Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły. na rok szkolny 2018/2019

Pełen tekst

(1)

Harmonogram działań profilaktyczno – wychowawczych w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

na rok szkolny 2018/2019

Zadania do realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne

Adresaci

1.Wychowanie patriotyczne:

a)„Skierniewice na

drodze do

niepodległości”- wykład w ramach Klubu Grota Roweckiego;

b)”Wolność krzyżami się mierzy” – koncert z okazji 100 - lecia Odrodzenia Polski (udział w koncercie wraz z młodzieżą);

b)Wieczorek pieśni patriotycznych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości;

c) „Ojcowie II RP” – wykład w ramach Klubu Grota Roweckiego;

d) „Cudze chwalicie, swego nie znacie” –

spacerkiem po

Skierniewicach;

2. Bezpieczne i odpowiedzialne

korzystanie z zasobów dostępnych w sieci:

a) Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską dotyczące

cyberprzemocy

i konsekwencji prawnych za przestępstwa

popełniane w sieci;

Październik 2018r

Październik 2018r

Listopad 2018r.

Listopad 2018r.

I półrocze

I półrocze

Anna Olczak

Elżbieta Woźniak

Anna Olczak

Andrzej Kalski

K. Kostarska

A. Olczak we współpracy IHS, PTTK oraz

Instytutem Ogrodnictwa

Dyrektor szkoły

Wybrane klasy humanistyczne

Chętni uczniowie klas I-III

Społeczność szkolna

Wybrane klasy

Klasa Ia, IIc, IIe

Społeczność szkolna

(2)

b) „IT - szkoła” – projekt edukacyjny z zakresu informatyki;

- wykłady, testy i kursy z zakresu bezpieczeństwa systemów

informacyjnych:

 „Cyberprzemoc – anonimowość w sieci”,

 „Cyberprzemoc – kompromitujące nagranie w sieci”,

 „Cyberorzemoc – prześmiewcze serwisy internetowe”,

 „Cyberprzemoc – twórca w sieci”,

 „Cyberprzemoc w grach

internetowych”,

 „VPN- bezpieczne przeglądanie Internetu.

c)„Bezpieczeństwo w sieci” – zajęcia dla młodzieży oraz projekcja filmu pt: „Na zawsze”

3.Bezpieczeństwo

uczniów w kontekście działań profilaktyczno- wychowawczych

podejmowanych przez szkołę:

a) „Ochrona przeciwpożarowa w szkole,” – rada szkoleniowa;

b) „ Wdrażanie

w szkołach/placówkach oświatowych mediacji szkolnych

i rówieśniczych” – konferencja;

Cały rok szkolny

Wrzesień 2018r.

Październik 2018r.

Listopad 2018r.

Grudzień 2018r.

Styczeń 2019r.

Luty 2019r.

I półrocze

Wrzesień 2018r.

Październik 2018r.

Nauczyciele informatyki

j.w

j.w

Nauczyciele informatyki

Dyrekcja szkoły

WODN Skierniewice

Klasy I- III oraz oddziały gimnazjalne

Klasy I

Klasy I

Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni

2e z p. A. Olczak

(3)

c) „Chcę być kimś! Czyli jak osiągnąć cele

w czasach, kiedy wszyscy mają „wywalone” – warsztaty dla młodzieży;

d) Zorganizowanie spotkania

z pracownikami KMP nt.

procedur postępowania w sprawach nieletnich zagrożonych

demoralizacją i przestępczością;

e) „ARS-jak dbać o miłość” – program edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od

alkoholu, tytoniu i innych środków

psychoaktywnych;

f) „Jak pomagać osobom doznającym przemocy w rodzinie” – zajęcia z uczniami;

4. Edukacja prawna:

a)„Czy znasz

konsekwencje prawne wynikające

z niewłaściwego użytkowania Internetu”;

b) Lekcje w sądzie z zakresu prawa karnego;

c) Spotkanie z prawnikiem

p. F. Trautem pt: „Prawa stron w procesie

karnym”;

Grudzień 2018r.

I półrocze

II półrocze

Po ustaleniu terminu z wychowawcą

I półrocze

I półrocze

Październik 2018r.

Dyrekcja szkoły we współpracy

z pedagogiem szkolnym

Pedagog szkolny

Pedagog i psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Anna Olczak we współpracy z sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, p. Zbudniewek

Anna Olczak we współpracy z Sądem Rejonowym

w Skierniewicach

Społeczność szkolna

Klasy I

Wybrane klasy

Wybrane klasy

Klasy I – III oraz oddziały gimnazjalne

3a

2a, 2e, 3a, 3e

(4)

d) Warsztaty z zakresu praw konsumenta i prawa cywilnego;

e) „Prawa i obowiązki w świetle Konstytucji” – zajęcia z p. J. Plackiem f) Zorganizowanie spotkania z

pracownikami KMP Wydział Ruchu Drogowego „W

bezpieczną drogę z młodym kierowcą;

g) Spotkanie dla młodzieży z p. M.

Waszkiewicz w ramach projektu „Nie zmarnuj swojego życia”;

Październik 2018r.

I półrocze

II półrocze

Wrzesień 2018r.

Anna Olczak we współpracy z Uczelnią Łazarskiego

Anna Olczak

Pedagog szkolny

M. Łazęcka oraz

Fundacja „ Momentum”

Klasy I

3a i 2a – grupy z WOS

Klasy II

Chętni uczniowie klas II i III

5. Edukacja zdrowotna:

a) Profilaktyka chorób cywilizacyjnych:

- rak piersi, - rak szyjki macicy, - czerniak,

- depresja.

b)Zdrowy styl życia:

- podstawowe zasady higieny osobistej – zajęcia z młodzieżą na godzinach

wychowawczych;

- anoreksja i bulimia- zaburzenia odżywiania- zajęcia z dietetykiem, p. Czekalską;

- „Jak radzić sobie ze stresem?” – zajęcia dla maturzystów;

- „Transplantacja – jestem na tak”- zajęcia warsztatowe dla młodzieży;

Rok szkolny

I półrocze

I półrocze

II półrocze

II półrocze

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy, psycholog;

Wychowawcy we współpracy

z pielęgniarką szkolną

Anna Olczak

Pedagog, psycholog szkolny oraz zaproszeni goście

Szkolne Koło PCK

Zespoły klasowe

Zespoły klasowe

Klasy II

Klasy III oraz III gimnazjum

Klasy II

(5)

6. Integracja zespołów klasowych:

a) „Poznajmy się”- zajęcia warsztatowe;

b) wycieczki, spotkania integracyjne;

c) zajęcia warsztatowe

„Efektywna współpraca w grupie”;

7. Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży:

a)zamieszczanie recenzji literackich opracowanych przez młodzież na stronie internetowej szkoły;

b)poszerzenie

księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

c) przygotowanie gazetki o nowościach

książkowych w bibliotece szkolnej;

8. Poradnictwo

indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego:

a) diagnozowanie uczniów, zespołów klasowych –

„Kwestionariusz inteligencji wielorakiej i emocjonalnej”.

b)) diagnozowanie uczniów, zespołów klasowych -

kwestionariusz oparty na teorii Hollanda: wartości, predyspozycje

zawodowe, umiejętności;

Październik 2018r.

Rok szkolny

W miarę potrzeb

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wrzesień 2018r.

I półrocze

Cały rok

Pedagog, psycholog, wychowawcy klas;

Wychowawcy klas;

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny

K. Kostarska

Nauczyciele bibliotekarze

jw.

Doradca zawodowy, wychowawcy

Doradca zawodowy;

Klasy I

Klasy I – III

Zgłaszane klasy

Społeczność szkolna

Społeczność szkolna

jw.

Klasy I

Społeczność szkolna

(6)

- kwestionariusz

”Kotwice Scheina”

diagnozujące wartości w kontekście pracy oraz style kariery zawodowej;

c)udzielanie uczniom informacji o kierunkach na które mogą aplikować uczęszczając do klas o określonym profilu (rekrutacja, zawody deficytowe);

d) współpraca

z uczelniami wyższymi, absolwentami szkoły oraz instytucjami w zakresie wymiany informacji zawodowych.

Cały rok

jw.

Doradca zawodowy

jw.

Klasy I-III oraz oddziały gimnazjalne

jw.

9. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna udzielana uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom;

Cały rok szkolny Zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Klasy I - III

10. Kształtowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży:

a) promocja wolontariatu;

b) organizowanie akcji charytatywnych;

c) udział młodzieży w różnego rodzaju zbiórkach odzieży, produktów spożywczych itp.

Cały rok szkolny Renata Stępniak, pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy, SU, PCK

Klasy I – III oraz oddziały gimnazjalne

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :