• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

wie, które regiony i miejscowości Polski są atrakcyjne turystycznie;

wie, z których krajów przyjeżdża do Polski najwięcej turystów.

2) Umiejętności Uczeń:

potrafi wskazać, na wybranym przykładzie z Polski, zarówno korzyści jakie przynosi turystyka, jak i straty;

potrafi wykazać za pomocą analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce;

potrafi wskazać działania, które należy podjąć, aby zwiększyć zarówno liczbę przyjazdów turystycznych do Polski jak i wpływy z turystyki.

II. Metoda pracy

Wykład, dyskusja, praca z rocznikiem statystycznym lub tablicami geograficznymi, praca w grupach, prezentacja.

III. Środki dydaktyczne

Duże kartki papieru, mazaki, atlasy, mapa ścienna Polski, roczniki statystyczne lub tablice geograficzne.

IV. Przebieg lekcji 1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

sprawdzenie obecności;

rozdanie roczników statystycznych lub tablic geograficznych;

podział klasy na 4 grupy.

b) Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji:

co to jest turystyka;

cele turystyki;

podział na rodzaje turystyki według różnych kryteriów;

czynniki warunkujące atrakcyjność turystyczną (walory turystyczne);

przyczyny rozwoju turystyki trwającego od drugiej połowy XX w.

c) Określenie celu i formy pracy na lekcji.

d) Podanie i zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel przedstawia kolejne regiony i miejscowości atrakcyjne turystycznie w Polsce prosząc uczniów o wskazanie w nich głównych atrakcji turystycznych, określenie

dominujących celów turystyki jakimi kierują się turyści tam przyjeżdżający, oraz dominujących rodzajów turystyki.

b) Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

c) Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.

d) Uczniowie wykonują notatkę w zeszycie.

(2)

e) Nauczyciel poleca uczniom określić na podstawie danych w rocznikach statystycznych lub tablicach geograficznych, obywatele z jakich krajów przyjeżdżają głównie do Polski w celach turystycznych.

f) Uczniowie odszukują odpowiednie dane i podają odpowiedź. Nauczyciel pomaga w znalezieniu odpowiednich danych a następnie koryguje ewentualne błędy.

g) Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie korzyści jakie i straty przynosi turystyka np. w Tatrach?

h) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel w razie potrzeby pomaga w znalezieniu poprawnej odpowiedzi i koryguje ewentualne błędy.

i) Uczniowie wykonują notatkę w zeszycie.

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.

Informuje uczniów, że słabe i mocne strony odnoszą się do tego co już jest, natomiast szanse i zagrożenia do tego co może się dopiero zdarzyć.

k) Uczniowie opracowują zagadnienia wypisując je mazakami na dużych kartkach.

3) Faza podsumowująca

a) Wybrani przedstawiciele grup, rozpoczynając od słabych i mocnych stron, prezentują rozwiązanie na forum.

b) Nauczyciel przedstawia pracę domową.

V. Bibliografia

1) T. Michalski, E. Sołohubiak-Borchert, „Geografia 1”, Nowa Era, Warszawa 2002.

2) J. Mordawski, W. Wiecki, „Geografia 3. Geografia Polski”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2005.

3) F. Plit, W. Osuch, M. Sielatycki, J. Wrona, „Geografia. Część 2. Człowiek i jego działalność”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.

4) D. Makowska (red.), „Geografia”, WSiP, Warszawa 2002.

5) W. W. Gaworecki, „Turystyka”, PWE, Warszawa 1998.

6) A. Kowalczyk, „Geografia turyzmu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

7) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa.

8) W. Mizerski, J. Żukowski (red.), „Tablice geograficzne”, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004.

9) „Atlas geograficzny dla szkół średnich”, PPWK, Warszawa 2000.

10) „Atlas geograficzny. Liceum. Świat – Polska”, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2003.

VI. Załączniki Zadanie domowe

Wskaż działania, które należy podjąć aby zwiększyć zarówno liczbę przyjazdów turystycznych do Polski jak i wpływy z turystyki.

VII. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, że nie wystarczy obliczyć kwoty obniżki, ale należy ją odjąć od ceny początkowej... W sklepie AD trwa wielka wyprzedaż wiosenna.

Cięciwa przechodząca przez środek okręgu to średnica. Średnica okręgu jest dwa razy dłuższa niż jego promień.. d) Rozwiązywanie