1958 nr 47 s. 357; Kiel.

Prz. diec. R. 39: 1958 s. 340— 341; Kron. Diec. Sand. R. 51:

1958 s. 353— 355; Kron. Diec. W łoc. T. 41: 1958 s. 321— 323;

Mies. past. płoc. R. 43 (53): 1958 s. 274— 276; Notif. e Curia Crac. 1958 s. 414—416; Przew. katol. 1958 nr 47 s. 656; Rozp.

urz. Łomż. Kurii. R. 32: 1958 s. 257—259; Tyg. powsz. R. 12:

1958 nr 45 s. 1; Warm. Wiad. diec. R. 14: 1959 nr 1 s. 7— 9;

Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 14: 1959 s. 11— 13; Wiad. archidiec.

warsz. R. 40: 1958 s. 578— 580; Wiad. diec. lub. R. 33: 1959 s. 16— 18; Wiad. diec. łódz. R. 32: 1958 s. 322— 324; Wiad. diecpódl. R. 27: 1958 s. 323— 325; Wiad. urz. Kurii Śl. Opol. R. 13:

1958 s. 502— 504; Wroc. Wiad. kośc. R. 14: 1959 s. 8— 10.

Toż. fragm. Aten. kapł. R. 50: 1958 t. 57 s. 323.

C zęst. Wiad. diec. 1958 s. 478, T y g . p ow sz. 1958 nr 45 i niektóre z w ym ienionych czasopism zawierają nadto list-teleg ra m ks. P ry ­ m asa (Inc.: Dziś przed koronacją w bazylice...) dot. codziennej mszy św. w intencji papieża przed obrazem M . B. Częstochowskiej na Jasnej Górze.

33. Przemówienie... w dniu 29 X1 1958 w czasie audiencji u Ojca św. Wiad. archidiec. warsz. R. 40: 1958 nr 11/12 s. 558— 560.

Tekst w jęz. w ł. według „L ’Osservatore Rom ano” nr 279 z dnia 30 listopada 1958 r.

Toż w jęz. poi. Warm. Wiad. diec. R. 14: 1959 nr 2 s. 4— 5;

Wiad. Archidiec Gnieź. R. 14: 1959 s. 6— 8; Wroc. Wiad. kośc..

R. 14: 1959 s. 106— 108.

34. Po wyborze Ojca św. Jana XXIII. Kiel. Prz. diec. R. 39: 1958 nr 12 s. 342—347.

List ks. P rym asa do kapłanów i w iernych, dat. w W arszaw ie,.

21 grudnia 1958 r.

Toż. Currenda R. 109: 1959 s. 126— 132; Częst. Wiad. diec.

R. 33: 1959 s. 13— 17; Kron. Diec. Sand. R. 52: 1959 s. 12— 19;

Przew. katol. 1959 nr 3 s. 34— 35; Rozp. urz. Łomż. Kurii.

R. 33: 1959 s. 7— 13; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 14: 1959 s. 68— 73; Wiad. archidiec. warsz. R. 41: 1959 s. 70— 79; Wiad.

diec. lub. R. 33: 1959 s. 18— 23; Wiad. diec. Kurii Katów. 1959 s. 12— 17; Wiad. urz. Kurii Sl. Opol. R. 14: 1959 s. 13— 18.

35. Życzenia... na Boże Narodzenie 1958 R. P. Wiad. archidiec.

warsz. R. 40: 1958 nr 11/12 s. 580— 581.

Toż. Przew. katol. 1958 nr 51/52 s. 716; Tyg. powsz. R. 12: 1958- nr 52 s. 1; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 13: 1958 s. 776— 777.

1959

Zob. również poz. 60— 64, 82, 111— 112, 154.

36. Droga krzyżowa. Rozważania w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej dla pracowników pióra. Ilustr. i inicjały wykonał Stanisław Hiszpański. Kraków 1959 „Znak” 16° ss. 61, nlb.3.

Rec.: Starow ieyska-M orstinow a Zofia : Droga. T yg . pow sz. R. 13:

1959 nr 51 s. 1.

37. Przemówienie... na akademii z okazji poświęcenia seminarium duchownego w Gdańsku— Oliwie dnia 4 1 1958 r. (Tekst auto­

ryzowany). Mies. diec. gdań. R. 3: 1959 tir' 1/2 s. 97— 102.

38. Kazanie... w katedrze oliwskiej z okazji poświęcenia semina­

rium duchownego w Gdańsku— Oliwie, 4 I 1958. (Tekst auto­

ryzowany). Mies. diec. gdań. R. 3: 1959 nr 1/2 s. 102— 107.

Przedr. Warm. Wiad. diec. R. 15: 1960 nr 5 s. 39— 44; Wiad.

archidiec. warsz. R. 50: 1960 s, 27— 32; Wroc. Wiad. kośc. R. 14:

1960 s. 194— 200.

39. Kazanie... w kościele par. Gwiazdy Morza w Sopocie dnia 5 stycznia 1958 r. (Tekst autoryzowany). Mies. diec. gdań. R. 3:

1959 nr 1/2 s. 108— 112.

40. [Kazanie... wygłoszone w kościele N. M. Panny w Gdańsku, w dniu 18 stycznia 1959 r., podczas sakry biskupa sufragana Lecha Kaczmarka], Fragmenty. Mies. diec. gdań. R. 3: 1959 nr 1/2 s. 153— 158.

Z e sprawozdania z uroczystości konsekracyjnej.

Fragm. pt. Ta uroczystość jest zwycięstwem dziejowej spra­

wiedliwości. Przew. katol. 1959 nr 5 s. 67— 68.

41. Kazanie... wygłoszone w prokatedrze św. Krzyża w Opolu w dniu konsekracji ks. bpa Wacława Wyciska [25 I 1959 r.].

(Tekst autoryzowany). Wiad. urz. Kurii Sl. Opol. R. 14: 1959 nr 2 s. 44— 48.

42. Zaproszenie do walki o życie w łasce Bożej. (Fragmenty).Wiad.

archidiec. icarsz. R. 41: 1959 s. 6— 12.

L ist pasterski na W ielk i Post 1959 r.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 33: 1959 s. 133— 136; Tyg. powsz.

R. 13: 1959 nr 9 s. 1— 2; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 14: 1959 s. 63— 68.

Toż pt. Rozpocznijmy post od grzechów naszych. Tekst auto­

ryzowany — fragmenty. Przew. katol. 1959 nr 5 s. 82— 83.

(6)

43. Prymas do Krucjaty Wstrzemięźliwości. Niepok. zwycięża.

Dod. do „Gościa niedz.” R. 3: 1959 nr 2: 22 II s. 3.

Dat. W arszaw a, dnia 5 lutego 1959 r.

Toż. Warm. Wiad. diec. R. 15: 1960 nr 3 s. 68— 69.

44. Polska jest popularna. Wywiad... dla „Przewodnika Katolickie­

go” . Przew. katol. 1959 nr 13 s. 195— 197.

W y w ia d przeprow adził ks. red. Rom an M ieliński w dniu 12 marca 1959 r.

45. Prymas Polski na złoty jubileusz „Ateneum Kapłańskiego” . A ten. kapł. R. 51: 1959 t. 58’z. 1/3 s. 6— 7.

Dat. Gniezno, w m arcu 1959 r.

46. [Przemówienie... na uroczystości jubileuszowej z okazji 50-le- cia „Ateneum Kapłańskiego” , wygłcjszone w seminarium du­

chownym we Włocławku dnia 15 marca 1959 r.]. W spraw.:

Jubileusz „Ateneum Kapłańskiego” . Aten. kapł. R. 51: 1959 t. 58 z. 1/3 s. 384— 387.

47. Pozdrowienie wielkanocne Prymasa Polski. Wiad. Archidiec.

Gnieź. R. 14: 1959 nr 5 s. 261— 264.

48. List pasterski... na trzeci rok Wielkiej Nowenny przed Tysiąc­

leciem chrześcijaństwa Polski. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 14:

1959 nr 5 s. 256— 261.

Dat. Gniezno— W arszaw a, w kw ietniu 1959 r.

Toż. Homo Dei R. 28: 1959 s. 527— 534; Kron. Diec. Sand. R. 52:

1959 s. 165— 172; Przew. katol. 1959 nr 17 s. 258— 259; Tyg.

powsz. R. 13: 1959 nr 18 s. 1— 2; Wiad. archidiec. warsz. R. 41:

1959 s. 225— 233; Wiad. urz. Kurii Śl. Opol. R. 14: 1959 s. 263—

269; W roc. Wiad. kośc. R. 14: 1959 s. 257— 263.

49. W obronie ludzkiego życia. Wyjątki z komentarza do hasła trzeciego roku Wielkiej Nowenny. Homo Dei R. 28: 1959 nr 4 s. 527— 534.

50. Przemówienie żałobne... [wygłoszone w katedrze tarnowskiej w dniu 31 maja 1959 r., w czasie pogrzebu ks. bpa Jana Ste­

py], Currenda R. 109: 1959 nr 7/8 s. 346— 350.

51. Do ludu Wrocławia — kazanie. Wrocław, kościół św. W ojcie­

cha — 14 VIII 1959. (Tekst autoryzowany). Wroc. Wiad. kośc.

R. 14: 1959 nr 12 s. 622— 628.

Fragm. pt. Krzyż i człowiek. (Tekst autoryzowany). Przew.

katol. 1959 nr 37 s. 579.

52. [Kazanie w uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. wygłoszone w Bardo Sl. dn. 15 sierpnia 1959 r. Streszczenie], W spraw.: Po­

byt Prymasa Polski we Wrocławiu i Bardo Sl. w dniach 14 i 15 sierpnia 1959 r. Wroc. Wiad. kośc. R. 14: 1959 nr 10 s.

513— 514.

53. Kazanie, jakie wygłosił... w katedrze nyskiej w dniu jej po­

święcenia, 5 VIII 1959 r .’ (Tekst autoryzowany). Wiad. urz.

Kurii Sl. Opol. R. 14: 1959 nr 9 s. 358— 362.

54. Kazanie, jakie wygłosił... z ambony prokatedry opolskiej w dniu 16 sierpnia 1959 roku, po udzieleniu konsekracji biskupiej ks. biskupowi Henrykowi Grzondzielowi. (Tekst autoryzowa­

ny). Wiad. urz. Kurii Śl. Opol. R. 14: 1959 nr 9 s. 365— 370.

Toż pt. Prymas Polski do katolickiego ludu Ziemi Opolskiej.

Przew. katol. 1959 nr 38 s. 595.

55. Fragmenty kazania Prymasa Polski podczas uroczystości jubi­

leuszu 60-lecia kapłaństwa biskupa Stanisława Adamskiego.

Katowice, katedra 12 X I 1959 r. (Tekst autoryzowany. Wiad.

diec. Kurii Katów. 1959 nr 11 s. 223— 230.

56. Ż yw y Bóg w stajni życia. (Rozważania betlejemskie). Tyg.

powsz. R. 13: 1959 nr 52 s, 1.

Toż pt. Bóg w stajni... Przew. katol. 1959 nr 51/52 s. 802.

57. Prymas Polski na Boże Narodzenie śle rodzinom życzenia i błogosławieństwo. Gość niedz. R. 28: 1959 nr 51/52 s. 401.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 15: 1960 s. 4— 6; Wiad. archi­

diec. warsz. R. 50: 1960 s. 22— 24.

1960

Zob. również poz. 83— 87, 111— 112, 154.

58. J o u r n e t Karol ks.: Kościół Chrystusowy. Teologia o Koście­

le. Słowo wstępne... Poznań 1960 s. V.

59. My Jej ufamy. Z kazania w czasie „Nawiedzenia” w katedrze białostockiej [wygłoszonego dnia 26 VIII 1957] Przew. katol.

1960 nr 33 s. 515.

60. O prawach Polski do Ziem Zachodnich. [1], Wyjątki z kazania wygłoszonego 7 września 1958 r. w katedrze gorzowskiej w czasie sakry biskupiej ks. Wilhelma Pluty. [2], W yjątki z ka­

zania wygłoszonego 18 stycznia 1959 r. w czasie sakry pierw­

— Nasza Przeszłość t.35

(7)

szego biskupa sufragana gdańskiego ks. Lecha Kaczmarka. [3].

Wyjątki z kazania wygłoszonego 25 stycznia 1959 r. w pro- katedrze w Opolu w czasie sakry biskupiej ks. Wacława W y­

ciska. Wiad. archidiec. warsz. R. 50: 1960 nr 3/4 s. 134— 138.

Toż. Wroc. Wiad. kośc. R. 15: 1960 s. 6— 10.

61. Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski do kapłanów ar­

chidiecezji gnieźnieńskiej —• zgromadzonych przy grobie św.

Wojciecha. Gniezno, bazylika, dnia 23 kwietnia 1959 r. (Tekst autoryzowany). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 15: 1960 nr 4 s.

196— 204.

62. Do wiernego ludu podlaskiego w dniu zakończenia „Nawie­

dzenia” diecezji siedleckiej i przekazania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej — diecezji łomżyńskiej. [Kazanie], Katedra sie­

dlecka, 28 IV 1959 r. — Tekst autoryzowany. (Fragmenty),.

Wiad. archidiec. warsz. R. 42(50): 1960 nr 7/8 s. 411— 419.

Toż. Wiad. diec. podl. R. 29: 1960 s. 171— 180.

63. Do kapłanów i ludu podlaskiego. Kazania z okazji „Nawiedze­

nia” . Siedlce, katedra, 29 IV 1959 r. (Tekst autoryzowany.

Fragmenty). Wiad. archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 nr 7/8 s. 405— 411.

Toż. Wiad. diec. podl. R. 29: 1960 s. 164— 171.

64. Za Maryją do Tysiąclecia chrześcijaństwa — czy właściwa droga. M aryjny kurs duszpasterski. Do kapłanów — przemó­

wienie inauguracyjne. Jasna Góra, 6 X 1959 r. (Tekst autory­

zowany). Wiad. archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 nr 5/6 s. 301—

308.

Toż. Mies. past. płoc. R. 44: 1960 s. 212— 220; Warm. Wiad.

diec. R. 15: 1960 nr 5 s. 32— 39; Wroc. Wiad. kośc. R. 15: 1960' s. 62— 69.

65. [List... do ks. prał. Jana Hanowskiego z okazji diamentowego jubileuszu kapłaństwa], Warm. Wiad. diec. R. 15: 1960 nr 4 s. 26— 30.

Dat. W arszaw a, 11 stycznia 1960 r.

66. Kazanie... wygłoszone w dniu 7 lutego 1960 r. w katedrze' wrocławskiej po konsekracji biskupa W[incentego] Urbana.

(Tekst autoryzowany). Wroc. Wiad. kośc. R. 15: 1960 nr 6 s.

314— 319.

67. Ojcu Maksymilianowi Kolbe w hołdzie. Przew. katol. 1960 nr 19 s. 291.

Dat. W arszaw a, 4 kw ietnia 1960 r.

Toż. Wiad. archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 s. 577— 578; Wiad.

diec. łódz. R. 34: 1960 s. 273—274.

68. W Wielki Czwartek. Słów kilka do duchowieństwa warszaw­

skiego. Warszawa, seminarium św. Jana, 14 IV 1960 r. (Tekst autoryzowany). Wiad. archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 nr 7/8 s. 419— 420.

69. Podniesienie sarkofagu św. W ojciecha w bazylice prymasow­

skiej [w Gnieźnie], Przemówienie... 23 IV 1960. (Fragmenty).

Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 15: 1960 nr 7/8 s. 362—365.

Toż. Warm. Wiad. diec. R. 16: 1961 nr 3 s. 49— 52.

70. Dla zasług św. Wojciecha. Kazanie... wygłoszone [w katedrze gnieźnieńskiej] podczas sumy odpustowej w uroczystość św.

Wojciecha [24 kwietnia] 1960 r. (Fragmenty). Wiad. Archidiec.

Gnieź. R. 15: 1960 nr 7/8 s. 336— 340.

Toż. Przew. katol. 1960 nr 20 s. 306— 307; Tyg. powsz. R. 14:

1960 nr 24 s. 3; Warm. Wiad. diec. 1961 s. 49— 52.

71. List kardynała Prymasa na IV rok Wielkiej Nowenny. Wiad.

archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 nr 7/8 s. 399— 404.

Dat. Gniezno— W arszaw a, w kw ietniu 1960 r.

Toż pt. List Kardynała Prymasa o małżeństwie chrześcijań­

skim. (Fragmenty). Tyg. powsz. R. 14: 1960 nr 24 s. 3.

72. Pismo Prymasa Polski do Ojca św. [z okazji konsekracji archi­

katedry warszawskiej], Wiad. archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 nr 9/10 s. 578— 580.

Dat. W arszaw a, 2 m aja 1960 r. — Zaw iera szkic dziejów katedry i prośbę o błogosław ieństwo.

73. Na dzień konsekracji archikatedry św. Jana Chrzciciela w War­

szawie [9 VI 1960 r.]. (Fragmenty listu Prymasa Polski). Tyg.

powsz. R. 14: 1960 nr 25 s. 3.

74. W czasie konsekracji archikatedry warszawskiej. [Przemówie­

nie], Warszawa, katedra św. Jana Chrzciciela, 9 VI 1960 r.

(Tekst autoryzowany). Wiad. archidiec. warsz. R 42 (50)’ 1960 nr 9/10 s. 582— 585.

Toż. Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 11: 1960 s. 388__391.

75. Ku kapłaństwu. Aten. kapł. R. 52: 1960 t. 61 z. 2 s. 163— 171.

Z aw iera. Z przem ów, w katedrze gdańskiej z okazji pośw ięce­

nia sem inarium duchownego 4 I 1958 r .; z przem ów , podczas św ię­

ceń kapłańskich w Ołtarzew ie, 22 V I 1957 r .; z przem ów , podczas

(8)

święceń kapłańskich w archikatedrze św. Jana w W arszaw ie, 26 V I 1960 r.; z przem ów, w w arszaw skim sem inarium m etropolitalnym , 26 V I 1960. r.

76. Wezwanie Prymasa Polski o pomoc dla ofiar powodzi. Wiad.

archidiec. warsz. R. 42 (50): 1960 nr 11/12 s. 650— 652.

D at. W arszaw a, 1 sierpnia 1960 r.

Toż. Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 11: 1960 s. 432— 433;

Przew. katol. 1960 nr 34 s. 530; Tyg. powsz. R. 14: 1960 nr 32 s. 7.

77. Kazanie w Malborku. Tyg. powsz. R. 14: 1960 nr 39 s. 1— 2.

W y g i. w kościele św. Jerzego, dnia 18 sierpnia 1960 r., z okazji przekazania obrazu „N aw iedzenia” z W a rm ii do diecezji gdańskiej.

T o ż . T e k s t a u to r y z o w a n y . Warm. Wiad. diec. R. 16: 1961 n r 1

s. 20— 27.

78. Fragment kazania z okazji uroczystości trzechsetlecia śmierci św. Wincentego a Paulo. Tyg. powsz. R. 14: 1960 nr 46 s. 1.

W y g ł. w K rakow ie, w kościele śś. Piotra i P aw ła, 27 września 1960 r.

79. Dobre oczy nad nami. Les bons yeux sur nous. Nasza Przeszl.

[T.] 11: 1960 s. 15— 26. Odb. Kraków 1960 ss. 12.

Tekst w jęz. poi. i franc.

80. Prymas Polski do młodzieży KUL. (Fragmenty kazania w ko­

ściele akademickim; fragmenty przemówienia w auli KUL).

Tyg. powsz. R. 14: 1960 nr 49 s. 3.

W ygłoszone 13 listopada 1960 r.

81. Bóg z nami... [Na Boże Narodzenie 1960 r.]. Przew. katol. 1960 nr 51/52 s. 802.

1961

Zob. rów nież poz. 111— 112, 114— 119, 154— 155.

82. W światłach Tysiąclecia. Kraków 1961 „Znak” 8° ss. 185, nlb. 3.

Treść: I. W stęp : Z przem. na Jasnej Górze 2 X I 1956. Z art.

(pt. W światłach Tysiąclecia chrześcijaństw a Polski) w „Tyg.

pow sz.” z 1 V I 1958. II. M a ryja : Z kazania na Jasnej Górze 26 V III 1958. III- Ży cie w łasce: Z listu past. na W ielk i Post 1959. Z przem.

na Jasnej Górze 26 V I I I 1957. IV . Kościół, parafia, kapłaństw o,

duszpasterstwo: Z kazania podczas konsekracji bpa Lecha K acz­

marka w Gdańsku 18 I 1959. Z listu past. na III rok W ie lk iej N o ­ w en ny, k w ie c ie ń 1959. Z kazania do kapłanów archidiec. gnieźn., przy g r o b ie św. W ojciecha w Gnieźnie 2 3 IV 1959. Z kazania do d u s z p a s te rz y diecezjalnych, Jasna G óra 2 0 IV 1958. V. M ałżeństw o, rodzina, w ychow anie: Z kom entarza do ślubów jasnogórskich. Z k a ­ zania d o katolickich w ych ow aw ców i nauczycieli, Jasna G óra 19 IV 1959, 28 V I 1959. V I. P roblem y życia. Z komentarza do ślubów ja s n o g ó r s k ic h . Z przem. do pisarzy i pracow ników literatury, Jasna G ó ra 4 V 1958. Z kazania do praw ników katolików , Jasna Góra 3 X I 1957. Do pielęgniarek życia. W arszaw a 18 X I I 1957. Z kazania d o kobiet polskich, Jasna G óra 15 I X 1957.

83. Na odsłonięcie pomnika śp. kardynała prymasa Augusta Hlon­

da. [Przemówienie], Archikatedra św. Jana, 22 X 1960 r. (Tekst autoryzowany, fragmenty). Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51):

1961 nr 1/2 s. 8— 12.

84. Harmonia władz w pracy nad sobą. Zesz. nauk. K U L R. 4: 1961 nr 1 s. 135— 141.

Kazanie wygłoszone w kościele akadem ickim w Lublinie, dnia 13 listopada 1960 r., podczas inauguracji roku akadem ickiego 1960/61 na K atolickim U niw ersytecie Lubelskim . Tekst autoryzow any, w skrócie.

85. Chrystus potrzebuje nas. Z przemówienia z dnia 23 grudnia 1960 r. Przew. katol. 1961 nr 9 s. 131.

86. Oddanie archidiecezji gnieźnieńskiej Bogurodzicy Dziewicy.

[Odezwa], Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 44— 45.

Dat. Gniezno, 24 grudnia 1960 r.

87. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, na Boże Narodze­

nie [1960 r.], śle swoim wiernym życzenia i błogosławień­

stwo. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 nr 1 s. 3— 4.

Toż. Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 s. 6— 7.

88. Wezwanie do modlitwy w intencji rodzin katolickich. Wiad.

archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 3/4 s. 78.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 70.

89. Wezwanie do przygotowania serc na Zmartwychwstanie Pań­

skie. [List wielkopostny], Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51):

1961 nr 3/4 s. 75— 77.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 67— 68.

(9)

90. Z wiełkoczwartkowego przemówienia Arcybiskupa warszaw­

skiego do wiernych. Warszawa, archikatedra św. Jana, Wielki Czwartek 30 III 1961 r. Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 5 s. 131— 134.

91. Na Wielkanoc 2 IV 1961 r. Apel pasterski na rezurekcję. Wiad.

Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 nr 3/4 s. 69.

Toż. Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 s. 77— 78.

92. Przemówienie wielkanocne Arcybiskupa warszawskiego do wiernych. Warszawa, archikatedra św. Jana, niedziela wielka­

nocna 2 IV 1961 r. Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 5 s. 134— 136.

93. Zwycięska walka Boga ze śmiercią. Przew. katol. 1961 nr 14 s. 210.

N a W ielkanoc 1961 r.

94. Z przemówienia Arcybiskupa warszawskiego... do kapłanów archidiecezji warszawskiej przed oddaniem się Matce Najświęt­

szej. Warsziawa, kaplica seminaryjna, 5 IV 1961 r. Tekst auto­

ryzowany. Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 s. 167— 169.

95. Akt oddania się kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej Matce Najświętszej. Gniezno, bazylika prymasowska, 2 0 I V 1961 r.

(Tekst autoryzowany). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 356— 359.

96. List Prymasa Polski na piąty rok Wielkiej Nowenny. Wiad.

archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 s. 80— 81.

D at. W arszaw a, w urocz. św . W ojciecha 1961 r. [ 2 3 IV]

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 70— 71.

97. List pasterski... do dzieci Bożych stolicy i archidiecezji war­

szawskiej [w sprawie oddania archidiecezji Matce Bożej], Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 5 s. 136— 138.

D at. 3 m aja 1961 r.

98. Akt oddania się stolicy i archidiecezji warszawskiej Boguro­

dzicy Dziewicy i Królowej Polski. [Tekst aktu]. Wiad. archi­

diec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 5 s. 139— 140.

99. Z przemówienia... ordynariusza metropolii do seminarium war­

szawskiego. (Tekst autoryzowany). Wiad. archidiec. warsz.

R. 43 (51): 1961 nr 7/8 s. 206— 209.

Z o k a z ji uroczystości oddania sem inarium M atce Bożej w dniu 4 m aja 1961 r.

100. Akt oddania Matce Bożej warszawskiego seminarium duchow­

nego. [Tekst aktu], Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 7/8 s. 209— 211.

101. Mirabilis Deus in sanctis suis! Mowa wygłoszona na pogrze­

bie matki Elżbiety Czackiej w Laskach 19 V 1961 r. Tyg.

powsz. R. 15: 1961 nr 27 s. 1— 2, ilustr.

102. [Przemówienie... wygłoszone podczas święceń kapłańskich w katedrze warszawskiej, dnia 25 czerwca 1961 r. Fragmenty].

W spraw.: Święcenia kapłańskie. Wiad. archidiec. warsz. R.

43 (51): 1961 nr 9 s. 284— 285.

103. Kazanie... wygłoszone w archikatedrze w Poznaniu dnia 29 VI 1961 r. (Fragmenty). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 353— 356.

W ygłoszone z okazji oddania archidiecezji M atce Bożej.

Toż. Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 12: 1961 s. 338— 340.

Fragm. Tekst autoryzowany. Przew. katol. 1961 nr 39 s. 610.

104. Wezwanie... w sprawie pomocy żniwnej. Tyg. powsz. R. 15:

1961 nr 34 s. 2.

Dat. W arszaw a, 10 sierpnia 1961 r.

Toż. Przew. katol. 1961 nr 35 s. 560; Wiad. Archidiec. Gnieź.

R. 16: 1961 s. 390— 391; Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51):

1961 s. 297— 298.

105. Zaproszenie do modlitwy w soboty Królowej Polski. (Wyjątki z listu Ordynariusza do duszpasterzy archidiecezji). Wiad.

archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 9 s. 266— 274.

Dat. 26 sierpnia 1961 r.

Toż. Mies. past. płoc. R. 47 (57): 1962 s. 151— 159; Wiad.

Archidiec. Gnieź. R. 16: 1961 s. 292— 299; Wiad. diec. Kurii Katów. 1962 s. 88— 93.

106. Słowo... do pielgrzymów diecezji włocławskiej przybyłych na Jasną Górę 26 VIII 1961 r. Kron. Diec. Wloc. T. 44: 1961 nr 12 s. 357—359.

107. Święto patrona stolicy. [Przemówienie wygłoszone w kościele św. Anny w Warszawie, w uroczystość bł. Władysława z Giel­

niowa 25 września 1961 r. Fragmenty i streszczenia]. Wiad.

archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 nr 11 s. 334r-335.

(10)

108. 10-lecie ofiarowania się Najśw. Sercu Pana Jezusa. Wiad. A r ­ chidiec. Gnieź. R. 16: 1961 nr 10 s. 301—302.

O dezw a do kapłanów na święto Chrystusa Króla.

109. Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie Drugiego Soboru Watykańskiego. Wiad. archidiec.

warsz. R. 43 (51): 1961 nr 12 s. 362— 366.

Dat. W arszaw a, 16 listopada 1961. — A u t.: S. W yszyńsk i.

110. [List na Boże Narodzenie 1961 r.]. Wiad. archidiec. warsz. R. 43 (51): 1961 s. 356— 357.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17: 1962 s. 33— 35.

1962

Zob. rów nież poz. 157— 161.

111. Wielka Nowenna Tysiąclecia. Paris 1962 Societe d’Editions Internationales 8° ss. 314, nlb. 4, tabl. 4.

T om 1 z cyklu przem ówień okolicznościow ych — z lat 1956—

1961 — wygłoszonych z okazji W ielk iej N ow enny.

112. Gody w Kanie. Paris 1962 Societe d’Editions Internationales 8° ss. 203, nlb. 3, tabl. 4.

T om 2 z cyklu przem ówień okolicznościowych — z lat 1958—

1961 — w ygłoszonych z okazji W ielkiej N ow enny.

113. Rozpoznawajcie Boga. Z kazania w Zakopanem, 20 VIII 1957 r.

(Tekst autoryzowany). Przew. katol. 1962 nr 25 s. 386, 395.

114. Uroczystość poświęcenia prezbiterium i ołtarza w kościele św. Marcina, 4X 1961 r. [Przemówienie..., fragmenty], Wiad.

archidiec. warsz. R. 44 (52): 1962 nr 2 s. 50— 56.

115. [Przemówienie]. W spraw.: Nabożeństwo w archikatedrze w trzecią rocznicę koronacji Ojca św. {w dniu 4 listopada

1961 r.]. Wiad. archidiec. warsz. R. 44 (52): 1962 nr 1 s. 23— 24.

116. Rodziny zakonne męskie — w dłonie Matki Dziewicy. Prze­

mówienie... do wyższych przełożonych zakonów męskich. Jas­

na Góra, 10X11961 r. (Tekst autoryzowany. Fragmenty).

Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17: 1962 nr 6 s. 169— 172.

117. „Ecce sacerdos magnus...” . Przemówienie... na pogrzebie ks.

b p a Z a k r z e w s k ie g o . Płock — katedra, 29 X I1961. (Tekst auto­

ryzowany). Mies. past. płoc. R. 47 (57): 1962 nr 1 s. 4— 12.

118. P r z e m ó w ie n ie ... w refektarzu do żałobnych gości [po pogrze­

bie bpa T. Zakrzewskiego], Płock, dn. 30 X I1961 roku. (Tekst autoryzowany). Mies. past. płoc. R. 47 (57): 1962 nr 1 s. 19—

21.

119. P r z e m ó w ie n ie ... do kleryków w kaplicy seminarium. Płock, 30 X I 1961 r. (Tekst autoryzowany). Mies. past. płoc. R. 47 (57): 1962 nr 1 s. 12— 13.

120. [Powołanie ks. Bronisława Dąbrowskiego na bpa sufragana archidiecezji warszawskiej. Odezwa.]. Wiad. archidiec. warsz.

R. 44 (52): 1962 nr 3 s. 65.

Dat. W arszaw a, 20 stycznia 1962 r.

121. Otrzymaliście pomoc!... Przemówienie... podczas konsekracji biskupa Wosińskiego. Płock, katedra, 4II 1962. (Tekst auto­

ryzowany). Mies. past. płoc. R. 47 (57): 1962 s. 137— 140.

122. „Chleba naszego daj nam dzisiaj” . (Rozważania nad miską).

(Fragmenty). Przew. katol. 1962 nr 7 s. 99.

123. Przemówienie... wygłoszone do Ojca św. Jana X X I I I w Rzy­

mie w dniu 8 marca 1962 roku. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17:

1962 nr 5 s. 136— 137.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 s. 193— 194 (przedr. z „Wiad.

archidiec. warsz.” ); Mies. past. płoc. R. 47 (57): 1962 s. 161—

162; Notif. e Curia Crac. 1962 s. 139— 140; Wiad. archidiec.

warsz. R. 43 (52): 1962 s. 109— 110; Wiad. diec. podl. 1962 s. 114— 115.

124. Pozdrowienie... po powrocie z Rzymu. Wiad. archidiec.

warsz. R. 44 (52): 1962 nr 4 s. 119— 120.

Dat. W arszaw a, 11 marca 1962 r.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 s. 233— 234; Gorz. Wiad.

kośc. R. 6: 1962 s. 131— 132.

125. Wezwanie wielkopostne... Wiad. archidiec. warsz. R. 44 (52):

1962 s. 66— 69.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17: 1962 s. 106— 109.

126. Słowo pasterskie... do duchowieństwa i wiernych przed roz-

(11)

poczęciem synodu archidiecezji gnieźnieńskiej. Wiad. A rchi­

diec. Gnieź. R. 17: 1962 nr 11/12 s. 313— 314.

Dat. Gniezno, 25 m arca 1962 r.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 s. 257— 259.

127. Przy grobie św. Wojciecha. Na rozpoczęcie synodu archidie­

cezjalnego do kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej [przemó­

wienie]. Gniezno, bazylika prymasowska 2 4 IV 1962 r. (Tekst autoryzowany, fragmenty). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17:

1962 nr 11/12 s. 335— 341.

128. Przy grobie błogosławionej Jolenty. Podczas synodu archi­

diecezji gnieźnieńskiej 1962 [przemówienie]. Gniezno, kościół OO. Franciszkanów, 25 kwietnia 1962 r. (Tekst autoryzowa­

ny, fragmenty). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17: 1962 nr 11/12 s. 341— 343.

129. Na zakończenie synodu archidiecezji gnieźnieńskiej [przemó­

wienie]. Gniezno, bazylika prymasowska, 27 kwietnia 1962 r.

(Tekst autoryzowany, fragmenty). Wiad. Archidiec. Gnieź.

R. 17: 1962 nr 11/12 s. 343— 344.

130. Ramię św. Wojciecha. Z kazania podczas sumy przed bazy­

liką prymasowską w Gnieźnie 29 IV 1962 r. z okazji uroczy­

stości przeniesienia relikwii św. Wojciecha B. M. (Tekst autoryzowany). Przew. katol. 1962 nr 42 s. 659— 660.

131. Wezwanie do duchowieństwa i wiernych na VI rok Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem chrztu Polski. Wiad. archidiec.

warsz. R. 44 (52): 1962 s. 120— 121.

D at. W arszaw a, w m aju 1962 r.

132. Wezwanie... do wierności i modlitwy. Wiad. Archidiec. Gnieź.

R. 17: 1962 nr 5 s. 139.

Dat. w Gnieźnie, w m arcu 1962 r.

133. [Przemówienie do dzieci wygłoszone w bazylice św. Jana w Warszawie, dnia 13 maja 1962 r. Tekst autoryzowany].

W spraw.: Dzień gregoriański dzieci. Wiad. archidiec. warsz.

R. 44 (52): 1962 nr 9 s. 280— 283.

134. Zaszczycone człowieczeństwo. [Rozważania]. Przew. katol. 1962 nr 24 s. 370.

135. Kazanie wygłoszone przez... na pogrzebie ks. arcybiskupa- metropolity Eugeniusza Baziaka w bazylice metropolitalnej

na Wawelu w dniu 19 czerwca 1962 r. (Fragmenty). Notif.

e Curia Crac. 1962 nr 7 s. 188— 193.

Toż. Przew. katol. 1962 nr 28 s. 434—435; Tyg. powsz. R. 16:

1962 nr 26 s. 1— 2 (tekst autoryzowany).

136. P r z e m ó w ie n ie ... w bazylice św. Jana z okazji rozpoczęcia II synodu archidiecezji warszawskiej [wygł. w dniu 2 lipca 1962 r.]. Wiad. archidiec. warsz. R. 44 (52): 1962 s. 242— 246.

137. [Przemówienie... do ojców synodalnych i wiernych w ygło­

szone w bazylice archikatedralnej w dniu 4 lipca 1962 r. na uroczystym zakończeniu obrad synodu. Fragmenty], W: Spra­

wozdanie z przebiegu prac II synodu archidiecezji warszaw­

skiej. Wiad. archidiec. warsz. R. 44 (52): 1962 nr 8 s. 254 256.

138. Kapłan w świecie współczesnym. Przemówienie inauguracyj­

ne... na ogólnopolskim studium duszpasterskim. Lublin, KUL 22 VIII 1962 r. Wiad. diec. łódz. R. 36: 1962 nr 10 s 305—

— 313.

Toż. Homo Dei R. 31: 1962 nr 4 s. 295— 301.

139. Wezwanie ks. Prymasa do rodziców i młodzieży [na rozpo­

częcie nowego roku szkolnego], Wiad. archidiec. warsz. R 44 (52): 1962 s. 300— 301.

140. Sobór watykański pod macierzyńską opieką Maryi. (Słowa Prymasa Polski — w wyjątkach). Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 nr 9 s. 254— 256.

141. Potrzeba modlitwy za sobór powszechny. (Wezwanie Pryma­

sa Polski w wyjątkach). Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 nr 9 s. 256— 259.

142. Prymas Polski o czuwaniu z Maryją jasnogórską. W w yjąt­

kach. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 nr 9 s. 259— 263.

143. Wezwanie Prymasa Polski do młodzieży katolickiej o pomoc Ojcu św. i Soborowi Watykańskiemu II (w wyjątkach). Częst.

Wiad diec. R. 36: 1962 nr 9 s. 263— 266.

144. Apel Prymasa Polski do chorych, aby wspomagali Ojca św.

i Sobór Watykański II (wyjątki). Częst. Wiad. diec. R. 36:

1962 nr 9 s. 267— 268.

145. List Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych przed

(12)

wyjazdem na Sobór Watykański II, 30 września 1962 r. Wiad.

archidiec. warsz. R. 44 (52): 1962 nr 10 s. 295— 300.

D at. Jasna G óra, 15 w rześnia |1962 r. — A u t.: S. W yszyńsk i.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 17: 1962 s. 276— 281.

146. Słowa pasterskie do duchowieństwa. Wiad. Archidiec. Gnieź.

R. 17: 1962 nr 11/12 s. 312— 313.

O w prow adzaniu w życie uchw al synodu.

147. Przemówienie... wygłoszone do Ojca św. w dniu 8 X 1962 r.

Gorz. Wiad. kośc. R. 6: 1962 nr 11 s. 336— 337.

Przem . wygłoszone w czasie I audiencji udzielonej biskupom polskim .

Toż. Currenda R. 113: 1963 s. 79; Mies. diec. gdań. R. 7: 1963 s. 89— 90; Notif. e Curia Crac. 1962 s. 344—345 (fragmenty);

Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 104— 105; Wiad. archi­

diec. warsz. R. 45 (53): 1963 s. 40— 41; Wiad. diec. podl. R. 32:

1963 s. 71— 72.

148. List Prymasa Polski z soboru powszechnego watykańskiego drugiego. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 nr 11 s. 325— 327.

Dat. Rzym , 11 października 1962 r.

Toż. Currenda R. 113: 1963 s. 81— 83; Gorz. Wiad. kośc. R. 6:

1962 s. 355— 357; Kron. Diec. Sand. R. 55: 1962 s. 344— 348;

Mies. kośc. Archidiec. Pozn. R. 13: 1962 s. 353— 357; Przew.

katol. 1962 nr 46 s. 724, 734 (fragm.); Tyg. powsz. R. 16: 1962 nr 45 s. 3; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 4— 6; Wiad.

archidiec. warsz. R. 45 (53): 1963 s. 8— 11; Wiad. diec. lub.

R. 35: 1962 s. 282— 285.

149. Czuwania soborowe jz Maryją jasnogórską w Polsce. Artykuł...

opublikowany w języku włoskim w „L ’Osservatore Romano”

dn. 2 1 X 1962. (Fragmenty). Notif. e Curia Crac. 1962 nr 12 s. 365— 368.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 s. 328— 330; Wiad. Archi­

diec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 11— 14.

150. Modlitwa na czas „Czuwania soborowego” . Częst. Wiad. diec.

R. 36: 1962 nr 11 s. 327— 328.

Toż. Gorz. Wiad. kośc. R. 6: 1962 s. 354— 355.

151. Na 14-tą rocznicę śmierci kardynała prymasa Augusta Hlon­

da. [Przemówienie]. Rzym, kościół św. Stanisława biskupa męczennika, 2 2 X 1962 r. (Tekst autoryzowany). Częst. Wiad.

diec. R. 36: 1962 nr 12 s. 351— 353.

Toż. Kron. Diec. Sand. R. 55: 1962 s. 352—356.

Fragm. Przew. katol. 1964 nr 42 s. 434— 435.

152. Przemówienie... w Radio Watykańskim 12 X I 1962. Przew.

katol. 1962 nr 49 s. 771.

Toż. Częst. Wiad. diec. R. 36: 1962 s. 353— 356; Gorz. Wiad.

kośc. R. 7: 1963 s. 5— 8; Mies. past. płoc. R. 46: 1962 s. 369—

— 372; Tyg. powsz. R. 16: 1962 nr 47 s. 3 (fragmenty); Wiad.

Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 9— 11; Wiad. archidiec. warsz.

R. 45 (53): 1963 s. 12— 14; Wiad. diec. podl. R. 32: 1963 s. 38—

— 41.

153. Przemówienie... do dzieci i młodzieży. Częst. Wiad. diec.

R. 36: 1962 nr 12 s. 356— 357.

Rzym, 13 listopada 1962 r.

1963

Zob. również poz. 188— 191.

154. Uświęcenie pracy zawodowej. Paris 1963 Soeiete d’Editions Internationales 8° ss. 332, nlb. 2, tabl. 4.

T om 3 z cyklu przem ów ień okolicznościowych — z lat 1956—

1961 — w ygłoszonych z okazji W ielk iej N ow enny.

155. Jan XXIII. Encyklika o współczesnych przemianach społecz­

nych w świetle zasad nauki chrześcijańskiej (Mater et Ma­

gistra). Przedmowa... Paris 1963 s. 9— 11.

156. Mszał Rzymski. Przedmowa... Poznań 1963 s. 5— 6.

lo7. Pożegnalne słowo Prymasa Polski przed wyjazdem na sobór.

Gniezno, bazylika prymasowska, 1 października 1962 r. (Tekst autoryzowany). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 nr 1 s. 14— 20.

158. List do księży dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i war­

szawskiej z Soboru Watykańskiego II. Wiad. archidiec. warsz.

R. 45 (53): 1963 s. 11— 12.

Dat. Rzym , 5 listopada 1962 r.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 6— 7.

159 Przemówienie... wygłoszone dnia 25 listopada 1962 r. do Ojca św. Jana XXIII. Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53)- 1963 nr 2 s. 42— 43.

Przem . w czasie II audiencji udzielonej biskupom polskim .

Toż. Currenda R. 113: 1963 s. 80— 81; Mies. diec. gdań. R. 7:

(13)

1963 s. 90— 92; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 105—

— 107; Wiad. diec. podl. R. 32: 1963 s. 72— 74.

160. Powitanie Warszawy przez Prymasa Polski (po powrocie z pierwszej sesji soborowej). Warszawa, bazylika archikate- dralna, 16 XII 1962 r. (Fragmenty). Wiad. archidiec. warsz.

R. 45 (53): 1963 nr 2 s. 50— 61.

Toż. Currenda R. 113: 1963 s. 83— 94; Częst. Wiad. diec. R. 37:

1963 s. 37— 47; Mies. past. płoc. R. 48: 1963 s. 115— 125; Oręd.

Diec. Chełmiń. R. 14 (96): 1963 s. 92— 93; Przew. katol. 1963 nr 5 s. 66— 68; Wiad. diec. podl. R. 32: 1963 s. 74— 85.

161. List pasterski na Boże Narodzenie [1962 r.]. Wiad. archidiec.

warsz. R. 45 (53): 1963 s. 16— 17.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 35— 36.

162. Pozdrowienie Gniezna po powrocie z Soboru Watykańskiego II. Kazanie noworoczne. Gniezno, bazylika prymasowska, 1 1 1963 r. (Tekst autoryzowany, fragmenty). Wiad. Archidiec.

Gnieź. R. 18: 1963 nr 4/5 s. 109— 114.

163. List pasterski Episkopatu Polski do wiernych po I sesji So­

boru Watykańskiego Drugiego. Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53): 1963 nr 7 s. 161— 166.

Dat. W arszaw a, w styczniu 1963 r. — A u t.: S. W yszyńsk i.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 177— 182 (przedr.

z „Wiad. diec. gdań.” 1963 nr 3/4).

164. Orędzie wielkopostne... Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53):

1963 s. 97— 99.

Toż. Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 36—38.

165. [Przemówienie... na konsekracji biskupa sufragana w łocław­

skiego Kazimierza Majdańskiego, w bazylice katedralnej we Włocławku, 24 marca 1963 r.] Kron. Diec. W łoc. T. 46: 1963 nr 5 s. 122— 125.

166. Do matek. [Rozważania na święto Zwiastowania 25 III 1963 r.].

Przew. katol. 1963 nr 12 s. 161.

167. Chrystus, Kościół i ja... Z przemówienia w kościele św. Anny w Warszawie, 3 IV 1963. Przew. katol. 1963 nr 21 s. 249.

168. List pasterski Episkopatu Polski o encyklice Ojca świętego —

„Pokój na ziemi” [Pacem in terris]. Wiad. archidiec. warsz.

R. 45 (53): 1963',nr 7 s. 169— 173.

Dat. 18 kw ietnia 1963 r. — A u t.: S. W yszyński.

169. List pasterski Prymasa Polski na VII rok Wielkiej Nowenny.

Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53): 1963 s. 99— 103.

Dat. Gniezno—Warszawa, 23 kwietnia 1963 r.

Toż. Kron. Diec. Sand. R. 56: 1963 s. 73— 78; Oręd. Diec.

C h e łm iń . R. 14 (96): 1963 s. 108— 112; Przew. katol. 1963 nr 29 s. 321—322 (fragm.); Warm. Wiad. diec. R. 18: 1963 nr 5 s 6— 10; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 38— 42.

170. List Prymasa Polski do młodzieży na dzień oddania się Matce Bożej. Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53): 1963 nr 8 s. 191—

— 193.

Dat. W arszaw a, w m aju 1963 r.

171. Słowo pasterskie przed wyjazdem do Rzymu, wygłoszone w kaplicy domu arcybiskupiego w Warszawie 6 V 1963 r.

(Fragmenty). Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 nr 7 s 159—

— 160.

172. Spuścizna duchowa sługi sług Bożych Jana XXIII. (W wigilię- konsekracji biskupa Adama Sawickiego). Białystok, 2 VI 1963 r.

(Tekst autoryzowany). Wiad. Archidiec. Gnieź. R 18- 1963 nr 7 s. 161— 165.

173. Słowo Prymasa Polski po zgonie Ojca świętego Jana XXIII..

Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53): 1963 nr 8 s. 187— 188.

W arszaw a, 6 czerwca 1963 r.

Toż. Currenda R. 113: 1963 s. 239— 240; Gorz. Wiad. kośc.

R. 7: 1963 s. 198— 199; Oręd. Diec. Chełmiń. R. 14 (96): 1963 s. 74— 75; Przew. Katol. 1963 nr 25 s. 282; Tyg. powsz. R. 17:

1963 nr 24 s. 1; Wiad. Archidiec. Gnieź. R. 18: 1963 s. 158—

159; Wiad. diec. Kurii Katów. 1963 s. 102— 103; W roc. Wiad.

kośc. R. 18: 1963 s. 169— 170.

174. List Prymasa Polski po wyborze Ojca świętego Pawła VI.

Wiad. archidiec. warsz. R. 45 (53): 1963 nr 8 s. 189— 191.

Dat. Rzym , 21 czerwca 1963 r.

Toż. Currenda R. 113: 1963 s. 237— 239; Gorz. Wiad. kośc..

R. 7: 1963 s. 221— 223; Gość niedz. 1963 nr 29 s. 189; Mies.

past. płoc. R. 47: 1963 s. 161— 163; Przew. katol. 1963 nr 28 s. 319—320; Tyg. powsz. R. 17: 1963 nr 27 s. 1; Warm. Wiad.

diec. R. 18: 1963 nr 5 s. 4— 6; Wiad. Archidiec. Gnieź.

R- 18: 1963 s. 183— 185; Wiad. diec. Kurii Katów. 1963 s. 109—

— 111; Wiad. diec. lub. R. 36: 1963 s. 174— 176; W roc. Wiad.

kośc. R. 18: 1963 s. 170— 172.

175. Przemówienie... [w katedrze warszawskiej po powrocie z kon­

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :