• Nie Znaleziono Wyników

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Przedmiot: Budowa 2 dużych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Pszczynie i w Piasku oraz 1 małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Studzienicach w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA w roku 2013

Zamawiający: Urząd Miejski w Pszczynie Województwo: śląskie

Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2 Telefon: 032 4493900

Fax: 032 4493955

Strona internetowa: www.pszczyna.pl Data publikacji: 2013-07-08

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2, REGON:

00052364300000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 2 dużych placów zabaw (500m2 każdy)przy Szkołach Podstawowych w Pszczynie i w Piasku i 1 małego placu zabaw (250m2) przy Szkole Podstawowej w Studzienicach w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA w roku 2013 w oparciu o załączony projekt budowlano - wykonawczy z dochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego; normami PN w zakresie wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 1176:2009.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- dokumentacja projektowa, na którą składają się:

3.2.1. Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego przy ul. Księżycowej 25 w Pszczynie (500m2 - duży plac zabaw),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót,

3.2.2. Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul.

Szkolna 4 w Piasku (500m2 - duży plac zabaw),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót,

3.2.3. Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul.

(2)

Szewczyka 74 w Studzienicach (250m2 - mały plac zabaw), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót,

zwane w SIWZ projektem (Załącznik Nr 1) i jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.bip.pszczyna.pl.

3.2.4. W zakresie pkt. 3.2.4. Zieleń w dokumentacji projektowej ma zastosowanie niniejszy zapis:

Przewiduje się wykonanie obszaru zielonego - nasadzenie żywopłotu z krzewu Pięciornika lub Tawua Japońska. Należy wykorzystać sadzonki kontenerowe (nie z nagim korzeniem), co najmniej 2-letnie o wysokości do 120 cm w chwili sadzenia. Sadzonki należy sadzić, co 40 cm. Planowany żywopłot ma być zwarty i w ciągu 2 lat osiągnąć wymaganą wysokość min. 120cm. Krzewy po posadzeniu mają być wyściółkować korą o grubości min. 5cm. Teren wokół placu zabaw należy tak ukształtować, aby góra obrzeża była zlicowana z płaszczyzną nawierzchni placu. Teren zielony poza placem może być ukształtowany poniżej obrzeża nie więcej niż 2 cm.

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie kart charakterystyki technicznej, certyfikatów, katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. Do tego ma obowiązek dołączyć po wykonaniu przedmiotu umowy dla każdego placu zabaw 2x projekt architektoniczno - budowlany z częścią budowlano - wykonawczą sporządzony przez uprawnionego projektanta i oparty na aktualnych podkładach geodezyjnych do celów projektowych oraz karty instrukcji obsługi oraz konserwacji wyposażenia placu zabaw w języku polskim.

3.3.1. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych winien dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) koncepcję zagospodarowania placu zabaw równoważnymi urządzeniami rekreacyjnymi, z zaznaczeniem wielkości stref bezpieczeństwa na aktualnym podkładzie geodezyjnym (aktualne wypisy z rejestru gruntów, zaktualizowane mapy geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 i orientacyjnych w skali 1:10000) sporządzone przez uprawnionego projektanta i sprawdzone przez osobę uprawnioną prawem budowlanym,

b) karty techniczne z danymi katalogowymi proponowanych urządzeń rekreacyjnych wraz ze sposobem ich fundamentowania oraz rodzajem materiału,

c) kartę techniczna z danymi katalogowymi nawierzchni sztucznej potwierdzającą parametry nawierzchni,

d) Atest Państwowego Zakładu Higieny dla nawierzchni wraz z załącznikami, e) atesty, certyfikaty dla urządzeń rekreacyjnych,

f) atest, certyfikat dla nawierzchni,

3.3.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o odwrotne przekazanie wyżej wymienionych dokumentów. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych winny zawierać następujące dane katalogowe:

a) przestrzeń minimalną,

b) wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni),

c) całkowite wymiary największej(-ych) części, d) masę najcięższej części/sekcji w kg,

e) wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia,

f) czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru, g) dostępność części zapasowych,

h) certyfikat, świadectwo zgodności z Normą PN-EN 1176:2009.

3.3.3. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące nawierzchni sztucznej winny zawierać następujące informacje:

a) spełnienie warunku, aby: nawierzchnia była wodoprzepuszczalna, składała się z jednolitej

(3)

mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, była pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM, łączenie elementów nawierzchni (płyty) następuje dzięki wykorzystaniu kołków montażowych, lub na zakład, wpust;

b) spełnienia wymaganych parametrów nawierzchni: zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa 2 dużych placów zabaw (500m2 każdy)przy Szkołach Podstawowych w Pszczynie i w Piasku i 1 małego placu zabaw (250m2) przy Szkole Podstawowej w Studzienicach w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA w roku 2013 w oparciu o załączony projekt budowlano - wykonawczy z dochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego; normami PN w zakresie wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 1176:2009.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- dokumentacja projektowa, na którą składają się:

3.2.1. Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego przy ul. Księżycowej 25 w Pszczynie (500m2 - duży plac zabaw),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót,

3.2.2. Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul.

Szkolna 4 w Piasku (500m2 - duży plac zabaw),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót,

3.2.3. Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul.

Szewczyka 74 w Studzienicach (250m2 - mały plac zabaw), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót,

zwane w SIWZ projektem (Załącznik Nr 1) i jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.bip.pszczyna.pl.

3.2.4. W zakresie pkt. 3.2.4. Zieleń w dokumentacji projektowej ma zastosowanie niniejszy zapis:

Przewiduje się wykonanie obszaru zielonego - nasadzenie żywopłotu z krzewu Pięciornika lub Tawua Japońska. Należy wykorzystać sadzonki kontenerowe (nie z nagim korzeniem), co najmniej 2-letnie o wysokości do 120 cm w chwili sadzenia. Sadzonki należy sadzić, co 40 cm. Planowany żywopłot ma być zwarty i w ciągu 2 lat osiągnąć wymaganą wysokość min. 120cm. Krzewy po posadzeniu mają być wyściółkować korą o grubości min. 5cm. Teren wokół placu zabaw należy tak ukształtować, aby góra obrzeża była zlicowana z płaszczyzną nawierzchni placu. Teren zielony poza placem może być ukształtowany poniżej obrzeża nie więcej niż 2 cm.

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie kart charakterystyki technicznej, certyfikatów, katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. Do tego ma obowiązek dołączyć po wykonaniu przedmiotu umowy dla każdego placu zabaw 2x projekt architektoniczno - budowlany z częścią budowlano - wykonawczą sporządzony przez uprawnionego projektanta i oparty na aktualnych podkładach geodezyjnych do celów projektowych oraz karty instrukcji obsługi oraz konserwacji wyposażenia placu zabaw w języku polskim.

3.3.1. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych winien dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) koncepcję zagospodarowania placu zabaw równoważnymi urządzeniami rekreacyjnymi, z

(4)

zaznaczeniem wielkości stref bezpieczeństwa na aktualnym podkładzie geodezyjnym (aktualne wypisy z rejestru gruntów, zaktualizowane mapy geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 i orientacyjnych w skali 1:10000) sporządzone przez uprawnionego projektanta i sprawdzone przez osobę uprawnioną prawem budowlanym,

b) karty techniczne z danymi katalogowymi proponowanych urządzeń rekreacyjnych wraz ze sposobem ich fundamentowania oraz rodzajem materiału,

c) kartę techniczna z danymi katalogowymi nawierzchni sztucznej potwierdzającą parametry nawierzchni,

d) Atest Państwowego Zakładu Higieny dla nawierzchni wraz z załącznikami, e) atesty, certyfikaty dla urządzeń rekreacyjnych,

f) atest, certyfikat dla nawierzchni,

3.3.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o odwrotne przekazanie wyżej wymienionych dokumentów. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych winny zawierać następujące dane katalogowe:

a) przestrzeń minimalną,

b) wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni),

c) całkowite wymiary największej(-ych) części, d) masę najcięższej części/sekcji w kg,

e) wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia,

f) czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru, g) dostępność części zapasowych,

h) certyfikat, świadectwo zgodności z Normą PN-EN 1176:2009.

3.3.3. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące nawierzchni sztucznej winny zawierać następujące informacje:

a) spełnienie warunku, aby: nawierzchnia była wodoprzepuszczalna, składała się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, była pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM, łączenie elementów nawierzchni (płyty) następuje dzięki wykorzystaniu kołków montażowych, lub na zakład, wpust;

b) spełnienia wymaganych parametrów nawierzchni: zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 60 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN brutto słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

(5)

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczyna.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

2013-07-24 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pszczynie ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna

Biuro Obsługi Klienta pok. nr 4

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga: Warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego – w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia

………/100). będzie ceną stałą przez okres min. 6 miesięcy od daty podpisania umowy. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z realizacja niniejszej umowy wraz z

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (zamienników). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać zgodnie z art. 4

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazad, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania

5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy wypracowanie produktów określonych przez zamawiającego poprzez świadczenie usług animacyjnych dla środowisk lokalnych,