REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZEWIE KOŚCIERKIM

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II

W KLESZCZEWIE KOŚCIERKIM

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

niepublicznych szkołach i placówkach, zarządza się obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich.

I. Postanowienia ogólne.

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego

nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.

2. Plan dyżurów układa wicedyrektor szkoły w oparciu o plan lekcji.

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem:

a) bibliotekarza, pedagoga, wicedyrektora,

b) kobiet w ciąży ( powyżej 4 miesiąca), udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,

4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, klatki schodowe, szatnie, sanitariaty oraz w miesiącach wiosennych i letnich ( w pogodne dni) – plac przed szkołą.

5. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:

a) Szatnia

b) Hol przy szatni

c) Hol główny i korytarz obok sali nr 7,8,9 d) Piętro korytarz

e) Pietro obok sali nr 12 i toalety f) Stara szkoła – pawilon

g) Stara szkoła – korytarz i hol obok sali nr 1 h) Sala gimnastyczna

i) Plac przed szkołą - w miesiącach wiosennych i letnich ( w pogodne dni) 6. Sygnały dzwonków:

a) jeden długi – przerwa w szkole

b) jeden długi + jeden krótki – przerwa na boisku ( wszyscy uczniowie wychodzą przed szkołę)

7. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonym miejscu:

a) Klasa I i II- pawilon b) Klasa III – hol główny

(2)

c) Klasa IV- korytarz w starej szkole d) Klasa V – korytarz obok sal 7,8,9 e) Klasa VI i VII – piętro

f) Klasa VIII – hol przy wejściu głównym

8. Przed zajęciami z informatyki nauczyciel prowadzący lekcję zabiera uczniów spod swojej klasy i prowadzi do sali komputerowej.

9. Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie idą na salę gimnastyczną, gdzie przejmuje ich nauczyciel wychowania fizycznego, który pełni tam dyżur.

10. W okresie wiosenno-letnim, jeżeli uczniowie spędzają wolny czas na świeżym powietrzu następuje zamiana pełnienia dyżurów:

a) Piętro korytarz wejście do szkoły

b) Piętro obok sali nr 12 teren przed starą szkołą

c) Stara szkoła, korytarz i hol obok sali nr 1 łączony z pawilonem i holem głównym

d) Hol i korytarz obok sal 7,8, 9 teren przed szkołą, wokół boiska wielofunkcyjnego.

11. Na przerwę uczniowie wychodzą na teren przed szkołą oraz wracają do szkoły wyznaczonym wyjściem:

a) Klasy I – IV – drzwi szklane w starej części szkoły b) Klasy V – VIII – wejście główne

12. Po przerwie spędzonej na dworze uczniowie ustawiają się klasami.

Nauczyciele pełniący dyżur na boisku dopilnowują, aby uczniowie ustawiali się, a następnie wchodzili do szkoły zaczynając od najmłodszej klasy

zachowując bezpieczną odległość.

13. Po wejściu do sali lekcyjnej nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie zobowiązany jest dopilnować, aby uczniowie zdezynfekowali ręce.

14. Nauczyciel przejmując zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur przed lekcjami. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru zastępczego.

15. Dyżur rozpoczyna się o 7.45, a kończy 10 min. po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole.

16. Uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych przed godz. 7.45.

Odpowiedzialność za ucznia do momentu rozpoczęcia dyżuru przez

nauczyciela w danym rejonie szkoły, ponosi nauczyciel świetlicy, który pełni dyżur w godz. 7.00 – 7.45. Od godz. 7.45 odpowiedzialność za ucznia

przejmuje nauczyciel pełniący dyżur na danym korytarzu szkoły. Dlatego nauczyciel musi bezwzględnie przychodzić na wyznaczony dyżur

punktualnie.

17. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.

(3)

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.

2. Nauczyciel pełniący dyżur w wyznaczonym rejonie po dzwonku ustawia uczniów przed klasami i oczekuje na pierwszego nauczyciela, który

nadejdzie na zajęcia. Dopiero wtedy wchodzi do swojej klasy ( lub idzie na inny korytarz, gdzie ma przeprowadzić zajęcia).

3. Nauczyciel ma obowiązek przebywać w wyznaczonym harmonogramem dyżurów miejscu i czasie.

4. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i

poinformowania ( uzgodnienia) o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora.

5. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru, nie pije gorących napoi. W czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie.

6. Nauczyciel dyżurujący zwraca baczną uwagę na przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, biegania po schodach i spędzania przerw w sanitariatach.

7. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy przemocy wśród uczniów (bójki, złośliwość, przekleństwa, itp.).

8. Nauczyciel dyżurujący ma dopilnować, aby uczniowie w czasie przerw nie biegali, nadmiernie nie hałasowali.

9. Obowiązkowo i natychmiastowo zgłasza się dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć.

10. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za porządek w miejscu dyżuru. Pilnuje, aby uczniowie nie zniszczyli ścian, sprzętów, urządzeń szkolnych i aby nie opuszczali terenu szkoły.

11. W razie wypadku nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, zawiadamia dyrektora szkoły, lekarza, ewentualnie wzywa pogotowie ratunkowe.

12. Nauczyciel, jeżeli nie pełnił dyżuru wg harmonogramu ponosi

odpowiedzialność cywilną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które zaistniały na jego terenie.

(4)

III. Postanowienia końcowe:

1. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie wicedyrektora.

2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych.

3. Nauczyciel ma prawo do zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady

pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie zapewnienia

bezpieczeństwa uczniom w szkole.

4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

……… ………

Miejscowość i data Podpis dyrektora

(5)

LISTA ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZKOLNYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim

L.p. Nazwisko i imię Podpis

1. Bigilski Zbigniew

2. Brunke Błażej

3. Czaja Ireneusz

4. Dąbrowska Marzena

5. Glaner Monika

6. Glich Anna

7. Jankowska Hanna

8. Kolbusz Beata

9. Konopacka Małgorzata

10. Kubik Maciej

11. Kujach Wioleta

12. Kulas Anna

13. Kulas Katarzyna

14. Kwartnik Roma

15. Nadolska Natalia 16. Prabucka Angelika

17. Ptak Bernadeta

18. Swobodzińska Agnieszka 19. Trawicka Mirela

20 Walos Helena

21. Wysmułek-Śliwa Iwona

22. Zgryza Anna

23. Przytarska Danuta

24. Kowalewski Tomasz

(6)
(7)

Dyżury nauczycielskie

W okresie wiosenno-letnim, jeżeli uczniowie spędzają wolny czas na świeżym powietrzu następuje zamiana pełnienia dyżurów:

e) Piętro korytarz wejście do szkoły

f) Piętro obok sali nr 12 teren przed starą szkołą g) Stara szkoła, korytarz i hol obok sali nr 1

łączony z pawilonem i holem głównym

h) Hol i korytarz obok sal 7,8, 9 teren przed szkołą, wokół boiska wielofunkcyjnego.

Na przerwę uczniowie wychodzą na teren przed szkołą oraz wracają do szkoły wyznaczonym wyjściem:

c) Klasy I – IV – drzwi szklane w starej części szkoły d) Klasy V – VIII – wejście główne

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

(8)

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W KLESZCZEWIE KOŚCIERKIM

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

niepublicznych szkołach i placówkach, zarządza się obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich.

I. Postanowienia ogólne.

18. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego

nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.

19. Plan dyżurów układa wicedyrektor szkoły w oparciu o plan lekcji.

20. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem:

c) bibliotekarza, pedagoga, wicedyrektora,

d) kobiet w ciąży ( powyżej 4 miesiąca), udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,

21. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, klatki schodowe, szatnie, sanitariaty oraz w miesiącach wiosennych i letnich ( w pogodne dni) – plac przed szkołą.

22. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:

j) Szatnia

k) Hol przy szatni

l) Hol i korytarz obok sali nr 7,8,9 m) Piętro

n) Stara szkoła – pawilon

o) Stara szkoła – korytarz i hol obok sali nr 1 p) Sala gimnastyczna

q) Plac przed szkołą - w miesiącach wiosennych i letnich ( w pogodne dni) 23. Sygnały dzwonków:

c) jeden długi – przerwa w szkole

d) jeden długi + jeden krótki – przerwa na boisku ( wszyscy uczniowie wychodzą przed szkołę)

24. W okresie wiosenno letnim, jeżeli uczniowie spędzają wolny czas na świeżym powietrzu następuje zamiana pełnienia dyżurów:

i) Piętro wejście do szkoły

j) Stara szkoła, pawilon teren przed starą szkołą

k) Stara szkoła, korytarz i hol obok sali nr 1 łączony z pawilonem.

(9)

l) Hol i korytarz obok sal 7,8, 9 teren przed szkołą , wokół boiska wielofunkcyjnego

25. Nauczyciel przejmując zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur przed lekcjami. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru zastępczego.

26. Dyżur rozpoczyna się o 7.45, a kończy 10 min. po zakończeniu zajęć lekcyjnych szkole.

27. Uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych przed godz. 7.45.

Odpowiedzialność za ucznia do momentu rozpoczęcia dyżuru przez

nauczyciela w danym rejonie szkoły, ponosi nauczyciel świetlicy, który pełni dyżur w godz. 7.00 – 7.45. Od godz. 7.45 odpowiedzialność za ucznia

przejmuje nauczyciel pełniący dyżur na danym korytarzu szkoły. Dlatego nauczyciel musi bezwzględnie przychodzić na wyznaczony dyżur

punktualnie.

28. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

13. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.

14. Nauczyciel pełniący dyżur w wyznaczonym rejonie po dzwonku ustawia uczniów przed klasami i oczekuje na pierwszego nauczyciela, który

nadejdzie na zajęcia. Dopiero wtedy wchodzi do swojej klasy ( lub idzie na inny korytarz, gdzie ma przeprowadzić zajęcia).

15. Nauczyciel ma obowiązek przebywać w wyznaczonym harmonogramem dyżurów miejscu i czasie.

16. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i

poinformowania ( uzgodnienia) o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora.

17. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru, nie pije gorących napoi. W czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie.

18. Nauczyciel dyżurujący zwraca baczną uwagę na przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, biegania po schodach i spędzania przerw w sanitariatach.

(10)

19. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy przemocy wśród uczniów (bójki, złośliwość, przekleństwa, itp.).

20. Nauczyciel dyżurujący ma dopilnować, aby uczniowie w czasie przerw nie biegali, nadmiernie nie hałasowali.

21. Obowiązkowo i natychmiastowo zgłasza się dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć.

22. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za porządek w miejscu dyżuru. Pilnuje, aby uczniowie nie zniszczyli ścian, sprzętów, urządzeń szkolnych i aby nie opuszczali terenu szkoły.

23. W razie wypadku nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, zawiadamia dyrektora szkoły, lekarza, ewentualnie wzywa pogotowie ratunkowe.

24. Nauczyciel, jeżeli nie pełnił dyżuru wg harmonogramu ponosi

odpowiedzialność cywilną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które zaistniały na jego terenie.

III. Postanowienia końcowe:

5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie wicedyrektora.

6. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych.

7. Nauczyciel ma prawo do zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady

pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie zapewnienia

bezpieczeństwa uczniom w szkole.

8. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :