• Nie Znaleziono Wyników

PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PAST PERFECT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PAST PERFECT"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

CZASY PRZESZŁE:

PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PAST PERFECT

CZAS PAST SIMPLE Czas Past Simple stosujemy, gdy:

 mówimy o czynnościach dokonanych, sytuacjach, które wydarzyły się w określonym czasie w przeszłości.

Np. I met Kate in the cinema two days ago.

 mówimy o czynnościach, stanach, które powtarzały się w przeszłości.

Np. He played the piano every day, when he was in primary school.

 gdy opowiadamy o czynnościach, zdarzeniach w przeszłości, które następowały szybko po sobie.

Np. I closed the window, locked the door and went out for a meeting.

ZASADY BUDOWANIA ZDAŃ W CZASIE PAST SIMPLE Zdanie twierdzące: Podmiot zdania + II forma czasownika

Np. We visited our friends in Australia last summer.

Zdanie przeczące: Podmiot zdania + did not (didn’t) + czasownik w formie bezokolicznika

Np. We didn’t visit our friends in Australia last summer.

Pytanie: Did + Podmiot zdania + czasownik w formie bezokolicznika?

Did we visit our friends in Australia last summer?

CZAS PAST CONTINUOUS CZAS PAST CONTINUOUS STOSUJEMY, GDY:

 mówimy o niedokonanych czynnościach przeszłych.

She was reading a novel written by Conrad when she was on holiday in Spain.

 chcemy zwrócić uwagę na to, jak długo czynność trwała.

Yesterday, I was talking on the phone for an hour.

W przypadku czasownika be – II forma to were lub was (tylko w 1 i 3 os. lp. – I; he, she, it).

Pytanie zadajemy przez inwersję – ma ono wtedy budowę: Was/were + podmiot zdania...?

a przeczenie przez dodanie not do was/were (wasn’t/weren’t) np. She was late because of the traffic jam.

Was she late because of the traffic jam?

She wasn’t late because of the traffic jam.

(2)

 mówimy o czynności, sytuacji, która trwała, gdy zdarzyła się inna sytuacja, wykonano inną czynność.

My mum was doing a crossword, when Mrs. Johnson arrived.

 chcemy opisać tło wydarzeń.

It was the best day of my life, despite the awful weather. It was raining and becoming colder and colder. No bird was singing, the sun wasn’t shining.

ZASADY BUDOWANIA ZDAŃ W CZASIE PAST CONTINUOUS Zdanie twierdzące: Podmiot zdania + was/were + Present participle (czasownik z -ing)

Np. We were watering flowers in the garden for two hours yesterday.

Zdanie przeczące: Podmiot zdania + was/were + not + Present participle (czasownik z -ing)

Np. We weren’t watering flowers in the garden for two hours yesterday.

Pytanie: Was/Were + podmiot zdania + Present participle (czasownik z -ing)?

Np. Were we watering flowers in the garden for two hours yesterday?

CZAS PAST PERFECT SIMPLE I CONTINUOUS CZAS PAST PERFECT STOSUJEMY GDY:

mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które miały miejsce przed innymi czynnościami, sytuacjami w przeszłości.

Past Perfect Simple stosujemy w przypadku zakończonej, dokonanej czynność wcześniejszej.

Np. I had sold my flat before I bought a big house with a garden.

Past Perfect Continuous stosujemy, gdy czynność wcześniejsza trwała przez jakiś czas lub była niezakończona.

Np. We had been discussing for a long time but we didn’t find a good solution to the problem.

ZASADY BUDOWANIA ZDAŃ Past Perfect Simple

Zdanie twierdzące: Podmiot zdania + had + Past Participle (III forma czasownika) Np. He had passed FCE exam before he finished secondary school.

Zdanie przeczace: Podmiot zdania + had + not + Past Participle

Formą przeszłą czasownika be dla 1 i 3 os. lp. (I; he, she, it) jest was; dla pozostałych osób – were.

Formy skrócone: was not = wasn’t; were not = weren’t.

(3)

Np. He hadn’t passed FCE exam before he finished secondary school.

Pytanie: Had + podmiot zdania + Past Participle?

Np. Had he passed FCE exam before he finished secondary school?

Past Perfect Continuous

Zdanie twierdzące: Podmiot zdania + had + been + Present Participle (-ing) Np. They had been cleaning the house, before the guests arrived.

Zdanie przeczace: Podmiot zdania + had + not + been + Present Participle Np. They hadn’t been cleaning the house, before the guests arrived.

Pytanie: Had + podmiot zdania + been + Present Participle?

Np. Had they been cleaning the house, before the guests arrived?

CZASY PRZESZŁE – ĆWICZENIA Zadanie 1

Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach. Wykonanie zadania wymaga zastosowania czasów:

Past Simple, Past Continuous; Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous, dlatego niektóre luki trzeba uzupełnić więcej niż jednym słowem.

1. Before I (1) ... (start) working, I (2) ... (study) for five years.

2. We (3) ……… (play chess), when Kate (4)…….. (phone) us.

3. They (5) ………. (wait) for John so long, that they finally (6) ……… (decide) to come back home.

4. She (7) ……… (live) in Warsaw until she (8) ……… (move) to a beautiful village near Zakopane.

5. You (9) ………… (finish) your language course and then, for five months you (10) ……. (prepare) for the exam.

Zadanie 2

Połącz połówki zdań tak, aby tworzyły sensowną i poprawną gramatycznie całość.

Wpisz w kółeczka odpowiednie literki.

1. I was watching TV

2. He had moved to Germany 3. They ate breakfast,

4. She had been preparing a meal 5. You were swimming in the sea 6. Paul had changed his mind, 7. I opened this strange box

8. Kate had forgotten about her sister’s birthday

9. We had been discussing about the subject for a long time, 10. I wanted to go to the cinema

a) as I had never seen any French movie before.

Had to forma, której używamy we wszystkich osobach l.p. i l.m.

d d d d

(4)

b) and after few years he spoke German fluently.

c) so she was very disappointed.

d) when I received an important message from my boss.

e) but we didn’t agree in the end.

f) phoned to their friend and started to prepare themselves for a journey.

g) and I found a letter, that I had hidden there a long time ago.

h) but she couldn’t finished it, because she needed a very important ingredient, that she didn’t have.

i) when suddenly it started to rain heavily.

j) as a result I had to visit our aunt on my one.

Zadanie 3

Utwórz pytania i przeczenia do podanych zdań twierdzących.

I) We were studying maths for three hours last Saturday.

………

………

II) I saw a beautiful, rare flower on the last mountain trip.

………

………

III) She had solved a problem, before she told me about it.

………

………

IV) They had been planning a trip carefully before they left.

………

………

ODPOWIEDZI Zadanie 1

1 – started – czynność przeszła, dokonana – Past Simple

2 – had studied – czynność wcześniejsza, dokonana – Past Perfect Simple

3 – were playing – czynność przeszła, trwająca w momencie, gdy zdarzyła się inna sytuacja – Past Perfect Continuous

4 – phoned – czynność przeszła, dokonana – Past Simple

5 – had been waiting – czynność wcześniejsza, niedokonana, chcemy podkreślić czas trwania – Past Perfect Continuous

6 – decided – czynność przeszła, dokonana – Past Simple

7 – had been living – czynność wcześniejsza, trwająca przez dłuższy czas – Past Perfect Continuous

8 – moved – czynność przeszła dokonana – Past Simple

9 – had finished – czyność wcześniejsza, dokonana – Past Perfect Simple

10 – were preparing – czynność przeszła, niedokonana – Past Perfect Continuous Zadanie 2

1 – d 3 – f 5 – i 7 – g 9 – e

2 – b 4 – h 6 – j 8 – c 10 – a

Zadanie 3

I) Were we studying maths for three hours last Saturday?

We weren’t studying maths for three hours last Saturday.

(5)

II) Did I see a beautiful, rare flower on the last mountain trip?

I didn’t see a beautiful, rare flower on the last mountain trip.

III) Had she solved a problem before she told me about it?

She hadn’t solved a problem before she told me about it.

IV) Have hey been preparing the trip carefully before they left?

They hadn’t been preparing the trip carefully before they left.

Cytaty

Powiązane dokumenty

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Perfect Simple Podmiot

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie należy poćwiczyć poznane na lekcji zagadnienia gramatyczne.. Dzisiaj nie wysyłamy

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczące w czasie past simple.. [Wykonując zadania można samodzielnie się sprawdzić i służą

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.. www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and

Fill in the blanks with present simple and past