MATURA Termin główny: Część ustna:

28  Download (0)

Pełen tekst

(1)

MATURA 2023

Termin główny:

Część ustna:

od 10 do 23 maja

(z wyjątkiem 14 i 21 maja)

język polski języki obce nowożytne

języki mniejszości narodowych

Egzamin jest

przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

(2)

Część pisemna:

godz. 9:00 godz. 14:00

4 maja język polski na poziomie

podstawowym ----

5 maja język angielski na

poziomie podstawowym

język: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski na poziomie podstawowym

8 maja matematyka na

poziomie podstawowym

język hiszpański na

poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

(3)

Część pisemna c.d.:

9 maja język angielski na poziomach

rozszerzonym i dwujęzycznym filozofia na poziomie rozszerzonym 10 maja wiedza o społeczeństwie na poziomie

rozszerzonym

język niemiecki na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

11 maja biologia na poziomie rozszerzonym język rosyjski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

12 maja matematyka na poziomie rozszerzonym język francuski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

15 maja chemia na poziomie rozszerzonym historia muzyki na poziomie rozszerzonym 16 maja geografia na poziomie rozszerzonym języki mniejszości narodowych na poziomie

podstawowym

17 maja język polski na poziomie rozszerzonym języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym

18 maja historia na poziomie rozszerzonym język włoski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

19 maja fizyka na poziomie rozszerzonym historia sztuki na poziomie rozszerzonym 22 maja informatyka na poziomie rozszerzonym

język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym

godz. 9:00 godz. 14:00

(4)

Termin dodatkowy:

(5)
(6)

Wyniki egzaminu maturalnego: 7 lipca 2023 r.

(7)

Termin poprawkowy:

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych,

języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

Wynik egzaminu maturalnego: 8 września 2023 r.

(8)

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

(9)

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony

do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Komunikat o materiałach i przyborach

pomocniczych w 2023 r.

(10)

Pozostałe przybory:

(11)
(12)
(13)

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia

wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Zdający przynosi własny.

*** Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego

zdający będzie mógł obliczyć: (1) wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich); (2) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich); (3) potęgi o dowolnym wykładniku

rzeczywistym. Zdający przynosi własny.

Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth)

umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również

wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku.

(14)

Dodatkowe materiały oraz przybory pomocnicze:

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą

korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

(15)

Dostosowania egzaminu maturalnego:

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do części ustnej z języka polskiego i języka obcego nowożytnego bez ustalania poziomu oraz do czterech egzaminów w części pisemnej:

 z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

 z matematyki (na poziomie podstawowym)

 z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

 z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

(27)

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY

I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo maturalne w 2023 r., należy:

 przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej bez ustalania poziomu, trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka

polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

 uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz

 przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na

poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

(28)

POWODZENIA !

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :