INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I PRZEM YSŁOW EJ. 1. Rys historyczny

45  Download (0)

Full text

(1)

IN STY TU T E L EK T R O TEC H N IK I TEO R E TY C ZN EJ I PR Z E M Y SŁ O W E J

1. Rys historyczny

Instytut został utworzony 15.09.1971 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa, i nosił w ów czas nazwę Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki. Dyrektorem zostaje prof. Zygmunt N owom iejski. W skład Instytutu w eszła Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej oraz zespół Napędu Elektrycznego ówczesnej Katedry Elektrotechniki Przem ysłowej. W ramach Instytutu wyodrębniono dwie jednostki:

- Zakład Teorii Elektrotechniki kierowany przez prof. Zygmunta Nowomiejskiego, - Zakład W ykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej pod kierownictwem p rof

Zygmunta K uczewskiego.

Zakład W ykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej w 1973 roku dzieli się na Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki oraz Zakład Elektrycznych Układów Trakcyjnych. Zakład Elektrycznych Układów Trakcyjnych w 1975 roku zmienia nazw ę na Zakład Trakcji Elektrycznej, kierownictwo obejmuje dr inż. Eugeniusz Kałuża, a opiekę nad działalnością naukową i dydaktyczną doc. W iesław Gabryś. Od roku 1977, po śmierci doc.

W iesława Gabrysia, funkcję kierownika Zakładu powierzono doc. Stanisławowi Szpilce.

W roku 1985 uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej powołany został Zakład Trakcji Elektrycznej jako sam odzielna jednostka W ydziału Elektrycznego. Kierownikiem Zakładu zostaje doc. Stanisław Szpilka. Do składu kadry naukowo-dydaktycznej dołącza się doc.

Tadeusz Glinka i doc. kontr. J ózef Furman na 1/2 etatu.

W 1985 roku umiera prof. Zygmunt N ow om iejski. Dyrektorem Instytutu zostaje prof.

Zygmunt Kuczewski.

W roku 1988 Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki zm ienia nazw ę na Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej.

W roku 1988 doc. Stanisław Szpilka odchodzi z Politechniki Śląskiej, a w roku 1989 Zakład Trakcji Elektrycznej ponownie wchodzi do struktury organizacyjnej Instytutu Elektro­

techniki Teoretycznej i Przemysłowej. Kierownikiem Zakładu zostaje prof. Tadeusz Glinka.

W 1993 roku przechodzi na emeryturę prof. Zygmunt Kuczewski. Funkcję dyrektora Instytutu obejmuje prof. Tadeusz Glinka i pełni j ą do chwili obecnej. Kierowanie Zakładem Trakcji Elektrycznej przejmuje po nim p rof Eugeniusz Kałuża. W 1997 roku Zakład zm ienia nazw ę na Zakład Inżynierii Elektrycznej w Transporcie i pod tą nazwą oraz pod kierownictwem prof. Eugeniusza Kałuży funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W roku 1997 z inicjatywy prof. Krzysztofa K luszczyńskiego w Instytucie M aszyn i Urządzeń Elektrycznych wyodrębniła się grupa pracowników naukowo-dydaktycznych, która po przeniesieniu do Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej podejmuje działal­

ność w zakresie mechatroniki. Formalne powołanie Zakładu Mechatroniki następuje w 1999 r.

W 2003 roku Zakład Teorii Elektrotechniki zmienia nazwę na Zakład Elektrotechniki i Informatyki. Po tej zm ianie ukształtowała się aktualna struktura Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przem ysłowej. W jego skład w chodzą cztery zakłady:

Zakład Elektrotechniki i Informatyki,

Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki,

(2)

Zakład Inżynierii Elektrycznej w Transporcie,

Zakład Mechatroniki.

Historia Zakładu Elektrotechniki i Informatyki oraz Zakładu Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki sięga początku powstania Politechniki Śląskiej.

G łów n ą dom eną naukowej i dydaktycznej działalności Zakładu Elektrotechniki i Informa­

tyki jest elektrotechnika teoretyczna, której prekursorem na W ydziale Elektrycznym b ył prof.

Stanisław Fryzę. W 1946 roku prof. S. Fryzę zorganizował Katedrę Podstaw Elektrotechniki, którą kieruje do czasu przejścia na emeryturę w 1960 roku. Od 1961 roku obowiązki kie­

rownika Katedry pełni prof. Zygmunt N ow om iejski. W roku 1968 do Katedry w łączone zostają zesp oły pracowników, którzy prowadzili dotychczas zajęcia z elektrotechniki na wydziałach nieelektrycznych. Zm ienia się też nazwa Katedry, która od tego momentu nazyw a się Katedrą Elektrotechniki Teoretycznej. I ta nazw a ulega zm ianie w 1969 roku, podczas pierwszego eta­

pu reorganizacji W ydziału Elektrycznego, na Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej.

W 1971 roku Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej w chodzi w skład Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki i przyjmuje nazwę Zakładu Teorii Elektrotechniki. Kierownikiem Zakładu zostaje prof. Zygmunt N ow om iejski. Z Jego inicjatywy zorganizowane zostaje w 1977 roku pierwsze Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bwodów SPETO. Przez pierwsze trzy lata Seminarium organizowane było wspólnie z V SSE Pilzno, a następnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso­

wanej. W 1985 SPETO uzyskuje patronat Polskiej Akademii Nauk, a obecnie również patronat IEEE. Materiały konferencji IC-SPETO regularnie odnotowyw ane są w międzynarodowej bazie danych INSPEC. Organizatorzy IC-SPETO dokładają starań o utrzymanie w ysokiego m erytorycznego i organizacyjnego poziom u Konferencji. IC-SPETO cieszy się coraz w iększą popularnością wśród w szystkich środowisk elektrotechnicznych tak w kraju, jak i za granicą.

W 1985 roku, po śmierci prof. Zygmunta N ow om iejskiego, kierownictw o Zakładu Teorii Elektrotechniki przejmuje na trzy lata prof. Marek Brodzki. Po nim, w roku 1988, kierownictwo obejmuje prof. Bernard Baron, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

W m iędzyczasie, w 2003 roku, Zakład Teorii Elektrotechniki zm ienia nazwę na Zakład Elektrotechniki i Informatyki. N ow a nazwa odzw ierciedla ew olucję działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej prowadzonej aktualnie w tym Zakładzie.

D ziałalność dydaktyczna i naukowa w zakresie napędów elektrycznych i trakcji elektrycznej bierze swój początek w pracach prof. dr. inż. Jana Obrąpalskiego i prof. mgr. inż.

Zygmunta G ogolew skiego. Trzeba jednak w spom nieć, że w latach 1945 - 1949 istniała na W ydziale Elektrycznym Katedra Kolei Elektrycznych pod kierunkiem prof. kontraktowego mgr. inż. Mariana Porębskiego, prowadząca wykłady z prostowników i kolei elektrycznych.

Prof. Jan Obrąpalski, autor kilku podręczników z dziedziny napędów elektrycznych, rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej w 1946 roku jako kierownik Katedry Energetyki. Natomiast prof. Zygmunt G ogolew ski, organizator przemysłu maszyn elektrycznych w okresie m iędzy­

wojennym i autor sześciu książek, w tym podręcznika

Napęd elektryczny,

zaczyna pracę nauczyciela akadem ickiego od pow ołania na stanowisko profesora i od 1946 kieruje Katedrą Urządzeń Elektrycznych, a od 1950 roku Katedrą Budowy M aszyn Elektrycznych. W 1956 r.

po połączeniu Katedry Budow y M aszyn Elektrycznych i Katedry Energetyki zostaje utworzona Katedra Elektryfikacji Zakładów Przem ysłowych z trzema Zakładami: Napędu Elektrycznego, Automatyzacji Napędu Elektrycznego i Gospodarki Elektroenergetycznej. Kierownictwo tej Katedry obejmuje prof. Jan Obrąpalski, a po jeg o śmierci w grudniu 1958 roku kierownikiem zostaje dr inż. W ładysław Sztwiertnia. W 1961 r. Katedra Elektryfikacji Zakładów Przem ysłow ych zostaje podzielona na Katedrę Napędu Elektrycznego i Katedrę

(3)

109

Elektroenergetyki. Opiekunem Katedry Napędu Elektrycznego został prof. Z. Gogolewski pełniący jednocześnie funkcję kierownika Katedry Maszyn Elektrycznych. Od roku 1963 Katedrą kieruje prof. Zygmunt Kuczewski. Gdy w 1969 roku w ramach reorganizacji na W ydziale Elektrycznym utworzono Katedrę Elektrotechniki Przem ysłowej, w jej skład w całości w eszła Katedra Napędu Elektrycznego działająca od tego momentu jako Zakład Wykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej.

W 1964 roku w ramach Katedry powstał Zakład Trakcji Elektrycznej pod kierunkiem dr. inż. W iesław a Gabrysia. Zakład ten, wraz z Katedrą Napędu Elektrycznego, wchodzi w 1971 roku w skład Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki.

W 1973 roku z Zakładu W ykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej tego Instytutu wyodrębnia się Zakład Elektrycznych U kładów Trakcyjnych, który w 1975 roku zmienia nazwę na Zakład Trakcji Elektrycznej. D otychczasow y Zakład W ykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej przekształca się w Zakład Napędu Elektrycznego pod kierownictwem prof. Zygmunta K uczewskiego.

Od 1988 roku funkcję kierownika Zakładu Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki pełni doc. K rzysztof Krykowski, następnie w latach od 1994 do 1997 prof. Kazimierz Gierlotka, a od roku 1997 do chwili obecnej prof. Bogusław Grzesik.

2. Struktura i pracownicy Instytutu

W chw ili obecnej w Instytucie pracuje 80 osób, w tym 67 nauczycieli akademickich i uczestników studium doktoranckiego. Instytutem kieruje zespół w składzie:

dyrektor - prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA,_____________

zastępca dyrektora ds. nauki - prof. dr hab. inż. Tadeusz RODACKI zastępca dyrektora ds. dydaktyki — prof. zw. dr hab. inż. Marian PASKO.

W skład Instytutu w ch odzą cztery zakłady. Tworzą je następujące zespoły pracowników:

Z a k ła d E le k tro te c h n ik i i I n fo r m a ty k i N auczyciele akademiccy

prof. zw. dr hab. inż. Bernard BARO N - kierownik Zakładu prof. dr hab. inż. Marek BRODZKI

prof. zw. dr hab. inż. Marian PASKO prof. dr hab. inż. Janusz W ALCZAK dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Stefan PASZEK dr hab. inż. Dariusz SPAŁEK

dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr

nż. K rzysztof DĘBOWSKI nż. Zygmunt GARCZARCZYK nż. Dariusz GRABOW SKI nż. Marcin MACIĄŻEK nż. Artur PASIERBEK nż. Andrzej M ARCOL

nż. Sławomir PAWLIKOWSKI nż. Krystyna STEC

nż. Piotr ŚWISZCZ nż. Edward WILCZYŃSKI nż. Ewelina LITWINOWICZ mgr inż. Jerzy KUBIT

(4)

Doktoranci

mgr inż. Tom asz ADRIKOW SKI mgr inż. Tom asz KRASZEW SKI mgr inż. Michał LEW ANDOW SKI mgr inż. Łukasz MAJKA

mgr inż. K rzysztof SZTYM ELSKI Pracownicy administracyjno-techniczni

dr Renata FRĄCZEK inż. Janusz GARW OL Grażyna WEGIERA Andrzej WIERZBICKI

Z a k ła d N a p ę d u E le k try c z n e g o i E n e r g o e le k tro n ik i N auczyciele akademiccy

dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Bogusław G RZESIK - kierownik Zakładu prof. dr hab. inż. Tadeusz RODACK1

(5)

111

dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Kazimierz GIERLOTKA drhab. inż., prof. Pol. Śl. K rzysztof KRYKOWSKI dr inż. Tom asz BISKUP

dr inż. Aleksander BODORA dr inż. Marian HYLA dr inż. Jacek JUNAK

dr inż. Zbigniew KACZM ARCZYK dr inż. Andrzej K A N D Y B A

dr inż. Marcin KASPRZAK dr inż. Andrzej LATKO dr inż. Zbigniew M ANTORSKI dr inż. Piotr ZALEŚNY

mgr inż. Arkadiusz DOMORACKI mgr inż. Janusz HETM AŃCZYK mgr inż. Adam MAREK

mgr inż. Maciej SAJKOWSKI mgr inż. Tom asz STENZEL mgr inż. W ojciech WYLĘŻEK Doktoranci

mgr inż. M ichał JELEŃ mgr inż. Jarosław M ICHALAK mgr inż. Szym on PASKO mgr inż. Mariusz STĘPIEŃ mgr inż. Marcin ZYGM ANOW SKI Pracownicy administracyjno-techniczni

Joanna GŁAŻEW SKA Aniela W INIARSKA inż. Zygmunt KAW A Adam KŁOSIŃSKI

m

(6)

N auczyciele akademiccy

dr hab. inż., prof. Pol. SI. Eugeniusz KAŁUŻA - kierownik Zakładu prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA

dr inż. Romuald GRZEN1K dr inż. Piotr HOLAJN dr inż. Barbara KULESZ mgr inż. Andrzej SIKORA Doktoranci

mgr inż. Rafał SETLAK

Pracownicy administracyjno-techniczni mgr inż. Zygmunt M OŁON Krystyna POLESZAK

mgr Danuta SO BIESZCZAŃSK A

Z a k ł a d I n ż y n i e r i i E l e k t r y c z n e j w T r a n s p o r c i e

Z a k ła d M e c h a tro n ik i N auczyciele akademiccy

prof. dr hab. inż. K rzysztof KLUSZCZYŃSKI - kierownik Zakładu dr inż. W ojciech BURLIKOWSKI

dr inż. Andrzej CIOSKA dr inż. Janusz KSIĄŻEK dr inż. Zbigniew PILCH dr inż. Tom asz TRAW IŃSKI mgr inż. Grzegorz KŁAPYTA mgr inż. Damian KRAW CZYK Doktoranci

mgr inż. Paweł KOWOL mgr inż. Marcin SZCZYGIEŁ Pracownicy administracyjno-techniczni

Maja D U D A Jerzy W YCISK

(7)

113

3. Notki biograficzne

P ro f. zw . d r inż. Z y g m u n t K u cz ew sk i (1923 - 1 9 9 7 )

Prof. zw. dr inż. Zygmunt Kuczewski urodził się dnia 24 sierpnia 1923 roku w Brwinowie koło Warszawy. W 1940 roku został w yw ieziony na Syberię, a w 1941 roku zgłosił się do wojska polskiego pod dowództwem gen. W ładysława Andersa i przeszedł z nim cały szlak bojowy. W grudniu 1946 roku wrócił do kraju i rozpoczął studia na W ydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, z którym zw iązał się do końca sw ojego życia. Studia ukończył w 1951 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera o specjalności m aszyny elektryczne. Stopień doktora nauk technicznych nadała Mu Rada W ydziału Elektrycznego w 1962 roku. W roku 1973 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1985 tytuł profesora zw yczajnego nauk technicznych. W tym też roku objął funkcję dyrektora Instytutu noszącego obecnie nazwę Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej.

G łówne kierunki zainteresowań i działalności Profesora to układy napędowe sterowane i regulowane za pom ocą elem entów i podzespołów energoelektronicznych. Profesor Kuczewski stworzył szkołę n ow oczesnego napędu elektrycznego jako kontynuator prac profesora Jana Obrąpalskiego i profesora Zygmunta G ogolew skiego, szkołę specjalizującą się w tematyce zastosowań energoelektroniki w zautomatyzowanym napędzie elektrycznym i zbudował jej bazę laboratoryjną.

Jego opublikowany dorobek naukowy przekracza 50 pozycji, wśród których ważną publikacją jest podręcznik akademicki

Napęd elektryczny,

wydany wspólnie z prof.

Z. G ogolewskim . Prace profesora Zygmunta K uczew skiego są cytowane w publikacjach krajowych i zagranicznych. Profesor brał czynny udział w zagranicznych seminariach naukowych m iędzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych i naukowo- technicznych. B ył współorganizatorem w ielu konferencji, w tym przez 8 lat był przewodniczącym Komitetu Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO). Pod Jego kierunkiem SPETO stało się ogólnopolską konferencją z elektrotechniki teoretycznej o zasięgu m iędzynarodowym. Przez w iele lat był kierownikiem specjalności

(8)

najpierw elektrotechniki przem ysłow ej, a potem przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, obejmującej w szystkie rodzaje studiów. W swojej wieloletniej pracy dydaktycznej prowadził zajęcia na w szystkich rodzajach studiów z przedmiotu

Teoria napędu elektrycznego.

Od 1973 roku Profesor osob iście prowadził i wyprom ował 140 dyplomantów.

W ychow ankow ie Profesora Zygmunta K uczew skiego pełnią szereg odpowiedzialnych funkcji w przem yśle hutniczym , górniczym i elektrom aszynowym .

B ył także promotorem 20 zakończonych prac doktorskich oraz opiniodaw cą 26 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Pięciu Jego w ychow anków uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Profesor Zygmunt Kuczewski pełnił szereg odpow iedzialnych funkcji na U czelni i poza nią. B ył dyrektorem Instytutu, prodziekanem, przew odniczył licznym komisjom w ydziałow ym i uczelnianym , był członkiem w ielu Rad N aukow ych. Od 1975 roku był członkiem Komitetu Elektrotechniki PA N , w latach 1988-91 członkiem Centralnej Komisji K walifikacyjnej. M iał w iele odznaczeń państwowych i w ojskow ych polskich i brytyjskich, m iędzy innymi Krzyż M onte Cassino, G w iazdę W ojny 39-45, G wiazdę Italii, a także Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Profesor zw. dr inż. Zygmunt K uczew ski zmarł 24 marca 1997 roku.

Doc. d r inż. W iesław G a b r y ś (1920 -1977)

Doc. dr inż. W iesław Gabryś urodził się 1 kwietnia 1920 r. w Warszawie. Po zdaniu ma­

tury w państwowym gimnazjum hum anistycznym w M ławie w 1938 r. rozpoczął studia na W ydziale M echanicznym Politechniki W arszawskiej. Przerwał je z powodu wybuchu II wojny św iatow ej, zaliczając 2 semestry. Po zakończeniu wojny kontynuował studia na W ydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, uzyskując w 1949 r. dyplom mgr. inż. elektryka. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem prof. Z. G ogolew skiego w Katedrze Budowy Maszyn Elektrycznych Pol. Śląskiej. R ów nolegle z pracą na Politechnice Śląskiej pracował w latach 1949-1953 w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym M aszyn Elektrycznych w Katowicach, zdobywając duże dośw iadczenie w dziedzinie konstrukcji prądnic i w olno­

bieżnych silników do napędu m aszyn w yciągow ych o m ocach 1600 do 2400 kW, wdrożonych do produkcji przez D olnośląskie Zakłady W ytwórcze Maszyn Elektrycznych w e Wrocławiu.

W roku 1962 Rada W ydziału Elektrycznego Pol. Śl. nadała doc. W. Gabrysiowi stopień naukowy doktora na podstawie pracy doktorskiej pt.

Wpływ niektórych danych uzwojeniowych na parametry maszyn prądu stałego z polem poprzecznym.

W 1968 r. doc. W. Gabryś powołany został na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Napędu Elektrycznego, gdzie w spółpracował naukowo z dr. W. Sztwiertnią i prof.

Z. K uczewskim .

Zainteresowania naukowe doc. W. Gabrysia dotyczyły napędów prądu stałego kopalnianych m aszyn w yciągow ych oraz walcarek w hutnictwie, a w szczególn ości dynamiki dużych układów Leonarda ze sterowaniem amplidynowym .

Od 1964 roku zajął się organizacją specjalizacji

Trakcja elektryczna

w ramach specjalności

Elektrotechnika Przemysłowa

na W ydziale Elektrycznym, poszerzając sw oje zainteresowania naukowe o zagadnienia zw iązane z napędami trakcyjnymi.

Poza dotychczas prowadzonym i wykładam i z napędu elektrycznego opracował i pro­

wadził now e wykłady obejmujące

Teorię trakcji elektrycznej

i

Budowę i automatyzację taboru trakcyjnego.

W latach 1968 do 1973 pełnił funkcję prodziekana W ydziału Elektrycznego, a w latach 1969 do 1971 funkcję zastępcy kierownika Katedry. W ramach reorganizacji doc. W. Gabryś

(9)

115

objął w 1973 r. funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki, oraz dodatkowo funkcję kierownika i opiekuna naukowego Zespołu Elektrycznych Układów Trakcyjnych, przygotowywał wykłady i labo­

ratoria z zakresu trakcji elektrycznej, a także współorganizował Instytut.

N a tym etapie działalność naukowa doc. W. Gabrysia w zakresie napędów trakcyjnych koncentrowała się na przekładniach elektrycznych lokom otyw spalinowych oraz na zespołach prostownikowych. W tej dziedzinie współpracował zarówno z placówkami naukowo- badawczymi (Instytutem Elektrotechniki, COB i RTK oraz Ośrodkiem Badawczo- Rozwojowym Pojazdów Szynow ych), jak i z zakładami produkcji taboru szynow ego.

W dorobku naukowym posiada ponad 30 publikacji. Jest autorem 1 skryptu oraz współautorem 2 książek i 4 skryptów.

Dorobek doc. W. Gabrysia w zakresie kształcenia młodej kadry obejmuje promotorstwo 1 zakończonego z w yróżnieniem przewodu doktorskiego, recenzje 6 prac doktorskich oraz 1 recenzję dorobku naukowego. Doc. W. Gabryś kierował ponad 170 pracami dyplomowymi magisterskimi i inżynierskimi.

Za swoje osiągnięcia uzyskał 1 nagrodę zesp ołow ą III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa W yższego oraz kilkanaście nagród Rektora Politechniki Śląskiej.

Doc. W. Gabryś wyróżniał się w ysok ą kulturą osobistą i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

Odszedł nagle w pełni sił twórczych w 1977 roku.

Doc. d r h a b . in ż. S ta n is ła w S z p ilk a (1925 - 1 9 9 1 )

Doc. dr hab. inż. Stanisław Szpilka urodził się w Tarnobrzegu 26.01.1925 r. W latach od 1945 do 1951 r. studiował na W ydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1949 r. jako asystent w Katedrze Podstaw Elektrotechniki Politechniki Śląskiej.

Pracował także w następujących instytucjach.

- w Biurze Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych (1955-1958) na stanowisku starszego projektanta,

- w Katedrze Urządzeń Elektrycznych Politechniki Śląskiej (1958-1960) na stanowisku adiunkta,

- w Głównym Instytucie Górnictwa (1960-1975) na stanowisku adiunkta, a następnie na stanowisku sam odzielnego pracownika naukowego,

- w Ośrodku Badaw czo-R ozw ojow ym Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektryfikacji i Mechanizacji Górnictwa EM AG (1975-1979) na stanowisku docenta.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał doc. S. Szpilka w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1962 r. na podstawie rozprawy pt.:

Obciążalność kabli sztucznie chłodzonych przepływającym wewnątrz czynnikiem.

Stopień doktora habilitowanego nadała Mu Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w 1973 r. na podstawie rozprawy p.:

Komparatory statyczne w technice zabezpieczeń elektroenergetycznych.

W 1979 r. doc. S. Szpilka ponownie podjął pracę w pełnym wymiarze na Politechnice Śląskiej, obejmując funkcję kierownika Zespołu Trakcji Elektrycznej w Instytucie Podsta­

w ow ych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki.

D la studentów specjalności Trakcja Elektryczna doc. S. Szpilka prowadził następujące zajęcia dydaktyczne:

Energoelektronika, Napęd i sterowanie pojazdów trakcyjnych, Urzą­

dzenia elektroniczne w trakcji, Napędy asynchroniczne prądu przemiennego

oraz seminaria dyplom owe.

(10)

D ziałalność naukowa doc. dr. hab. inż. Stanisława Szpilki w ostatnim okresie pracy na P olitechnice Śląskiej (1 9 79-1988) związana była z rozwojem układów i konstrukcji przekształtników tyrystorowych dla pojazdów trakcyjnych. W roku 1988 doc. S. Szpilka na w łasn ą prośbę przeniósł się z Politechniki Śląskiej na stanowisko docenta na Politechnikę Krakowską, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Trakcji Elektrycznej w Instytucie Elektrotechniki W ydziału Inżynierii Transportowej i Elektrycznej. W roku 1990 został wybrany na dziekana ww . W ydziału na kadencję 1990-1993. W roku 1991 otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej. B ył autorem i współautorem 56 publikacji, 6 patentów oraz laureatem w ielu nagród za działalność inżynierską i naukową. B ył aktywnym członkiem i działaczem stowarzyszeń naukowo- technicznych (SITG, SEP) oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosow anej, w którym pełnił funkcję przew odniczącego G liw ickiego Oddziału. Był inicjatorem i organizatorem czterech pierwszych Sym pozjów (1981, 1983, 1985 i 1987)

Podstawowe Problemy Energoelektroniki.

Odszedł nagle w pełni sił twórczych 8 września 1991 roku.

P ro fe so r J a n O b rą p a ls k i (1881 - 1 9 5 8 )

U rodził się 31 lipca 1881 roku w W arszawie. Studiował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, gdzie w 1904 r. uzyskał tytuł inżyniera.

Po odbyciu praktyki monterskiej kontynuował studia w zakresie elektrotechniki na P olitechnice w Charlottenburgu, a w 1908 r. rozpoczął pracę zaw od ow ą jako inżynier elektro­

m echanik w Kopalniach Zagłębia D ąbrowskiego, gdzie pracował do roku 1927. Efektem Jego pracy z tego okresu były m.in. budowa wzorcowej elektrowni przy Kopalni Jow isz oraz n ow oczesna trakcja elektryczna i elektryczne m aszyny w yciągow e w kopalniach Saturn.

N iezależn ie od głów n ego nurtu pracy prowadził działalność sp ołeczn ą i dydaktyczną. B ył jed n ym z głó w n y ch organizatorów p rzy szłeg o S tow arzyszenia Elektryków Polsk ich .

W roku 1924 rozpoczął prowadzenie wykładów z zakresu napędów elektrycznych w górnictwie na Politechnice Warszawskiej.

W roku 1927 prof. Jan Obrąpalski został dyrektorem Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w K atow icach, p rzek ształcając w k rótce tę je d n o stk ę o charakterze c z y sto kontrolnym w liczącą się placów kę naukowo-badawczą. Zorganizował w niej laboratoria i stworzył z niej ośrodek konsultacji eksploatacyjnych, który stał się przez to praw dziw ą szkołą dla m ło d y ch p o lsk ic h in ży n ier ó w . N a Ś ląsk u m iało to zasadnicze znaczenie w okresie odradzania się państw owości polskiej.

W swojej działalności starał się ściągać na Śląsk w ielu m łodych, zdolnych inżynierów, ab so lw en tó w P olitech n ik W arszaw sk iej, L w ow sk iej oraz Gdańskiej pragnąc w ym ien iać kadrę n iem iecką, która była nastaw iona bardzo n egatyw n ie do w ładz polskich.

W roku 1928 prof. Jan Obrąpalski został członkiem Kom isji Gospodarki Elektrycznej P olsk iego Kom itetu Energetycznego, a następnie członkiem Państwowej Rady Energetycznej.

U czestniczył w pracach trzech św iatowych konferencji energetycznych. W 1934 był Prezesem SEP. Jeszcze przed w ojną opublikował pierwsze wyniki prac nad planem elektryfikacji Polski.

O je g o patriotyzmie i wizjonerskiej pasji m oże św iadczyć to, że ju ż w okresie II wojny św iatow ej opracow ał w konspiracyjnym ze sp o le projekt elektryfikacji Polski. Po w o jn ie p o w r ó cił na krótko do pracy w U rzęd zie Dozoru Kotłów w Katowicach, po czym w roku

1946 objął Katedrę Energetyki na Politechnice Śląskiej.

Podtrzym yw ał śc isłe kontakty z p rzem ysłem , b ył m .in. przew odn iczącym Rady Naukowej Zakładu Energo-M echanicznego w G łów nym Instytucie Górnictwa. Po reorga­

(11)

117

nizacji W yd ziału został w roku 1956 k ierow nikiem Katedry Elektryfikacji Zakładów P rzem ysłow ych , ju ż jako profesor zwyczajny.

Z bogatej spuścizny po prof. J. Obrąpalskim warto w ym ienić m.in. 3 książki z zakresu napędów elektrycznych i gospodarki energetycznej oraz 40 artykułów naukowych.

Profesor Obrąpalskl b ył w yjątk ow o siln ą in d yw id u aln ością. B ędąc tytanem pracy, potrafił przy tym koncentrować się na najistotniejszych kierunkach rozwoju nauki, stosownie do b ieżą cy ch i p erspektyw icznych potrzeb gospodarki narodow ej. B ył pionierem polskiej postępowej myśli technicznej.

Profesor Jan Obrąpalski zmarł 13 grudnia 1958 roku.

D r inż. J u lia n B o ry (1901 - 1968)

Julian Bory urodził się 7 lutego 1901 roku w Przeworsku.

Egzamin maturalny zdał w I Szkole Realnej w e Lwowie w 1917 r.

W 1928 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika na W ydziale M echanicznym Politechniki Lwowskiej z wynikiem celującym, a w 1929 magistra inżyniera elektryka z wynikiem bardzo dobrym.

W latach 1927 - 1930 był asystentem w laboratorium elektrotechnicznym przy katedrze pomiarów Elektrycznych na Politechnice Lwowskiej.

Od 1930 do 1945 roku pracował w przem yśle. I tak: w latach 1930 - 1934 pracował jako inżynier ruchu w Podkarpackim Towarzystwie Elektrycznym w Borysławiu, gdzie projektował linie dalekosiężne Borysław-Uroź-Sam bor i Borysław-Orłów, stacje transformatorowe, sieci lokalne w ysokiego i niskiego napięcia; 1934-1936 jako kierownik elektrowni fabrycznej (1600 kW) i dużych warsztatów remontowych przędzalni H. Diettel w Sosnow cu, gdzie przeprowadzano przeróbki maszyn przędzalniczych dla unow ocześnienia ich i przeprowadzono montaż nowych urządzeń. W latach 1936-1937 w ykonyw ał projekty i całkow itą przebudowę fabrycznych urządzeń elektrycznych z prądu stałego na zm ienny w fabryce obrabiarek Zieleniewski-Fitzner-Gamper w Dąbrowie G óm icznej. Od 1937 do 1942 pełnił funkcję dyrektora Elektrowni i Gazowni Miejskiej w K ołom yi.

W latach 1942-1944 był asystentem przy katedrze Urządzeń Elektrycznych na Politechnice Lwowskiej, a od 1944 do 1945 roku pracował w firmie instalacyjnej

„Elektrotechna” w Krakowie, gdzie w ykonyw ał szereg projektów ośw ietleniowych i siłowych, a także przeprowadził budowę projektowanych urządzeń.

W roku 1945 rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, wykładając we własnym , oryginalnym ujęciu kolejno:

Matematyką stosowaną

dla elektryków,

Metody liczenia, Elektrotechniką teoretyczną

I i II lub

Podstawy elektrotechniki

III i IV.

Od 1946 roku pracował na stanowisku adiunkta, a od 1956 roku jako zastępca profesora przy Katedrze Podstaw Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej, prowadzonej w ów czas przez prof. dr. inż. Stanisława Fryzego.

(12)

W 1956 roku otrzymał stopień kandydata nauk technicznych (stopień naukowy doktora) na podstawie pracy

Stany nieustalone w obwodach załączanych na sinusoidalną silą elektromotoryczną.

N a w niosek Rady W ydziału Elektrycznego z dnia 4 listopada 1958 roku Senat Politechniki Śląskiej uchwalił jednogłośnie w niosek o nadanie tytułu naukowego docenta zastępcy profesora kandydatowi Julianowi Boremu na podstawie art. 56 p.l. i 2 Ustawy o szkolnictw ie w yższym i o pracownikach nauki z dnia 15.XII 1951 r.

D o głów nych prac naukowych drukowanych należą:

Bory J.:

Uwagi o obliczaniu naprężeń i zwisów przewodów napowietrznych metodą nomograficzną inż. B. Konorskiego.

„Przegląd Elektrotechniczny” 1934 nr 6.

Bory J., Jasiński W., Św ięcki J.:

Wstępne doświadczenia nad współczesną techniką dawkowania promieni Roentgena w przypadkach nowotworów. Część II. Pomiary dawek w głębi w osi promieniowania i tablice izodoz.

„Przegląd Radiologiczny” 1953 nr 3.

Bory J.:

Nowe podstawy rachunku operatorowego.

Praca kandydacka, [maszynopis]

Bory J.:

Suwak logarytmiczny. Skrypt Pol. SI.

[maszynopis]

Dr inż. Julian Bory zmarł w lutym 1968 roku w szpitalu w Krakowie.

D oc. d r in ż. Z o fia C ic h o w sk a

D oc. dr inż. Zofia Cichow ska urodziła się 22.031935 r.

w Sienkiew iczach na Polesiu, gdzie jej ojciec dr Jakub Jurasz był lekarzem Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1936 roku rodzina przeniosła się do Poznania. W ojnę spędzili w Jedliczu k. Krosna, a od 1945 r. zam ieszkali w Koźlu. Tu też ukończyła kolejno: szkolę pow szechną i liceum ogólnokształcące.

W latach 1951-56 studiowała na Politechnice Śląskiej na W ydziale Elektrycznym. W czerwcu 1956 roku uzyskała dyplom mgr. inż. elektryka ze specjalnością automatyka i telemechanika. Po roku pracy w Energopomiarze w Gliwicach (nakaz pracy) prof. Stanisław Fryzę zaproponował jej asystenturę w Katedrze Podstaw Elektrotechniki. Propozycję tę przyjęła bardzo chętnie, zarówno ze w zględu na m ożliw ość pracy naukowej, jak i dydaktycznej, do której od m łodości miała zam iłowanie i predyspozycje.

W 1965 roku obroniła pracę doktorską

Podstawy teoretyczne projektowania filtrów mocy.

W 1970 roku została powołana na stanowisko docenta. Jest autorem lub współautorem z prof.

Marianem Pasko 2 podręczników do wykładów z elektrotechniki teoretycznej I i II oraz 5 części zbiorów przykładów i zadań z elektrotechniki teoretycznej. Podręczniki te były i są wielokrotnie unow ocześniane i wznaw iane oraz cieszą się dużą popularnością wśród studentów zarówno Politechniki Śląskiej, jak i innych uczelni.

D oc. dr Z. Cichow ska ma w sw ym dorobku naukowym: wypromowanie 3 doktorów, autorstwo 2 m onografii, w iele artykułów w Z eszytach.N aukow ych Pol. Śl. serii Elektryka, w Archiwum Elektrotechniki i referatów na konferencje SPETO.

Przez 20 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. dydaktyki oraz była przez 11 kadencji, czyli przez 33 lata (rekord w skali uczelni), od grudnia 1969 do grudnia 2002, redaktorem naukowym Z eszytów Naukow ych serii Elektryka, a od 1975 roku również podręczników i skryptów dla W ydziału Elektrycznego. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej została odznaczona medalem im. Prof. Stanisława Fryzego, m edalem Komisji

(13)

11 9

Edukacji oraz Rektora Politechniki Śląskiej za autorstwo podręczników akademickich. Jest członkiem SEP i PTETiS.

N a emeryturę przeszła w październiku 2000 roku, ale utrzymuje ścisłe więzi z W ydzia­

łem . Nadal pracuje aktywnie w Zarządzie Oddziału Elektryków Stowarzyszenia W ychowanków Politechniki Śląskiej. Jest inicjatorem i współorganizatorem corocznych wypraw elektryków w w ysokie góry Europy. Do 2003 było ich ju ż 7.

D r inż. M a g d a le n a U m iń sk a -B o rtlic z k o w a

Dr inż. Magdalena Umińska-Bortliczkowa urodziła się w Krakowie 28.08.1938 r.

Czas II w ojny światowej przeżyła z rodzicami w Radomiu. Szkołę podstaw ow ą rozpoczęła w 1945 r.

w Skarżysku-Kamiennej, a ukończyła w 1951 r., w Gliwicach w Szkole Ć w iczeń przy Liceum Pedagogicznym. W G liw i­

cach m ieszka od 1947 do dziś.

W latach 1951-1955 uczyła się w Liceum O gólno­

kształcącym w Gliwicach (obecnie V LO). W latach 1955- 1961 była studentką Wydziału Elektrycznego, który ukończy­

ła na specjalności Elektrownie Cieplne w grupie Zabezpie­

czeń Przekaźnikowych i Automatyki pracą pt.

Dobór wybieraków uszkodzonych faz dla potrzeb SPZ-jednofa- z owego.

W latach 1961 - 1963 pracowała w Zakładzie Energetycznym Okręgu Południow ego w Katowicach, Służba Zabezpieczeń i Automatyki jako starszy inżynier. Od 1 października 1963 roku pracowała na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, na W ydziale Elektrycznym jako nauczyciel akademicki, początkowo na stanowisku starszego asystenta, później adiunkta.

Prowadziła w szystkie rodzaje zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, w ieczorow ych i zaocznych: wykłady, ćw iczenia tablicowe i laboratoryjne, także w Katowicach i Rybniku z przedmiotów: Elektrotechnika teoretyczna, Wprowadzenie do teorii filtrów cyfrowych, Podstawy elektrotechniki. W roku 1973 obroniła pracę doktorską pt.

Transformacja Cauchy- Taylor-Cauchy ego i jej zastosowanie do badania stabilności pewnych układów nieliniowych.

Brała udział w w ielu realizowanych projektach badawczych oraz grantach K B N , jest współautorką jednego patentu, autorką lub współautorką ok. 40 publikacji naukowych oraz ok. 20 wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Przez 25 lat była sekretarzem naukowym Międzynarodowej Konferencji pod tradycyjną nazw ą Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów oraz autorem Programów i redaktorem Materiałów IC-SPETO, które znajdują się na liście KBN oraz w bazie danych INSPEC.

W X X V Materiałach IC-SPETO z roku 2002 zostało zam ieszczone opracowanie historyczne pt.

25 lat SPETO

Jej autorstwa.

W latach 1993-2003 była członkiem Rady Naukowej IC AMTEE (International Conference on Advanced Methods in the Theory o f Electrical Engineering Applied to Power Theory), Univ. o f W est Bohemia Pilsen.

Ponadto była członkiem Rady Naukowej IPPEiE (1972 - 1975), kierownikiem Zespołu II w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej IETiP (1972 - 1977), członkiem Komisji D yscyp li­

narnej Pol. Śl. dla N auczycieli Akademickich.

(14)

W latach 1976 — 1980 była przew odniczącą OOZ ZNP W ydziału Elektrycznego oraz p rzew odniczącą Uczelnianej Kom isji Zdrowia ZNP, członkiem zarządu ZNP Pol. SI., a także delegatem JM Rektora w Śląskiej M iędzyuczelnianej Komisji Zdrowia oraz w Radzie Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół W yższych w oj. katowickiego

W 1980 roku w październiku była inicjatorem powstania Koła W ydziału Elektrycznego N SZZ „Solidarność”. 4 .06.1989 brała udział w Komisji Wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Komitetu O bywatelskiego „Solidarność”.

Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), w którym w latach 1987 - 1996 pełniła funkcję sekretarza Oddziału Gliwickiego PTETiS (obecnie Oddział G liwicko-O polski). Za działalność została odznaczona w 1986 roku M edalem im. Janusza G roszkow skiego.

Od 1961 roku jest Członkiem SEP, a w kadencji władz 1 9 9 8 - 2 0 0 2 była Członkiem Rady C zasopism SEP. W 1985 r. przyznano jej Złoty Krzyż Zasługi, a w 1997 r. otrzymała Odznakę

Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.

4 . D z i a ł a l n o ś ć n a u k o w o - b a d a w c z a

4.1. Zakład Elektrotechniki i Informatyki

W Zakładzie prowadzone są w sposób ciągły badania naukowe, których tematyka koncentruje się na zagadnieniach:

teoria m ocy w układach z przebiegami niesinusoidalnym i, konstrukcja wskaźników jakości dla układów z przebiegami odkształconymi, optymalizacji warunków przesyłu energii oraz projektowania kompensatorów m ocy biernej i zniekształceń;

m odelow anie układów elektronicznych za pom ocą elem entów osobliwych;

synteza filtrów analogowych i cyfrowych z zastosowaniem nowoczesnych technik;

identyfikacja parametrów, optymalizacja i sterowanie nieliniowych odbiorników energii, a w szczególn ości p ieców oporowych i oporowo-łukowych;

m odelow anie pola elektrom agnetycznego w liniach przesyłowych oraz analizie strat pochodzących od prądów wirowych w szynoprzewodach o złożonej geometrii;

zastosow anie m etod analogow ego i cyfrow ego przetwarzania sygnałów (D SP), sieci neuronowych i algorytm ów genetycznych do identyfikacji przebiegów w układach elektroenergetycznych i diagnostyki układów izolacyjnych maszyn elektrycznych;

analiza, synteza i m odelow anie n ow oczesnych układów elektronicznych;

analiza dynamiki (w tym chaotycznej) układów nieliniowych.

Tematyka ta realizowana jest corocznie w ramach prac statutowych, prac w łasnych, a także finansowanych przez KBN grantach promotorskich oraz badawczych.

W ramach badań statutowych Zakładu w ostatnich latach prowadzony jest temat

Analiza, identyfikacja i optymalizacja układów elektrycznych i pól elektromagnetycznych

obejmujący takie zagadnienia, jak:

analiza i identyfikacja parametrów nieliniow ych układów elektrycznych i elektro­

nicznych;

analiza oraz pomiary pól elektrycznych i m agnetycznych w układach elektro­

energetycznych oraz elektromechanicznych;

wybrane zagadnienia m etod optym alizacyjnych i sieci neuronowych w teorii układów i sygnałów.

(15)

1 2 1

W yniki badań naukowych z ostatnich lat zostały przedstawione w kilkuset publikacjach naukowych, książkach i monografiach. Najważniejsze z opublikowanych artykułów zestawiono poniżej.

Pasko M., Walczak J.:

Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi.

M onografia. Zeszyty N aukow e Politechniki Śląskiej Elektryka z. 150, G liw ice 1996.

W alczak J., Behr M.:

Neural network for estimation of generalized spectrum of signals.

4th International Conference: Neural Networks and their Applications/IEEE/, Zakopane 18-22 May 1999, p.159-165.

Walczak J.:

Fałkowa postać prądów aktywnych.

XXII Międzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC SPETO’99, Gliwice-Ustroń 19-22 maj 1999, s.309-312.

Walczak J.:

A Wavelet Representation of Active Currents.

4th International Conference:

Advanced Methods in the Theory o f Electrical Engineering AMTEE’99, Plzen 13-15 September 1999, p. E25; E28.

Spałek D.:

Anisotropy component of electromagnetic torque in electrical machines.

„Archives o f Electrical Engineering” 1999, Vol. XLVII1, N o. 1-2, p. 109-126.

Spałek D ., Burlikowski W.:

Histeresis component of electromagnetic torque in permanent magnet machines.

„Archives o f Electrical Engineering” 1999, Vol. XLV1II, N o 3, p. 245- 260.

Pasko M ., D ębowski K.:

Active current in three phase three-wire systems with nonlinear loads as solution of optimization problem.

“Archives o f Electrical Engineering” 2000, N o 2, p.207-220.

Spałek D.:

Fourth boundary condition for electromagnetic field problems.

„Journal o f Technical Physics” 2000, Vol. XLI, N o. 2, p. 129-144.

Topór-Kamiński L„ Holajn P.:

Wielozaciskowy konwejerprądowy.

Wyd. Pol. Sl„ G liw ice 2001.

Pasko M., M aciążek M.:

Influence of elements tolerance on LC one-ports compensation properties.

Proceedings AM TEE’2001, Pilsen, Czech Republic, 10-12 September 2001,

p.B.25-34.

Pasko M „ Sztym elski K.:

Elimination of higher harmonics of source currents by a use of series filters.

„Acta Technica” C SA V 46, 2001, p.443-458.

Walczak J., Behr M.:

Applications of neural networks to diagnosis of insulation of electrical motors.

10th International Symposium: System - M odelling - Control SM C ’2001, Zakopane, 23-26 May 2001, p .3 16-320.

Piątek Z„ Baron B.:

Pole elektromagnetyczne wewnątrz walca przewodzącego w procesie kształtowania impulsowym polem magnetycznym.

„Przegląd Elektrotechniczny” 2002, nr 9, s. 278-282.

Baron B., Piątek Z.:

Magnetic field and impedances of an overhead double wire transmission line with two-layer conductors.

„Archives o f Electrical Engineering” 2002, Vol. LI, N o. 1, p. 91-103.

Baron B., Piątek Z.:

Magnetic field and impedance of a circuit with ground return for a two-layer overhead conductor.

„Acta Technica” CSAV 47,2 0 0 2 , p. 279-291.

Baron B., Piątek Z.:

Substitute impedance and current density in cylindrical conductors of

a single-phase high-current busduct.

M onografia “Computer aide design o f electroheat devices”, Wyd. Pol. Śl., G liw ice 2002, p. 252-265.

(16)

Garczarczyk Z.:

Parallel Schemes of Computation for Bernstein Coefficients and Their Application.

Proc. o f International C onference on Parallel Computing in Electrical Engineering. Warszawa, 22-25 September 2002, p. 22-25

Pasko M., D ębow ski K.:

Symetryzacja układów trójfazowych i wielofazowych zasilanych ze źródeł napiąć okresowych odkształconych.

Monografia. W ydawnictwo Politechniki

Śląskiej, G liw ice 2002.

Pasko M.:

Opis właściwości energetycznych, energetyczno jakościowych obwodów elektrycznych przebiegami niesinusoidalnymi okresowymi.

„Przegląd Elektrotechniczny”

2002, nr 5 s, s.23-40.

Grabowski D ., W alczak J.:

Generalized Spectrum Analysis by Means of Neural Networks.

Series: Advances in Soft Computing. Rutkowski L. (Ed), Springer-Veriag, N ew York 2002, p.704-709.

Paszek S., Pawłow ski A.:

Zastosowanie dwuwejściowego stabilizatora systemowego PSS2A w systemie elektroenergetycznym o nieliniowym modelu matematycznym.

Zeszyty Naukow e Politechniki Śląskiej s. Elektryka z. 182, G liw ice 2002, s. 123-134

Paszek S., Paw łow ski A.:

Dual input power system stabilizer PSS2A in the single machine power system with nonlinear mathematical model.

Control o f Power & Heating Systems.

Zlin, Czech Republic, May 2002, p. 144-145.

Adrikowski T., Pasko M.:

Filtracja przebiegu sinusoidalnego spróbkowanego w systemach cyfrowej syntezy sygnału.

X X V Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bw odów IC-SPETÓ’2002, G liwice-U stroń 2 2-25.05.2002, t. 2, s. 487-492

Baron B., Glinka T., Piątek Z., Spałek D.:

Analysis of electromechanical convwrter on the Delphi platform

(part I) Proceedings AM TEE, C zechy-Pilzno 2003, p. D 01-D 04.

Baron B., Glinka T., Piątek Z., Spałek D.:

Analysis of electromechanical converter - DELPHI implementation

(part II) Proceedings AMTEE, C zechy-Pilzno 2003, p. D 05-D 08

Baron B., Krych J.:

Komputerowa analiza stanów nieustalonego i ustalonego transformatora z obwodem magnetycznym nieliniowym.

XX V I M iędzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bwodów IC SPETO’03, G liwice- N ied zica 2 8 -3 1 .0 5 .2 0 0 3 ,1.1, s. 63-66.

Pasko M ., D ębow ski K.:

New approach to the optimisation of three-phase three-wire systems with sinusoidal voltage source and nonlinear loads.

COMPEL. “The International Journal Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering” 2003, V ol. 22, N o .2, p.356-371.

Paszek S.:

Estymacja parametrów modelu matematycznego układu wzbudzenia generatora synchronicznego na podstawie testów pomiarowych wykonywanych w elektrowni.

XXVI M iędzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO’03, G liw ice-N iedzica 28-31.05.2003, tom II, s. 351-354.

Paszek S.:

Estymacja parametrów modelu matematycznego turbiny i jej układu regulacji na podstawie testów zrzutu mocy.

X X V I M iędzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bwodów IC-SPETO’03, G liw ice-N iedzica 28-31.05.2003, tom II, s. 355-358.

Topór-Kamiński L., Pasko M.:

Digitally tuned universal filters with multiple input operational amplifiers.

„Acta Technica” C SA V 48, 2003, p.379-394.

Garczarczyk Z.:

Bounds of Driving — Point Impedances.

Proc. XII International sym posium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’03. July 6-9, 2003, Warszawa 2003, p. 139-142

(17)

123

Garczarczyk Z.:

Frequency Response Envelopes of Interval Systems: A Comparative Study.

EC CTD’03 - European Conference on Circuit Theory and Design. Sept. 1-4 2003, Cracow, Poland. CD-ROM .

Walczak J., Ś w iszcz P.:

A Dynamics Analysis of DC-DC Buck Convertors.

IEEE Conf: "Advanced Methods in the Theory o f Electrical Engineering". 6-th AMTEE 10-12 Sept. Pilsen 2003, p.B 71-B 75.

W alczak J., Św iszcz P.:

Modele dynamiczne dwójników nieliniowych w dziedzinie częstotliwości.

X X V I M iędzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bw odów IC-SPETO’03, G liw ice-N iedzica 28-31.05.2003, tom II, p .2 2 1-224.

Pasko M., Sztymelski K.:

The generalized current conveyor GCCII in the active frequency filtering of curent signals.

„Acta Technica” C SA V 49, 2004, p. 107-116.

Pasko M., Adrikowski T.:

Even order eliptic filter design using OTAO-C or OTA-RC Buquadratic structures.

„Acta Technica” C SA V 48, 2004, p. 223-234.

Grabowski D., W alczak J.:

Neural Approach to Time-Frequency Signal Decomposition,

Series:Advances in Soft Computing. Rutkowski L (Ed), Springer -Verlag, N ew York 2004. p. 1 1 1 8 - 1 1 2 3 .

Maciążek M., Pasko M.:

Aktywna kompensacja równoległa w układach trójfazowych czteroprzewodowych.

„Przegląd Elektrotechniczny” 2004, nr 6, s. 544-548.

Pasko M., M aciążek M.:

Wkład elektrotechniki teoretycznej w poprawę jakości energii elektrycznej.

XXVII M iędzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bw odów IC-SPETO’04, G liw ice-N iedzica 26-29 maj 2004, tom I, s. 5-6 (artykuł monograficzny).

Od roku 1995 Zakład Elektrotechniki i Informatyki prowadzi wspólne badania z Zapadoceskou Univerzitou, Pilzno (Czechy). Badania te dotyczą zagadnień:

m odelowania pól elektromagnetycznych,

m odelowania pól sprzężonych,

zastosowania wieloparametrowych, optymalizacyjnych metod do rozwiązywania problemów pól elektromotorycznych i obwodów ,

problemów obliczeń w obwodach elektrycznych z przebiegami niesinusoidalnymi.

Ponadto Zakład współpracuje system atycznie od lat z Wydziałami Elektrycznymi uczelni czeskich: University o f W est Bohemia, Pilzno (Czechy) oraz Brno University o f Technology, a także z Academ y o f Sciences o f the Czech Republic (ASC), w zakresie opieki programowej dwóch międzynarodowych konferencji:

IC SPETO - Międzynarodowej Konferencji z Podstaw Elektrotechniki i Teorii O bw odów organizowanej corocznie przez Zakład pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz IEEE.

AMTEE - International Conference on Advanced Methods in the Theory o f Electrical Engineering Applied to Power Theory - organizowanej co dwa lata przez University o f W est Bohem ia z Pilzna, Czechy, pod patronatem ASC.

4.2. Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki

Aktualnie realizowane prace naukowe Zakładu dotyczą następujących obszarów:

energoelektronika,

napęd elektryczny,

elektronika przem ysłowa,

(18)

elektrotermia,

sterowanie mikroprocesorowe

przekształtniki energoelektroniczne i system y przekształtnikowe,

przekształcanie w ysokoczęstotliw ościow e (50 kHz - 1 MHz),

nagrzewanie indukcyjne w ysokoczęstotliw ościow e,

sterowanie układami napędowym i słabo tłumionymi,

kompensacja m ocy biernej i filtracja w yższych harmonicznych,

elektrownie wiatrowe i słoneczne,

napędy z silnikami z m agnesami trwałymi,

sterowanie system am i z palnikami plazm ow ym i,

analiza połow a elem entów i system ów energoelektronicznych,

aspekty ekonom iczne wykorzystania energii elektrycznej,

technologia elem entów i układów energoelektronicznych.

Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki w ykorzystano w praktyce, m. in.:

w konstrukcjach przekształtników w ysokoczęstotliw ościow ych o m ocy 1 kW i często­

tliw ości 1 M H z ,

w układach lewitacji elektromagnetycznej do zastosow ań w eksperymentach meta­

lurgicznych,

w układach sterowania przekształtników częstotliw ości z m odulacją stochastyczną zasto­

sow aną w celu obniżenia uciążliw ości hałasu,

w m ikroprocesorowym układzie sterowania elektrowni wiatrowej,

w w ysokoczęstotliw ościow ym transformatorze w spółosiow ym ,

w układach sterowania bezszczotkow ego silnika prądu stałego,

w układach sterowania w ykorzystujących zbiory rozmyte do sterowania napędami z połączeniam i sprężystymi,

w robotach mobilnych.

Rezultaty badań przedstawiono w kilkuset artykułach naukowych opublikowanych w czasopism ach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach najważniejszych konferencji z zakresu energoelektroniki i napędu elektrycznego, krajowych i m iędzynarodowych. Grupa najbardziej reprezentatywnych prac obejmuje artykuły:

• Biskup T., Grzesik B.:

Industrial Examples,of pP-Control of AC-Drive Based on Expert Knowledge.

International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE'96), The High Tatra, Slovakia 1-3.10.1996, p. 203-208.

• Gierlotka K., Grzesik B., N ow ak A ., W ojnarowski J.:

Control

o f

Overhead Crane Drive with Centered Motion and Elimination of the Bevel.

International Sym posium on Industrial Electronics, ISIE'96, Warsaw 17-20 June 1996, p. 1061-1065.

• Grzesik B., Kaczm arczyk Z., Junak J.:

A Class Inverter - the Influence of Inverter Parameters on Its Characteristics.

27th Annual IEEE Power Electronics Specialists C onference PESC'96. Baveno, Italy 23-27 June 1996, p. 1832-1837.

• Mantorski Z., Michna J., Rodacki T.:

Present Problems of the Polish Economy.

19-th IAEE Global Energy Transition, Budapeszt 1996, p. 462-470.

• Grzesik B., Burlikowski W ., Junak J., Kaczm arczyk Z.:

Levitation system for melting with class E inverte

r. 7th European Conference on Power Electronics and Applications EPE’97.

Trondhein, N orw ay 8-10 September 1997, V ol. 2, p. 2262-2267.

(19)

125

• Grzesik B., Kaczmarczyk Z., Junak J.:

The Simplified Model of the Class E Inverter with PWL Model of the MOSFET Turn-Off.

„The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL” 1997, Vol. 16, nr 2, p. 84-91.

• Mantorski Z.:

Polish Electricity Market: General Ideas of Legislation and Liberalisation,

V East European Workshop, 10.12.1997. Londyn.

• Rodacki T., Kandyba A ., M achniewski J.:

Modelowanie charakterystyk dynamicznych luku elektrycznego w palnikach plazmowych.

Jak ość i Użytkow anie Energii Elektrycznej” 1997, nr 2, s. 77-84

• Mantorski Z.:

Is there any electricity Market in Poland.

International association for energy econom ics (IAEE) Chatau frontenac Quebec - 13 10 16 May 1998.

• Bodora A ., Krykowski K.:

The arc-resistance furnace supplied by thyristor converter

single-phase model.

XVI Symposium EPNC, Kraków 18-20 September 2000, p. 159-162.

• Grzesik B., Stenzel T.:

Class C mosfet converter with rectangular gate drive waveform.

PEMC - a comparison.

9 lh International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control, PEMC 2000. K osice, Slovak Republik 5-7 September 2000, T III, p. 7 0 - 7 6 .

• Biskup T.:

Randomized Pulse Position Modulation for Acoustic Noise Reduction.

14th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics ED PE‘2001, The High Tatros, Slovak Republic 3-5.10.2001, p. 322-327.

• Gierlotka K.:

Damping of the load Oscillations of the over nead Travelling Crane.

14th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE’2001, The High Tatros, Slovak Republic 3-5.10. 2001, p. 297-302.

• Grzesik B., Stępień M.:

HF Transformer of Very High Efficiency.

11th International Symposium Power Electronics, E e’2001. N ovi Sad, Yugoslavia 31.10-2.11.2001, p. 274-277.

• Grzesik B., Stępień M.:

Novel high frequency modular transformer with coaxial windings.

9th Eurpean Conference on Power Electronics and Applications. Graz, Austria 27-29 August 2001, p. D S2.2-19.

• Junak J., Grzesik B.:

Class E inverter with matching circuit for HF induction heatin.

11th International Symposium Power Electronics, Ee2001. N ovi Sad, Yugoslavia 31.10- 2.11.2001, p. 121-124.

• Kaczmarczyk Z., Grzesik B.:

Optimum control of Class Inverter with Variable Load.

11th International Symposium Power Electronics, Ee2001. N ovi Sad, Yugoslavia 31.10- 2.11.2001, p. 369-373.

• Kasprzak M., Kasprzak W., Kierkus W., Sokołow ski J.:

The Structure of Matrix Microhardness of the 319 Aluminium Alloy After Isothermal Holding During the Solidification Process.

105th AFS Casting Congress. Dallas, Texas/U SA. AFS Transactions April 2001, p. 231-241.

• Kasprzak M.:

Class DE, 2MHz/500W Frequency Multipie r.

14th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE’2001. The High Tatros, Slovak Republic 3-5.10.2001, p. 250-255.

• Mantorski Z.:

Reduction possibilities of the electrical energy consumption in the drives of

the power station auxiliary services.

„M aszyny Elektryczne” 2001 no. 63 p. 33-41.

(20)

• Kaczmarczyk Z.:

Overview of class e inverters.

XVII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits. Leuven, Belgium 1-3 July 2002, p. 167-170.

• Sajkowski M.:

Voice Control of Dual-Drive Mobile Robots - Survey of Algorithms.

Proceedings o f the Third International Workshop on Robot Motion And Control. Poznań Iniversity o f Technology R oM oC o’02, Bukow y Dworek 9-11 N ovem ber 2002, s. 387-392.

• Biskup T., Kasprzak M., Górka S.:

Random integral pulse density modulation - control strategy for class D and DE resonant inverters.

International Conference Electrical Drives and Power Electronics EDPE’03. Slovakia, 24-26 September 2003, p. 70-74.

• Gierlotka K., Jeleń M.:

Control of double-fed induction machine using method.

International Conference Electrical Drives and Power Electronics EDPE’03. The High Tatros, Slovak Republic 24-26 September 2003, p. 476-481.

• Grzesik B., Stępień M.:

Analysis effects of the coaxial transformer design on distribution of winding currents and flux density.

10th European Conference on Power electronics and Applications. Toulouse, France 2-4 September 2003, Proc. CD Nr 1090, p. 1-11.

• Hetmańczyk J., Domoracki A ., Krykowski K.:

3,6

K W

DC Brushelless motor control system

-

the influence of position sensors fault on motion properties.

International Conference Electrical Drives and Power Electronics ED PE’03. Slovakia 24-26 September 2003, p. 534-538.

• H yla M., Gierlotka K.:

The optimization on the control of reactive power compensators in industry power grid.

International Conference Electrical Drives and Power Electronics EDPE’03. Slovakia 24-26 September 2003, p. 422-427.

• Mantorski Z.:

Electric Energy Sector in Poland.

„International Association for Energy Econom ics” 2003, p. 29-31.

• Zygm anowski M., Barry N ., Santi E., Grzesik B.:

An active filter for fuel cell based uninterruptible power supply.

International Conference Electrical Drives and Power Electronics ED PE’03. Slovakia, 24-26 September 2003, p. 223-227.

W m inionych 10 latach Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki współpracował z w ielom a firmami krajowymi, m iędzy innymi z:

A gencją Rozwoju Przemysłu SA, W arszawa w celu wykonania audytu energetycznego ZGH „Bukow no” w Bukownie.

Fiat Auto Poland SA B ielsko-Biała, dla którego wykonano układ regulacji synchronizacji napędów przenośnika C-2M linii montażowej A i C w zakładzie w Tychach oraz zm odernizowano system elektrostatycznego m alowania karoserii.

Instytutem Spawalnictwa w G liwicach w realizacji badań dotyczących nagrzewania indukcyjnego w ysokoczęstotliw ościow ego oraz sterowania procesem zgrzewania rezystancyjnego punktowego.

Instytutem Metali N ieżelaznych w G liw icach w pracach nad system em nagrzewania indukcyjnego dla celów technologii ferromagnetyków amorficznych.

Zakładami Celma G oleszów w celu opracowania przekształtnika wysokiej częstotliw ości do nagrzewania indukcyjnego.

A kadem ią M edyczną w Zabrzu w pracach nad źródłem promieniowania ultrafioletowego.

ELROW Rybnik w zakresie zagadnień dotyczących analizy, opracowania projektu, wykonania oprogramowania i uruchomienia układu automatycznej regulacji m ocy biernej dla KW K „S zczygłow ice”.

ENEL G liw ice w pracach nad przemiennikami częstotliw ości.

Figure

Updating...

References

Related subjects :