UCHWAŁA NR XXXIX/384/2014 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXXIX/384/2014 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.

poz. 594 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 310 837,79 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 162 056,79 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 308 891,35 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 162 056,79 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 946,44 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 488 074,79 zł i zmniejsza się o kwotę 339 293,79 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 285 837,79 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 162 056,79 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 202 237,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 177 237,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku, określonych załącznikiem nr 10 do Uchwały nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zestawienu dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani, określonych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2014 rok Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w 2014 roku, określonych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2014 rok Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet gminy na 2014 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi :

1. Dochody budżetu wynoszą 80 163 822,48 zł w tym:

(2)

1) dochody bieżące 75 041 405,17 zł, 2) dochody majątkowe 5 122 417,31 zł.

2. Wydatki budżetu wynoszą 88 122 714,97 zł w tym : 1) wydatki bieżące 68 902 207,71 zł,

2) wydatki majątkowe 19 220 507,26 zł.

3. Deficyt wynosi 7 958 892,49 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 7 958 892,49 zł.

§ 7.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 października 2014 r.

Dochody budżetu gminy Grybów na 2014 rok.

Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 6 7

700 0,00 2,72

0,00 0,00

0,00 2,72

0,00 0,00

0,00 2,72

750 0,00 36 669,12

0,00 0,00

0,00 36 669,12

0,00 0,00

0,00 36 669,12

756 0,00 164 262,53

0,00 0,00

0,00 164 262,53

0,00 0,00

0,00 335,82

0,00 57 429,17

0,00 42 551,95

0,00 8 880,81

0,00 54 541,24

0,00 289,54

0,00 234,00

801 0,00 3 500,00

0,00 0,00

0,00 3 500,00

0,00 0,00

0,00 3 500,00

853 -162 056,79 0,00

-162 056,79 0,00

§ Nazwa Plan przed zmianą

bieżące

Gospodarka mieszkaniowa 197 818,92 197 821,64

Plan po zmianach (5+6+7)

3 4 5 8

197 818,92 197 821,64

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 665,51 668,23

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

24 999,00 24 999,00

Administracja publiczna 195 233,24 231 902,36

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

24 999,00 24 999,00

195 233,24 231 902,36

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 125 176,67 11 289 439,20

0920 Pozostałe odsetki 62 223,17 98 892,29

11 125 176,67 11 289 439,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 65 459,65 65 795,47

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

0340 Podatek od środków transportowych 259 000,00 301 551,95

0310 Podatek od nieruchomości 2 884 359,00 2 941 788,17

111 247,00 111 481,00

0690 Wpływy z różnych opłat

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 258 880,81

Oświata i wychowanie 2 092 657,04 2 096 157,04

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 215 000,00 269 541,24

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 092 657,04 2 096 157,04

4 014,46 4 304,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300,00 300,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

66 122,50 69 622,50

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300,00 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

293 199,12 131 142,33

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 941 903,35 779 846,56

(4)

-162 056,79 0,00

-162 056,79 0,00

-159 264,97 0,00

-2 791,82 0,00

900 0,00 104 456,98

0,00 0,00

0,00 104 456,98

0,00 0,00

0,00 104 456,98

razem: -162 056,79 308 891,35

-162 056,79 0,00

700 0,00 1 946,44

0,00 0,00

0,00 1 946,44

0,00 0,00

0,00 1 946,44

razem: 0,00 1 946,44

0,00 0,00

-162 056,79 310 837,79

-162 056,79 0,00

Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

293 199,12 131 142,33

941 903,35 779 846,56

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 861,22 3 069,40

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

286 947,17 127 682,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 825 849,75 1 930 306,73

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

1 825 849,75 1 930 306,73

318 498,12 156 441,33

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 000,00 1 204 456,98

414 254,00 416 200,44

bieżące 74 894 570,61 75 041 405,17

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 41 946,44

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

Gospodarka mieszkaniowa 414 254,00 416 200,44

majątkowe 5 120 470,87 5 122 417,31

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

374 254,00 374 254,00

4 393 761,00 0770

4 393 761,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 712 259,12 4 550 202,33

374 254,00 374 254,00

Ogółem: 80 015 041,48 80 163 822,48

(5)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 października 2014 r.

Wydatki budżetu gminy Grybów na 2014 rok.

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

przed zmianą 572066 570246 223870 346376 0 1820 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 578066 576246 223870 352376 0 1820 0 0 0 0 0

przed zmianą 572066 570246 223870 346376 0 1820 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 578066 576246 223870 352376 0 1820 0 0 0 0 0

przed zmianą 1191497,48 1191497,48 7816 1183681,48 0 0 0 0 0 1020493,48 1020493,48

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1241497,48 1241497,48 7816 1233681,48 0 0 0 0 0 1020493,48 1020493,48

przed zmianą 1161752,02 1161752,02 7816 1153936,02 0 0 0 0 0 171611 171611

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1211752,02 1211752,02 7816 1203936,02 0 0 0 0 0 171611 171611

przed zmianą 728001,94 635266 84737 550529 77235,94 15500 0 0 0 274011 274011

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000

po zmianach 728001,94 635266 84737 550529 77235,94 15500 0 0 0 299011 299011

przed zmianą 587001,94 494266 84737 409529 77235,94 15500 0 0 0 274011 274011

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000

po zmianach 587001,94 494266 84737 409529 77235,94 15500 0 0 0 299011 299011

przed zmianą 33065282,61 30155388,48 25141513,73 5013874,75 1486000 1311149 112745,13 0 0 584652 584652

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 93500 33500 0 33500 60000 0 0 0 0 0 0

po zmianach 33158782,61 30188888,48 25141513,73 5047374,75 1546000 1311149 112745,13 0 0 584652 584652

przed zmianą 18331762,62 17436252,49 14605712,21 2830540,28 0 782765 112745,13 0 0 584652 584652

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 33500 33500 0 33500 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 18365262,62 17469752,49 14605712,21 2864040,28 0 782765 112745,13 0 0 584652 584652

przed zmianą 3354002,2 2091399,2 1818190,43 273208,77 1166000 96603 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 60000 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0

po zmianach 3414002,2 2091399,2 1818190,43 273208,77 1226000 96603 0 0 0 0 0

przed zmianą 253280,11 210280,11 44159 166121,11 43000 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 8880,81 8880,81 0 8880,81 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 262160,92 219160,92 44159 175001,92 43000 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 249395,11 206395,11 43928 162467,11 43000 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 8880,81 8880,81 0 8880,81 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 258275,92 215275,92 43928 171347,92 43000 0 0 0 0 0 0

0 0

258275,92 0 0

0 0

0 0 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

249395,11

8880,81

0 0

262160,92 0 0

0 0

0 0 0

851 Ochrona zdrowia

253280,11

8880,81 80104 Przedszkola 0

60000 0

3414002,2 0 0

0 0

0 0 0

3354002,2

0 0

18949914,62 0 0

0 0

0 0 0

80101 Szkoły podstawowe

18916414,62

33500 801 Oświata i wychowanie 0

93500 0

33743434,61 0 0

0 0

0 0 0

33649934,61

0 0

886012,94 0 0

0 0

0 0 0

75412 Ochotnicze straże pożarne

861012,94

25000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0

przeciwpożarowa 25000 0

1027012,94 0 0

0 0

0 0 0

1002012,94

0 0

1383363,02 0 0

0 0

0 0 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1333363,02

50000

0 700 Gospodarka mieszkaniowa

50000 0

2261990,96 804882,48 0

804882,48 0

0 0 0

2211990,96

0 0

578066 0 0

0 0

0 0 0

40002 Dostarczanie wody

572066

6000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 6000

elektryczną, gaz i wodę 0 0

578066 0 0

18

572066 0 0

0 0 0

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3,

1 4 5 17

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

Dział Rozdział Nazwa Plan

(6)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

przed zmianą 1034537,37 603804,23 478104 125700,23 0 44900 385833,14 0 0 259642 259642

zmniejszenie -162056,79 0 0 0 0 0 -162056,79 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 872480,58 603804,23 478104 125700,23 0 44900 223776,35 0 0 259642 259642

przed zmianą 385833,14 0 0 0 0 0 385833,14 0 0 0 0

zmniejszenie -162056,79 0 0 0 0 0 -162056,79 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 223776,35 0 0 0 0 0 223776,35 0 0 0 0

przed zmianą 3085625,51 2831125,51 362414 2468711,51 250000 4500 0 0 0 6391740,24 6391740,24

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177237 -177237

zwiększenie 104456,98 104456,98 0 104456,98 0 0 0 0 0 177237 177237

po zmianach 3190082,49 2935582,49 362414 2573168,49 250000 4500 0 0 0 6391740,24 6391740,24

przed zmianą 892070,65 889570,65 254869 634701,65 0 2500 0 0 0 6359760,24 6359760,24

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177237 -177237

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177237 177237

po zmianach 892070,65 889570,65 254869 634701,65 0 2500 0 0 0 6359760,24 6359760,24

przed zmianą 1454554,86 1452554,86 107545 1345009,86 0 2000 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 104456,98 104456,98 0 104456,98 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1559011,84 1557011,84 107545 1449466,84 0 2000 0 0 0 0 0

przed zmianą 1138800 0 0 0 1138800 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 23000 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1161800 0 0 0 1161800 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 658800 0 0 0 658800 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 23000 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0

po zmianach 681800 0 0 0 681800 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 68778426,71 49629529,12 32453716 17175813,12 3170035,94 15480283,38 498578,27 0 0 19195507,26 19195507,26

zmniejszenie -162056,79 0 0 0 0 0 -162056,79 0 0 -177237 -177237

zwiększenie 285837,79 202837,79 0 202837,79 83000 0 0 0 0 202237 202237

po zmianach 68902207,71 49832366,91 32453716 17378650,91 3253035,94 15480283,38 336521,48 0 0 19220507,26 19220507,26

Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik

88122714,97 9193268,24 0

Wydatki razem:

87973933,97 9193268,24 0

-339293,79 -177237 0

488074,79 177237 0

0 0

681800 0 0

0 0

0 0 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

658800

23000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

23000 0

1161800 0 0

0 0

0 0 0

1138800

0 0

1559011,84 0 0

0 0

0 0 0

90002 Gospodarka odpadami

1454554,86

104456,98

177237 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

177237 0

7251830,89 5948124,24 0

5948124,24 0

-177237 -177237 0

7251830,89

177237 0

9581822,73 5948124,24 0

5948124,24 0

-177237 -177237 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9477365,75

281693,98 85395 Pozostała działalność 0

0 0

223776,35 0 0

0 0

-162056,79 0 0

385833,14

0 0 0

1132122,58 0 0

18

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1294179,37 0 0

-162056,79 0 0

1 4 5 17

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3,

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

(7)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 października 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu na 2014 rok.

Inwestycje

Dział Rozdział Nazwa zadania Zmniejszenia

( - ) Zwiększenia ( + )

1 2 3 4 5

754 75412 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP

Cieniawa - udzielenie dotacji 0,00 25 000,00

900 90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej

w miejscowości Biała Niżna, Stróże 177 237,00 177 237,00

Ogółem: 177 237,00 202 237,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik

(8)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w zestawieniu planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grybów w 2014 rok

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów

publicznych zwiększenia (+)

Dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00 25 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 25 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów bulicznych - zakup

smochodu pożarniczego dla OSP Cieniawa

0,00 25 000,00

801 Oświata i wychowanie 60 000,00 0,00

80104 Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 000,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

23 000,00 0,00

Ogółem: 83 000,00 25 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik

(9)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków nimi finansowanych, objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Nazwa zadania Kwota zł Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Po zmianach I. Dochody - ogółem (dział

756 rozdział 75618 § 0480) 250 000,00 8 880,81 0,00 258 880,81 w tym: a) z opłat od zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych

w punktach sprzedaży, 250 000,00 8 880,81 0,00 258 880,81

Razem dochody: 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

II Wydatki - ogółem ( dział 851) 252 895,11 8 880,81 0,00 261 775,92 1. Zwalczanie narkomanii - razem (

rozdział 85153) 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

1.1. Zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Grybów

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

1.2. Wsparcie powszechnych akcji

informacyjnych o skutkach narkomanii 500 0,00 0,00 500

1.3. Organizacja szkoleń dla

nauczycieli, pedagogów szkolnych,

pracowników pomocy społecznej 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

razem ( rozdział 85154) 249 395,11 0,00 0,00 258 275,92

2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób

uzależnionych od alkoholu 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

91 500,00 0,00 0,00 98 500,00

2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz modernizacja boisk sportowych

78 895,11 8 880,81 0,00 87 775,92

(10)

2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

18 000,00 0,00 0,00 18 000,00

2.5. Zakup paczek mikołajkowych dla

dzieci z rodzin patologicznych 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

2.6.Tworzenie alternatywnych miejsc

wypoczynku dla dzieci i młodzieży 11 000,00 0,00 0,00 4 000,00

Razem wydatki 252 895,11 8 880,81 0,00 261 775,92

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik

(11)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 października 2014 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w 2014 roku.

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Po zmianach

I. Dochody 1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

1 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 900 1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

1.1 Gospodarka odpadami 90002 1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

II. Wydatki 1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

2 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 900 1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

2.1 Gospodarka odpadami 90002 1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

2.1.1

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów – 2014 rok

1 100 000,00 0,00 104 456,98 1 204 456,98

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :