SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pełen tekst

(1)

Wrocław: Zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie

osób przebywających ma obszarach wodnych, zarządzanych przez Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

Numer ogłoszenia: 69593 - 2015 ; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3563501, 3548172, faks 071 3509766

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających ma obszarach wodnych, zarządzanych przez Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: – zapewnienie bezpieczeństwa na następujących wyznaczonych obszarach wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zarządzanych przez Zamawiającego, w sezonie letnim 2015 roku:

1. miejsce wykorzystywane do kąpieli - „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 1 we Wrocławiu, 2. miejsce wykorzystywane do kąpieli - „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu, 3. odkryty basen kąpielowy „Kłokoczyce” przy ul. Kłokoczyckiej 3 we Wrocławiu,

4. miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu.

Terminy otwarcia:

- od dnia 01.06.2015r. do dnia 31.08.2015r.: miejsce wykorzystywane do kąpieli - „Glinianki”

przy ul. Kosmonautów 1

- od dnia 01.06.2015r. do dnia 31.08.2015r.: miejsce wykorzystywane do kąpieli - „Morskie Oko”

przy ul. Chopina 27

- od dnia 01.06.2015r. do dnia 31.08.2015r. : odkryty basen kąpielowy „Kłokoczyce”

przy ul. Kłokoczyckiej 3

- od dnia 01.06.2015r. do dnia 31.08.2015r.: miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Królewieckiej Ilość ratowników:

1) GLINIANKI - 4 ratowników wodnych 2) MORSKIE OKO - 7 ratowników wodnych 3) KŁOKOCZYCE - 4 ratowników wodnych

4) PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ – 3 ratowników wodnych

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

(2)

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający przewiduje wykonywanie zamówień uzupełniających w następujących swoich i zarządzanych obiektach:

- odkryty basen kąpielowy „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, - odkryty basen kąpielowy „Kłokoczyce” przy ul. Kłokoczyckiej 3 we Wrocławiu,

- miejsce wykorzystywane do kąpieli - „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 1 we Wrocławiu, - miejsce wykorzystywane do kąpieli - „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu, - miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.33.20.00-7 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3 miesiące

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca musi posiadać aktualną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca udokumentuje należyte wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług zapewnienia bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych, wykonywanych jednocześnie na co najmniej czterech:

kąpieliskach lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli, lub odkrytych basenach

kąpielowych (cztery różne lokalizacje - zestawienie dowolne), w okresie nie krótszym niż 3 miesiące każda z nich i o wartości nie mniejszej niż 220 000,00 zł brutto dla każdej z nich (dla usługi wykonywanej – trzy pełne miesiące usługi już wykonanej);

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej 18 (osiemnastoma) osobami posiadającymi aktualne na bieżący rok kalendarzowy:

a) uprawnienia Ratownika Wodnego (w myśl definicji określonej w art.2 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240),

b) zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

(3)

realizowanego wg programu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r.w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSYTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, usług zapewnienia bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych (w tym usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(4)

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6 INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisany przez wszystkich uczestników konsorcjum

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena – 95%

termin płatności – 5%

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

(5)

1) Nastąpiła ustawowa zmiana wysokości podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

2) Jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca – Zamawiajmy dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, podjęcia decyzji

o zamknięciu któregoś z miejsc wykorzystywanych do kąpieli/odkrytego basenu kąpielowego.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o czas zamknięcia kąpieliska , co znajdzie wyraz w stosownym aneksie podpisanym do zawartej umowy.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia wybranych miejsc wykorzystywanych do kąpieli/odkrytego basenu kąpielowego.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie stosownemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, co znajdzie wyraz w aneksie podpisanym do zawartej umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zwiększeniu liczby ratowników na wybranych miejscach wykorzystywanych do kąpieli/odkrytego basenu kąpielowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie stosownemu zwiększeniu, co znajdzie wyraz w aneksie podpisanym do zawartej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.spartan.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław, pokój nr 14

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.05.2015, godzina 11:00, miejsce: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. ul.

Lubińska 53, 53-623 Wrocław, pokój nr 14

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że udowodnili, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich

naprawienia.

Osoba do kontaktu: Alina Onzol, e-mail: alina.onzol@spartan.wroc.pl,

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :