1. Rozumienia ze słuchu:

Download (0)

Full text

(1)

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z J Ę Z Y K A K A S Z U B S K I E G O

Zajęcia z języka kaszubskiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyklasowych lub utworzonych na poziomie klasy. Zadaniem języka kaszubskiego jest wzbudzenie zainteresowania i pogłębianie wiedzy o tradycji o obyczajach, ukształtowaniu geograficznym oraz specyfice języka Kaszubów.

Podczas oceniania ucznia należy brać pod uwagę, oprócz wiedzy, podejście ucznia do zajęć, pracę zespołową, udział w konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych np. wycieczkach, a przede wszystkim zaangażowanie w naukę języka

kaszubskiego.

I.

Uczeń powinien opanować materiał objęty programem nauczania z języka kaszubskiego w zakresie następujących sprawności językowych:

1. Rozumienia ze słuchu:

Rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych w tym intencji rozmówcy,

Rozumienie instrukcji nauczyciela (nieskomplikowanych wypowiedzi kierowanych bezpośrednio do ucznia),

Rozumienie ogólnego sensu oraz wyszukiwania informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach.

2. Mówienia:

Zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi, zdobywanie i udzielanie informacji dotyczących typowych sytuacji dnia codziennego,

(2)

Formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu itp.

Podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego,

Opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

3. Czytania:

Poprawne czytanie tekstu

Rozumienie tekstu z podręcznika

Wyszukiwanie konkretnej informacji w prostych tekstach,

Rozumienie ogólnego sensu prostych adaptowanych tekstów.

4. Pisania:

Dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umiejętność poprawnego zapisu większości słów znanych ze słuchu,

Napisanie krótkiego tekstu o sobie i swoich zainteresowaniach, przekazywanie prostej informacji.

II.

Uczeń otrzymuje w semestrze oceny na podstawie:

1. Wypowiedzi ustnej i pisemnej, ocenianych według załączonych kryteriów oceniania;

2. Sprawdzonego zeszytu przedmiotowego i pracy domowej;

(3)

3. Nauczyciel ma prawo ocenić całokształt pracy ucznia na każdej lekcji.

Dodatkowo uczeń może otrzymać plusy i minusy za aktywność (3 plusów daje ocenę bardzo dobrą, 5 minusów ocenę niedostateczną).

4. Ocenianie uczniów w klasach 1-3 jest opisowe, natomiast w klasach 4-6 odbywa się w skali 1-6. Ocena jest zawsze jawna i uzasadniona.

5. Oceny zostają na bieżąco zapisywane w dzienniku.

6. Kontroli i ocenie podlegają: zaangażowanie, aktywność, wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków oraz stopień opanowanie sprawności językowych wymienionych powyżej.

II.

Uczeń ma obowiązek posiadania i systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel ocenia je, biorąc pod uwagę systematyczność prowadzenia notatek z lekcji, prace domowe oraz estetykę.

III.

Uczeń jest zobowiązany do posiadania w zeszycie przedmiotowym wszystkich notatek z lekcji oraz wszystkich prac domowych.

K

RYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO

1. Ocena opisowa z języka kaszubskiego klasy 1 - 3

Słuchanie

Rozumie polecenia nauczyciela ;

Rozumie krótkie polecenia nauczyciela , często poparte gestem;

Rozumie sens bajek i historyjek ( przy pomocy n-la ) ; Rozumie sens bajek i historyjek ;

(4)

Wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po kaszubsku;

Nie wykonuje poleceń wydawanych przez nauczyciela po kaszubsku;

Rozumie sens krótkich tekstów (przy pomocy nauczyciela );

Rozumie wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrania;

Potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego;

Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela;

Nie wykonuje ćwiczeń opartych na rozumieniu ze słuchu;

Mówienie

Potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem;

Potrafi naśladować wymowę kaszubską;

Odpowiada na pytania pojedynczymi słowami - przy pomocy nauczyciela;

Odpowiada na pytania zdaniami - przy pomocy nauczyciela;

Używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie;

Samodzielnie zadaje proste pytania;

Wypowiada się zdaniami;

Posiada duży zasób słów;

Trudno zachęcić dziecko do wypowiadania się;

Posiada bogaty zasób słownictwa;

Ma kłopoty z przypominaniem sobie słów;

Tworzy samodzielnie wypowiedzi;

Odgrywa scenki;

Potrafi powtarzać za n-lem lub nagraniem , odpowiada na pytania

pojedynczymi słowami , zna w stopniu dostatecznym podstawowe słownictwo;

Czytanie

Czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisanej z obrazkiem;

Rozumie często powtarzane polecenia pisemne;

Śledzi czytany przez nauczyciela tekst i potrafi wskazać na przeczytany wyraz;

Czyta głośno proste zdania.

(5)

Czyta pojedynczymi wyrazami;

Czyta głośno ze zrozumieniem;

Czyta cicho ze zrozumieniem;

Czyta z podziałem na role;

Czyta dodatkowe książki , czasopisma;

Ma jeszcze kłopoty z czytaniem;

Pisanie

Pisze czytelnie;

Pisze poprawnie ortograficznie;

Pisze poprawnie gramatycznie;

Konstruuje pisemne wypowiedzi;

Przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy;

Wstawia wyrazy w luki na podstawie wzoru;

Przepisuje poprawnie;

Pisze poprawnie z pamięci;

Pisze poprawnie ze słuchu;

Pisanie sprawia dziecku jeszcze trochę trudności;

Przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy - często z błędami;

Prowadzi zeszyt starannie;

Prowadzi zeszyt mało starannie; Prowadzi zeszyt starannie , jednak pismo powinno być nadal ćwiczone;

Rozwój emocjonalno-społeczny Przychodzi na lekcje przygotowany;

Pomaga innym;

Potrafi współdziałać w grupie;

Łatwo komunikuje się z rówieśnikami;

Kończy rozpoczętą pracę;

Zawsze odrabia pracę domową;

Często nie odrabia pracy domowej;

(6)

Niepowodzenia zniechęcają dziecko;

Nie koncentruje się;

Dobrze koncentruje się na zadaniach wykonywanych w klasie;

Czasami przychodzi na lekcje nie przygotowany;

Przychodzi na lekcje nie przygotowany;

Czasami przychodzi na lekcje nie przygotowana;

Nie sprawia kłopotów wychowawczych;

Czasami sprawia kłopoty wychowawcze;

Nie zawsze kończy rozpoczętą pracę;

Zazwyczaj kończy rozpoczętą pracę;

Mało aktywna;

Często nie bierze udziału w lekcji;

Bardzo aktywna;

Aktywna;

Rozmowami utrudnia prowadzenie lekcji;

Często przychodzi na lekcje nieprzygotowany;

Często przychodzi na lekcje nieprzygotowana;

2. Ocena w klasach 4-6

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia poniższych kryteriów kwalifikujących go na uzyskanie oceny pozytywnej.

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1) Rozumienia ze słuchu:

 rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i potrafi na nie odpowiednio zareagować.

2) Mówienia:

 przy pomocy nauczyciela potrafi sformułować prostą odpowiedź na pytanie.

(7)

3) Czytania:

 potrafi przeczytać ze zrozumieniem treści wyraz i zdanie wskazane przez nauczyciela.

4) Pisania:

 potrafi prawidłowo odwzorować tekst pisany na tablicy i z podręcznika.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1) Rozumienia mowy:

 rozumie proste, nieskomplikowane wypowiedzi kierowane bezpośrednio do niego przez nauczyciela,

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

2) Mówienia:

 potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi,

 potrafi zdobywa informacje i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego.

3) Czytania:

 rozumie podstawowe napisy i ogłoszenia ułatwiające orientację w środowisku

4) Pisania:

 potrafi odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze).

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1) Rozumienia ze słuchu:

 rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych objętych programem nauczania na poziomie poszczególnych klas

 rozumie ogólny sens w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.

2) Mówienia:

 potrafi zadawać pytania i udzielać odpowiedzi,

(8)

 potrafi sformułować krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, swoich zainteresowaniach, itp.

 potrafi poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego.

3) Czytania:

 dobrze rozumie sens prostych tekstów zawartych w podręczniku.

4) Pisania:

 dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu - umie poprawnie zapisać większość słów znanych ze słuchu,

 potrafi prawidłowo napisać krótki list,

 potrafi przekazać prostą informację dotyczącą sytuacji objętych programem nauczania na poziomie klas IV-VI.

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1) Rozumienia ze słuchu:

 rozumie sens bardziej skomplikowanych wypowiedzi i dialogów,

 rozumie sens informacji płynących z mediów.

2) Mówienia:

 potrafi wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia,

 inicjować prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą.

3) Czytania:

 rozumie sens adaptowanych tekstów,

 umie wyszukiwać w tekstach o przewidywanych treściach (np. dotyczących rodziny) interesujące go informacje.

4) Pisania:

 potrafi napisać krótki list inicjujący znajomość, kartkę z pozdrowieniami, a także umie sporządzić krótką notatkę.

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1) Rozumienia ze słuchu:

(9)

 rozumie oryginalne wypowiedzi w języku kaszubskim charakteryzujące się odpowiednim tempem mówienia.

2) Mówienia:

 formułuje komunikatywną wypowiedź w formie ustnej i pisemnej na podstawie opisu sytuacji przedstawionego po polsku.

 opowiada o zdarzeniu rzeczywistym lub przedstawionym za pomocą środków wizualnych lub tekstu.

3) Czytania:

 czyta poprawnie prosty tekst poza podręcznikowy z leksyką zbliżoną do programu.

4) Pisania:

 zapisuje prawidłowo zdania wypowiedziane przez inne osoby.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który wypowiedzi ustnych i pisemnych osiągnął bardzo dobre i celujące wyniki oraz dodatkowo uczestniczy w pozaszkolnych konkursach językowych i w przeglądach twórczości kaszubskiej lub w semestrze opracował minimum jeden temat, wykazując się biegle opanowanym materiałem programowym. Ponadto uczeń stosował nietypowe rozwiązania oraz wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe danej klasy.

Figure

Updating...

References

Related subjects :