• Nie Znaleziono Wyników

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

swój numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Miejsce na naklejkę z numerem

PESEL i z kodem ośrodka Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Nazwa kwalifikacji: Jeździectwo i trening koni Oznaczenie kwalifikacji: RL.06

Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SG

Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

rozpoczęcia egzaminu

RL.06-01-20.01-SG

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

(2)

Zadanie egzaminacyjne

Na przygotowanym czworoboku przeprowadź pokaz ujeżdżenia konia oraz próbę skoków przez przeszkody zgodnie z zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym programem.

Wykonaj kolejno następujące czynności:

1. Przeanalizuj program przejazdu na czworoboku.

2. Wyczyść konia, okiełznaj i osiodłaj konia.

3. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do oceny wyczyszczenia, okiełznania i osiodłania konia.

4. Wyprowadź konia na plac treningowy.

5. Na przygotowanym czworoboku dosiądź konia. Masz około 30 minut na rozprężenie konia w trzech podstawowych chodach i przygotowanie przejazdu nie podlegające ocenie Egzaminatora. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do wykonania pokazu ujeżdżenia

6. Wykonaj przejazd na czworoboku według przedstawionego programu ujeżdżenia.

Na życzenie Zdającego asystent techniczny może czytać program ujeżdżenia w trakcie przejazdu.

Program ujeżdżenia

 wjazd stępem na linię środkową w A, zatrzymanie ukłon w X,

 stępem do C w lewo,

 HEKA kłusem ćwiczebnym,

 A wolta 20 m kłusem ćwiczebnym,

 zmiana kierunku przez ujeżdżalnię z B do E,

 HCMBF kłusem w półsiadzie,

 F stępem do M,

 MBFAKE kłusem ćwiczebnym,

 EB - kłus roboczy ćwiczebny pół koła o śr. 20m,

 przed B zagalopowanie z prawej nogi na wprost,

 BFAKEH galop z prawej nogi w pełnym siadzie,

 Pomiędzy H i C przejście do kłusa roboczego anglezowanego,

 CM Kłus roboczy anglezowany,

 MXK Zmiana kierunku kłusem roboczym anglezowanym,

 KAFB kłusem anglezowanym,

 BE - kłus roboczy ćwiczebny pół koła o śr. 20m,

 przed E zagalopowanie z prawej nogi na wprost,

 EKAFBM galop z lewej nogi w pełnym siadzie,

 pomiędzy M i C Przejście do kłusa roboczego anglezowanego,

 CHE kłus ćwiczebny,

 E zatrzymanie, nieruchomość 5 sekund, ruszyć stępem pośrednim,

 EKADX stępem pośrednim,

 X zatrzymanie, ukłon.

7. Przygotuj się do próby skokowej na przygotowanym parkurze. Masz prawo do maksymalnie 4 próbnych skoków na przeszkodzie nr 4.

Strona 2 z 5

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(3)

8. Wykonaj próbę skoków na przygotowanym parkurze. Ustawienie przeszkód według schematu oznaczenia czworoboku, znajdującym się w arkuszu egzaminacyjnym.

 Przeszkodę nr 1 pokonaj z kłusa poprzedzone najazdem w półsiadzie przez 3 cavaletti.

 Przeszkodę nr 2 stacjonatę pokonaj galopem.

 Przeszkoda nr 3 szereg złożony ze stacjonaty i oksera na jedno foule.

 Przeszkodę nr 4 stacjonatę pokonaj z galopu.

 Przejdź do kłusa i zatrzymaj konia w punkcie B.

9. Po przejechaniu parkuru rozstępuj konia.

Po zakończeniu całego treningu odprowadź konia do stajni. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane. Wszystkie wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.

W czasie wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty:

 koń wyczyszczony, okiełznany i osiodłany przygotowany do jazdy wierzchem,

 prezentacja jazdy ujeżdżeniowej na czworoboku,

 prezentacja konia w skokach przez przeszkody oraz 3 przebiegi:

 przygotowania konia do jazdy konnej,

 jazdy konnej na czworoboku,

 przejazdu w skokach przez przeszkody.

(4)

Schemat oznaczenia czworoboku

Strona 4 z 5

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(5)

Schemat ustawienia parkuru

Cytaty

Powiązane dokumenty

Maria Nowak nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty, a z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wskaż kod tytułu

Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu

Do sporządzenia wykorzystaj Wytyczne dotyczące zaproszenia na targi, Dane firmy Świat Dziecka, Wytyczne dotyczące formularza zgłoszeniowego firmy na targi oraz

których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży.. nieżywnościowych sprzedawanych w

Ile czasu powinien trwać proces przeprowadzania próby łączonej wytrzymałości i szczelności gazociągu średniego ciśnienia, składający się z 7,5-godzinnego

Urządzenie pomiarowe przedstawione na ilustracji stosuje się podczas diagnostyki i naprawy A?. układu

Korzystając z zamówienia złożonego przez klienta, informacji o obiekcie hotelowym, opisu miejscowości, oferty samochodów do wynajęcia, oferty ubezpieczenia

wstawał szybko z zachowaniem trzech etapów: siadanie w łóżku, siadanie ze spuszczonymi nogami, stanie przy łóżku.. wstawał powoli z zachowaniem trzech etapów: siadanie w