Przemysł i Handel Górnośląski, 1925, [R.3], t. 8, z. 3/4

72  Download (0)

Full text

(1)

u (Pu M IW.

^ n

Z e s z y t Nr. 3/4 <9/10 1925) Katowice, Maj 1925 T o m . VIII.

Czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym

R e d a k t o r n a c z e l n y : Dr. Zbigniew Dalski

R e d a k t o r w W a r s z a w i e : Al. Jackowski, ul. Marszałkowska 33.

S e k r e t a r z r e d a k c j i : Józef Banaś

Z a r z ą d w y d a w n i c t w a : Dr. Zbigniew Dalski i Dyrektor Edward Chwatczyński R e d a k c j a i A d m i n i s t r a c j a : Katowice, ul. Sobieskiego, Telefon 962.

f y

zq

1 egz. z przesyłka: w kraju 10 zł. Kwart.

I f „ 1 „ zagranicy 15 zł. „ ik ODłaszen wvsv I b odiinistr.noż

W .O L S Z E W IC Z : Wakacyjne kursy górnośląskie.

^ ® Inż. J. K IE D R O Ń : Sytuacja ekonomiczna w Polsce.

Inż. KAROL KISZKA: Organizacja przemysłu polskiego jako problemat go®

^ spodarki narodowej.

STA NISŁA W W A R lA L SK I: Stosunki handlowe między Czechosłowacją a Polską.

JA N U SZ P IL E C K I: Ustawa o rozbudowie miast.

Dr. Inż. JOBREI: II. Zasadnicze uwagi do przedłożenia budowlanego rządu.

Inż. R. SZ A N IA W SK I:

JA N U SZ BUTLER ^ Bezpośrednie komunikacje z zagranicą.

Dr. S T A N IS Ł A W NAH LIK : Łotwa i Estonja.

A LFR ED S 1E B E N E IC H E N : Ruch portowy w Gdańsku.]

in ż .

KAROL K ISZKA : Kronika gospodarcza hutnictwa górnośląskiego za czas od 1 do 15 maja 1925 r.

P I L : Kronika węglowa.

Z A K R Z E W S K I: Kronika skarbowa / / Kronika ustawodawcza.

N OTATKI.

(2)

( F e n o m e t a l

(T o w a rz y stw o ż e l a z o ~ m e t a l o w e fp . z ogr. odp.

f f l & t o t m c e

u l. m&eeszna (fifu etsli.) H t . 2

Tel. 1726, 1980, 2287,2835 / Adr. depesz: Ironmetal (Rud. Mosse Code)

Oddz.

J l t e t a l i

Nowe metale, stare metale, materjaly do rafinowania. Kompo­

zycje.— Półfabrykaty

Własna odlewnia metali

Oddz.

T u r o w c ó w

a) Ferromangan, Ferrosili- cium i wszelkie inne Ferrostopy.

b) Surowiec stalisty, gi- serski, hematyt, zwier­

ciadlisty itd.

c) Ruda żelazna i manga­

nowa, ruda cynkowa i ołowiana^

Oddz.

Oddz.

f z m e l c u

S z m e l c wszelkiego rodzaju dla pieców wielkich, martynow- skich, odlewni żelaza

i t. d.

Ż e l a z a fk a iid lo w e g o i materjałónr Golejowycfi

Żelazo sztabowe, drut walcowany, blachy, pół­

fabrykaty, kęsy, bloki i t. d. Szyny i wszelkie materjaly umacniające, lokomotywy, wozy i t. d.

FILJE:

W a r s z a w a M w a & ó w

Żórawia 27 / Tel. 406-03, 402-20 Brodzińskiego 19 / Tel. 11-86

Z A S T Ę P S T W A - Pijarska 7 / Telefon 45—46

£ & d x ‘& ie l§ fo a > £ m > ó n >

Jasna 16 Gdańska 135 Kościuszki 8 /

Tel.

701

m a g a z y n y i €dlemmia p r z y tfz y fo ie A l f r e d a

HUTA HOHENLOHE (P. Górny Śląsk.)

(3)

PRZEMYSŁ i HANDEL

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. GÓRNOŚLĄSKI

POLSKIE

KOPALNIE SKARBOWE NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Spółka d ile ria w n a

SOCiĆTĆ FERMIE RE DES MINES FISCALES DE L’lT A T P O LO N AIS EN H A U T E SILĆSIE

Królewska Huta

Telefon 136-140 Rynek L. 9-15

Sprzedaż

z kopalń: Król, Bielszowice, Knurów

(4)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr- 3/4- Tom VIH 1925-

B u ta B is m a r k a

f t f a j t l u h i W i e l k i e

G ó r n y Slcąsttc

Produkty:

Surówka, koks, siarczan amoniakalny, benzol surowy, cegły żu­

żlowe, wodór, tlen.

Żeliwo i odlewy stalowe według modeli.

Żelazo grubo i drobno ziarniste, taśmowe i fasonowe.

Stal Siemens-Martin, sprężynowa, resorowa, na hacele, na lemiesze Kute, żłobkowane podkowy, półfabrykat.

Zimno walcowane żelazo obręczowe i taśmowe we wszelkich wy- miarach, stal taśmowa do czółenek pokojowych {kartony).

Cienka blacha bajcowana do sztancowania, zaginania, emaliowa­

nia, do krycia dachów, cynowania, blachy do dynamomaszyn stopowe i niestopowe.

Blachy grube na cysterny, kolty, okręty, blachy Coumpound na pługi, do budowy skarbców.

Stal narzędziowa i konstrukcyjna, walcowana i kuta w prętach, taśmach, blachach i formach do budowy maszyn, samochodów i aeroplanów. Specjalne sorty dla wyrobu broni i opancerzeń pocisków, min, luf karabinowych, tarcz ochronnych, stal świ­

drowa do wszystkich gatunków skał.

Kutożelazne rury: gazowe, kołnierzowe, kotłowe, szlamowe, wier­

tnicze, do rurociągów ropnych, bez szwów, tępo spojone, samo­

rodnie spawane do 1500 mm przekroju, kształtki i fasony rurowe Materjaly kolejowe do budowy nawierzchniowej jak: złącza szy­

nowe, zaciski i podkładki, szyny wąskotorowe i kopalniane.

l i l i i ]

2

(5)

PRZEMYSŁ i HANDEL

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. GÓRNOŚLĄSKI

Dyrekcja Kopal ń Księcia Pszczyńskiego

Piżrstiich Piessisclte BergwertedBrelition — KATOWICE

Telefon: Katowice nr. 666, 667, 668, 669 — Adr. telegraficzny: Plessergruben, Katowice

W ę g i e l k a m i e n n y

z kopalń: Emanuelssegen, Fursten, Boera, Heinrichsfreude, Brade, He i nr i c hs g l i i c k, Pr i nz en, Neugliickauf, Barbara, Aleksander

Wyroby cementowe, cegły i dolomit

własnego przedsiębiorstwa

Sprzedał węgla i brykietów

przez „UNITAS", Spółka węglowa z ogranicz, odpowiedz., Katowice ( „ U N I T A S " , Kohlenhandelsgeseilschaft m. b. H., K a t o w i c e ) Telefon Katowice Nr. 666, 667, 668,669 — Adres telegr.: „ U n i t a s "

H s p o I h q $ c in t e r e s ó w :

1. Fabryka kamiensi© wąglanycBn brykietów, Spółka z ogr.odp., Dziedzice,

(Steinkohlenbrikettfabrik O. m. b. H., Dziedzice), brykiety w formatach 700 gr., 3 i 5 kg.

Sprzedaż przez „Unitas“, Spółka z ogr. odp.

Górnośląska Fabryka m ateriałów wybuchowych, Spółka Akcyjna, Łaziska Górne, G. al., (Oberschlesische Sprengstoffwerke, Spółka Akcyjna, Ober-Lazisk) Telefon: Mikołów 55 i 64 — Adres telegr.: „Oswag“, M i k o ł ó w .

M a t e r j a ł y w y b u c h o w e dla górnictwa, dynamit wszelkiego rodzaju, materjały, wybuchowe bezpieczne dla użycia w kopalniach zagrożonych gazem lub pyłem węglowym, materjały wybuchowe do karczowania pniaków — Własne chodniki doświadczalne spłonki wybuchowe, lonty i inne przybory zapalcze.

. Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych, Sp. z o. p., (dawn.: Ki aft- u. Schmelz- werke Prinzengrube G. m. b. H.), Tel.: Mikołów 5, 115, 135, Adr. tel.: „Elektro", Mikołów.

Przedsiębiorstwo prowadzi elektrownię o mocy 25 000 KW., pracującą na wspólnej sieci z Elektrownią Okręgową Pszczyńską i wyrabia karbid, krzemian żelaza, oraz smołę, wydobytą przy niskiej temparaturze z węgla kamiennego.

Elektrownia ©kręgowa Ligota Sp.z o.p., (dawn. :Uberland werk Pless, Teł.:Katowice Nr. 2695 w Ligocie — Dostarczanie prądu elektrycznego gminom i przemysłowi po­

łudniowej części polsk. Górnego Śląska — Zużywane napięcia: 20 000 Wolt, 380/220 Wolt.

3

(6)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

ZAKŁADY

HOHENLOHEGO

H O H E N L O H E - W E R K E

S P Ó Ł K A A K C Y J N A

WEŁNOWIEC G.ŚL

H O H E N L O H E H U T T E O.-S.

TELEFON ZARZĄDU GŁOWNEGO: K A T O W I C E , NR. 864-872, 454

Oddział I. Węgiel

W ę g i e l p ł o m i e n n y z k o p a l ń : MAKS — WUJEK — GEORG Zjednoczona Hohenlohe-Fanny Biykiety z kopalni „Wujek“ o znaku H. W-

Firma sprzedaw cza:

„FULHEN"

G órnośląski Handel W ęgla Sp. z ogr. odp.

KATOWICE, ULICA POPRZECZNA 6.

Oddział II. Metale

Blacha cynkowa Cynk H. H. Korona

(p o d w ó jn ie r a f In.)

P y ł c y n k o w y C yn k H o h e n l o h e

(rafln. i n le ra fin .)

O r y g i n a l n y o ł ó w h u t n i c z y

Oddział III. Kwasy

K w as s i a r k o w y (60° Be) techn. czysty.

Kwasy siarkowe od 92—100 o/o Oleum 12 °/o Oleum 12 °/o

4

(7)

PRZEMYSŁ 1 HANDEL

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. GÓRNOŚLĄSKI

mir' iTUfiWri li

Związek Kopalń Górnośląskich Sp. z ogr. odp.

p o l e c a

pierwszorzędny węgiel kamienny z własnych kopalń węgla:

Anna, Blucher, Deutschland, Donnersmarck, Emma, Eminenz, Frieden, Graf=Pranz, Gottfiard, Lithandra, Paulus, Romer, Schlesien, Wawel, Wolfgang;

pierwszorzędny koks z własnych koksowni:

Emma, Frieden, Wolfgang/

pierwszorzędne brykiety z własn.brykietowni:

Emma i Romer.

R o c z n e w y d o b y c i e wynosi ofeolo 7000000 ton, t. zn. blisko p i ą t ą c z ę ś ć ogólnej produkcji węgla Rzeczypospolitej Polskiej a więcej niż c z w a r t ą c z ę ś ć ogólnego wydobycia Górnego Śląska!

Katowice, Zamkowa 3

5

(8)

PRZEMYŚL I HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

FR IED EN S H O T T E

f tf , K§ll 'MĘ

;iv rr'-.- *”.' ’i-1 • -!.

Spółka Akc. / NOWY-BYTOM / Górny Śląsk

Z A K Ł A D Y : a) Zakłady „Friedenshutte" w Nowym Bytomiu (Wielkie piece), Stalownia i Walcownie, Koksownie, Zakłady wyrobów ubocznych.

b) Kopalnia węgla kamiennego „Friedensgrube“ w Nowym Bytomiu.

c) Kopalnie rudy żelaznej w Tarnowskich Górach.

d) Kopalnie rudy żelaznej w Czerny (Małopolska).

WYROBY:

Surówka, koks, amoniak, bemol, dziegieć, oleje smolna, iu ie! fosfatowy, bloki stalowe Yfaoresa- sowe, Stemejis-Stiarfenowski®, nanikione i elekftro- stalowe, bramy, surowe i połwralcowane, platery,

ielai© płaskie, kesy.

Szyny kolejowe normalnotorowe, do kolejek po- lówych i kopalnianych, pokłady gprogi), łubki,

płyty podkładkowe i zaciskowe.

Kształtowniki wszelkiego rodzaju do wysokości 550 mm ścianki pionowej. Uniwersalne żelazo sztabowe, taśmowe, kątowe, Y- i C-owe i inne gatunki. Blacha gruba, £@berkowana, średnia, cienka, blacha do wytłaczania i zawijania, dy- namowa, transformatorowa i inna specjalna.

Wyroby kute i prasowane: osi© do wozów kole­

jowych, obręcze, kola bose, gotowe zestawy kół.

FR IED EN S H O T T E

Spółka Akc. / NOWY-BYTOM / Górny Śląsk

6

(9)

PRZEMYSŁ i HANDEL

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. GÓRNOŚLĄSKI

O b e r s c h l e s i s c h e

W yroby koncernu:

1 . Z a k ł a d s r w G l i w i c a c h

(Zakłady Siemens - Martenowskie, odlewnie żelaza i stali wygniatarki, warsztaty): B u t l e bezszewne do gazu wszel­

kiego rodzaju: węglan, wodór i tlen, naczynia bezszewne.

Ramy samochodowe i wszelkie części składowe prasowane dla budowy automobili, rury Kardanowe — Kute części dla budowy wagonowej, blachy wypukłe, dna okrągłe i kwadra­

towe, płaskie i wklęsłe — Wyroby kute i prasowane dla potrzeb kolejowych: osie wagonowe, obręcze, koła bose, gotow e zestawy kół, r u s z t o w n i k i z odlewu twardego

2 . R w r k e w i i i e w UBawScach

Walcownie rur spawanych i bezszewnych: Specjalności W ę ż o w n i c e , r u r y d o w i e r c e n i a i k o ł n i e r z o w e * r u r y s t a l o w e ciągnione na zimno, r u r y w o d n e marynarkowe, parowozowe i kotłowe, rury c y n k o w a n e

O p a k o w a n i a b l a s z a n e , p u s z k i do konserw wszelkiego rodzaju, z blachy c y n o w a n e j , c y n k o w a n e j i c z a r n e j , z a d r u k o w a n e i n i e z a d r u k o w a n e

4 , Zakł a dy ImtBiScze Zawadzki

(p o w i a I W i e l k i e S t r z e I c e) Walcownie żelaza sztabowego, kuźnia formowa, warsztaty kolejkowe, f a b r y k i z w r o t n i c , pojazdów i wagonów

5. Odlewnia łelaza Colonnowska

( p o w i a t W i e l k i e O d l e w y ż e l a z n e , odlew szary,

S t r z e l c e ) szczególnie kokile

Górnośląskie Towarzystwo akc. dla dostaw kolejow., Zarząd wGliwicach

7

(10)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

S i l i

-nnuiunir JiliTihtiliE

s i I

Jpiilu

Sii&Mi

lili>ilil[L

njumrmrs mjinnnnn; i

WiMiW

S B

lis

WĘGIEL, CYNK

BLACHA OŁOWIANA, OŁÓW, RURY OŁOWIANE KADMIUM, KW AS SIARKOWY

€i i @ $ c li e S p ó ł k a A k c y j n a

Katowice,Podgórna 4

B S l c

i i

M g

mm

mm TTrnrii

a s

HTTiTiTT

B

5!55HE l i i

j . i.Tii.nhp

HlIlIlHIIII

Timwff irnnnii

IB S ESM

ssasi

H i

im n m BIEiME

8

(11)

PRZEMYSŁ I HANDEL

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. GÓRNOŚLĄSKI

D a l s z ą p r z e r ó b k ę u s k u t e c z n i a : Fabryka przetworów smołowych

w wielkich Hajdukach:

Oliwa palna, Oliwa do impregnat, Oliwa do motorów, Kresol, Fenol, Kwas karbolowy, Pirydyna, Naftalina

w

łuskach Antrazen

*

Zakłady Impregnowania

w

G ross» Chełm Wronka Schulitz:

Impregnacja smołowa,systemem Riiping'a Kopal ni aków, progów kolejowych i słupów telegr.

*

Fabryka papy dachowej w Dębie, k. Katowic:

Papa dachowa, Smoła dach. <Dachpech>

B i u r a s p r z e d a ż y : Węgla brykietów i koksu:

„ROBIIR", Związek Kopalń Górno­

śląskich, Sp.z o. p,, Katowice, Zamkowa 3 Benzol Amoniak, Produkty smołowe oraz wytwory Zakładów Impregnacyjnych:

„ZW IĄ ZEK KOKSOW NI"

Sp. z o. p., Katowice, ul. Zamkowa 3.

K a t o w i c e , u l . P o w s t a ń c ó w H ©

K o p a l n i e w ę g l a :

„ A N N A " w Pszowie

„EM M A" w Radlinie

„RyMER" w Niedopczycach

*

Węgiel koksujący, gazowy, płomienny Sortymenty do /O mm płukane

Lista la konwencji węglowej

Wartość opałowa 7 400 — 7 800 kal.

B r y k i e t o w n i e :

kop. „EMMA" i „RyMER"

*

R. G. Brykiety 1, 3, 6 kg z mytego miału Listy 1 a

Ilość kalorji 7500 K o k s o w n i a :

kop. „EM M A"

*

Koks wysoko piecowy i opałowy Siarczan amonowy

Wy t wó r n i a be nz ol u i sm o ły : kop. „EMMA"

*

Benzol automobilowy 90°/„

zwyczajny, Toluol, Solventnaffa, Teeról

9

(12)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRiNOŚlASKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

iBLSI if.

W Ę G I E L :

Kop. Gottessegen

Szyb Aschenborn i Hildebrand

Kop. Hugozwang

Szyb Menzel

Kop. Radzionków

C Y N K , K ADM p y L c y N K O w y :

Huta cynkowa „Łazy"

Huta „Hugo"

Liebeshiitte

KWAS S I A R K O W y K W A S S O L N y SÓL G L AU B E R S KA:

Fabr. chemiczne przy hucie //Łazy"

O G N I O T R W A Ł E w y R O B y z G L i N y i K A M I E N I E F O R M O W E :

Fabryka wyrobów szamotowych w Wirku

W A P N O : Zakłady wapienne Nacło i Szarley

F A R B y ; Fabryka farb w Waldenstein w Austrji

T E L E F O N : T A R N O W S K I E G Ó R y nr. 6-11 i 1036, 1206, 1207

10

(13)

Nr. 3/4. Tom VIH 1925.

PRZEMYSŁ i HANDEL GÓRNOŚLĄSKI

■ ■ 8 t i i i » n i i ł » » i i » i i i » » i m n i i n i i n n i n i u n m i n i i i m B m m » n m n n i M i n i i i i n i n i i i n i i m t i i n n n i i M i i i i i > a > f t Ł » m m i i i i i n n m i i i i i i i i i i

Czernickie

Spotka Akcyjna

Poczfa i siacfa ubiegowa N iew iaiom -G órny

Spółka powstała w pierwszej połowie roku 1914 z kapitałem zakładowym 7.000.000,— mkn. podwyższonym następnie do wy­

sokości 14,000.000,— mkn. celem przeprowadzenia nowych in­

westycji i rozbudowy zakładów przemysłowych. Przedmiotem wytwórczości jest węgiel kamienny pierwszorzędnej jakości, z dzienną produkcją 2.000 ton, zawartości kalorji 7200—7800, popiołu zaś 2—4°/o. Z 5 szybów służą dwa do wydobywania i wynosi ich głębokość 315 m. Wielkość terenów węglowych, znajdujących się w odbudowie, wynosi 5.077.300 m2. Zarząd Spółki spoczywa obecnie w rękach Dyrektora Generalnego

dypl. inż. górn. p. Marjana Wojciechowskiego

Firm a sprzcdawcza:

„ F u l m e n “

Górnośląski Handel Węgla, Spółka z ogr. odpow.

Kafowtofi, m a i. Poprzeczna Nr. € t

(14)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr- 3/4 Tom v lu 1925-

I I I

i

i

H

1 I I

1 I

i B I l

I I

i

m i

1

I w

i i i i B i I ■

1

I I

1

I

Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie

SP. Z O. P.

T e le fo n : Nr. 1162, 2523, 2180, 1363 Adres telegraficzny: „Progres“ Katowice

l-rrr>*aJU-rTTt^4JJ-rrTt4JLJ-ł-tTT1-UjUkrrT>łXI-MTT>4AIJ-t-TT>*XLMTT-^^

1

i I I I

m

1

12

(15)

Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

PRZEMYSŁ 1 HANDEL GÓRNOŚLĄSKI

- W. FITZNER -

S p ó łk a z ogr. odp.

ZAKŁADY SPAWANIA WODNO-GAZOWEGO - FABRYKA K O T Ł Ó W PAROW YCH I WARSZTATY MECHANICZNE

Prusko=rządowy Medal Z łoty za roboty przemysłowe

Budowa k o t ł ó w p a r o w y c h wszelkich systemów, najnowsze ko t ł y G a r b e g o z stromemi opłomkami P. R. N . Ko t ł y Fi t z ne r a k om orkow o= opłom kow e i z stromemi opłomkami.

Ruszty łańcuchowe i t. p. Przegrzewacze pary.

Urządzenia do czyszczenia wody. Ekonomizery. Przewody rurowe na wysokie ciśnienia.

Przewody rurowe na parę, wodę, powietrze, gaz

i

t. p. Przewody kanalizacyjne, turbinowe

i

syfonowe. Maszty. Zbiorniki na prężność wysoką. Fabrykacja kryz do nawalcowania na rury.

Specjalność: Wyroby spawane z blachy żelaznej

N ow ocześnie urządzone w a r s z ta ty r e p a r a c y jn e dla parowozów i wagonów

SIEMIANOWICE G.ŚL.

G O D U L L A ^ ■ a g S i i l i g M M u > ;* fi HKBY1HR1 m a m m r

Nl 1

w Chebziu G. SI.

Telefon Król. Huta 340=345, Ruda 77

K o p a l n i a w ę g l a k a m i e n n e g o : szyb Gotthard, szyb Godulla, kopalnia Lithandra K o k s o w n i a i f a b r y k a b e n z o l u : szyb Gotthard» Cegielnie, Gorzelnia» Paniowy

W yroby: W ęgiel, koks, amoniak, dziegieć, benzol smoła twarda, naftalina surowa, pralnik, cegły

Fi r m a s p r z e d a ż n a :

d la w ęg la: „ R o h u r" Z w iązek K o p alń G ó rn o ślą sk ic h , Sp. z o. p., K atow ice;

Z am k o w a n r. 3 / dla k o k su i b o c z n y c h p ro d u k tó w w ęg la k a m ie n n e g o '

„ C a rb o c h e m ia " Sp. z o. p., K atow ice.

l-Aj'nT_iH Jjj-iTT>4ajj-rrTt^aj^-rTT*4aj-4'nT >łaa4'n-Ti'U J4-tTrtsaj-M 'rnsja-w TT>4aj^^

(16)

PRZEMYSŁ i HANDEL ^ wi„ _

GÓRNOŚLĄSKI ________________ Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

G w a r e c t w o W ę g l o w e

CHARLOTTE

P o c z ta : Rydułtowy, Polski Górny Śląsk — S t a c ja kolej,-. Rydułtowy A d r e s te le g r a fic z n y - „Charlottewągiel" — T e le fo n Nr, 2, 22. 23. 33

W ę g ie l p łó k a n y * ® *

p i e r w s z o r z ę d n e j j a k o ś c i we w s z y s t k i c h g a t u n k a c h

Kocks i S is Spółka Akcyjna

Centrala Katowice

Telefon Nr. 179 i 27

Biała^Bielsko

Rynek 12, telefon 46

ulica Pocztowa nr. 8

Filje i Składy:

Kraków

Basztowa 17, telefon 415

A dr. telegr.: Kocksco

Lwów

plac Kapitulny 7, tel. 174

Dostawa wprost z hut i fabryk

i własnych składów w y r o b ó w p r z e m y s ł u ż e l a z o = m e t a l o w e g o

Surówka - Szm elc - Metale

Materjały kolejow e - Podkow y - Naczynia em aljowane

14

(17)

Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

PRZEMYSŁ i HANDEL GÓRNOŚLĄSKI

( r

men

Górnośląskie T ow arzystw o Handlu W ęglem

Katowice, ul. Poprzeczna 6.

t ó i ! Nie bądź rozrzutnym!

Rzuf oUa na

Siemensa

analizator spalin

wykazuje jak palić należy by paliwo w zupełności wykorzystać. Podaje wyraźnie wykaz elektrycznie z mierzonej zawartości CO 2 i C O + H 2, bez najmniej szego opóźnienia, na dwu większych rozmiarów po- działkach. Zbędna prawie obsługa, jak również

chemikalja i t. p.

Żądajcie naszych prospektów.

Danziger Siemensgeselischaff

Sp. z ogr. odpnui. — Gdańsk

Oddział prądów słabych w Katowicach

(18)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

16

L I G N O Z A Spółka A k cyjn a

FA BR Y K I w K R Y W A Ł D Z IE , P N IO W C U i STA R Y M BIERU NIU

Materjały wybuchowe

| i i <kaźdego rodzaju)

Lonty, Zapalniki Kapiszony i t. p.

Generalna Dyrekcja Katowice-Załęże

śj

:S5i

i

Has

T e le fo n nr. 1355 i 1520.

(19)

Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

PRZEMYSŁ i HANDEL GÓRNOŚLĄSKI

U f f ilE H N W D DLA BUDOWLI FABRYCZNYCH

ul. Straszewskiego 11/1

Spółka z ogr. por. w K R A K O W I E

P r o j e k t u j e i w y k o n u j e :

Nowoczesne budowy cegielń, fabr. dachówek, wapienników, cementowni, materja- łów szamotowych i t. d, — Budowy kominów fabrycznych — Podwyższanie i naprawa kominów bez przerwy w ruchu — Obmurowanie kotłów parowych i destylacyjnych-- Budowa generatorów i wszelkich zakładów przemysłowych

Telefon nr. 439.

b tt a » a * jb a » * a s a i

W •

*8

W

Gwarectwo Waterloo

K o p a l n i a w ę g l a E m i n e n c j a

Poczta Załęże, powiat Katowice G. Śl.

Adres telegraficzny: Kopalnia Eminencja Załęże — Telefon: Katowice nr. 37 i 595 Stacja kolejowa: Katowice, bocznica kopalni Eminencji

W E G 1E Ł '•a

o d ł u g i m p ł o m i e n i u p i e r w s z e j J a k o ś c i w g a t u n k a c h a s w y k ł y c l i i k o m b i n o w a n y c h .

W

W ytwórnia pędni, ma­

szyn i odlewnia żeliwa

Krawczyk

w Z A W IE R C IU

Ska

S p ecjalność:

Pę dni e , k o ł a z ę b a t e f r e z o w a n e , o k n a ż e l a z n e , o d l e w y ż e l i w n e . Sprzęgła cierne Hill'a — na składzie.

Przedstawiciel na byfą Kongresówkę:

Inż. IGNACY MySZCZyŃSKI W arszawa, H oża 50, Telefon 29510.

Przedstawiciel na.Małopolskę:

Inż. JA N LO M BARDO Kraków, Szewska 24.

Przedstawiciel na f;W ielkopolskę:

Biuro Inżynierskie St. G RA BIA NO W SK I i Ska w Poznaniu, Plac W olności 14 a. Telefon 4010.

Przedstawicielstwo na Pom orze:

Biuro Inżynierskie St. GRA BIA NO W SK I i Ska.

w Bydgoszczy, Dworcowa, 66, Telefon 912.

17

(20)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

Bracia Stefan i Piotr BERGMAN, Inżynierowie

* M IE D Z E L E K T R O L IT Y C Z N A

w s z y n a c h , d r u ta c h , k a b la c h K A B L E Z IE M N E

w y so k ie g o n a p ię c ia z n a ty c h m ia s to w ą lu b k r ó tk o te rm in o w ą B . d o sta w ą

P R Z E W O D Y e le k try c z n e k ażd eg o ty p u

L IN Y S T A L O W E

^ <Felten G u ille a u m e C a rls w e rk K o lo n ja ) ^

* U S Z C Z E L N IE N IA , W Ę Ż E , PŁY TY G U M O W E * C a rls w e rk K o lo n ja

PA SY S K Ó R Z A N E : BA LA TA , W IE L B Ł Ą D Z IE ze sk ła d ó w k o n s y g n a c y jn y c h D o m a n g e © F i l s , P a r y ż

W Y C IĄ G I, Ł A Ń C U C H Y , W IN D Y ze sk ła d ó w k o n s y g n a c y jn y c h C. F . M a rtin , W ied eń

ŻA R Ó W K I

M O TO R Y sp a lin o w e i e le k try c z n e ^ A d r e s t e l e g r a f i c z n y : „ B E R G M A N B R A " W a r s z a w a — K r a k ó w

WARSZAWA, Żórawia 33, Tel. 272=74 / KRAKÓW, Starowiślna 8, Tel. 21-31

BMB—

Wschodnio-górnośl. Zakłady przemy sło we

Mikołaja hr. Ballestrema w

Telefon: R U D A nr. 3, 4, 5 / Adres telegraficzny: Administracja Kopalń Ruda / Telefon: R UDA nr. 3, 4, 5

stacja kolej: Ruda Wolfgang 1. Kopalnie węgla kamiennego:

B ra n d en b u rg...

Wolfgang ...

Graf Franz ...

2. Koksownia „Wolfgang" . . . . 3. Fabryka Cegł- „Carol Emanuel"

4 . Tartak K ok otek ...

P R O D U K T Y; W ęgiel p ło m ie n n y i g a z o w n ic z y , k o k s i p r z e tw o r y u b o czn e Benzol surowy, amoniak, dziegieć, naftalina surowa

W y r o b y c e g ie ln ia n e , ogniortwała cegła maszynowa, cegła pusta, dachówki i gonciary, cegła sufitowa

■M— m l M U — MMMMi MI B a — i

Spółka sprzedażna dla węgla i koksu:

Z w ią z e k K o p a lń G ó rn o ślą sk ic h , S p . z ogr. p o r ., K a to w ic e , Z a m k o w a 3 Spółka sprzedażna dla produktów kamienno=węglowych:

,,Z W I Ą Z E K K O K S O W N l “, S p ó łk a z ogr. p o r ., K a to w ic e , u lic a Z a m k o w a 3

j g p l A D O L F D E I C H S E L

c SPÓŁKA AKCYJNA

| Fabryka drutu, lin stalowych i konopnych 3 śrutu i plomb, oraz płótna żaglowego.

B l M l Iw S O S N O W C U

18

(21)

Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

PRZEM YSŁ i HANDEL GÓRNOŚLĄSKI

ZwiazekKoksowni 5p.zo.il.

Katowice, ul. Zamkowa 3

Telefon nr. 1490 Adres telegr.: Koksvereinigung

25°lo Siarczan amonowy (zawart. azotu ok.20,56°

Benzol i homologi:

Benzol do motorów oczyszcz., Benzol 90°/„=owy oczyszcz., Benzol do oświetlenia, Benzol do barwników, Bezol czysty, Toluol oczyszcz. i czysty, Xylol. czysty, Solventnafta I i II .. .. oczyszcz., Benzol ciężki, Żywica kumaronowa

P r ze tw o ry sm oły z w ę g la kam iennego

Smoła prepar. i destyl., Smoły specjalne, Pak twardy i mięnkki, Naftalina do motorów, Naftalina surowa prasowana, Naftalina czysta w łuskach, Fenol, Krezole orto=meta=, Pirydyny do denaturacji i rozpuszczania, Zasady pirydynowe ciężkie, Olej kreozotowy, Olej palny, Olej antracenowy, Karbolineum, Olej smołowy do wyciągania benzolu, 40®/0 antracen surowy.

DON TECHNICZNO-HANDLOWY „PRACA"

T c l c t o n n r . 6 0 . ___________ B ^ d l i l i T e l e f o n — r . 6 0 .

Produkuje w odlewniach dzierżawionych od Tow. Akcyjnego „Poręba"

Odlewy żeliwne wszelkiego rodzaju, rury wodociągowe stojąco lane, kształtki, oraz sanitaria emaliowane

Poleca ze składu;

O b r a b i a r k i d o m e t a l i i d r z e w a .

m

19

(22)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

1 1 N I A ' 9 9

! $ v v i V f i w i : Zjednoczone Fabryki Mmmm Tow- Mkc.

Oddz. €. BLUiW E i Sm - BYDOOSZCZ-WILCZAK

Traki

p io n o w e , p o z io m e , p r z e w o ź n e

*

Wszystkie m a s z y n y pomocnicze i części

do ilcii

Wszelkie Maszyny do obróbki drzewa

#

f r a i s m i s i e - k o ła p a so w e - ło ż y s k a

przystawki

P ro sp ek ty i kosztorysy b ezp łatn ie. - Ha żądani® w i z y t y i n ż y n i e r ó w .

FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH

faiiryha: Z a łę ż e G .-Ś .

ul. Szeroka 17 <Breitestr. 17)

T o w . z o g r. por.

Tel.: K atow ice 515 i 599 / Skrót telegr.: »Bergbaumaschine«

Iziot: B ytom G .-Ś .

G artenstrasse 11

Dział I Odlewnia Żelaza i metali:

S p e c j a l n o ś ć : Odlewy żeliwne na wysokie temperatury. Odlewy części maszyn do 3 tonn. Bronzy alu»

min jo we, fosforowe, manganowe i D«ra Kiinzela bronzy kowalne. Odlewy miedziane, mosiężne oraz odlewy

* innych metali na łożyska. Odlewy do celów technicznych i chemicznych.

Dział II Fabryka Maszyn:

a> O n a p ę d z i e p o w i e t r z n y m : Kołowroty, wiertarki obrotowe, szlifierki wrębówki, ręczne drążki żłobiące, wentylatory, aparaty do natrysku cementem, motory do rynien potrząsalnych.

b> O n a p ę d z i e e l e k t r y c z n y m : Kołowroty, wiertarki obrotowe, szlifierki, maszyny wrębowe, ręczne drążki żłobiące, maszynki elektryczne do zapalania naboi, wentylatory, motory do ryniem potrząsalnych.

c) B u d o w a m a s z y n w o g ó l e : Rewizja i kompletny remont wszelkich maszyn, a w szczególności maszyn górniczych, pomp i t. p. przez specjalistów monterów również i na miejscu. Odstawy linowe z kom»

pletnem urządzeniem, urządzenie rynien potrząsalnych, tarcze hamulcowe, rolki i t. p. Świdry końcówki, specjalne z Bismarkhutte dłuta do drążków żłobiącyeh i t p.

Dział III Nawijanie i budowa motorów:

Motory elektryczne własnego typu do 25 KM. Przełączniki w gwiazdę i trójkąt. Skrzynki łącznikowe, mufy kablowe i t. p.

IZOnYCh ostrz świdrowych do nasadzania.

(23)

Z e s z y t N r. 3/4. <9/10 1925) K atow ice, Maj 1925. Tom. VIII.

Czasopismo poświęcone! sprawom gospodarczym

R e d a k t o r n a c z e l n y : Dr. Zbigniew Dalski

R e d a k t o r w W a r s z a w i e : Al. Jackowski, ul. Marszałkowska 33 S e k r e t a r z r e d a k c j i : Józef Banaś

Z a r z ą d w y d a w n i c t w a : Dr. Zbigniew Dalski i Dyrektor Edw ard Chwatczyński R e d a k c j a i A d m i n i s t r a c j a : Katowice, ul. Sobieskiego, Telefon 962.

Konto bankow e: Bank Przemysłowców, Katowice Konto P. K. O. Katowice, N r. 301 900

i i prenumeraty ■! " T ’ T Oennih n s ta e fi ii ff lł i r iiW s tn ija no igdanie.

P r z e d r u k d o z w o l o n y t y l k o z a w y r a ź n e m p o d a n i e m ź r ó d ł a .

Jednorzędowe cylindryczne łożysko rolkowe łaą

pod dużem ciśnieniem np. przy maszynach papierniczych

Kopernika Nr. 13

SZWEDZKU ŁOŻYSKA KOLKOWE

W A R S Z A W A Telefon Nr. 12-14

Górnośląskie Towarzystwo Telefonów

Spółka z ogr. por.

a t o w i c e / w

• ••• #tt %• **»#

\ Piastowska nr. 1 h'.y / URZĄDZENIA TELEFONÓW

: | CENTRALE ŻARÓWEK

| | CENTRALE AUTOMATYCZNE 1 | URZĄDZENIA ALARMOWE 1 j ZEGARY ELEKTRYCZNE

Telefon 93 i 2178 j : Własne systemy-W łasne fabrykaty Telefon 93 i 2178

J25

(24)

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

W a k a c y j n e k u r s y ^ d m o ś l t j s f t i c .

W , C lsxew vicz.

M ijają trz y lata od dnia przyłączenia Górnego- Śląska do P a ń stw a Polskiego, stosunki m iędzy nim a resz tą kraju za­

cieśniają się niew ątpliw ie, a mimo to znajomość życia Śląska, zrozum ienie czy jego znaczenia, czy jego potrzeb jest w ciąż jeszcze niew y starczające u inteligencji kraju. W ycieczki k ra ­ joznaw cze, coraz częstsze z różnych stron Polski, p rzy c zy ­ niają się do zaznajom ienia pewnej liczby osób ze Śląskiem, ale zaznajom ienie to jest pow ierzchow ne już dla tego choćby w zględu, że w w ycieczkach bierze udziat przew ażnie mło­

dzież szkolna, k tórej nie można przeciążać ani zbyt szczegó­

łow ym i technicznym i opisami, ani zbyt obfitemi danemi sta- tystycznem i. Nie m ożna też nie zaznaczyć, jak b ardzo pozna­

nie Górnego Śląska jest utrudnione w skutek tego, że tu, na m ałej przestrzeni, istnieje szereg produkcyj górniczych, hutni­

czych oraz pochodnych lub pomocniczych, do których „oso­

bom obcym w stęp wzbroniony*1. Zwiedzanie zakładów p rze­

m ysłow ych w ym aga ułatw ień przez osobiste stosunki, a żeby b y ło napraw dę interesujące, trzeba, ab y zw iedzający był opro­

w adzony i objaśniony przez kierow nictw o zakładu. Jeżeli zaś ma być zrobiony tak niezbędny w ysiłek, m ający na celu ułatw ienie zw iedzania zakładów górniczych czy przem ysło­

w ych G órnego Śląska, to niech w ysiłek ten będzie jaknajbar- dziej ow ocny p rzez rów noczesne pow ołanie do życia takiej organizacji, k tó rab y sw ą planow ością, zakresem , doborem lu­

dzi i m etod dała w rezultacie istotne poznanie życia śląskiego.

T aką organizacją m ogłyby być „w akacyjne ku rsy górno­

śląskie". W yobrażam je sobie jako serję w ykładów , w ygło­

szonych w czasie letnich w akacyj w K atowicach, a ilustro­

w anych nietylko przeźroczam i grafikam i ale przedew szyst- kiem w ycieczkam i do kopalń, hut i fabryk. Ich kierow nicy techniczni i handlowi pow inniby objąć kierow nictw o w ycie­

czek, oni też powinni w ygłaszać w ykłady, k ażdy w swej specjalności. W sumie da to ow oc nie teoretycznych docie­

kań, ale istotnego życiow ego dośw iadczenia, w ypróbow anego w ciągu ostatnich trzech lat. Takie w ykłady, przez p ra k ty ­ ków w ygłoszone, dadzą słuchaczom m aterjał realny, jakiego im nie zastąpią książki lub ogólne, choćby przez w ybitnych te o re ty k ó w w ygłaszane, ku rsy czy odczyty. N aw et dla w y ­ kw alifikow anych już górników , hutników czy chem ików po­

łączone z w ycieczkam i — pokazam i w y k ład y inżynierów Skarboferm u, Chorzowa, Gieschego, Hohenlohego i t. d. p rzed­

staw iać m uszą interesujący rezu ltat konkretnej p rac y w w a­

runkach, w których później w ypadnie może pracow ać i słu­

chaczom.

Ja k w y k ład y takie zorganizow ać, jaki im nadać zakres i czas trw ania, jak obrać tem aty, prelengentów słuchaczy — to rze cz dyskusji, k tó rą pragnąłbym zainicjow ać w porozumieniu z redakcją „P rzem ysłu i Handlu G órnośląskiego11, dla takiej dyskusji otw ierającą gościnnie szpalty. Zaznaczam tylko, że czas trw an ia nie może być ani za krótki, bo za dużo tu jest do poznania i omówienia, ani za długi, bo toby było kosz­

tow ne i krępujące dla słuchaczy; może dw a tygodnie (licząc w to 3 niedziele) byłoby w ystarczające. Co do zakresu — to pow inienby on objąć najw ażniejsze dziedziny produkcji

G órnego Ś ląska: węgiel, koks i pochodne produkty smołowe, żelazo, ołów, cynk, azotniak i t. d. Mimo dużej ilości tem a­

tów żleby było, gdyby ograniczał się na tem, nie dając ani obrazu stosunków dem ograficznych ani przedstaw ienia p ra w ­ nej i adm inistracyjnej odrębności G órnego Ś ląska ani widoku na jego arty sty czn e bogactw a w pięknym i tak urozmaiconym krajobrazie i w licznie rozrzuconych, lepiej niż gdzieindziej zachow anych staropolskich drew nianych kościółkach. W myśl zasady „utile dulci“ w program ie prócz zw iedzenia ko­

palń, hut, elektrow ni w Chorzowie, fabryki azotniaku tam że i t. d. nie powinno np. zabraknąć w ycieczki do Paprocanu, na ukryte w pszczyńskich lasach jezioro, co daje tem at do om ó­

w ienia leśnych bogactw Śląska. Nie powinno też brakow ać czasu i sposobności dla poznania ludu, resztek Jego w łaści­

w ości w stroju, mowie czy śpiewie. O braz Śląska powinien być możliwie kom pletny; należy zatem nieraz jego granice terytorialnie przekroczyć, żeby jego łączność z resz tą kraju podkreślić przez podniesienie elem entów w ym iany surow ców środków produkcji lub spożycia. Powinien też obraz Śląska być planow o ułożony, żeby nie znużyć ani zbyt llcznemi w y ­ kładam i ani zbyt forsow nem i w ycieczkam i, a jednak dać obraz tego olbrzym ienego i różnorodnego bogactw a, jakie na Śląsku posiadam y. W znacznej części temu bogactw u, przem ysłow i li ludowi G órnego Ś ląska zaw dzięcza sw ą stałość nasza w a ­ luta: niech się w ięc w program ie znajdzie miejsce i na zrefe­

row anie znaczenia, jakie G órny Śląsk odgryw a w naszym bilansie handlow ym i płatniczym , oraz jego przew ażnego udziału w zbiorze podatków i pomocy, jaką przez sw ą siłę podatkow ą i przez sw ój eksport okazuje dziełu sanacji Skarbu.

Żeby ta k naszkicow any program „w akacyjnych kursów górnośląskich" mógł być z pożytkiem zorganizow any, nie­

zbędne jest sprow adzenie słuchaczy w m iarę możności do jed­

nego m ianow nika pod w zględem cenzusu naukow ego: niechby ch uczestnikam i m ogły być tylko osoby z ukończonem śred- niem w ykształceniem . P ozw oli to postaw ić w yk ład y na pew nym poziomie, ułatw i rolę prelegentom i zbliżenie słucha­

czom, k tó rzy przez kilkanaście dni mieliby poza wspólnem zasiadaniem n a ław ach w sali w ykładow ej odbyw ać w y ­ cieczki całodzienne. Nie znaczy to, żeby ta sam a projekto­

w ana organizacja nie m iała na innych zasadach d ydaktycz­

nych oprzeć drugiego kursu w akacyjnego, krótszego i mniej w yczerpującego1, przeznaczonego dla osób z niższym pozio­

mem w ykształcenia. U jednych i u drugich w e w szystkich częściach P olski budzi się coraz silniejsze zainteresow anie dla Górnego Śląska, k tó ry nietylko gospodarczo, ale i społecznie zaczyna odgryw ać co raz bardziej doniosłą rolę w życiu naro- .dowem. P odchw ycić to zainteresow anie, w y k o rzy stać je dla zapoznania szeregu osób ze Śląskiem, dla w zm ożenia ich dumy, z tego co tu posiadam y, i zrozum ienia odpowiedzialności, jaka nam za dalsze rząd y przypada, — oto cel, jakibym w yznaczył

„w akacyjnym kursom górnośląskim ". Ich pow odzenie i znaczenie zależy od poparcia przez miejscowe społeczeństw o i w ładze, w co w ątpić nie wolno, oraz od organizacji i o r­

ganizatorów .

126

(25)

Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

PRZEMYSŁ i HANDEL GÓRNOŚLĄSKI

fg to ffltja efionom iCCTia n> Jo fecc.

7 n £ . JT. Sfóieditwń.

Poniżej przytoczony artykuł b. M inistra Prze­

m y ś l n i H andlu ukaże się niebawem w specjalnym do­

datku londyńskich „Times11. Red. ■

R ezultaty osiągnięte pnzez Polskę w niedługim czasie jej niepodległości na polu gospodarczeim, o raz trudności, jakie na -tern polu zo stały ijuż sizidzęśliwie usunięte, a k tó re nie m iały siobie rów nych rw żadnym liimnym państw ie zasługują na bliższe zapoznanie się >z nimi zagranicy, ikitóra dopiero po uzdrow ieniu polskiej w aluty iwy łącznie poiskiemii siłam i z a ­ częła ś-ię stanem gospodarczym P olski pow ażniej intereslow-ać.

Polska, k tórej ziemie Uległy znacznem u zniszczeniu w o- kresie w ojny św iatow ej Oraiz w skutek najazdu bolszew ickiego w 1920 r., k tó ra rozpoczęła swój b y t państw ow y przy oilbrzy- miich odłogach rolnych ii zniszczonym przem yśle, jest od Jat kilku w stanie odtw arzania ty c h sił produkcyjnych, które nie odpow iadają jeszcze obecnie (jej potencjalnem u znaczeniu go­

spodarczem u.

P o litykę G ospodarczą Niepodległej I'niski cechuje d ąż­

ność do:

1) gospodarczej odbudow y k raju zniszczonego i zdezor­

ganizow anego długoletnią w ojną ii epoką inflacji,

2) unifikacji gospodarczej niesłychanie różniących się m ię­

dzy sobą poszczególnych dzielnic, z czasów zależności od państw zaborczych,

3) stw o rzen ia z P ań stw a Polskiego 'zrównoważonego o r­

ganizmu gospodarczego, opierającego się rów nom iernie o p ro ­ dukcję rolniczą i przem ysłow ą.

Odnośnie do pierw szego’ punktu zauw ażyć należy, że jeżeli liifljja Polskiej polityki ekonom icznej nie p rzedstaw ia się jako pro sta, a 'osiągnięte re z u lta ty nie m ogą w zupełności zadow olić naszych -aspiracji, to fak ty .te itłomaozą się przede- wszystkie-m uiezw ykłem i a bezw arunkow o niedoceniianemii na Zachodzie trudnościam i, z 'lakierni pow stające P ań stw o P olskie w ałczyć m usiało. Chwila pow stania P ań stw a przypadła bo­

wiem — jak w iadom o — na okres najw iększych p rzew rotów politycznych, światawe-go w strząśnienia -gospodarczego i w iel­

kiego p rzeobrażenia społecznego. C hw ila ta zastała kraj zrujnow any działaniam i wojeninemi bezpośredniem i (przykła­

dem niech służy cy fra '1,785 305 izuiszczonych budyulków), ora-z oelową ta k ty k ą okupantów, bądź to system atycznie niszczą­

cych przem y sł polski, celem usunięcia przyszłej konkurencji (okupacja niem iecka), bąd ź to- w y w ożących całe urządzenia fabryczne w głąb Rosji dla zasilenia tam tejszej produkcji. To też p ierw szy okres po- pow staniu P ań stw a , sięgający do poło­

w y irokiu 19-21 i w ypełniony w znacznej części dalszą, praw ie dw uletnią w ojną -z B olszew ikam i © granicę, cechuje akcja od- budow aw cza P aństw a, k tó re w ty m czasie b yło zmuszone prow adzić politykę etaty sty czn ą, reglam entując przywóiz i w y ­ w óz początkow o w szy stk ich tow arów , następnie zaś tylko pew nych -grup „zakazanych do p rzyw ozu lub w yw ozu", z a ­ w iadyw ać przym usow o szeregiem opuszczonych fabryk i w spierać bezpośrednią alk-cją k red y to w ą odbudow ę ‘zakładów przem ysłow ych p rze z w łaścicieli liitp. Odbudowę przem ysłu -należy uznać dziś w dużej części za ukończoną, zw łaszcza, że dokonała się -on-a, np. w przem yśle włókienniczym w rozm ia­

rach przedw ojennych, dostosow anych do nieistniejącego obec­

nie -zbytu na ry n k u rosyjskim . Od połowy roku 1921 w pro­

w adzony został w życie system polityki wolnohaindilowej '(w znaczeniu zredukow ania do mi ni mum zakazów przyw ozu i w yw ozu), odróżniający w ybitnie P olskę o d R zeszy Niem iec­

kiej i Republiki Czechosłowackiej, nie -mówiąc już o R-osji S o­

wieckiej. Ten sta n rz e c z y trw a dotychczas.

Riząd posługuje się już praw ie w yłącznie normalnemd n a ­ rzędziam i polityki ekonom icznej tj. cłam i przyw ozow ym i i wywozoweimi tudzież m etodą stosow ania ulg celnych odnoś­

nie do n iektórych artykułów .

Co się ty c z y unifikacji gospodarczej — dążenie do niej

— podyktow ane jesit różnorodnością c h a rak te ru gospodarczego

poszczególnych dzielnic, k tó re m ogłyby siię naw zajem dopeł­

nić, gdyby się bliżej zn ały ii gdyby b y ły rozm iaram i sw ych zakładów i rodzajem produktów talk bardzo dostosow ane do odrębnych a odległych obecnie ry n k ó w izbytu. P ro c es w z a ­ jemnego poznania -się postąpił bezw arunkow o bardzo- znacznie naprzód, dostosow yw anie natom iast rozm iarów przem ysłu je­

dnej dzielnicy do zapotrzebow ania pozostałych ostatecznie je­

szcze nie dokonało się, mimo ogrom nej redukcji eksportu, k tó ­ rem u trudno -sprostać obcej konkurencji na (rynkach za granicz­

nych. Pow odem tego- stanu rz e c z y s ą chw ilowo wyż-sz-e niż zagranicą kosizlty -produkcji, w yw ołane zniszczeniem kapitałów skutkiem w ojny i długotrw ałego okresu inflacyjnego, i ich obecną d rożyzną obok (gorszej mliż za granicą organizacji p rac y i technicznego uposażenia zakładów . Do- unifikacji przyczyniło siię zniesienie w szelkich wewnętrzno'-kraijowych g ranic gospo­

darki, zaprow adzenie jednolitego ustroju pieniężnego, celnego i podatkow ego i system u tra k ta tó w handlow ych, upodobnienie u staw odaw stw a socjalnego i połączenie się w oigólmo-państwo- we zw iązki dzielnicow ych zrzeszeń gospodarczych. ’W tyle natom iast pozostała jeszcze z b rak u d ostatecznych środków pieniężnych rozbudow a połączeń kolleijowych -między dzielni­

cami i dopiero w roku bieżącym prace w tym kierunku w inny postąpić znacznie naprzód, dzięki otrzym aniu pożyczki z a g ra ­ nicznej oraz dzięki -dużemu izalinteresowaniu się tem i spraw am i pow ażnych czynników zagranicznych.

W reszcie co do 3 cechy charakteryzującej politykę gospo­

darczą Polski, a m. lin. stw orzenie z P-aństwa Polskiego z ró w ­ now ażonego organizm u gospodarczego, należy zauw ażyć, że, musii siię ono oprzeć na dotychczasow ym ustroju gospodar­

czym Pol-ski i- przyrodzonych iwiaruinfcat-h produkcji. P olska jest prizedewszystfciem ikraijem rolniczym , ale posiada rów nież w praw dzie nierów nom iernie rozw inięty w ielki i1 średni p rz e ­ m ysł p rz y przeciętnym zaludnieniu Polski, w ynoszącym 71 m ieszkańców na 1 ik-lm. -Polska musii sta ć -siię krajem o cz y n ­ nym bilansie rolniczym .

P ow stanie państw a w yw ołało potrzeb ę -stworzenia w kraju wi-e-lu nieistniejących d o ty ch czas gałęzi produkcji np.

pr-z-emysłu w ojennego. iNa item pollu jest jeszcze -wiele do zrobienia, szczególnie w dziiediziiniie przem ysłu przetw órczego.

P ań stw o popierało dotychczas akcję tw orzenia now ych -gałęzi przem ysłu k red y tem i udzielaniem zam ów ień o raz sto so w a­

niem ulg celnych do raiewyrabiianych w k raju m aszyn, instala­

cji ii niektórych zagranicznych surow ców . Dzięki -temu po­

w sta ł już szereg in-owy-ch ,gałęzi przem ysłu, z k tó ry ch niektóre np. przem ysł kolejow y w ykazuje w stosunku do p otrzeb na­

w et pew ien, naturalnie chw ilow y tylko przy ro st.

Podobnie jak w pierw szych dwuch latach po pow staniu P aństw a, w ojna o granice utrudniała akcję odbudow aw czą i unifikacyjną Rz-ąidu, tak znow u n-astępne dw ulecie przyniosło w skutek trudności 'finansowych i ogólnego- zubożenia społe­

czeństw a. klęskę inflacji. Zdecydow aną w alkę z tern złem rozpoczęto w drugiej połow ie 1923 roku uchw aleniem podatku m ajątkow ego i- w aloryzacji danin publicznych. R ok 1924 przyniósł rad y k a ln ą reform ę system u w alutow ego1 i rów no­

w agę budżetow ą.

W tro sce o utrzym anie tych .pierwszorzędnych zdobyczy polityka- gospodarcza irioiku 1924 nie m ogła uchylić się przed zna-cznem -obciążeniem produkcji ii- posiadania ii w ysunęła na pierw szy plan w alkę z drożyzną, aktualną wiobe-c złych zbio­

ró w rolniczych w tym roku. W obec skurczenia się w yw ozu i zb y tu w ew n ątrz kraju, spow odow anego mieuroidzaijem i dotkli­

w ym brakiem kapitałów nadszedł o k res stagnacji przem ysło­

wej i w zro stu bezirofooiciia, -który wykaizał konieczność sk u tecz­

niejszej obro n y produkcji w interesie dobrobytu w szystkich w a rstw narodu. Zatem ochrona w ytw órczości jest hasłem na- czelnem obecnej chw ili w Polsce i da niew ątpliw ie imp-uils do odpowiednich zarządzeń na polu Stosow ania ulg celnych -i ceł w yw ozow ych o raz reform w dziedzinie u staw odaw stw a so-

127

(26)

PRZEM YSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Sytuacja ekonomiczna w Polsce. Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

cjafaego, pochodzącego z pierw szych lat pow ojennych i sto ­ sunkow o bairdlzio idateko idącego.

W usiłow aniach sw ych około stw orzenia jaiknajpewmieij- szyich podstaw dla siwego .żyda gospodarczego, P olska siłą fak­

tó w zw rócić m usiała c a łą sw ą uw agę na rozbudow ą w zajem ­ nych stosunków :z limmemi państw am i. I t a b y ły duiże trudności do pokonania. Z -Rosją Sow iecką stosunki wiojen,me zostały zakończone dopiero w inoku il9i2il pokojem w Rydze, w obec czego mafeżało się liczyć iz faktem , liż ‘przychylna atm osfera dla za w a rc ia tra k ta tu handlowego wyltwonzy się dopiero z biegiem czasu. Tym czasem stosunki handlow e polsko-sow iec­

kie s ą do tej p o ry w stanie płynnym . Nie zo stały one uregu­

low ane i ujęte w form ę tra k ta tu handlow ego iz podobnych przy czy n d la k tó ry ch nie udało- siię uregulow ać stosunków han­

dlow ych ainjgicfefco-sowi-eckiieh. Mimo- to o b roty haeldllowe m iędzy P o lsk ą i Sowietam i -ujawniają w ostatnich m iesiącach sta łą tendencję zw yżkow ą.

Rząd Polski, zgodnie ze sw ą pokojową polityką, dąży w y ­ trw ale do rozw oju stosunków z Sowietam i oiraz uregulow a­

nia ich p rzez zaw arcie um ow y handlow ej i ,ma szczerą na­

dzieję, że te jego w ysiłki doprow adzą do pożądanych rezu l­

tatów .

Z Niemcami niemogącymi, czy niechcąeyimi siię pogodzić ze stanem rz e c z y w ytw orzonym p rze z Tiraktiat W ersalski, prizelz długi czas w szelkie rozm ow y na tem at normalnych stosunków sąsiedzkich b y ły praw ie (że w ykluczone. P ierw sze lody z o sta ły przełam ane dopiero z końcem ub. roku. A naw et z Czechosłow acją z pow odu pew nych daw niejszych nieporo­

zum ień politycznych, laawairtia 20. X. 21 ir. uimoiwa handlowa niie m ógła w ejść w życie i dopiero w ostatnich tygodniach u- diaio siię prizy obusferonych usiłow aniach dobrej w oli m iaro­

dajnych czynników politycznych obu P ań stw ominąć istnie­

jące p rzeszkody ii doprow adzić do zupełnej zgody i całkow itego porozum ienia, ta k że odnośny tra k ta t handlow y z o stał podpi­

sany 21 kw ietnia rb.

W obec p rzeszkód iprzy zaw ieraniu um ów <z bezpośredni­

mi sąsiadam i, P olska sta ra ła się uregulow ać sw e stosunki handlowe ize sw oim i najbliższym i sprzym ierzeńcam i: a w ięc w pierw szej iiinji z 'Francją, 6 . 11.22 ir., z Rumunją ii. VII. 21 r., a -następnie kioiieijmo z iinnyimii Państwaimiii eurropejiskiiemi i poz-a- europeiskiemii, jak to z załączonej tabliczki w ynika.

P aństw o, iz które,m D ata D ata w ejś- Nr. Dz. U. Rok opu- z a w a rto um ow ę: zaw arcia cia w życie R. P . blikowania Rumunia 1. 7.1921 30. 1,1. 1922 103 1922

Francja 6. 2.-1922 00. 6.1922 50 1922

W łochy 12. 5.1922 30. 3. 19,23 29 1922

S zw ajcaria 26. 6.19212 20. 8. 1923 8-3 1923

Austria 25 . 9.1922 15. 1. 1923 4 1923

Jugosław ja 23. 10.1922 20. 4.1924 35 1924

Japonija 7.12. 1922 16. 1. 1925 5 19-25

Bellgja 30.12. 1922' 6. 1IO. 1903 103 1923

Turcja 25. 7.1923 ,17. 4.1924 39 1924

Finlaindija 10. 11. 1923 18. 9. 1924 81 1924

An-glja 26. 11 .,1903 il. 7.1924 57 1924

Damja 22. 3.1924 -28. 8.1924 74 1924

Islandja (22. 3.1924 28. 3.1924 74 1924

Holandja 30. 5.19-24

--

___

Szw ecja 2.12. -1924

--

___

Francja 9. 12. 1924

--

___

A m eryka St. -Zj. 10. 2.1925

-- _

W ę g ry 2-6. 3.1925

--

___

Czechosłow acja 23. 4.1925

--

Wsizystiklie tr a k ta ty handlowe z a w a rte p rze z P olskę są oparte n a klauzuli najwięksizeg-o uprzyw ilejow ania. Jedynie z F rancją z a w a rty w ir. 1922 a odnowiony ;z końcem ub. roku trak tat, (jest tra k ta te m taryfow ym , w którym oba p aństw a poczyniły sobie w zajem nie sz ereg u stę p stw w staw k ach c e l­

n ych co do arty k u łó w szczególnie je interesujących. Z asada ta zo stała te ż do pew nego stopnia uw zględniona w ostatnio z a w arty ch tra k ta ta c h : w ęgierskim li czeskim .

T ra k ta t handlow y pofeko^rancuski- z 6 . 2. 1922 r., d o ty c h ­ czas obow iązujący, pomimo, iż w y k az y w a ł ta k pod' względem

teoretycznym , jak te ż co do skutków praktycznych pew ne braki, przyczynił się, ja k to w ykazuje sta ty sty k a , w dużym stopniu do rozw inięcia stosunków handlowych m iędzy F rancją i Polską. Wiobec tego, celeim usunięcia ły c h braków należało przystąpić czem prędzej ido rew izji pierw otnej umowy.

D latego te ż z a w spólnem porozumieniem obu stron ii bez formalnego w ypow iadania dawnej um owy, przystąpiono do rokow ań zakończonych podpisaniem now ej konwencji w dniu 9 grudnia 1924 r.

Jednym z naczelnych zagadnień polskiej polityki gospo­

darczej jest rów nież sp ra w a jej handlu m orskiego. Polska, postaw iona p rzez p ółtora w ieku sw ej niepodległości, a naw et pozbaw iona 'bezpośredniego Idoistępu do moiriza w ‘najbardziej gospodarczo rozw iniętych częściach teirytoirjium, któ re obecnie wesizly w sk ła d Polski Odrodzonej, m usi budow ać swój m o r­

ski handel o d sam ych początków , g dyż niie rozporządzała do-

■tychozais ani własneimi statkam i moirskieimi, ani te ż odpow ie­

dnim aparatem handlowym , k tó ry m ógłby tra n sp o rty morskie ująć w sw e ręce.

U zyskaw szy obecnie w łasny dostęp do m orza, cz y to w znaczeniu praw nem przez udzielenie P olsce daleko idących praw i przyw ilejów w Wolinem Mieście Gdańsku, czy te ż w izmaczeniiu faktycznem — p rz e z oddanie (jej n a w łasność sk raw k a tery to riu m nabmeżnegio, dążeniem Polski je st stw o ­ rzyć w łasną flotę handlow ą, rozbudow ać lub pobudow ać do­

stateczne d la jej potrzeb p o rty i w reszcie stw o rz y ć korzystne dla sw ego handlu m orskiego1 w aru n k i gospodarcze pnzeiz o d ­ powiednią politykę 'taryfową, kom unikacyjną, oddziaływ anie na drogi, któiremii 'kiieruije siię polska -emigracja i t. p.

Co się ty c z y drogi przez p o rt w Gdańsku, to tu od p ie rw ­ szej chwili d a ł się zauw ażyć silny w pływ przyłączenia gospo­

darczego tego portu ido Polski, g dyż tę d y skierow ały się w pierw szych, tru d n y ch dla Polski latach tra n sp o rty żyw ności o raz innych tow arów , jakie m usiały b y ć w tym okresie sp ro ­ w adzane z zagranicy. Z chwilą częściow ego bodaj pow rotu do stosunków norm alnych, a w ięc w roku 1923, a zw łaszcza w roku 1924 obrót 'tow arow y w Gdańsku w zrasta bardzo silnie, w szczególności z'aś dosięga ogrom nych cyfr w yw óz drzew a przez G dańsk, dosięgając w ostatnim roku eyifry 1019 ty sięc y ton. Ogółem w yw ó z p rzez gdański p o rt w yniósł w ro k u 1924 1.636.485 ton w obec '1.062.863,6 ton w noku 1923 li 1.311.757,0 ton w ro k u 191,2. P rz y w ó z natom iast w yniósł ogółem 738.072 tony w obec 654.929 ta n w roku 1923 i 1.141.455 ton w r. 1912.

-Mając na względzie, że zdolność przepustow ą gdańskiego portu oceniać -można n a olkoto 2,5 imiljoua ton, widzim y, że obecny obrót to w aro w y , pow iększający się z roku na, rok, przeirośnie niebaw em tsiły gdańskiego portu. T en w zgląd, jako te ż konieczność posiadania nliepojdiziielnie w łasnego portu, skło­

nił P olskę do rozpaczęciia bud o w y portu w Gdyni, pom yśla­

nego w edług w szelkich w ym agań techniki ii organizacji ,z do ­ skonałym i w arunkam i dalszej rozbudow y. Roboty w G dyni zo stały rozpoczęte w roku 1931, lecz dopiero w ubiegłym roku n ab ra ły żyw szego tem pa przez zaw arcie um ow y w dnSu 4-gio Iiiipca 1924 ir. iz konsorcjum poilsko-franouskiiem na dalsizą budo­

wę. P ra c e są prow adzone w te n sposób, iże już w m iarę w y ­ kończenia poszczególnych ro b ó t odpowiednie części są od­

daw ane dO' eksploatacji handlowej. R oboty w pierszem stadjum mają b y ć ukończone w roku 1929 przyczem w ykończona część poritu obliczona jest na obrót ro cz n y w w ysokości 2LA -miliona ton. Jednakże już w roku 1926, dzięki obranem u system ow i prow adzenia ro b ó t G dynia uzyska- gotow e te re n y o- zdolności przepustow ej około Kimffljona ton.

C o siię ty c z y polskiej f a t y handlowej, to nie je st to spraw a, k tó ra d ała b y się załatw ić już w najbliższych latach.

Jednakże już dziiś w ysiłki Rządu i społeczeństw a m uszą b y ć skierow ane iku stw orzeniu w łasnej floty bez k tó rej polski han­

del m orski zaw sze b y łb y zależny od czynników obcych.

Budow a poritu w GdynSi bynajm niej 'jednak nie oznacza, b y P olska m iała kiedykolw iek rezygnow ać ze iswych p ra w w Gdańsku. W alka o te p raw a w gdańskim porcie, trw ają ca od lat 5-eiiu w skutek tendencji politycznych W olnego M iasta, m a­

jącym n a celu rozluźnienie łączności polsko-gdańskiej, znacznie

128

Figure

Updating...

References

Related subjects :