SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

Pełen tekst

(1)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

1. Informacje o zamawiającym.

Zamawiający:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6,

Regon 015817985-00032, NIP 6762274880,

zwany w dalszej części „zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Rozbudowę infrastruktury informatycznej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne, którego dotyczy specyfikacja, udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), zwaną dalej

„ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 30210000 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt), 32420000 – urządzenia sieciowe, 48900000 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest:

3.2.1 rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 – szczegółowa specyfikacja zawarta w załączniku nr 1 do specyfikacji,

3.2.2 rozbudowa i rekonfiguracja posiadanej macierzy HP EVA 8400 o trzy półki dyskowe wraz z 36 dyskami FC 300GB 15kRPM – szczegółowa specyfikacja zawarta w załączniku nr 2 do specyfikacji,

3.2.3 rozbudowa posiadanych urządzeń DWDM oraz modernizacja serwerowni backupowej – szczegółowa specyfikacja zawarta w załączniku nr 3, 3a, 3b, i 3c do specyfikacji,

3.2.4 migracja konfiguracji posiadanych urządzeń sieciowych do technologii klastrowej rozłożonej między budynkami - szczegółowa specyfikacja zawarta w załączniku nr 4 do specyfikacji,

3.2.5 zapewnienie przez wykonawcę świadczenia wsparcia serwisowego opisanego w załączniku nr 5 do specyfikacji.

3.3 Zamawiający wymaga, aby w momencie dostawy do Zamawiającego, dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzęt, określony w załącznikach do specyfikacji:

3.3.1 posiadał deklaracje zgodności CE,

3.3.2 był wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,

3.3.3 był w pełni wartościowy i sprawny, nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, 3.3.4 był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku.

3.4 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w serwerowniach Zamawiającego zlokalizowanych w Krakowie.

(2)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

3.5 Parametry i wymagania określone w załącznikach 1-5 są wartościami progowymi. Wykonawca ma prawo zaoferować sprzęt lub oprogramowanie o lepszych parametrach.

3.6 Zamawiający wymaga, aby zrealizowanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spowodowało utraty gwarancji na posiadane przez zamawiającego urządzenia Hewlett –Packard (obecne środowisko informatyczne) wyspecyfikowane w załączniku nr 6 do specyfikacji.

3.7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez wykonawcę zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać w ofercie równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez zamawiającego.

3.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

3.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.11 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.12 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

3.13 Zamawiający nie przewiduje zwrócenia wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w punktach 3.2.1-3.2.4 specyfikacji – do 8 (ośmiu) tygodni od daty zawarcia umowy,

4.2. zapewnienie świadczenie wsparcia serwisowego, o którym mowa w punkcie 3.2.5. specyfikacji – przez okres trwania gwarancji, minimum 12 miesięcy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej po jednym zamówieniu (z podanych w pkt. 5.1.1.1-5.1.1.3), polegającym na:

5.1.1.1 rozbudowie serwerów za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

5.1.1.2 rozbudowie macierzy dyskowych za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

5.1.1.3 rozbudowie środowiska sieci LAN/SAN za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

5.1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat HP ASE, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat Juniper Network Certified Internet Specialist (JNCIS-SEC) oraz co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat HP Integrity Server Systems (z zakresu systemów operacyjnych) i HP StorageWorks (z zakresu macierzy),

5.1.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

(3)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena co do braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zostanie dokonana wg formuły ”spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów, określonych w niniejszej specyfikacji. Nie wykazanie spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

5.3 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

5.3.1 Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według druku stanowiącego załącznik nr 7a („Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków”) albo 7b („Oświadczenie Pełnomocnika o spełnianiu warunków”) do specyfikacji.

5.3.2 Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według druku stanowiącego załącznik nr 8a („Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”) albo 8b („Oświadczenie Pełnomocnika o braku podstaw do wykluczenia”) do specyfikacji

5.3.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wymóg określony w niniejszym punkcie nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi.

5.3.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.3.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.3.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

5.3.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3.8 Wykaz wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 5.1.1, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na rozbudowie serwerów za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł., co najmniej jednego zamówienia polegającego na rozbudowie macierzy dyskowych za kwotę nie mniejszą niż

(4)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

500 000,00 zł. oraz co najmniej jednego zamówienia polegającego na rozbudowie środowiska sieci LAN/SAN za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

5.3.9 Dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których zamówienia określone w punkcie 5.3.8 zostały wykonane i potwierdzające odpowiednio, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

5.3.10 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10.

5.4 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty zgodne z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226 poz. 1817).

5.5 W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takim przypadku, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt. 5.3.2 -5.3.7 albo 5.4.

6.Oferta i opis sposobu przygotowywania oferty.

6.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia składa:

6.1.1. Ofertę sporządzoną zgodnie z treścią załącznika nr 11 do specyfikacji zatytułowanego „Formularz oferty”, którego integralną częścią jest szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być sporządzony przez wykonawcę poprzez wypełnienie treścią załączników nr 1, 2, 3a do specyfikacji w sposób zgodny z wymogami określonymi w specyfikacji, umożliwiający zamawiającemu ocenę zgodności parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wymaganymi przez zamawiającego a opisanymi w załącznikach nr 1, 2, 3a do specyfikacji.

6.1.2 Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa powinny upoważniać do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę uczestniczącego w niniejszym postępowaniu nie jest tym wykonawcą będącym osobą fizyczną, albo nie jest wskazana jako upoważniona do reprezentacji wykonawcy we właściwym rejestrze. Dokument lub dokumenty pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy rozumie się:

6.1.2.1. wykonawcę uczestniczącego w niniejszym postępowaniu będącego osobą fizyczną,

6.1.2.2. osobę lub osoby ujawnione jako upoważnione do reprezentowania wykonawcy we właściwym rejestrze, co wyrażone jest w dokumencie określonym w punkcie 5.3.3 albo 5.4,

6.1.2.3. pełnomocnika ustanowionego przez wykonawcę będącego osoba fizyczną,

6.1.2.4. pełnomocnika ustanowionego przez osobę bądź osoby ujawnione jako upoważnione do reprezentowania wykonawcy we właściwym rejestrze.

6.1.3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 5.3 potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

(5)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

6.1.4 Oświadczenie wykonawcy zapewniające, że oferowana przez niego rozbudowa infrastruktury serwerowej nie spowoduje utraty przez zamawiającego gwarancji na posiadane już urządzenia Hewlett-Packard wyspecyfikowane w załączniku nr 6 do specyfikacji.

6.2 Zamawiający wymaga, aby w szczegółowym opisie oferowanego przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 1, 2, 3a do specyfikacji, wiersze w kolumnach „Wartości oferowane”, zostały wypełnione przez wykonawcę poprzez wpisanie konkretnych informacji w sposób jednoznacznie identyfikujący przedmiot zamówienia (nie wolno używać wyrażeń nieprecyzyjnych, w szczególności: „zgodnie z wymaganiami zamawiającego”, „spełnia”, „występuje”, „j.w.”, „minimum”, „maksimum” i równoważnych chyba że specyfika danych wskazuje na konieczność podania wartości maksymalnych lub minimalnych). Informacje, o których mowa z zdaniu poprzedzającym powinny dotyczyć każdego z parametrów wymienionych w kolumnie

„Wartości oferowane”. Niewypełnienie kolumny „Wartości oferowane”, w sposób wymagany przez zamawiającego będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

6.3. Zamawiający żąda wskazania w punkcie 9 „Formularza oferty” części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie przez wykonawcę w pkt. 9 „Formularza oferty” (załącznik nr 11 do specyfikacji) części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom albo wykreślenie pkt. 9 „Formularza oferty” potraktowane zostanie przez zamawiającego jako oświadczenie o wykonaniu zamówienia bez udziału podwykonawców.

6.4. Oferta powinna być przygotowana w następujący sposób:

6.4.1 „Formularz oferty” wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3a do specyfikacji) muszą być podpisane (na każdej zapisanej stronie), przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,

6.4.2 dokumenty, o których mowa w punkcie 5.3 powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,

6.4.3 dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.1 musi być złożony w formie oryginału, dokumenty, o których mowa w punktach 5.3.1 – 5.3.10, 5.4, 5.5, 6.1.4 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

6.4.4. pełnomocnictwa, o których mowa w punktach 6.1.2 oraz 7.2.1 muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

6.4.5. w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,

6.4.6. złożone przez wykonawcę podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.

6.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski.

6.7. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy.

6.8. W „Formularzu oferty” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „j.w.” i równoważnych).

6.9. Dokument określony w punkcie 5.3.1 („Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków” lub

„Oświadczenie Pełnomocnika o spełnianiu warunków”), 5.3.2 („Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, „Oświadczenie Pełnomocnika o braku podstaw do wykluczenia”), 5.3.8 (Wykaz zamówień), 5.3.10 (Wykaz osób) oraz 6.1.1 („Formularz oferty”) muszą być wypełnione przez wykonawcę ściśle według

(6)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

warunków i postanowień zawartych w specyfikacji, bez dokonywania zmian w ich treści (zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił m. in. wszystkie „wykropkowane” miejsca).

6.10. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie (umieszczonej w kopercie lub opakowaniu zawierającym pozostałą część oferty) z opisem

„Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.).

6.11. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w „Formularzu oferty”.

6.12. Wykonawca powinien w „Formularzu oferty” zawrzeć wykaz wszystkich dokumentów składających się na ofertę z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje.

6.13. Oferta powinna być połączona (zszyta, spięta, oprawiona, zbindowana itp.) w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

6.14 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

6.15 Na kopercie lub opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić następujące informacje:

7. Składanie ofert wspólnych

7.1. Przez ofertę wspólną należy rozumieć ofertę złożoną wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę (np.

konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W przypadku składania oferty wspólnej do oferty należy załączyć:

7.2.1 pełnomocnictwo/a dla osoby reprezentującej w postępowaniu wykonawców. Pełnomocnictwo/a zawierać musi/szą umocowanie dla pełnomocnika, dokonane przez wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

7.2.2 dokumenty dotyczące każdego z wykonawców składających ofertę wspólną:

dokumenty, o których mowa w punktach 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 albo dokument/y, o którym/ch mowa w punkcie 5.4, dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.2,

7.2.3. dokumenty dotyczące łącznie wykonawców składających ofertę wspólną:

dokumenty, o których mowa w punktach: 5.3.1 (załącznik nr 7 b), 5.3.2 (załącznik nr 8 b), 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 6.1.1, 6.1.4.

7.3. Kopie dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, którego dany dokument dotyczy.

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

MOW NFZ w Krakowie, Wydział Administracyjno – Gospodarczy (Zamówienia Publiczne) Znak sprawy: WAG II 291- 3/12

„Rozbudowa środowiska informatycznego”

Nie otwierać przed 13.08.2012 godz. 14.00

(7)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

7.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci - przed zawarciem umowy z zamawiającym - są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w zakresie przedmiotowego zamówienia.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

8.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy i zamawiający porozumiewają się (przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) wyłącznie pisemnie, z zastrzeżeniem punktu 9.3, 17.1 i 17.3.

8.2. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz ofertę wykonawcy przekazują zamawiającemu w formie pisemnej na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56a, Wydział Administracyjno – Gospodarczy (Zamówienia Publiczne).

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami.

9.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Grzegorz Krawczyk, tel. 12 29 72 140, Piotr Kolloch, tel. 12 29 72 102, w godz. 8.30-15.30,

9.2. w sprawach formalnych: Agnieszka Żak, tel. 12 29 88 460, Ewa Wiącek, tel. 12 29 88 465, w godz. 8.30- 15.30.

9.3. Wykonawca może korzystać z telefonicznej formy kontaktu z zamawiającym jedynie w drobnych sprawach natury organizacyjnej. Formułowanie jakichkolwiek innych oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji (w tym w szczególności dotyczących treści lub formy oferty, treści specyfikacji, środków ochrony prawnej) powinno być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej), z zastrzeżeniem punktów 17.1. i 17.3.

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji.

10.1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ustawy.

10.2. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 1-2, 4-4b, 6 ustawy.

11. Termin i miejsce składania ofert.

11.1. Oferty należy składać na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56a (Wydział Administracyjno – Gospodarczy, Zamówienia Publiczne pok. 23, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600)) - nie później niż do dnia 13.08.2012r. do godz. 13.30.

11.2. Zamawiający zastrzega, że ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty lub pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wyłącznie wykonawca.

11.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, w trybie art. 38 ust. 6 ustawy.

W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

11.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.08.2012r o godz. 14.00 w budynku zamawiającego, w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a, w pok. 32.

(8)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

11.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także zawarte w ofertach informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

12. Okres związania ofertą.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Sposób obliczenia ceny.

13.1. Podana w ofercie cena musi obejmować całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

13.2. Ceny należy określać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm).

13.3. Ceną oferty służącą do porównania złożonych ofert jest cena brutto z VAT przedmiotu zamówienia wynikająca z „Formularza oferty”, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 2) ustawy.

13.4. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w „Formularzu oferty”.

13.5. Ceny podane przez wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

14. Informacje dotyczące walut obcych.

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ofertowej w „Formularzu oferty” w polskich złotych (PLN).

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert..

15.1 Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Cena wykonania przedmiotu zamówienia (C) - 100%

15.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, a pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wzorem:

ilość punktów badanej oferty C= [(Cmin /C bad) x 100]

gdzie: C - ilość punktów badanej oferty

Cmin- najniższa cena brutto spośród badanych ofert Cbad - cena brutto oferty badanej

15.3 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz zaoferuje najniższą cenę.

16. Wymagania dotyczące wadium

16.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

16.2 Wadium może być wnoszone:

16.2.1 w pieniądzu - przelewem – na rachunek depozytowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 80 1130 1150 0012 1121 8020 0003 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie z dopiskiem „wadium – rozbudowa infrastruktury serwerowej 2012” przed

(9)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

upływem terminu składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na ww.

rachunku,

16.2.2 w poręczeniach bankowych,

16.2.3 w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

16.2.4 gwarancjach bankowych,

16.2.5 gwarancjach ubezpieczeniowych,

16.2.6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz.

275 z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 16.2.2 - 16.2.6 muszą być zdeponowane w kasie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przy ul. Józefa 21, 31-056 Kraków, przed upływem terminu składania ofert.

16.3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

16.4. Wadium złożone w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt. 16.2.2 - 16.2.4 musi być wystawione na Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6.

W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 ustawy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji (poręczenia) nie był krótszy niż okres związania ofertą.

16.5. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem zamawiający zwróci kwotę wadium wraz odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu zamawiający wyda (prześle) wykonawcom za potwierdzeniem odbioru.

16.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

16.6.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

16.6.2 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 16.6.3 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

16.6.4 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 17.1.1 na stronie internetowej (www.nfz-krakow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”) oraz w miejscu publicznie dostępnym w budynkach zamawiającego.

Ponadto zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

17.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,

(10)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

17.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

17.1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

17.1.4 terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.3 Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w budynku zamawiającego zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony faxem lub pocztą elektroniczną o terminie zawarcia umowy, jak również o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w miejscu określonym na wstępie niniejszego punktu, umowa zostanie przesłana, na adres wskazany w ofercie. W powyższej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w obecności notariusza, a fakt ten musi zostać notarialnie poświadczony. Następnie wykonawca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich egzemplarzy umowy podpisanej w powyższy sposób do zamawiającego. Zamawiający, po podpisaniu umowy, prześle wykonawcy jeden jej egzemplarz.

18. Dodatkowe informacje

18.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

18.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, oczywiste omyłki pisarskie oraz inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.3. Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia wymogów zamawiającego, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia wymogów zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19. Zmiana oferty, wycofanie oferty

19.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

19.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA.

19.3. Koperta zawierająca informację o wycofaniu ma być oznaczona napisem WYCOFANIE. Koperta z ofertą, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana.

19.4. Podczas otwarcia ofert, koperty oznaczone jako WYCOFANIE lub ZMIANA zostaną otwarte w pierwszej kolejności.

19.5. Wycofania lub zmiany dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 19.1., podpisany przez osoby/ę uprawnione/ą do jego reprezentowania, co w przypadku wykonawców nie będących osobami fizycznymi winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru doręczonym wraz z wnioskiem. W przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z

(11)

Numer sprawy WAG II 291-3/12

właściwego rejestru, wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt. 6.1.2 lub pkt. 7.2.1.

20. Odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 ustawy.

21. Unieważnienie postępowania

21.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

21.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne.

22. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach i w przypadkach określonych we wzorze umowy.

23. Środki ochrony prawnej

23.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom wskazanym w ustawie, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej, w postaci odwołania i skargi do sądu.

23.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

Zatwierdzam

...

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona Wykaz załączników:

1. opis przedmiotu zamówienia – rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2,

2. opis przedmiotu zamówienia – rozbudowa i rekonfiguracja posiadanej macierzy HP EVA 8400 o trzy półki dyskowe wraz z 36 dyskami FC 300GB 15kRPM,

3. opis przedmiotu zamówienia – rozbudowa posiadanych urządzeń DWDM oraz modernizacja serwerowni backupowej, 4. opis przedmiotu zamówienia – migracja konfiguracji posiadanych urządzeń sieciowych do technologii klastrowej rozłożonej

między budynkami,

5. opis przedmiotu zamówienia – zapewnienie przez wykonawcę świadczenia wsparcia serwisowego, 6. opis przedmiotu zamówienia – opis istniejącego środowiska informatycznego,

7a „Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków”

7b „Oświadczenia Pełnomocnika o spełnianiu warunków”

8a „Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”

8b „Oświadczenia Pełnomocnika o braku podstaw do wykluczenia”

9 Wykaz zamówień 10 Wykaz osób 11 Formularz oferty 12 Wzór umowy

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :