Rok 2021 to czas, w którym czyhająca tuż za rogiem epidemia COVID-19 nie dawała o sobie zapomnieć, jednak nie zatrzymała rozwoju naszego miasta.

257  Download (0)

Pełen tekst

(1)

ZA 2021 ROK

(2)

Szanowni Państwo,

Rok 2021 to czas, w którym czyhająca tuż za rogiem epidemia COVID-19 nie dawała o sobie zapomnieć, jednak nie zatrzymała rozwoju naszego miasta.

Kontynuowaliśmy walkę ze smogiem oraz niską emisją. Mając na uwadze fakt, że na wiele rzeczy bezpośredni wpływ mają nawyki i styl życia samego człowieka, podjęliśmy kolejne działania na rzecz podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie konieczności poprawy jakości powietrza. Podjęliśmy również dalsze działania w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej m.in. w strefie śródmiejskiej oraz Zabytkowej Kopalni Ignacy. Kontynuowaliśmy wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mając na uwadze potrzeby wspólnoty samorządowej w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w ubiegłym roku rozpoczęła swoją działalność nowa spółka miejska Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój dom” Sp. z o.o.

w Rybniku. Otworzyliśmy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku, podpisany został również list intencyjny w sprawie powstania Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej.

Wskazane wyżej przedsięwzięcia to tylko niektóre z podjętych aktywności na terenie naszego miasta. O kolejnych inicjatywach dowiecie się Państwo z lektury niniejszego opracowania.

Przedkładany Państwu raport, opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, stanowi podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W przedstawionym dokumencie zgromadzone zostały szczegółowe dane związane z różnymi aspektami funkcjonowania naszego Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Życzę miłej i satysfakcjonującej lektury …..

(-) Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika

(3)
(4)

Spis treści

I. Informacje ogólne ... 9

A.Miasto Rybnik ... 9

1.Dzielnice miasta ... 9

2.Demografia... 10

3.Strategia rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”. Pierwszy krok transformacji 10 B.Urząd miasta, jednostki organizacyjne miasta, spółki miejskie z większościowym udziałem miasta ... 12

1.Urząd Miasta Rybnika ... 12

2.Jednostki organizacyjne miasta ... 13

3.Spółki miejskie z większościowym udziałem miasta ... 18

C.Majątek oraz sytuacja finansowa miasta ... 20

1.Majątek miasta ... 20

2.Sytuacja finansowa miasta ... 20

3.Zobowiązania podatkowe dotyczące budowli w wyrobiskach górniczych ... 21

4.Wpływ stanu epidemii na sytuację finansową miasta ... 22

5.Rating ... 22

D.Cyfryzacja usług ... 23

E.Aktywność miasta na arenie krajowej i międzynarodowej ... 24

II. Realizacja działań priorytetowych ... 31

A.Walka o czyste powietrze i realizacja uchwały antysmogowej ... 31

1.Ocena jakości powietrza ... 31

2.Działania w zakresie pozyskiwania środków przeznaczonych na poprawę jakości powietrza ... 32

3.Inwestycje związane z poprawą jakości powietrza ... 34

4.Edukacja i podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności poprawy jakości powietrza ... 39

(5)

5.Współpraca w zakresie działań na rzecz czystego powietrza ... 41

6.Pomoc finansowa dla mieszkańców planujących inwestycje ekologiczne ... 44

B.Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ... 49

1.Zespół budynków dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 ... 50

2.Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. Hallera ... 52

C.Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni Ignacy ... 53

1.Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni ... 54

2.Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko ... 54

3.Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku ... 55

D.Budownictwo komunalne (mieszkaniowy zasób gminy) ... 56

E.Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej ... 60

III.Realizacja pozostałych zadań ... 65

A.Ład przestrzenny ... 65

1.Zagospodarowanie przestrzenne ... 65

2.Pozwolenia na budowę ... 68

3.Nieruchomości i struktura użytkowania ... 68

B.Drogi (transport i komunikacja) ... 70

1.Infrastruktura ... 70

2.Transport zbiorowy ... 73

C.Gospodarka komunalna ... 74

1.Zaopatrzenie w wodę ... 74

2.Odprowadzanie ścieków ... 76

3.Kanalizacja deszczowa ... 77

4.Gospodarka odpadami ... 77

5.Oczyszczanie miasta ... 80

(6)

6.Zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz ... 81

D.Oświata i edukacja ... 83

1.Szkoły i przedszkola ... 83

2.Pozostałe placówki oświatowe ... 85

3.Żłobki ... 85

4.Budżet oświatowych jednostek budżetowych ... 87

5.Inwestycje w oświacie i edukacji ... 89

E.Polityka społeczna ... 94

1.Pomoc społeczna ... 94

2.Bezdomność ... 95

3.Osoby starsze ... 96

4.Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ... 98

5.Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej ... 102

6.Promocja i ochrona zdrowia ... 106

7.Projekty ... 109

8.Działania repatriacyjne ... 115

9.System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego ... 116

10.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ... 118

11.Inwestycje w obszarze polityki społecznej ... 119

12.Dodatkowe działania w zakresie pomocy społecznej związane ze stanem epidemii ... 120

F. Kultura ... 121

1.Przedsięwzięcia kulturalne ... 121

2.Wpływ epidemii na samorządowe instytucje kultury ... 123

3.Inwestycje z zakresu kultury... 125

4.Wsparcie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego ... 125

(7)

G.Turystyka, sport i rekreacja ... 127

H.Rozwój gospodarczy (przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości) ... 133

I. Aktywność obywatelska ... 142

1.Budżet Obywatelski ... 142

2.Dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie ... 143

3.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ... 143

J. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa ... 145

K.Zieleń gminna ... 151

1.Tereny zieleni. Utrzymanie terenów zielonych miasta ... 151

2.Cmentarze komunalne ... 155

L. Parkingi publiczne i targowiska ... 155

1.Parkingi ... 155

2.Targowiska ... 156

M.Promocja miasta ... 157

IV.Informacje na temat pozyskanych dofinansowań ... 160

V.Spis tabel... 163

(8)

Załączniki

1. Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii…...………1 – 53 2. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miasta...………....………1 – 29 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego...………..………1 – 5

(9)

Wykaz skrótów

1) CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 2) EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3) EFS – Europejski Fundusz Społeczny

4) GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 5) GUS – Główny Urząd Statystyczny

6) KMP – Komenda Miejska Policji

7) MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8) MDPS – Miejski Dom Pomocy Społecznej

9) MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 10) OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

11) ORPZ – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 12) OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

13) OZE – odnawialne źródła energii

14) PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15) PUP – Powiatowy Urząd Pracy

16) RPO WSL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

17) RSK – Rybnickie Służby Komunalne 18) SP – Skarb Państwa

19) UE – Unia Europejska

20) UM, UM Rybnik – Urząd Miasta Rybnika

21) WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

22) ZGM – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 23) ZSP – Zespół Szkolno-Przedszkolny 24) ZTZ – Zarząd Transportu Zbiorowego 25) ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej

Słowniczek:

epidemia – epidemia związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

(10)

I. Informacje ogólne

A. Miasto Rybnik

Rybnik jest miastem na prawach powiatu zajmującym powierzchnię 148,36 km2 położonym w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Jest największym miastem Aglomeracji Rybnickiej stanowiącej centralny ośrodek zachodniego obszaru funkcjonalnego województwa śląskiego (Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego).

Rybnik, to prężny ośrodek miejski o znaczeniu ponadlokalnym, skupiający w sobie centrum administracyjne, gospodarcze, handlowe, usługowe i kulturalne subregionu zachodniego województwa śląskiego. Jest również znaczącym ośrodkiem szkolnictwa ponadpodstawowego oraz ośrodkiem akademickim. Miasto rozpoznawalne jest również poprzez pełnione funkcje ośrodka lecznictwa.

W Rybniku, jako mieście na prawach powiatu, samorząd realizuje zadania publiczne gminy oraz powiatu (własne i zlecone). Jednostki administracji zespolonej (PUP), służby, inspekcje i straże z zakresu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i administracji architektoniczno-budowlanej (policja, straż pożarna, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego) oraz powiatowy inspektor sanitarny obsługują Rybnik i powiat ziemski.

1. Dzielnice miasta

Rybnik tworzy 27 dzielnic, z czego każda posiada swoją własną historię, czasem kulturową odrębność, a przede wszystkim ludzi związanych nierozłącznie ze swoją

„małą ojczyzną”. Są to (w porządku alfabetycznym): Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Chwałęcice, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Smolna, Stodoły, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice.

(11)

2. Demografia

Łącznie, na koniec 2021 r. w Rybniku zameldowanych było 127 475 osób (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy). Liczba ludności Rybnika w ostatnich latach maleje, z reguły o kilkaset osób rocznie. Taka tendencja spadkowa jest charakterystyczna dla większości ośrodków miejskich w kraju. Spadek liczby ludności jest konsekwencją ujemnego salda migracji oraz ujemnego przyrostu naturalnego występującego w większości dużych miast województwa śląskiego (informacje według danych GUS za rok 2020, ze względu na brak opublikowanych informacji statystycznych zawierających dane za 2021 rok, których udostępnienie planowane jest na czerwiec bieżącego roku).

W strukturze demograficznej Rybnika według ekonomicznych grup wieku (dane GUS za rok 2020, ze względu na brak opublikowanych informacji statystycznych zawierających dane za 2021 rok, których udostępnienie planowane jest na czerwiec bieżącego roku), 59,4% stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, 18,4% – ludność w wieku przedprodukcyjnym, natomiast 22,2% – mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym. Na sto osób w wieku produkcyjnym przypada 68,4 osoby w wieku nieprodukcyjnym oraz 37,5 osób w wieku poprodukcyjnym.

3. Strategia rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”.

Pierwszy krok transformacji

16 grudnia 2021 r. Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 772/XLVI/2021 przyjęła

„Strategię rozwoju miasta Rybnika Rybnik 2030. Pierwszy krok transformacji.”.

Strategia „Rybnik 2030” to dokument wskazujący główne kierunki rozwoju Rybnika w najbliższych latach. Główną osią strategii i podstawą formułowania celów jest wizja strategicznego rozwoju Rybnika w perspektywie długofalowej, tj. do roku 2050.

Tryb i harmonogram prac nad Strategią został określony w uchwale nr 515/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika

„Rybnik 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

(12)

W trakcie prac nad Strategią wykorzystano wyniki dostępnych opracowań eksperckich, badań ankietowych i warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesariuszy w mieście, jak również opinie i sugestie Rad Dzielnic, ciał doradczych i opiniujących działających przy Prezydencie Miasta Rybnika i Radzie Miasta Rybnika, a także sąsiadujących z Rybnikiem miast i gmin.

Pogłębiona charakterystyka czynników zewnętrznych i wewnętrznych, istotnych dla rozwoju miasta Rybnika w perspektywie do 2030 roku, została zaprezentowana w dokumencie pn. „Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii rozwoju miasta Rybnika Rybnik 2030” (dokument dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Rybnika (https://bip.um.rybnik.eu/ Dział: Akty prawne – Strategie, plany i inne dokumenty). Kluczowe wnioski z diagnozy, w tym wyzwania rozwojowe stojące przed miastem, przedstawiono w rozdziale 2 Strategii.

W Strategii sformułowano 5 celów strategicznych wskazujących główne kierunki rozwoju miasta w perspektywie do 2030 roku:

 CS1. Miasto zrównoważone,

 CS2. Miasto partycypacyjne,

 CS3. Miasto nowoczesne,

 CS4. Miasto lider,

 CS5. Miasto szans.

W obszarze każdego z celów strategicznych zdefiniowano cele operacyjne oraz wskazano kluczowe kierunki działań, w których ogniskować powinna się aktywność samorządu miasta w zakresie realizacji własnych projektów rozwojowych, jak również wspierania innych partnerów polityki rozwoju.

W dokumencie przedstawiono również model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, obszary strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym i lokalnym, system realizacji Strategii oraz zasady prowadzenia monitoringu i ewaluacji Strategii.

W okresie od 29 października do 3 grudnia 2021 r. przeprowadzono konsultacje projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag

(13)

wraz z uzasadnieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM oraz na stronie internetowej serwisu miejskiego www.rybnik.eu (dział: Konsultacje społeczne).

B. Urząd miasta, jednostki organizacyjne miasta, spółki miejskie z większościowym udziałem miasta

Prezydent Miasta jest organem wykonawczym gminy, który wykonuje powierzone zadania przy pomocy urzędu gminy. Sprawne funkcjonowanie urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych miasta jest istotnym elementem powodzenia całego procesu realizacji zadań w naszym mieście.

1. Urząd Miasta Rybnika

UM Rybnika funkcjonuje w sześciu lokalizacjach:

1) ul. Bolesława Chrobrego 2, 2) ul. Bolesława Chrobrego 6, 3) ul. Zamkowa 5,

4) ul. Rzeczna 8,

5) ul. Tadeusza Kościuszki 17, 6) Rynek 18.

Przeciętna liczba zatrudnionych w UM Rybnika wynosiła 439,17 plus 3 etaty w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Poniżej przedstawiam wybrane dane statystyczne, które mogą w pewnym stopniu zobrazować wykonaną pracę urzędu:

1) liczba zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika – 158 595, 2) liczba korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) – 255 982, 3) liczba korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik –

223 085,

4) liczba postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w trybach ustawowych w UM Rybnika – 115,

5) liczba wydanych decyzji administracyjnych – 95 565 (z tego 102 decyzje zostały uchylone przez organ nadrzędny),

(14)

6) liczba wydanych zaświadczeń – 9 301, 7) liczba wydanych postanowień – 15 924,

8) liczba przygotowanych projektów uchwał podjętych przez Radę Miasta Rybnika – 256 (w tym 11 uchwał, co do których organ nadzoru stwierdził nieważność),

9) liczba podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń – 822, 10) liczba złożonych wniosków CEIDG – 2 632,

11) liczba wydanych praw jazdy – 2 819,

12) liczba złożonych projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych – 5,

13) liczba wydanych pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części – 1 768, 14) liczba wydanych dowodów osobistych – 10 372,

15) liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej – 313,

16) liczba sporządzonych aktów urodzenia – 1 033 (w tym 210 elektroniczne zgłoszenia urodzenia dziecka),

17) liczba sporządzonych aktów zgonu – 1 929,

18) liczba udzielonych nieodpłatnych porad prawnych w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 1 725,

19) liczba zarejestrowanych pojazdów – 10 098.

2. Jednostki organizacyjne miasta

1) Placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022:

 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku,

 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku,

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku,

 Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku,

 Przedszkole nr 1 w Rybniku,

 Przedszkole nr 3 w Rybniku,

 Przedszkole nr 4 w Rybniku,

(15)

 Przedszkole nr 7 w Rybniku,

 Przedszkole nr 9 w Rybniku,

 Przedszkole nr 10 w Rybniku,

 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku,

 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku,

 Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku,

 Przedszkole nr 15 w Rybniku,

 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku,

 Przedszkole nr 19 w Rybniku,

 Przedszkole nr 20 w Rybniku,

 Przedszkole nr 21 w Rybniku,

 Przedszkole nr 22 w Rybniku,

 Przedszkole nr 23 w Rybniku,

 Przedszkole nr 25 w Rybniku,

 Przedszkole nr 32 w Rybniku,

 Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku,

 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku,

 Przedszkole nr 41 w Rybniku,

 Przedszkole nr 42 w Rybniku,

 Przedszkole nr 43 w Rybniku,

 Przedszkole nr 50 w Rybniku,

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku,

 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku,

(16)

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku,

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku,

 Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku,

 Zespół Szkół nr 3 w Rybniku,

 Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku,

 Zespół Szkół nr 6 w Rybniku,

 Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku,

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku,

 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku,

(17)

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku,

 Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku,

 Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.

Przeliczeniowa liczba etatów nauczycieli wyniosła 2 698,79, w tym: 427,44 w przedszkolach, 2 271,35 w szkołach i pozostałych placówkach.

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła 1 044,89.

2) Jednostki sektora polityki społecznej:

 Dom Dziecka w Rybniku,

 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku,

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku,

 Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II (obecnie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II),

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,

 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku,

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku,

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Przystań w Rybniku,

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”,

(18)

 Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

Średnioroczna liczba etatów w powyższych instytucjach wynosiła 483,50.

3) Pozostałe jednostki organizacyjne:

 Centrum Usług Wspólnych w Rybniku,

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku,

 Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku,

 Rybnickie Służby Komunalne,

 Straż Miejska w Rybniku,

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,

 Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku,

 Zarząd Zieleni Miejskiej,

 Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku.

Średnioroczna liczba etatów w powyższych instytucjach wynosiła 804,69.

4) Samorządowe instytucje kultury:

w Rybniku działało 8 samorządowych instytucji kultury, tj. podmiotów posiadających osobowość prawną, działających w celu realizacji zadań w sferze kultury. Były to:

 Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach,

 Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach,

 Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach,

 Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu,

 Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku,

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku,

 Teatr Ziemi Rybnickiej,

 Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku.

Średnioroczna liczba etatów w instytucjach kultury wynosiła 183,84.

(19)

3. Spółki miejskie z większościowym udziałem miasta

Dla wsparcia realizacji działań publicznych funkcjonowały następujące spółki z większościowym udziałem miasta:

1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (98,95% udziałów jest własnością Miasta Rybnika) – spółka zajmuje się wykonywaniem zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

2) Hossa sp. z o.o. (100% udziałów jest własnością Miasta Rybnika) – spółka prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, rekultywacją terenów pogórniczych oraz zarządzaniem obiektami hotelowymi i gastronomicznymi,

3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o. (100%

udziałów jest własnością Miasta Rybnika) – spółka zajmuje się budową domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu.

12 stycznia 2021 r. aktem notarialnym (Repertorium A numer 18/2021) zawarta została umowa spółki pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem, Miasto Rybnik objęło wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki co oznacza, że jest 100% właścicielem.

21 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego

„TWÓJ DOM” Sp. z o.o. powołała Pana Olgierda Zarasia na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Głównym zadaniem nowego podmiotu jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka rozpoczęła przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych przy ul. gen. Hallera, ul. gen. Okulickiego, ul. Sztolniowej.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Miasto Rybnik wniosło o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań polegających na objęciu przez Miasto Rybnik udziałów w TBS dla ww.

inwestycji. W odniesieniu do inwestycji przy ul. gen. Hallera, w styczniu 2022 r.

(20)

uzyskano pozytywną decyzję BGK o udzieleniu Spółce finansowania zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (kredyt SBC) oraz kredytu budowlanego (w ramach wsparcia Bank udzielił kredytu do kwoty 8 mln zł, natomiast w zakresie kredytu budowlanego do kwoty 14 mln zł).

W zakresie inwestycji przy ul. gen. Okulickiego i ul. Sztolniowej, zgodnie z informacją BGK (w styczniu 2022 r.), wnioski TBS o udzielenie finansowania zwrotnego na realizację przedmiotowych inwestycji warunkowo uzyskały pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej i zostały umieszczone na liście opublikowanej w BIP Banku. Dodatkowo wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji przy ul. gen. Okulickiego i ul. Sztolniowej, a także prowadzono procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy inwestycji przy ul. gen. Hallera.

W czerwcu odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, w trakcie którego zatwierdzono sporządzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu za 2020 rok.

Z uwagi na stan epidemii i zapis Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.03.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłużono termin do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółek miejskich za rok poprzedni o 3 miesiące.

Biorąc pod uwagę powyższe we wrześniu odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników HOSSA Sp. z o.o. w Rybniku, w trakcie którego zatwierdzono sporządzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu za 2020 rok.

Pierwsze planowe Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS, związane z zatwierdzeniem sprawozdań za rok 2021, odbędzie się w czerwcu 2022 r.

(21)

C. Majątek oraz sytuacja finansowa miasta

1. Majątek miasta

Majątek miasta w układzie grup rodzajowych kształtował się następująco:

1) Grupa 0 – Grunty: 274 631 708,46 zł

2) Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

762 841 043,65 zł

3) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 583 809 161,85 zł 4) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne: 6 440 771,09 zł

5) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

25 575 376,81 zł

6) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: 12 798 966,42 zł 7) Grupa 6 – Urządzenia techniczne: 40 021 553,03 zł

8) Grupa 7 – Środki transportu: 34 567 493,47 zł

9) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane: 31 314 627,86 zł

Razem: 2 772 000 702,64 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Poniżej przedstawiono wskaźniki określające sytuację finansową Miasta Rybnika:

1) w obszarze wykonania budżetu miasta:

a) wykonanie dochodów: 1 038 140 658,03 zł, b) wykonanie wydatków: 1 025 487 601,05 zł, c) nadwyżka operacyjna: 114 254 359,27 zł, d) nadwyżka budżetu: 12 653 056,98 zł,

e) dotacje celowe z budżetu państwa: 221 814 969,98 zł, f) dotacje z budżetu UE: 37 120 004,69 zł,

g) inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe 14 906 986,72 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(22)

(RFIL) 3.315.000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) 6.471.637,09 zł,

h) łączne dochody majątkowe: 56 100 952,39 zł, 2) w obszarze stanu finansów miasta:

a) udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 49,97%, b) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 15,38%, c) zadłużenie ogółem: 241 309 866,91 zł,

d) poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia:

131 614 279,88 zł,

3) w obszarze wykonania wydatków majątkowych:

wysokość wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu: 74,52%, 4) w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) planowany poziom spłaty zadłużenia:

6.645.074,96 zł (2022 r.), 14.781.091,26 zł (2023 r.), 24.364.278 zł (2024 r.),

b) planowany poziom obsługi zadłużenia:

5 650 000 zł (2022 r.), 10 399 202 zł (2023 r.), 14 655 216 zł (2024 r.), c) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań:

(1,45%) wobec dopuszczalnego wskaźnika (13,74%) (2022 r.), (2,79%) wobec dopuszczalnego wskaźnika (11,30%) (2023 r.), (4,41%) wobec dopuszczalnego wskaźnika (10,06%) (2024 r.), d) prognoza nadwyżki (deficytu) operacyjnej:

(–) 22 934 609,33 zł brutto oraz (–) 29 579 657,29 zł netto (2022 r.), 21 303 811,10 zł brutto oraz 6 522 719,84 zł netto (2023 r.),

18 009 774 zł brutto oraz (–) 6 354 504 zł netto (2024 r.).

3. Zobowiązania podatkowe dotyczące budowli w wyrobiskach górniczych

W lutym 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę 7 sędziów (sygn. akt I FPS 5/17), która zmieniła dotychczasową linię orzeczniczą co do skutku

(23)

środka egzekucyjnego zastosowanego na podstawie nieostatecznej decyzji organu podatkowego. W konsekwencji tej uchwały część decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które dotyczyły spornych budowli, tj. budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, zostało uchylonych, a postępowania podatkowe w tych sprawach zostały umorzone z uwagi na upływ terminu przedawnienia. W związku z tymi okolicznościami powstały nadpłaty, które podlegają zwrotowi podatnikowi. Niemniej do końca 2021 r. nie został rozstrzygnięty spór co do podmiotu uprawnionego do zwrotu tych nadpłat. W latach ubiegłych, tj. w 2019 i 2020 r. Miasto przekazało do depozytu sądowego kwoty nadpłat dotyczących lat 2004-2008 i 2010-2011 (łącznie 35,2 mln zł). W 2021 r. do depozytu sądowego zostały przekazane kwoty nadpłat dotyczących 2003 i 2009 roku – łącznie 9,2 mln zł.

Obok sporu, dotyczącego zwrotu nadpłat, podatnik żąda również wypłaty ich oprocentowania, przy czym środki z tego tytułu nie zostały zabezpieczone w budżecie Miasta.

4. Wpływ stanu epidemii na sytuację finansową miasta

Miasto Rybnik w związku z epidemią poniosło dodatkowe wydatki w łącznej kwocie 451 tys. zł. Wydatki dotyczyły między innymi zakupu notebooków do punktów szczepień przeciw COVID-19, a także promocji szczepień.

5. Rating

W listopadzie 2021 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Rybnika dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)".

Perspektywa ratingów jest stabilna.

Jednocześnie w opublikowanym raporcie specjalnym agencja stwierdziła:

„Szacujemy, że samodzielne profile kredytowe (…) oraz ratingi (…) ocenianych przez nas miast uległyby obniżeniu od jednego do trzech stopni w perspektywie średniookresowej (w ciągu trzech lat). Szacunki te opierają się na założeniu, że emitenci zdołają zrekompensować co najmniej połowę ubytku dochodów z PIT

(24)

poprzez zwiększenie wpływów z podatków lokalnych i zmniejszenie wydatków bieżących oraz wygenerowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości pozwalającej na obsługę zadłużenia”.

D. Cyfryzacja usług

Wdrożono nowy Rybnicki System Informacji Przestrzennej – RSIP (www.rsip.rybnik.eu). Został on gruntownie przebudowany, wzbogacony o nowe funkcjonalności i zoptymalizowany pod kątem szybkości działania.

W RSIP prezentowane są dane ogólnodostępne, które pozwolą sprawdzić np. gdzie znajduje się działka, czy ma dostęp do sieci kanalizacyjnej bądź sieci gazowej, czy na działce można wybudować dom jednorodzinny czy też jest to teren leśny, czy do działki jest dojazd do drogi publicznej albo czy w pobliżu jest główna droga wyjazdowa z miasta.

RSIP posiada 6 gotowych, interaktywnych kompozycji mapowych, z których można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej:

 Plan miasta

 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 Ortofotomapy i fotoplany

 Mapy tematyczne

 Infrastruktura i topografia

 Edukacja i oświata

Każda z map zawiera inny zestaw danych. Podczas pracy na mapach można korzystać z różnych narzędzi, które dają możliwość analizy danych znajdujących się na mapach.

Zaletą nowego RSIP-u jest również jego aktualność - dane znajdujące się w systemie są aktualizowane codziennie z systemów źródłowych.

UM wdrożył system szybkich płatności online, za pomocą których, bez wychodzenia z domu, można regulować przez internet większość opłat za czynności urzędowe.

Za pomocą systemu e-płatności można uiścić opłaty komunikacyjne (np. za zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe

(25)

(np. sporządzenie aktu małżeństwa albo złożenie pełnomocnictwa). Online można zapłacić także za udostępnienie danych z ewidencji ludności czy wydanie pozwolenia na budowę.

W marcu zainstalowano w urzędzie opłatomaty, czyli kasy automatyczne. Płatności przy ich użyciu możliwe są zarówno w sposób gotówkowy, jak również kartą płatniczą, bez żadnych prowizji i opłat dodatkowych. W opłatomatach można dokonywać płatności związanych z: opłatami w Wydziale Komunikacji, podatkami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatami skarbowymi oraz innymi opłatami na rzecz gminu i SP (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę terenu, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne).

Wypracowane zostały warunki i zasady udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 686/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.

Wszczęto prace nad rozwojem narzędzi służących elektronicznej obsłudze klienta w zakresie spraw prowadzonych przez UM Rybnika. W związku z likwidacją platformy e-usług publicznych SEKAP dokonano przeniesienia spraw na ogólnopolski portal samorzad.gov.pl. Portal ten jest systematycznie rozwijany, a docelowo służył będzie jako repozytorium wszystkich możliwych do załatwienia spraw w urzędzie. Część z tych spraw obsługiwanych jest przez węzeł krajowy, część zaś (do których ustawodawca nie przewidział elektronicznych formularzy) obsługiwana jest przez ogólne formularze ePUAP. Jest to przejściowe rozwiązanie, równolegle bowiem prowadzone są prace nad autorskimi formularzami elektronicznymi. Portal samorząd.gov.pl zgodny jest również z założeniami WCAG 2.0 wypełniając tym samym obowiązki nałożone na samorządy odrębnymi przepisami w tym zakresie.

E. Aktywność miasta na arenie krajowej i międzynarodowej

Jednym ze sposobów oceny działalności Prezydenta Miasta, między innymi w odniesieniu do skuteczności zarządzania miastem, jest postrzeganie jej przez niezależne podmioty zewnętrzne. Wyznacznikiem tego jest:

(26)

1) Przyznanie jednostce samorządu terytorialnego i jej władzom nagród oraz wyróżnień za działania w dziedzinie samorządności. Byliśmy laureatami kilku takich nagród i wyróżnień:

a) Miasto Rybnik zajęło piąte miejsce w dwunastej edycji Raportu „Gmina na 5!”, opracowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W raporcie tym weryfikowany jest standard obsługi inwestorów i przedsiębiorców przez samorządy.

b) Miasto otrzymało wyróżnienie w 12 edycji konkursu „Marka-Śląskie”, organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. Doceniono w szczególności Rybnicki System Informacji Kulturalnej, a działania miasta związane z funkcjonowaniem tego systemu uznano za mające znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

c) Miasto zajęło 3. miejsce wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagrodzony został przepust pieszo-rowerowy w dzielnicy Paruszowiec, jako przykład działań w zakresie promowania zrównoważonego transportu.

2) Udział Prezydenta Miasta Rybnika w pracach organizacji o znaczeniu lokalnym i regionalnym:

a) Przewodniczący Związku w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, dodatkowo uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

b) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (od 20.09.2021 r., wcześniej Zastępca Przewodniczącego),

c) Członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, d) Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej,

e) Członek Rady Programowej Smart City Forum.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że Miasto Rybnik jest aktywnym członkiem następujących organizacji samorządowych:

(27)

a) Związek Miast Polskich,

b) Śląski Związek Gmin i Powiatów,

c) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce,

e) Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.

3) Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

W poniższej tabeli przedstawione zostały miasta partnerskie Rybnika, wraz z informacją o kraju w jakim się znajdują oraz datą podpisania stosownego dokumentu, potwierdzającego współpracę.

Tabela 1: Miasta partnerskie Rybnika

Lp. Miasto partnerskie Kraj Data podpisania umowy

1. Saint-Vallier Francja 5 lipca 1961 r.

2. Mazamet Francja 4 czerwca 1993 r.

3. Dorsten Niemcy 15 kwietnia 1994 r.

4. Rejon Wileński Litwa 2 października 2000 r.

5. Lievin Francja 4 grudnia 2000 r.

6. Eurasburg Niemcy 5 lipca 2001 r. – Porozumienie

stowarzyszeń 7. Iwano-Frankiwsk Ukraina 12 października 2001 r.

8. Larisa Grecja 13 czerwca 2003 r.

9. Antrim i Newtownabbey Wielka Brytania 18 października 2003 r.

10. Karwina Czechy 30 kwietnia 2004 r.

11. Bar Ukraina 19 maja 2007 r.

12. Topolczany Słowacja 20 czerwca 2008 r. – List

intencyjny

13. Labin Chorwacja 8 listopada 2019 r. –

List intencyjny

(28)

W 2021 r. miały miejsce następujące wyjazdy delegacji z Rybnika do miast partnerskich:

1) wyjazd Zastępcy Prezydenta Rybnika do Iwano-Frankiwska na Ukrainie z okazji 20-lecia podpisania umowy partnerskiej – sierpień,

2) wyjazd delegacji z Rybnika do Baru na Ukrainie na obchody Dni Miasta Bar – wrzesień,

3) wyjazd pracowników Wydziału Promocji do Iwano-Frankiwska na Ukrainie celem wymiany doświadczeń w zakresie promocji miast i omówienia perspektyw dalszej współpracy w 2022 roku – październik,

4) wyjazd delegacji z Rybnika do Saint-Vallier we Francji na obchody 100-lecia powstania dzielnicy Gautherets – grudzień.

Rok 2021 był, podobnie jak 2020, rokiem szczególnym w kontekście współpracy zagranicznej Miasta Rybnika. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, Miasto Rybnik musiało znacząco ograniczyć kontakty z przedstawicielami miast partnerskich. W związku z tym do skutku doszło zaledwie kilka wyjazdów do zaprzyjaźnionych miast. Podobnie jak w 2020 r., nie udało się zorganizować tradycyjnego wielonarodowego spotkania w Rybniku, od wielu lat wpisującego się w dorocznie organizowane święto miasta – Dni Rybnika. Tym niemniej, Miasto Rybnik pozostało w stałym kontakcie z miastami partnerskimi, realizując

„na odległość” mniejsze inicjatywy, podtrzymujące dobre wzajemne relacje.

Miasto Rybnik realizowało między innymi 2 projekty transnarodowe:

1) Projekt ALT/BAU realizowany w ramach programu URBACT – Sieci Transferu.

Projekt ten, zakończony w 2021 r., dotyczył zagospodarowania niewykorzystanych i niejednokrotnie będących w złym stanie technicznym budynków w centrach miast. Partnerami projektu były następujące miasta europejskie: Chemnitz w Niemczech, Vilafranca del Penedes w Hiszpanii, Seraing w Belgii, Turyn we Włoszech, Konstanca w Rumunii i Ryga na Łotwie.

Celem projektu było wdrożenie dostosowanych do lokalnych warunków rozwiązań w zakresie pomocy w zagospodarowaniu pustostanów, opracowanych w przykładowym mieście Chemnitz. Efektem realizacji projektu

(29)

w Rybniku było powierzenie zadań mających na celu zagospodarowanie pustostanów w centrum miasta Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Twój dom”. W ramach projektu odbyło się kilka spotkań transnarodowych z partnerami projektu, zwieńczonych spotkaniem podsumowującym, które miało miejsce w czerwcu w Turynie. W ramach projektu powstały 2 opracowania w języku angielskim: „ALT/BAU Guidebook” (Przewodnik po projekcie ALT/BAU) oraz „ALT/BAU Good Practice Compilation” (Zestawienie dobrych praktyk projektu ALT/BAU), które wnikliwie i rzeczowo opisują rozwiązania, które można zastosować w zakresie zagospodarowania pustostanów.

2) Projekt StratKIT realizowany w ramach programu Interreg Region Państw Morza Bałtyckiego, zakończony w 2021 r., dotyczył promocji innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu (w tym między innymi zakupów żywności, usług zbiorowego żywienia), który finansowany jest ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnienie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety. Partnerami projektu były następujące instytucje: University of Helsinki (FI), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (EE), Agrathaer (DE), IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development (DK), Municipality of Aarhus (DK), Miasto Rybnik (PL), Tallinn City Government (EE), Finnish Professional Catering Association (FI), Baltic restaurants Estonia (EE), Central Denmark EU-Office (DK), The Herzen State Pedagogical University of Russia (RU), Council of municipalities of Sankt Petersburg (RU), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (PL). Efektem realizacji projektu było stworzenie międzynarodowego Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego (https://www.sustainable-public- meal.eu/pl/). To narzędzie on-line, przetłumaczone na język polski, przeznaczone jest dla dietetyków, decydentów, przedsiębiorców gastronomicznych, konsumentów oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w planowanie, zamawianie, przygotowanie i dystrybucję posiłków publicznych. Zestaw Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego pozwala tworzyć innowacyjne strategie i działania na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych i usług cateringowych. Ponad pięćdziesiąt narzędzi (pomysłów, inspiracji) dostępnych jest dla interesariuszy uczestniczących

(30)

w dostarczaniu posiłków publicznych. Miasto Rybnik przeprowadziło pilotaże w dwóch placówkach edukacyjnych oraz MDPS. W tych placówkach m.in. ograniczono marnotrawstwo żywności o kilka punktów procentowych oraz przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu edukacji żywieniowej dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie posiłków oraz – w przypadku szkół – dla nauczycieli odpowiedzialnych za edukację żywieniową. W MDPS przeprowadzono unikatowe w skali kraju postępowanie przetargowe na dostawę ekologicznych owoców sezonowych, a także założono ogród ekologiczny. Z kolei w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej – Bistro z Ikrą z sukcesem wdrożono naczynie kaucjonowane na posiłki na wynos, ograniczając tym samym produkcję śmieci w mieście. Działania Rybnika w zakresie realizacji 12 Celu Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Zrównoważona konsumpcja i produkcja) zostały dostrzeżone i docenione przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów – Rybnik jako przykład dobrej praktyki będzie prezentowany podczas Światowego Forum Miast w Katowicach w czerwcu 2022 r.

Jednym z efektów działań miasta na arenie międzynarodowej było podpisanie w dniu 26.01.2021 r. listu intencyjnego w sprawie powstania Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej w Rybniku. List podpisali: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Wojciech Kałuża, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca, Dyrektor Biura Związku Adam Wawoczny oraz Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż.

Arkadiusz Mężyk.

Centrum Projektowe Fraunhofera zostanie utworzone pod nazwą Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości (ang. Advanced Intelligent Technologies for a Green Future). Będzie działać w ścisłej współpracy z Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych w Monachium oraz Instytutem Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowania w Chemnitz – jedną z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł w Europie.

(31)

Deklaracja zamiaru utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej ma na celu wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wynika z przekonania o konieczności współdziałania w duchu zasad partnerstwa w dziedzinie transformacji przemysłowej regionu w kierunku zielonej gospodarki. Jest także wyrazem dążenia do podjęcia współpracy międzyregionalnej województwa śląskiego z krajem związkowym Saksonią (Republika Federalna Niemiec).

Nazwa ośrodka – Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości – stanowi jednocześnie zapowiedź działań, które będą w nim podejmowane. W liście intencyjnym wśród kluczowych zagadnień wyróżniono:

 transformację energetyczną,

 nowe paliwa alternatywne,

 technologie wodorowe,

 zaawansowaną technologię dla zmian strukturalnych,

 zarządzanie energią,

 energię odnawialną,

 sztuczną inteligencję,

 inteligentny region,

 innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0,

 medycynę cyfrową.

(32)

II. Realizacja działań priorytetowych

W uchwale budżetowej na 2021 r. wskazane zostały priorytetowe działania Miasta Rybnika. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z ich realizacji.

A. Walka o czyste powietrze i realizacja uchwały antysmogowej

Zła jakość powietrza w okresie grzewczym jest obecnie najistotniejszym problemem społeczno-gospodarczym miasta. Smog, z którym boryka się nasze miasto, to w głównej mierze znaczące przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

1. Ocena jakości powietrza

Oceny jakości powietrza i obserwacje zmian w województwie śląskim dokonuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w GIOŚ w Katowicach. Jedna ze stacji pomiarowych zlokalizowana jest w Rybniku przy ul. Borki w dzielnicy Orzepowice.

Z uwagi na to, że do czasu zakończenia prac nad niniejszym dokumentem nie została opublikowana przez GIOŚ Katowice roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2021 r., poniżej podano główne stężenia zanieczyszczeń na podstawie wyników pomiarów publikowanych na stronie internetowej GIOŚ Katowice.

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Rybniku w latach 2010-2020 zmalało z poziomu 71 µg/m3 do poziomu 35 µg/m3 (33 µg/m3w 2020 r.) i po raz drugi nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego 40 µg/m3. Jeżeli chodzi o drugi ze wskaźników monitoringujących jakość powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10, tj. liczba dni z przekroczeniami dobowej normy zanieczyszczeń powyżej 50 µg/m3 (w przeciągu roku może wystąpić maksymalnie 35 dni), to na przestrzeni lat również obserwowany jest trend malejący. Tych dni w 2021 r. było 72, 87 dni w 2020 r., a w 2010 r. 134 dni.

Średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 wyniosło 10,1 ng/m3 (poziom docelowy to 1 ng/m3).

(33)

2. Działania w zakresie pozyskiwania środków przeznaczonych na poprawę jakości powietrza

W styczniu podpisano z WFOŚiGW w Katowicach umowę o dofinansowanie, projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, obejmującego swoim zakresem termomodernizację połączoną z wymianą źródeł w 12 budynkach mieszkalnych w dzielnicy Boguszowice Osiedle i 15 budynkach mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce. Dofinansowanie obejmowało następujące budynki przy ulicach: Wojciecha Bogusławskiego 1, 26, Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, Jędrzeja Śniadeckiego 5, Kadetów 4, 6 (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na gazowe) oraz Ignacego Paderewskiego 31, 33, 35, 37 i gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na ciepło sieciowe). Wartość projektu wynosiła ponad 24,2 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie 16,9 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Spójności w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W marcu podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach umowę o dofinansowanie projektu pn. „OZE w budynkach MOSiR w Rybniku”, dotyczącego wymiany źródeł ciepła w 3 budynkach zarządzanych przez MOSiR (zaplecza szatniowe przy boiskach w Niedobczycach i Radziejowie oraz budynek szatniowo-administracyjny na terenie ośrodka w Kamieniu). Dotychczasowe kotły węglowe zostały zastąpione przez źródła oparte o OZE (pompy ciepła oraz kotły na pellet). Wartość podpisanej umowy to ponad 413 tys. złotych, zaś przyznane dofinansowanie to ponad 323 tys. zł. Dofinansowanie pochodzi z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

W kwietniu podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku”. Wartość podpisanej umowy to 1,8 mln zł, a przyznane dofinansowanie to ponad 1 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

(34)

W maju złożono wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obejmujący swoim zakresem termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w 16 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZGM. Chodzi o budynki przy ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na gazowe), Św. Antoniego 11,13,15, Św. Antoniego 11A/Piasta 19 (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na ciepło sieciowe) oraz ul. gen.

Andersa 13,17 (wymiana źródeł ciepła na gazowe). W grudniu po ocenie merytorycznej I stopnia, wniosek znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania (w styczniu 2022 r. dofinansowanie zostało ostatecznie zatwierdzone). Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika” jest planowana w całości na rok 2022.

W czerwcu złożono 2 wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oba wnioski zostały złożone na konkurs w ramach poddziałania 4.6.1 „Czyste Powietrze” Pierwszy wniosek dotyczył wsparcia projektu grantowego zakładającego udzielenie 100 dotacji na wymianę źródła ciepła właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wartość projektu to ponad 944 tys. złotych, zaś planowane dofinansowanie to ponad 802 tys. zł. Drugi z wniosków dotyczył dodatkowego wsparcia dla miasta w realizacji programu STOP SMOG. Wsparcie to obejmuje sfinansowanie zdecydowanej większości wkładu własnego miasta, który to z kolei jest przeznaczany na wymianę źródeł ciepła w 40 budynkach zakwalifikowanych wstępnie do programu. Wartość projektu to ponad 849 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie to ponad 786 tys. zł. Obydwa projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W grudniu 2021 r. zostały wybrane do dofinansowania.

Podpisanie stosowanych umów o dofinansowanie jest przewidziane na I i II kwartał 2022 r.

W listopadzie złożono wniosek o dofinansowanie drugiego konkursu w ramach poddziałania 4.6.1 „Czyste Powietrze” RPO WSL 2014-2020. Wniosek dotyczył wsparcia projektu grantowego zakładającego udzielenie 727 dotacji na wymianę źródła ciepła właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

(35)

3. Inwestycje związane z poprawą jakości powietrza

Podstawowym zadaniem miasta w obszarze walki ze smogiem jest przeprowadzenie inwestycji we własnym zasobie, aby spełniał standardy niskoemisyjne oraz energochłonne. Miasto jest właścicielem zarówno budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, siedziby administracji, obiekty sportowe itp.), jak i budynków mieszkalnych. Od lat 90 XX w. prowadzone są działania mające na celu w pierwszej kolejności wymianę źródła ciepła, a następnie kompleksową termomodernizację poszczególnych budynków. Do 2025 r. planowane jest oparcie źródeł ciepła o ciepło sieciowe, gaz, pompy ciepła, lub kotły na biomasę praktycznie we wszystkich budynkach miejskich.

wykonano następujące prace:

1) w odniesieniu do komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy wykonano:

a) termomodernizację wraz ze zmianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych przy: ul. Patriotów 20 i 22, Józefa Lompy 6, 12, 14, 15, Pierwszej Brygady 1, dr. Józefa Rostka 1 i 2 oraz Kadetów 3 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach oraz Śródmieściu” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

b) termomodernizację budynków w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020; przedmiotem realizacji projektu były:

 termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Hetmańskiej 7,

 likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej przy ul. Hetmańskiej 5,

 termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przy ul. gen. Andersa 18, 20 i 28,

 modernizacja węzła cieplnego i ocieplenie budynku przy ul. Barbary 19,

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1,5a i 7,

(36)

 modernizacja węzła cieplnego przy ul. Józefa Rymera 42.

c) termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła przy ul. Patriotów 1 i 3 oraz przy placu Żołnierza 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych” (etap I), dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014- 2020,

d) termomodernizację budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 12 i 14, Michała Grażyńskiego 3, Józefa Elsnera 2, placu Żołnierza 2, Wojciecha Bogusławskiego 3 i Żurawiej 5, w ramach projektu

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych” (etap IA) dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020,

e) termomodernizację budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe w budynkach mieszkalnych przy ul. Józefa Lompy 1, 2, 3, 4 i 5, Jędrzeja Śniadeckiego 1 i 4, Czwartaków 2 i 4, Władysława Kuboszka 1, Jędrzeja Śniadeckiego 3 i 6, Astronautów 2, Wazów 3, Patriotów 2, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych” (etap II) dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014- 2020,

f) termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe oraz ciepło sieciowe w budynkach przy ul. gen. Andersa 34, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B i ul. Wojciecha Bogusławskiego 26 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”

dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

(37)

g) w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika”, wykonano:

 opinie ornitologiczne dla budynków przy ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, Św. Antoniego 11, 13 i 15, u zbiegu ul. Św. Antoniego 11a i Piasta 19,

 przyłącza gazowe do budynków przy ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A,

 audyt ex-ante dla budynków przy ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, Św. Antoniego 11, 13 i 15, gen. Andersa 13 i 17 oraz u zbiegu ul. Św. Antoniego 11a i Piasta 19,

 audyt energetyczny ex-ante dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17.

2) w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej zrealizowano następujące zadania:

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:

 zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w ramach projektu „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II”, w 2021 r.

poniesiono wydatki w wysokości 1,14 mln zł, w tym z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 w kwocie 877 tys. zł, zadanie zakończono w 2021 r.,

b) pozostałe zadania w zakresie poprawy jakości powietrza dotyczyły:

 likwidacji kotłowni węglowej i włączenie do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16, zbudowanie węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, roboty elektryczne w zakresie instalacji piorunochronnej i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 18 przy ZSP nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, koszt – 1,08 mln zł,

 zmiany kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła wraz z termomodernizacją budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 24 (mieszczącego się w ZSP nr 14) w dzielnicy Radziejów – w 2021 r.

poniesiono wydatki na termomodernizację budynku i częściową zmianę źródła ciepła w kwocie 2,32 mln zł, całość została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL),

(38)

 zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień; koszt całkowity zakończonego I etapu zadania w zakresie przebudowy kotłowni węglowej na gazową to 816 tys. zł, w tym środki z RFIL w kwocie 800 tys. zł,

 termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 41 w dzielnicy Maroko-Nowiny – koszt w 2021 r.

1,47 mln zł,

 wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP nr 4 w dzielnicy Golejów – koszt 747 tys. zł,

 termomodernizacji i zmiany źródła ciepła z węglowego na węzeł wymiennikowy w budynku OSP Chwałowice – koszt w 2021 r. – 405 tys.

zł, koszt całkowity zadania – 538 tys. zł,

 termomodernizacji wraz z przebudową źródła ciepła z węglowego na pellet w budynku OSP Gotartowice – koszt w 2021 r. – 1,13 mln zł, koszt całkowity zadania – 1,14 mln zł,

 zmiany źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacją budynku OSP Golejów – koszt w 2021 r. – 701 tys. zł, w 2022 r. planowany jest termin zakończenia robót,

 przebudowy kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku OSP Kłokocin - koszt w 2021 r. – 384 tys. zł, koszt całkowity zadania – 670 tys. zł, dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 2,78 tys. zł na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej,

 przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w dzielnicy Boguszowice Osiedle – koszt w 2021 r. – 633 tys. zł, koszt całkowity zadania – 659 tys. zł,

 dostawy i montażu urządzeń wraz z oprzewodowaniem i zabezpieczeniami dla obiektów miejskich (Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, ZSP nr 9, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego i Przedszkole nr 22) – koszt 85 tys. zł,

(39)

3) dodatkowo opracowane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe na:

a) podłączenie kotłowni węglowej do zbiornika gazowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w dzielnicy Niewiadom – koszt 12 tys. zł,

b) termomodernizację budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Śródmieście – koszt 21 tys. zł,

c) termomodernizację budynków: Przedszkola nr 14 w dzielnicy Chwałowice – koszt 12 tys. zł, Przedszkola nr 23 w dzielnicy Niedobczyce – koszt 12 tys. zł,

d) termomodernizację placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika, dotyczy obiektów: Przedszkole nr 4 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, Szkoła Podstawowa nr 1 w dzielnicy Śródmieście, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w dzielnicy Boguszowice Osiedle, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w dzielnicy Boguszowice Stare, zakończenie zadania planowane jest na 2022 r.,

e) wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika dla Ośrodka Leczniczo- Rehabilitacyjnego i filii Szkoły Podstawowej nr 11 w ZSP nr 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny, Domu Pogrzebowego przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Rybnik- Północ, budynku Administracyjnym Cmentarza w dzielnicy Chwałowice – koszt 37 tys. zł,

f) wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika dla Przedszkola nr 1 w dzielnicy Śródmieście, Przedszkola nr 4 w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Przedszkola nr 23 w dzielnicy Niedobczyce, Przedszkola nr 32 w dzielnicy Rybnik- Kamień, Przedszkola nr 42 w dzielnicy Maroko-Nowiny, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście – koszt 20 tys. zł; budowa mikroinstalacji planowana jest na 2022 r.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :