Pełen tekst

(1)

ST-31930N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo r m a to w a n y F o rm a t (5 1 2 B n a s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 1820,5 1628,9

p o w ie r z c h n i [M B ] c y lin d ra [M B ]

ś c ie ż k i [ B ]

W y m ia ry z e w n ę tr z n e i c ię ż a r

w y s o k o ś ć [ m m ] 25,4

s z e ro k o ś ć [ m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

c ię ż a r [k g ] 0,68

G e o m e tria n a p ę d u

d y s k ó w 4

c y lin d r ó w 3898

g ł o w ic d a n y c h 7

g ło w ic s e rw o s u m a s e k to r ó w

s e k t/ś c ie ż k ę

O p ó ź n ie n ia [m s ] Ś re d n io

R JW 9,3.10,5

T R fT R 1 ,2 ... 1,7

M a x 20,4

L a te n c y 5,54

O v e rh e a d

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC]

D o p u s z c z a ln e p rz e c ią ż , g r a w it [G ] D y s k z a p a r k o w a n y

P ra c a b e z b łę d ó w B łę d y k o r y g o w a ln e

P o j. z a p a s . 1 sektor na ścieżkę + 2 cylindry

Z B R

P rę d k o ś ć tr a n s m is ji M B /s ] D y s k <■> B u fo r 4 ,7 5 ... 7,75 S z y n a S C S I: s y n c / (a s y n c ) 10

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y ( x x - > 1 n a E x x )

M T B F [*1 0 0 0 h ] M T T R [m in ] C D L [la ta ] O N /O F F [*1 0 0 0 ] R E R U E R S E R 800

B u fo r d y s k u [k B ] 512

P rę d k o ś ć o b r. [ 1 /m in ] 5411

S y te m k o d o w a n ia (1,7)R LL

G ę s to ś ć z a p is u [ T P I]

P o z y c jo n e r RVC

S ta rt / S to p [ s ] P o z. h a ł. [d B A @ 1 m ]

T y p o w y m S e e k M a x S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 7,000

lin ia + 1 2 V [A ] 0,360 1,700

lin ia + 5 V [A ] 0,540

(2)

Widok z boku na J2

Widok z przodu na J6

H

t y ł

i Pozycja X

t AA2 M 1 AAO SYNC REM. LED res

Widok z boku na J5

3 ^

AO Al A2

1 — 1 GND o o DBO GND o 0 DB1 GND o o DB2 GND o e DB3 GND 0 0 DB4 GND o • DB5 GND o 0 DB6 GND 0 • DB7 GND o o DBP GND o « GND GND o • GND RES o • RES OPN « o TRM RES 0 • RES GND o O GND GND o o ATN GND o GND GND o o BSY GND 0 • ACK GND o • RST GND 0 o MSG GND 0 • sa

GND C/D

GND REQ

GND I/O

J6: LED/SYNC 1

2 + L E D - 3

- L E D - 4 + SYN ■ 6

u 12

-S Y N - 5

[ o O 0 o j o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1---

1

+ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

Zwory zarezerwowana do użytku producenta

D S ^ M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

D S ^ M E Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany PS r r i ? ME przez inicjator.

D S ^ jf? M E Start silnika z opóźnieniem równym 12'SCSI_ID [w sekundach].

w p $ Zapis na dysk

dopuszczalny. WP ^ Dysk zabezpieczony przed zapisem.

PE $ Praca bez kontroli

parzystości. PE Jap Praca z kontrolą parzystości.

T P 1 ^ T P 2 Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani linii 26 (TERMPWR).

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

J2/8 J2/7 Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja 'X' na rysunku).

A2A1 AO

( A A 2 A A 1 A A O )

SC SI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga 1: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych AA0-AA2 (nigdy obydwu!).

Uwaga 2: Modele wyposażone w płytkę drukowaną #75782480 mają odwrócone znaczenia zwor bloku J5, tj. A0/A1/A2 zamiast A2A1/A0.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :