UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZ. PZW z 25 lutego 2019 r.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZ. PZW

z 25 lutego 2019 r.

(2)

UCHWAŁA NR 99/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 25 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2019 rok.

Działając na podstawie § 47 p 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdza preliminarz budżetowy na 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.01.2019 r.

SKARBNIK Z.O. PREZES Z.O.

Waldemar Borowy Zbigniew Bedyński

(3)

UCHWAŁA Nr 100/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 25 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW za 2018 r.

Na podstawie § 47 p. 2), 10) i 19) Statutu PZW oraz na wniosek Prezydium Z.O. Maz. PZW Zarząd Okręgu zatwierdza protokół nr 4/V/2019 Komisji Oceny Działalności Kół z 06.02.109 r. oraz tabelę punktową Oceny Działalności Kół, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes ds. organizacyjnych i promocji Prezes Z.O

Mirosław Konopka Zbigniew Bedyński

(4)

UCHWAŁA Nr 101/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 25 lutego 2019 r.

w sprawie zawieszenia uchwały dotyczącej likwidacji Koła Nr 68 Chorzele.

Na podstawie § 47 p. 9) Statutu PZW oraz na wniosek Prezydium Z.O. Maz. PZW Zarząd Okręgu

Maz. PZW wyraża zgodę na kontunuowanie działalności Koła Nr 68 Chorzele poprzez zawieszenie Uchwały Nr 95/Z.O./2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji koła.

Jednocześnie na wniosek Komisji ds. Oceny Działalności Kół zostaje przyznany 45% odpis ze składek członkowskich na 2019 r. dla koła za ocenę działalności w 2018 r.

UZASADNIENIE:

Zarząd Okręgu Maz. PZW podjął uchwałę o likwidacji Koła ze względu na brak reakcji koła na wezwania w celu przeprowadzenia rozmów w sprawie poprawy działalności koła. Po decyzji o likwidacji koła jego

dotychczasowi działacze przedstawili program naprawczy, który został wstępnie uwzględniony przez Prezydium Z.O. i dlatego Zarząd Okręgu postanawia jak na wstępie.

Wiceprezes ds. organizacyjnych i promocji Prezes Z.O

Mirosław Konopka Zbigniew Bedyński

(5)

UCHWAŁA Nr 102/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 25 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW.

Na podstawie § 48 p. 2) Statutu PZW Zarząd Okręgu Maz. PZW zatwierdza uchwały Prezydium Z.O, które podlegają przedłożeniu Zarządowi Okręgu:

UCHWAŁA Nr 73/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z 7 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Drawsku

Pomorskim o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Na podstawie § 47 p. 13) Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW postanawia, że Okręg wystąpi do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim z wnioskiem o przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa stanowiącej działkę nr 235/4 obręb Lubieszewo gm. Złocieniec, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1D/00010460/6 – w prawo własności nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 74/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 07 stycznia 2019 r. w sprawie wydanych zezwoleń wraz z hologramami bez wykupienia składek

członkowskich okręgowych na wędkowanie w wodach Okręgu Maz. PZW w 2018 r. oraz uszkodzonych hologramów objętych protokółem likwidacyjnym podpisanym przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Na podstawie § 47 p. 10) Statutu PZW Prezydium Z.O. Maz. zatwierdza:

1. wydanie nieodpłatne zezwoleń wraz z hologramami bez wykupionych składek członkowskich dla:

- członków honorowych PZW – 40 szt.,

- członków uczestników spoza Okręgu Maz. PZW – 72 szt.,

- członków PZW, którzy utracili zezwolenie po wcześniejszym ich wydaniu – 200 szt., - strażników PSR (jako wzór) – 50 szt.,

RAZEM: 362 szt.

2. protokół likwidacyjny obejmuje:

- uszkodzone hologramy – 1039 szt.,

Niniejsza uchwała zostanie przekazana do biura Zarządu Głównego PZW wraz z rozliczeniem znaków.

UCHWAŁA Nr 75/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 7 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji Koła Nr 123 Celuloza.

Na podstawie § 47 p. 9) Statutu PZW Zarząd Okręgu ustala co następuje:

1. Likwiduje się Koło Nr 123 Celuloza.

2. Zostanie dokonana likwidacja konta bankowego Koła Nr 123 Celuloza, a środki likwidowanego konta oraz majątek (np. środki pieniężne, komputer) zostaną przekazane do biura Z.O.

(6)

3. Pieczątki likwidowanego koła oraz dokumentacja organizacyjna i finansowa zostaną przekazane protokólarnie do biura Z.O. we Włocławku

4. Statutowe uprawnienia członków PZW dotychczasowego Koła Nr 123 Celuloza pozostaną bez zmian.

5. Wykonanie uchwały powierza się biuru Z.O. we Włocławku.

UCHWAŁA Nr 76/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 lutego 2019 r. w sprawie udostępnienia zakupu zezwoleń całorocznych przez wędkarzy niezrzeszonych poprzez system płatniczy e-składki.

Na podstawie § 47 p. 8) Statutu PZW Prezydium Z.O. Maz. PZW ustala umożliwienie zakupu całorocznych opłat za wędkowanie dla wędkarzy niezrzeszonych poprzez system płatniczy e-składki.

UCHWAŁA Nr 77/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia do rzecznika dyscyplinarnego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o sprawdzenie

przestrzegania przez Koło Nr 100 BISTYP Statutu PZW i uchwał Zarządu Okręgu.

Na podstawie § 47 p. 19) Statutu PZW oraz w związku ze skargami kół nr nr: 19 Radzymin i 23 Zielonka Prezydium Z.O. kieruje do rzecznika dyscyplinarnego wniosek o sprawdzenie przestrzegania przez Koło Nr 100 BISTYP Statutu PZW i Uchwały Nr 39/Z.O./2018 Zarządu Okręgu Maz. PZW z 19 lutego 2018 r.

dotyczącej rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu oraz z wnioskiem do OKR o przeprowadzenie kontroli działalności Koła Nr 100 BISTYP ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie przez władze i organy koła obowiązków określonych w § 14 pkt. 1 – 4 Statutu PZW.

UCHWAŁA Nr 78/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania startu Kol. Eweliny Bartosiewicz w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym Kobiet.

Na podstawie § 47 p. 16) Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego Prezydium Z.O. Maz. PZW postanawia przeznaczyć 3 tys. zł ze środków planowanych na działalność

sportową w 2019 r. dla Kol. E. Bartosiewicz w ramach dofinansowania jej startu w MŚ Kobiet.

Wyżej wymieniona kwota zostanie wypłacona Koleżance po przedstawieniu faktur za sprzęt wędkarski.

UCHWAŁA Nr 79/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach

2018 – 2020 oraz zasad rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW.

Na podstawie § 47 p. 16) Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego Prezydium Z.O. Maz. postanawia o dopisaniu p. 1.8 w regulaminie o następującej treści:

1.8.Zawodnicy którzy po sezonie Grand Prix Polski i Grand Prix Okręgu nabyli prawa do nagród oraz zostali powołani w skład kary okręgu, w momencie zmiany przynależności okręgowej, wygasa świadczenie do nagród oraz wygasa ich członkostwo w kadrze okręgu, a w ich miejsce powołuje się następną osobę z listy kwalifikacyjnej.

(7)

UCHWAŁA Nr 80/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w kadrze spławikowej kobiet.

Na podstawie § 47 p. 16). Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego Prezydium Z.O. Maz. odwołuje Kol. Emilię Kondrusik, która została członkiem innego okręgu, z kadry okręgu

w dyscyplinie spławikowej kobiet i powołuje w to miejsce następną zawodniczę z listy kwalifikacyjnej Kol. Magdalenę Jasińską z Koła Nr 9 Błonie.

UCHWAŁA Nr 81/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 lutego 2019 r. w sprawie weryfikacji sędziów w dyscyplinach wędkarskich.

Na podstawie § 47 p. 16) Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego Zarząd Okręgu Maz. PZW ustala co następuje:

1. Obniża się do klasy podstawowej licencje niżej wymienionych sędziów posiadających licencje sędziego klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich:

1) FIBICH Andrzej – koło nr 4.

2) JAROSZ Daniel – koło nr 41.

3) ŚCIECHOWSKI Paweł – koło nr 75.

4) MAJEWSKI Rafał – koło nr 108.

5) MACIEJEWSKI Zbigniew – koło nr 110.

6) WINIECKI Marcin – koło nr 128.

2. Pozbawia się licencji sędziowskich klasy podstawowej w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej dla niżej wymienionych:

1) CHĄDZYŃSKA Ewelina – koło nr 2.

2) WOJAS Przemysław – koło nr 2.

3) KRUCIŃSKI Tomasz – koło nr 9.

4) OLCZAK Daniel – koło nr 9.

5) LELENIAK Kazimierz – koło nr 18.

6) WÓJCICKI Krzysztof – koło nr 31.

7) MACHAŁOWSKI Dariusz – koło nr 66.

8) GALAS Robert – koło nr 97.

9) DERUŚ Stanisław – koło nr 102.

10) WŁODARCZYK Paweł – koło nr 110.

11) TOMCZAK Marek – koło nr 110.

12) GRECKI Piotr – koło nr 113.

13) BUCZKOWSKI Tadeusz – koło nr 126.

14) PODKOMORZY Henryk – koło nr 127.

(8)

15) WALTER Janusz – koło nr 138.

16) MADEJ Roman – koło nr 30.

17) PÓLKOWSKI Michał – koło nr 84.

UZASADNIENIE:

Wymienieni Koledzy zostali wytypowani na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny pracy sędziów

w dyscyplinach wędkarskich, w roku 2018. Poza tym, poinformowani o obowiązku przystąpienia do egzaminu weryfikującego w terminie od 04 do 06 stycznia 2019 r., w trakcie corocznej narady sędziów, nie zgłosili się.

UCHWAŁA Nr 82/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 11.02.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w komisji egzaminacyjnej Koła Nr 2 Warszawa Żoliborz.

Na podstawie § 47 p. 30) Statutu PZW oraz na wnioski kół: Prezydium Z.O. Maz. PZW zatwierdza

zmiany w komisji egzaminacyjnej koła Nr 2 Warszawa Żoliborz poprzez wykreślenie Kol. O. Pawluka i dopisanie Kol. Joanny Szwelickiej.

UCHWAŁA Nr 83/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 11.02.2019 r.

w sprawie nadania tytułu Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej.

Na podstawie § 47 p. 17) Statutu PZW oraz na wniosek Komisji Młodzieżowej nadaje tytuł Instruktora Młodzieży Wędkarskiej Kol. L. Olkiewiczowi członkowi Koła Nr 126 „Policja”.

UCHWAŁA Nr 84/2019

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 11.02.2019 r.

w sprawie przyznania licencji sędziowskich.

Na podstawie § 47 p.16) Statutu PZW oraz na wniosek Kolegium Sędziów Zarząd Okręgu Maz. PZW przyznaje licencje sędziowskie osobom, które wykazały się znajomością „Zasad organizacji sportu wędkarskiego”:

- w dyscyplinach wędkarskich w klasie okręgowej:

1. E. Ponichtera Koło Nr 67

- w dyscyplinie rzutowej w klasie okręgowej:

1. Wojciech PALMOWSKI Koło Nr 103 2. Dariusz MASŁOWSKI Koło Nr 115 3. Waldemar PASTUSIAK Koło Nr 90

SEKRETARZ Z.O. PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

(9)

Uchwała Nr 103/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 25 lutego 2019 r.

w sprawie diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego PZW.

Na podstawie § 47 pkt. 10) Statutu PZW, oraz Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2017 r Zarząd Okręgu PZW uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 (Uchwały Nr 3/Z.O./2017 z 26 czerwca 2017 r.): Okręgowy Sąd Koleżeński – przewodniczący: 6 diet kwartalnie (rocznie 24) – członek: – 2 diety kwartalnie (rocznie 8).

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku.

SKARBNIK Z.O. PREZES Z.O.

Waldemar Borowy Zbigniew Bedyński

(10)

Uchwała Nr 104/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 25 lutego 2019 r.

w sprawie poprawki w uchwale dotyczącej porozumień międzyokręgowych na 2019 r.

Na podstawie § 47 p. 1) i 28) Statutu PZW Zarząd Okręgu Maz. PZW zatwierdza poprawkę w Uchwale Nr 67/Z.O./2018 z 29 października 2018 r. polegającej na wykreśleniu zapisu o porozumieniu z Okręgiem PZW w Radomiu. Okręg Maz. PZW nie zawarł porozumienia na 2019 r. z Okręgiem PZW w Radomiu

SEKRETARZ Z.O. PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

(11)

UCHWAŁA Nr 105/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z 25 lutego 2019 r. w sprawie zakupu silnika zaburtowego dla Koła Nr 7 Warszawa Ochota.

Na podstawie § 47 p. 19) Statutu PZW Zarząd Okręgu Maz. PZW podtrzymuje stanowisku Komisji ds.

Zagospodarowania i Ochrony Wód i nie wyraża zgody na pomoc w zakupie silnika zaburtowego dla Koła Nr 7 Warszawa Ochota.

SEKRETARZ Z.O. PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

(12)

UCHWAŁA Nr 106/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrobienia podpisów elektronicznych dla członków zarządu.

Na podstawie § 47 p. 1) Statutu PZW oraz w związku z obowiązkiem przesyłania sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS) Zarząd Okręgu Maz. PZW ustala co następuje:

1. Zobowiązuje się Członków Zarząd Okręgu Maz. PZW do wyrobienia indywidualnych kwalifikowanych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.

2. Wykonanie zadania powierza się firmie Asseco Data System S.A.

3. Kwota wyrobienia podpisów tj. ok. 7.300 zł. zostanie pokryta z funduszu statutowego.

4. Termin realizacji ustala się na 15 marca 2019 r.

Anuluje się Uchwałę Nr 83/Z.O./2018 z 17 grudnia 2018 r.

SEKRETARZ Z.O. PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

(13)

UCHWAŁA Nr 107/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z 25 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do określenia terenu działania kół.

Na podstawie § 47 p. 9) Statutu PZW Zarząd Okręgu Maz. PZW powołuje Komisję w składzie:

1. Chendyński W.

2. Grzelak W.

3. Konopka M.

4. Młynarczyk T.

5. Stańczak W.

6. Szacherski Z.

7. Szewczyk T 8. Walkiewicz A.

9. Wieczorek C.

10. Zielony G.

której celem będzie określenie terenu działania kół Okręgu Maz. PZW. Termin zakończenia prac Komisji przewiduje się na 30 września 2019 r.

SEKRETARZ Z.O. PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

(14)

UCHWAŁA Nr 108/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z 25 lutego 2019 r.

w sprawie organizacji kursu na patent motorowodny.

Na podstawie § 47 p. 15) Statutu PZW Zarząd Okręgu Maz. PZW podejmie działania w zorganizowaniu kursu na patent motorowodny dla członków kół. Kurs zostanie sfinansowany dla dziewięciu uczestników w 1/3 przez Okręg (ze środków na działalność SSR). Po zaakceptowaniu szczegółów organizacji kursu informacja na jego temat zostanie zamieszczona na witrynie internetowej Okręgu.

SEKRETARZ Z.O PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

(15)

UCHWAŁA Nr 109/Z.O./2019

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z 25 lutego 2019 r.

w sprawie zakazu wędkowania ze środków pływających w jeziorze Góra.

Na podstawie 47 p. 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Maz. PZW anuluje Uchwałę Nr 85/Z.O/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania ze środków pływających w jeziorze Góra,

które stanowi obwód rybacki rz. Narew Nr 8. Informacja o zniesieniu zakazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Okręgu.

SEKRETARZ Z.O PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek Zbigniew Bedyński

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :