Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe

Pełen tekst

(1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

__________________________________________________________________

992500/UE/UE/2/2009/46/Z18/S1/1431/123/2012/AF

Zapytanie ofertowe

dotyczące przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych oraz opracowania programów szkoleniowych dla pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) w ramach projektu pt.

„Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ogólne informacje:

1. Każdy może przesłać jedną ofertę.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące oferty są przedstawione w dalszej części niniejszego zapytania.

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Składający ofertę nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

5. Treść dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Przesyłający ofertę jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z zapytaniem bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony ZUS.

Termin i sposób złożenia odpowiedzi:

Odpowiedzi należy przesłać w terminie do 18.09.2012r., na adres e‐mailowy anna.fruba@zus.pl Sposób przygotowania oferty cenowej:

I. Oferta powinna zawierać:

1) informację o wykonawcy;

2) wykaz osób uprawnionych do kontaktu z ZUS wraz z danymi do kontaktu (adres, telefon, faks, email);

3) szczegółowy opis wykonania usługi zgodny z zakresem zamówienia i metodologią wykonania usługi zawartej w pkt II i III Zapytania ofertowego;

4) wartość zamówienia brutto;

5) wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 1) wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

6) wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (Załącznik nr 2).

(2)

II. Zakres zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 4-etapowej analizy potrzeb szkoleniowych: 128 pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej (w tym 125 pracowników COT, 1 kierownik COT, 2 naczelników COT) oraz 7 przedstawicieli Centrali ZUS.

Po zakończeniu analizy potrzeb szkoleniowych Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu z wyników przeprowadzonej analizy zawierającego szczegółowe programy szkoleń dedykowanych odrębnie dla kadry kierowniczej oraz pracowników COT w docelowej łącznej liczbie 143 osób.

III. Metodologia wykonania usługi:

Analizą potrzeb szkoleniowych w kontekście działalności COT powinny zostać objęte zarówno potrzeby organizacyjne, grupowe oraz indywidualne.

Analiza potrzeb szkoleniowych powinna składać się z 4 - etapów:

Etap 1. Analizę dokumentacji określającej stan obecny i oczekiwany w tym – założenia projektu EFS, zapisy strategii ZUS, regulaminy organizacyjne, opisy stanowisk pracy, zakres zadań i odpowiedzialności, dokumentację z wcześniejszych szkoleń, itp.;

Etap 2. Wywiady bezpośrednie z przełożonymi – 7 osób (1 kierownik COT, 2 naczelnicy COT, 1 Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów, 1 Wicedyrektor Departamentu Obsługi Klientów, 2 pracowników Wydziału Wymiany Danych z Podmiotami Zewnętrznymi);

Etap 3. Wystandaryzowane ankiety badające wiedzę pracowników COT i kadry kierowniczej w zakresie obsługi klientów przez telefon – wielkość próby: 100%;

Etap 4. Analiza nagrań rozmów pracowników COT z klientami – wielkość próby: co najmniej 50 rozmów telefonicznych.

IV. Termin realizacji zamówienia:

5 tygodni od podpisania umowy, w tym:

1) 1 tydzień na przygotowanie niezbędnych narzędzi;

2) 2 tygodnie na przeprowadzenie 4 etapowej analizy potrzeb szkoleniowych;

3) 2 tygodnie na przygotowanie i przedłożenie raportu z przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych wraz z programami szkoleń.

V. Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Węgrów.

VI. Warunki udziału w realizacji zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunki opisane w ust.2 i ust. 3 uszczegółowione są poniżej.

(3)

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali należycie co najmniej:

1) dwa badania potrzeb szkoleniowych dla pracowników centrów obsługi telefonicznej (call center) z wykorzystaniem metod i/lub technik ilościowych i/lub jakościowych.

2) jedno zamówienie dotyczące opracowania programów szkoleniowych dla pracowników centrów obsługi telefonicznej (call center).

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wyznaczą do realizacji zespół badawczy składający się minimum z dwóch osób legitymujących się wyższym wykształceniem, w tym:

1) Koordynatora lub kierownika projektu, który będzie brał udział w realizacji zamówienia jako osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia i kontakty z Zamawiającym, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie pełnił rolę koordynatora lub kierownika w co najmniej dwóch badaniach potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metod i/lub technik ilościowych i/lub jakościowych dla pracowników centrów obsługi telefonicznej (call center), w których zatrudnionych było co najmniej 50 pracowników;

2) minimum 1 osoby, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako członek zespołu badawczego, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada doświadczenie w opracowaniu metodologii oraz realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwóch badań potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metod i/lub technik ilościowych i/lub jakościowych dla pracowników centrów obsługi telefonicznej (call center);

VII. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

p. Anna Fruba, tel.: 22 667 15 67, mail: anna.fruba@zus.pl.

(4)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na dotyczące przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych dla pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

Wykaz zamówień

zrealizowanych z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

1) dwa badania potrzeb szkoleniowych dla pracowników centrów obsługi telefonicznej (call center) z wykorzystaniem metod i/lub technik ilościowych oraz jakościowych o wartości każdej usługi minimum 30 000 zł brutto.

2) jedno zamówienie dotyczące opracowania programów szkoleniowych dla pracowników centrów obsługi telefonicznej (call center).

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych powyżej zamówień.

...

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

L.p. Tytuł zamówienia

Przedmiot badania (w tym zastosowane

metody i/lub techniki ilościowe i

jakościowe)

Odbiorcy badania (instytucja/firma)

Data wykonania

zamówienia Wartość badania brutto (w pln) 1.

2.

L.p. Tytuł

zamówienia Przedmiot zamówienia Odbiorca zamówienia (instytucja/firma)

Data wykonania zamówienia 1.

(5)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na dotyczące przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych dla pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

Wykaz osób

które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcje Koordynator/Kierownik/Członek zespołu badawczego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

L.p. Imię i nazwisko oraz

wykształcenie

Nazwa i zakres badania/zamówienia ( elementy składające się na:

1) przedmiot badania/zamówienia 2) metody i/lub techniki ilościowe oraz jakościowe

1) pełniona funkcja*,

2) liczba pracowników zatrudnionych w centrum obsługi telefonicznej (call center)*

Nazwa i adres Organizacji i / lub Instytucji, na rzecz której wykonywany było badanie/zamówienie

Termin wykonania badania/zamówienia

Funkcja jaka zostanie powierzona osobie w realizacji projektu Zamawiającego**

Informacja o podstawie

dysponowania tymi osobami

1 2

………

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

*) należy podać tylko w odniesieniu do Koordynatora/ Kierownika projektu;

**) należy wpisać odpowiednio: Koordynator/Kierownik projektu/ Członek Zespołu Badawczego

(6)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :