• Nie Znaleziono Wyników

MATURA Termin główny: Część ustna:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MATURA Termin główny: Część ustna:"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

MATURA 2023

Termin główny:

Część ustna:

od 10 do 23 maja

(z wyjątkiem 14 i 21 maja)

język polski języki obce nowożytne

języki mniejszości narodowych

Egzamin jest

przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

(2)

Część pisemna:

godz. 9:00 godz. 14:00

4 maja język polski na poziomie

podstawowym ----

5 maja język angielski na

poziomie podstawowym

język: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski na poziomie podstawowym

8 maja matematyka na

poziomie podstawowym

język hiszpański na

poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

(3)

Część pisemna c.d.:

9 maja język angielski na poziomach

rozszerzonym i dwujęzycznym filozofia na poziomie rozszerzonym 10 maja wiedza o społeczeństwie na poziomie

rozszerzonym

język niemiecki na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

11 maja biologia na poziomie rozszerzonym język rosyjski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

12 maja matematyka na poziomie rozszerzonym język francuski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

15 maja chemia na poziomie rozszerzonym historia muzyki na poziomie rozszerzonym 16 maja geografia na poziomie rozszerzonym języki mniejszości narodowych na poziomie

podstawowym

17 maja język polski na poziomie rozszerzonym języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym

18 maja historia na poziomie rozszerzonym język włoski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

19 maja fizyka na poziomie rozszerzonym historia sztuki na poziomie rozszerzonym 22 maja informatyka na poziomie rozszerzonym

język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym

godz. 9:00 godz. 14:00

(4)

Termin dodatkowy:

(5)
(6)

Wyniki egzaminu maturalnego: 7 lipca 2023 r.

(7)

Termin poprawkowy:

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych,

języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

Wynik egzaminu maturalnego: 8 września 2023 r.

(8)

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

(9)

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony

do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Komunikat o materiałach i przyborach

pomocniczych w 2023 r.

(10)

Pozostałe przybory:

(11)
(12)
(13)

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia

wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Zdający przynosi własny.

*** Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego

zdający będzie mógł obliczyć: (1) wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich); (2) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich); (3) potęgi o dowolnym wykładniku

rzeczywistym. Zdający przynosi własny.

Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth)

umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również

wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku.

(14)

Dodatkowe materiały oraz przybory pomocnicze:

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą

korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

(15)

Dostosowania egzaminu maturalnego:

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do części ustnej z języka polskiego i języka obcego nowożytnego bez ustalania poziomu oraz do czterech egzaminów w części pisemnej:

 z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

 z matematyki (na poziomie podstawowym)

 z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

 z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

(27)

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY

I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo maturalne w 2023 r., należy:

 przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej bez ustalania poziomu, trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka

polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

 uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz

 przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na

poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

(28)

POWODZENIA !

Cytaty

Powiązane dokumenty

– wyjaśnia znaczenie terminów: Hetyci, Medowie, mazdaizm – określa czas rozkwitu potęgi Hetytów (XIV i XIII w. p.n.e.) – charakteryzuje postać Kambyzesa –

Niezwykłość tego cyklu polega także na tym, że są one również zapisem zmagań ze światopoglądem samego poety, który zachwiał się w obliczu osobistej tragedii.. Z jednej

 łącznie 15 % szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych przystąpi do konkursu dotyczącego zdrowego żywienia. MEN na platformie

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy czwarty przedmiot: biologia / geografia. KLASA H z

Spośród ponad stu dwudziestu dotychczas opisanych gatunków należą- cych do rodzaju Cephennium M ÜLLER et K UNZE (Staphylinidae: Scydmae- ninae: Cephenniini), z terenu Polski

Branie pod uwagę reputacji, jaką potencjalni urzędnicy cieszą się w swoich miejscach zamieszkania, również wśród prostych ludzi, miało się przyczyniać w jego

Do zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności przywiązuje się coraz większą wagę. Problematyka ta staje się tym bardziej aktu- alna, że

Tym razem nie będę wchodził w szczegółową polemikę, gdyż rozwinęłaby się ona podobnie do sporu o Białoszewskiego. Byłaby zaś o tyle mniej ciekaw a, o

 pisze programy sortujące dane różnego typu (liczby, napisy, pary) oraz stosuje efektywne algorytmy sortowania (np. sortowanie szybkie, sortowanie przez scalanie),.  stosuje

Grądzki, B., i in., Biologia na czasie 3, Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa, Wydawnictwo Nowa Era,

 wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu danej funkcji liniowej.  wyznacza wzór funkcji liniowej, której

Posługuje się pojęciami: zderzenie sprężyste i zderzenie niesprężyste Wykorzystuje zasadę zachowania pędu.. do obliczania prędkości ciał podczas zderzeń sprężystych

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy czwarty przedmiot: fizyka?. KLASA

Niezwykłość tego cyklu polega także na tym, że są one również zapisem zmagań ze światopoglądem samego poety, który zachwiał się w obliczu osobistej tragedii.. Z jednej

 omawia rozkład temperatury powietrza w styczniu i w lipcu na podstawie mapy.  omawia roczne amplitudy temperatury powietrza na Ziemi na podstawie mapy

– badania zderzeń ciał oraz wyznaczania masy lub prędkości jednego z ciał, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, samodzielnie wyszukuje i analizuje materiały źródłowe,

zeologia i fleksja, w większości poprawna ortografia (naruszenie normy w zakresie błędów drugorzędnych) i interpunkcja - 12 punktów; w całej pracy komunikatywny, poprawne fleksja,

i konsekwencji klinicznych. Dlatego, pomimo niestosowania się ściśle do koncepcji osadzenia jednego filaru w jednym czasie, umieszczenie filaru ITLA po naruszeniu

Republika Francuska jest zaś przykładem systemu semiprezydenckiego (półprezydenckiego, parlamentarno-prezydenckiego, mieszanego). W takim systemie istnieje dualizm

Wolfgang Amadeus Mozart: Wstęp z Kwartetu smyczkowego C-dur KV465. Ludwig van Beethoven: fragment Kwartetu smyczkowego

Give reasons” (Matura Solutions, s.86); zadania tego typu polegają na ustnym ustosunkowaniu się do kilku zazwyczaj jednozdaniowych wypowiedzi zaczerpniętych z tekstu

Wydaje się, że badanie problemów związanych z używaniem alkoholu staje się źródłem wiedzy służącej raczej ulepszaniu metod kontrolowania społeczności niż

Strategia powstańca wyniesiona z getta staje się strategią kardiochirurga. Jeżeli po zawale krew płynie tylko w jedną stronę, nie będąc w stanie przywrócić życia, Edelman