Załącznik nr 1 (dane wnioskodawcy) do wniosku o kredyt hipoteczny nr

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 1 (dane wnioskodawcy) do wniosku o kredyt hipoteczny nr

Instrukcja:

1. Wypełnij wniosek drukowanymi literami (czarnym lub niebieskim długopisem).

2. Jeśli pomylisz się, przekreśl treść i zaparafuj z pozostałymi kredytobiorcami.

Dane wnioskodawcy

Imię/imiona Nazwisko PESEL Obywatelstwo Imię ojca Imię matki Nazwisko panieńskie matki Nr telefonu Adres e-mail Dokument tożsamości

Wybierz jeden rodzaj dokumentu. Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to musisz wypełnić pola dla dowodu osobistego.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, to pola dla paszportu i karty pobytu.

DOWÓD OSOBISTY

Seria i numer dowodu osobistego Data wydania Data ważności

PASZPORT

Seria i numer paszportu zagranicznego Data ważności

KARTA POBYTU

Seria i numer karty pobytu Data ważności

Jeśli nie masz karty pobytu – podaj numer zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE

(2)

ZAŚW. O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE

Numer zaświadczenia

Wykształcenie

niepełne podstawowe licencjat/inżynier

podstawowe/gimnazjum wyższe

zawodowe wyższe + podyplomowe

średnie MBA

Stan cywilny

kawaler/panna w separacji

żonaty/zamężna rozwiedziony/rozwiedziona

żonaty/zamężna z rozdzielnością majątkową wdowiec/wdowa

Status zamieszkania

mieszkanie własne domy wynajęty

mieszkanie wynajęte TBS

mieszkanie spółdzielcze lokatorskie zamieszkanie przy rodzinie

mieszkanie kwaterunkowe inny

dom własny

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Miejscowość Województwo

Mieszkam pod tym adresem od Miesiąc Rok

Czy adres zamieszkania

jest adresem do korespondencji? tak nie

Adres korespondencyjny

Ulica

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

(3)

Miejscowość Województwo

Alimenty

Płacę alimenty tak nie

Liczba osób, na które płacę alimenty Łączna miesięczna kwota alimentów

Źródła dochodu

Główne źródło dochodu

Jako pierwsze źródło dochodu podaj to, z którego masz najwyższe wynagrodzenie.

Oświadczam, że:

nie prowadzę działalności gospodarczej prowadzę działalność gospodarczą

Jeśli zawiesiłeś działalność, zaznacz „prowadzę działalność gospodarczą”

Dla każdej prowadzonej i zawieszonej działalności gospodarczej wypełnij załącznik nr 2.

Forma zatrudnienia

działalność gospodarcza umowa o dzieło/zlecenie

emerytura/świadczenie przedemerytalne umowa/kontrakt służb mundurowych

wynajem/dzierżawa nieruchomości umowa o pracę na czas określony

kontrakt menadżerski umowa o pracę na czas nieokreślony

osoba bezrobotna udział w spółce (S.A./z o.o.)

renta bezterminowa inna

renta terminowa

Kraj w którym pracujesz/Kraj, z którego dostajesz świadczenie

Zawód

górnik rolnik, ogrodnik, rybak

kolejarz sędzia/prokurator

nauczyciel służba mundurowa

ratownik górski inny

(4)

Dane firmy

Nazwa firmy NIP REGON Kraj Ulica

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Miejscowość Województwo

Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia od Dzień Miesiąc Rok

Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia do Dzień Miesiąc Rok

Dochód

Średniomiesięczny dochód netto (na rękę)

Jeśli masz dochód w innej walucie niż PLN, wpisz szacunkową wartość po przeliczeniu na PLN. Podaj średnią z:

3 miesięcy – jeśli masz umowę o pracę,

6 miesięcy – jeśli masz umowy o dzieło / zlecenie / kontrakt menadżerski / wynajem / dzierżawę nieruchomości, 12 miesięcy – jeśli masz / działalność gospodarczą / udział w spółce z o.o. / S.A.

Waluta dochodu

Nazwa banku, do którego trafia Twoje wynagrodzenie

Forma prawna pracodawcy

administracja publiczna spółka cywilna

spółka akcyjna inna spółka

spółka z o.o przedsiębiorstwo państwowe

działalność jednoosobowa spółka jawna

Liczba osób zatrudnionych w firmie

0 21-50

1 51-250

2-5 251-500

6-20 powyżej 500

(5)

Branża, w której działa firma

Wybierz tylko jedną dziedzinę – podstawową

administracja publiczna energetyka

nauka, oświata i kultura przemysł lekki

telekomunikacja usługi

bankowość i finanse handel i sprzedaż

ochrona zdrowia przemysł samochodowy

transport i logistyka usługi prawne

budownictwo IT

organizacje pozarządowe rolnictwo

turystyka i hotelarstwo służby mundurowe

consulting mass media

przemysł ciężki i wydobywczy inna

ubezpieczenia

Dodatkowe źródło dochodu

Forma zatrudnienia

działalność gospodarcza umowa o dzieło/zlecenie

emerytura/świadczenie przedemerytalne umowa/kontrakt służb mundurowych

wynajem/dzierżawa nieruchomości umowa o pracę na czas określony

kontrakt menadżerski umowa o pracę na czas nieokreślony

osoba bezrobotna udział w spółce (S.A./z o.o.)

renta bezterminowa inna

renta terminowa

Kraj w którym pracujesz/Kraj, z którego dostajesz świadczenie

Zawód

górnik rolnik, ogrodnik, rybak

kolejarz sędzia/prokurator

nauczyciel służba mundurowa

ratownik górski inny

(6)

Dane firmy

Nazwa firmy NIP REGON Kraj Ulica

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Miejscowość Województwo

Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia od Dzień Miesiąc Rok

Okres zatrudnienia/otrzymywania świadczenia do Dzień Miesiąc Rok

Dochód

Średniomiesięczny dochód netto (na rękę)

Jeśli masz dochód w innej walucie niż PLN, wpisz szacunkową wartość po przeliczeniu na PLN. Podaj średnią z:

3 miesięcy – jeśli masz umowę o pracę,

6 miesięcy – jeśli masz umowy o dzieło / zlecenie / kontrakt menadżerski / wynajem / dzierżawę nieruchomości, 12 miesięcy – jeśli masz / działalność gospodarczą / udział w spółce z o.o. / S.A.

Waluta dochodu

Nazwa banku, do którego trafia Twoje wynagrodzenie

Forma prawna pracodawcy

administracja publiczna spółka cywilna

spółka akcyjna inna spółka

spółka z o.o przedsiębiorstwo państwowe

działalność jednoosobowa spółka jawna

Liczba osób zatrudnionych w firmie

0 21-50

1 51-250

2-5 251-500

6-20 powyżej 500

(7)

Branża, w której działa firma

Wybierz tylko jedną dziedzinę – podstawową

administracja publiczna energetyka

nauka, oświata i kultura przemysł lekki

telekomunikacja usługi

bankowość i finanse handel i sprzedaż

ochrona zdrowia przemysł samochodowy

transport i logistyka usługi prawne

budownictwo IT

organizacje pozarządowe rolnictwo

turystyka i hotelarstwo służby mundurowe

consulting mass media

przemysł ciężki i wydobywczy inna

ubezpieczenia

Figure

Updating...

References

Related subjects :