Introduction to Heroic Imaginatiom Project

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite Specjalności: Psychologia kliniczno-sądowa

Psychologia biznesu i zarządzania Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Introduction to Heroic Imaginatiom Project Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS O1 13/14

Kategoria przedmiotu przedmioty ogólnouczelniane

Liczba punktów ECTS 2

Język wykładowy angielski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

8 0 0 15 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 The main goal of the Introduction to Heroic Imagination Project is to learn about Heroic Imagination Project and discuss the idea of heroic the daily patterns of behavior. The program teaches understanding of human nature, including to resist such occurrences as: being unfaithful in our abilities, negative conformity, abuse and passive indifference. Students will learn about understanding human nature and how to overcome the innate human tendency to only passively observe crisis situations, providing knowledge, tools, strategies and exercises that may help in preventing the stagnation. Then students will understand what means to act properly in every important moment in human lives, and how to pass from wanting to do something good to actually doing something.

4 Wymagania wstępne

1 Interest in understanding human nature and in promoting social project to connect people and support them in their every day life.

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Students are aware of mechanisms and effects of social cognition and causes of human social behavior and on the functioning of groups.

MW2 Students have knowledge about the nature, structure and conditions of helping to built and support healthy relationship and they can manage of different types of solving difficult situations.

MU3 Students change their attitude: they are committed to making a positive difference in many challenging situations they face.

MU4 Students can use knowledge and skills connected with understanding human nature. They are better equipped for appropriate jobs with these new skills, less prejudiced, less judgmental in valuing human diversity.

MU5 Students can use knowledge to act properly and they are able to recognize problematic phenomenas in dyna- mics of group and prepare adequate programs to prevent.

MK6 Students are better prepared to cooperate within group, they are more personally and socially responsible, more socio-centric, they are inspired to become wise everyday heroes who are willing to stand up, speak out and take effective action.

MK7 Students are more sensitive for social problems, more compassionate of others suffering and needs, more optimistic and hopeful, so they can understand human vulnerability to powerful agents of social control as well as situational and system forces, they are better "team players" than solo actors, understanding fully the power of social networks of hero squads.

6 Treści programowe

(3)

Konwersatorium

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

1.Heroic Imagination Project in point of view of Dr. Philip Zimbardo. Philip Zimbardos life and ideas. Who is HERO? 2.Heroic Imagination Project as an international and educational project 6 modules and their goals, recursive processes and type of interventions. Empathy & Action as crucial factors in

everyday heroism. 3.The roots of Understanding Human Nature Program psychological and social aspects of Evil. What is Lucifer Effect? Stanford Experiment and its story (film). 4.Reversing Prejudice and Discrimination to Promote Understanding and Acceptance. What is sense of belonging and sense

of exclusion and how we can manage it? 5. Phenomenon of the Bystander Effect: How we can transform Passive Inaction into Heroic Actions? Examples

6. Description of Mindset Intervention: Why it is important to replace Fixed Mindset with Growth Mindset? 7. Every day crisis situations - providing knowledge, tools, strategies and exercises that may help in preventing the

stagnation and teach how to act properly study cases.

15

Razem 15

7 Metody dydaktyczne

M1. Burza mózgów M5. Dyskusja

M8. Praca w grupach

M12. Sesje rozwiązywania problemu M13. Studium przypadku

M16. Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 15

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P14. Studium przypadku P17. Projekt

(4)

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 obecność, aktywność, prezentacja: propozycja projektu w oparciu o studium przypadku

Kryteria oceny

Na ocenę 3 minimum 50% obecności + pozytywna ocena projektu Na ocenę 3.5 minimum 60% + pozytywna ocena projektu

Na ocenę 4 minimum 70% obecności + pozytywna ocena projektu Na ocenę 4.5 minimum 80% obecności + pozytywna ocena projektu Na ocenę 5 minimum 90% obecności + pozytywna ocena projektu

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1 K_W13, K_W16 K1 M16 P14, P17

MW2 K_W13, K_W16 K1 M16 P14, P17

MU1 K_U01, K_U06,

K_U09 K1 M1, M5, M8,

M12, M13, M16 P14, P17

MU2 K_U01, K_U06,

K_U09 K1 M1, M5, M8,

M12, M13 P14, P17

MU3 K_U01, K_U06,

K_U09 K1 M1, M5, M8,

M12, M13, M16 P14, P17

MK1 K_K02, K_K05,

K_K06 K1 M1, M5, M8,

M12, M13, M16 P14, P17

MK2 K_K05, K_K06 K1 M1, M5, M8,

M12, M13, M16 P14, P17

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Wilczyńska, Agnieszka; Wydawnictwo Naukowe PWN — Młodzież na biegunach życia społecznego, Warszawa, 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN

[2] Zimbardo Philip — The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, New York, 2008, Random House

[3] Gerring, Richard J., Zimbardo. Phil — Psychology And Life, Bostson, US, 2010, Allyn & Bacon Literatura uzupełniająca:

[1] Wilczyńska Agnieszka, Markowska-Manista Urszula — HIP nie jest dla samotnych szeryfów, Waszawa, 2014, Psychologia w Szkole

[2] Wilczyńska Agnieszka — Każdy może być bohaterem, Warszawa, 2015, Kreatywne

[3] Pituła Beata, Wilczynska Agnieszka — Teacher as an Authority? Supporting the Students Sense of Belonging to the School Community as a Condition for Their Development and the Teachers Success in Educating, Katowice, 2014, New Educational Review

(5)

Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozowju dzieci, młodzieży i dorosłych — Bożena Mu- chacka, Małgorzata Such-Pyrgiel, Dorota Łażewska (red.) , Józefów, 2016

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr hab. Agnieszka Wilczyńska (kontakt: agniwilczynska@gmail.com) Oboby prowadzące przedmiot

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wilczyńska (kontakt: agniwilczynska@gmail.com) Mariola Paruzel-Czachura

Agnieszka Skorupa

Figure

Updating...

References

Related subjects :