Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów: Prawo Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: PR

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite Specjalności: Kryminologia

bez specjalności

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Kod przedmiotu WPAISM PRAJednolite magisterskieS BW32 18/19 Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe do wyboru

Liczba punktów ECTS 6

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S La I E Wa Le

7 30 30 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/ JęzykiK — KonwersatoriumS — SeminariumLa — LabolatoriumI — InneE — E-LearningWa — WarsztatyLe — Lektorat

(2)

Cel 1 Zapoznanie studentów z instytucjami prawa pracy (zbiorowego i indywidualnego) oraz prawa ubezpieczeń społecznych

4 Wymagania wstępne

1 Brak wymagań wstępnych

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student zna instytucje prawne regulujące stosunki społeczne z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

MU2 Student umie w praktyce wskazać mechanizmy prawne funkcjonujące w prawie pracy MK3 Student zna i rozumie społeczną rolę pracownika i pracodawcy

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Istota i zakres regulacji prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych 1

W2 Zbiorowe stosunki pracy 1

W3 Podstawowe zasady prawa pracy 4

W4 Równe traktowanie pracowników i ochrona przed dyskryminacją 2

W5 Obowiązki pracownika i pracodawcy 4

W6 Wynagrodzenie za pracę 2

W7 Czas pracy 2

W8 Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy 2

W9 Partnerzy społeczni (związki zawodowe, organizacje pracodawców) 2

W10 Spory zbiorowe pracy 2

W11 Układy zbiorowe pracy 2

W12 Zwolnienia grupowe 2

W13 Pojęcie i konstrukcje prawne prawa ubezpieczeń społecznych 4

Razem 30

Ćwiczenia/ Języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Cywilne i prawnopracownicze podstawy świadczenia pracy 2

C2 Cechy charakterystyczne stosunku pracy 2

C3 Nawiązanie stosunku pracy, podstawy nawiązania, rodzaje umów o pracę,

elementy konstrukcyjne umowy o pracę 2

C4 Wygaśnięcie a rozwiązanie umowy o pracę 1

C5 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 1

C6 Wypowiedzenie umowy o pracę 2

C7 Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 2 C8 Roszczenia pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (sądownictwo

pracy) 4

C9 Odpowiedzialność porządkowa pracowników 2

(3)

Ćwiczenia/ Języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C10 Odpowiedzialność materialna pracowników 2

C11 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 2

C12 Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa 2

C13 Świadczenia emerytalno rentowe 2

C14 Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

społecznych 4

Razem 30

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady M5. Dyskusja

M13. Studium przypadku

M19. Wykorzystanie narzędzi zdalnego nauczania

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 60

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 60

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 30 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach w formie testu jednokrotnego wyboru

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Rozwiązanie kazusów w sposób prawidłowy (przynajmniej 2 z 3) bez pogłębionego uzasadnienia z drobnymi błędami merytorycznymi

(4)

Na ocenę 3.5 Jak wyżej przy czym skala błędów jest mniejsza

Na ocenę 4 Rozwiązanie wszystkich kazusów z nielicznymi błędami merytorycznymi Na ocenę 4.5 Jak wyżej przy czym błędy są znikome

Na ocenę 5 Bezbłędne rozwiązanie kazusów z prawidłowym wyczerpującym uzasadnieniem przyjętego rozwiązania

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

EUK7_W3, EUK7_W4, EUK7_W5

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13

M16, M5, M13 P1

MU1 K_U02, EUK7_U1,

EUK7_U2

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13,

C14

M16, M5, M13 P1

MK1 EUK7_KS2,

EUK7_KS4

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,

C11, C12, C13, C14

M16, M5, M13 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Ludwik Florek — Prawo pracy, Warszawa, 2019, C.H. Beck Literatura uzupełniająca:

[1] Andrzej Świątkowski — Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, 2018, C.H. Beck Akty prawne:

[1] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.6.1974 Dz.U. Dz. U. z 2019, poz.

1040

(5)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Sebastian Koczur (kontakt: skoczur@wp.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Sebastian Koczur (kontakt: skoczur@wp.pl)

dr Kinga Piwowarska (kontakt: kpiwowarska@afm.edu.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :