Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 12

132  Download (0)

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

P O U F N E Egz. nr Y"

nr ewid. Pf. 2 / 85

8 * 0 * %

v 1 7

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE GRUDZIEŃ 1984

Katowice 1985-01-12

(2)

ZNAKI UUOWNS I n i k i

Z a r o

K r o p k • /•/ -

Z n a k /*/ -

..W ty»"

tł ■ giotyoh tya. ■ tyaiąo m i n ■ mili o n t ■ t o n a

U w a g a . Niaktóra

/-/ * ijawlsko ni* występuj*.

\ • ’ >

/ O / - ajawlsko letniaJa, Jadnakfca w llośo l a o h ahla;)«syoh od ll««b która mogłyby być wyrażona uwidoe z n l o n y n l w tablloy t.aak»,»i cyfrowymi, np.i Ja&all produtkoja wyrażona Jaat w tyaląoaoh t o n /w llotbaoh oalkowltyoh/, tnak /O/ or.naoza, ta produkują w d a n y m przypadku nie osiąga 0 , 5 tya. ton.

rolllwa lub nlaoalcwa.

- otnaota, la nia podaja alf w a z y s t k l o h składników sumy ogóiiaaj,

WAŹ.N1KJ8ZK SKRÓTY

\

m^

B i t .

m litr

■ matr

• metr kwadratowy m sztuka

w pdźniajazyo^ opra o o w a n l a o h Wojewódzkiego Ur s y d u 8tatyaty0*nag0.

\

U W A G A . D y n a m i k i s p r z e d a ż y i w y d a j n o ś c i p r a c y w t a b l . n r 1 w p r z e k r o j a c h r e s o r t o w y c h o p u b l i k o w a n e s ę w o p a r c i u o p r z e l i c z e n i a d o k o n a n e p r z e z p r z e d s i ę b i o r s t w a , m a j ę c h a r a k t e r wstęp, n y i m o g ę b y ć z a w y ż o n e z t y t u ł u n i e d o k ł a d n o ś c i p r z e l i c z e ń p r o d u k c j i s p r z e d a n e j z a 1 9 8 3 r. w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h .

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1 9 8 3 \ 1 9 8 4 v »

:”'v i

X XI X I I I - X I I X X I X I I I - X I I

L i c z b a d n i :

k a l e n d a r z o w y c h 31 3 0 31 3 6 5

31 3 0 31 ,366 Ą

r o b o c z y c h 2 3 2 2 2 2 2 6 9 2 4 2 3 2 0 2 6 9

WUS Katowice, ram. i1 /8f 3 0 A U

r

(3)

SPIS TREŚCI

Podstawowe tendencje ... .

Przemysł ... *... ...

Działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych ... ... . Sytuacja n rolnictwie ... ...

Transport ... ...

Inwestycje ... ...

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe ...

Sytuacja rynkowa ... ... ... ...

Kształtowanie się cen na targowiskach miejskich ... ...

Handel zagraniczny ...

Zatrudnienie i wynagrodzenia ... ...

" ¿s " ' ' -/ ‘ "f "* -- ’ w ' ”• .1 1 ‘ Wyniki finansowe p r z e d s i ę b i o r s t w ...

Realizacja zadań w podstawowych działach gospodarki ... ...

Ważniejsze dane w gospodarce uspołecznionej według miesięcy ...*... . Objaśnienia i uwagi dotyczące niektórych pojęć i definicji mającach zasto­

sowanie w sprawozdawczości statystycznej ...

Niektóre definicje i pojęcia występująca w sprawozdawczości finansowej ...

Wykaz informacji wydanych przez WUS w 1984 r. ... ...

Wykaz publikacji wydanych przez GUS w 1984 r. znajdujących się w Informa- torium ... ... ... ...

SPIS TABLIC

PRZEMYSŁ

Sprzedaż produkcji przemysłowej, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia osobowe, wydajność pracy i przeciętne wynagrodzenia miesięczne według wa żniejszych resortów ... ... ... . Realizacja podstawowych zadań według gałęzi przemysłu ... ... . Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemysłową w układzie gałęziowym ... ...

Rytmiczność produkcji sprzedanej w przemyśle uspołecznionym według gałęzi Dynamika eprzedaży produkcji przemysłowej w układzie gałęziowym ...

Kształtowanie się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w przemyśle uspo­

łecznionym ... ... ... •...

Dynamika wynagrodzeń osobowych oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych

Przeciętna dzienna produkcja ważniejszych wyrobów ...

Wybrane informacje o przedsiębiorstwach przsmyełu rolno-epożywczego, lek­

kiego, chemicznego i maszynowego produkujących na rynek ...

Wybrane wskaźniki charakteryzujące efektywność goepodarowania przedsię­

biorstw produkujących na rynek ... .

Produkcja ważniejszych wyrobów wybranych przedaląbioratw przemysłowych pro dukujących na rynek ... ... ... . Robotnikogodzlny przepracowane 1 nie przepracowane na 100 robotników ...

BUDOWNICTWO / ‘

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-monta­

żowych ...

Zatrudniania l wynagrodzenia oaobowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach

budowlano-montażowych ..s •

(4)

BUDOWNICTWO /dok./ Str.

Wydajność i przeciętno wynagrodzenie miesięczne w uspołecznionych przedsię­

biorstwach budowlano-montażowych ... 67

Inwestycyjne place i linie budów przedsiębiorstw budowlano-montażowych 68 Realizacja podstawowych zadań w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w układzie gałęziowym ... ... ... ... 69

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw budowlano- montażowych w układzie gałęziowym 70 Rytmiczność produkcji podstawowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych w układzie gałęziowym ... ... 70

Przedsiębiorstwa budowlano-montpżowe o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej . ... ... . 71

TRANSPORT Wartość usług materialnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach transporty i ł^czno^ci ... . 77

Przewozy pasażerów uspołecznionym transportom publicznym ... 77

Przewozy ładunków uspołecznionym transportem publicznym i branżowym ... 77

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia miesięczne w transporcie uspołecz~ nionym ... ... ... . 78

Stan i wykorzystanie taboru samochodowego silnikowego ciężarowego w tran- • sporcie samochodowym publicznym i branżowym 79 ROLNICTWO Skup A zbóż ... ...80

Skup żywca vt przeliczeniu na wagę mięsa ... ... *... • •• 80

Skup żywca 1 produktów pochodzenia zwierzęcego ... 80

Skup żywca i produktów pochodzenia zwierzęcego według miesięcy ... 81

Kontrakty zarcarte na dostawę młodego bydła rzeźnego i trzody chlewnej w gos­ podarce nie uspołecznionej 81 Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych ... * 81

Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczno i wapniowe ... ... ... 82

Sprzedaż pasz przemysłowych przez jednostki handlowe CZSR oraz stan zapasów 82 Sprzedaż cięgników i niektórych maszyn rolniczych ...83

Sprzedaż 1 zapasy materiałów budowlanych ... ... 83

INWESTYCJE Nakłady Inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej ...» 84

Przekazywanie inwestycji do eksploatacji w gospodarce uspołecznionej ... 85

HANDEL WEWNęTRZNY Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego 1 gastro­ nomicznych ... ... ...».• 86

Zapasy w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego ... 86

Sprzedaż s a m o c h o d ó w ... ... . 86

Obrót artykułami opałowymi ... . • 7 . . X . . . . < 7. sr. 87 Dostawy mięsa 1 przetworów mięsnych oraz drobiu 1 przetworów drobiowych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... ... . 87

Dostawy ryb i przetworów rybnych na zaopatrzenie rynku województwa katowic­ kiego ... ... ... ,,,,,,,... ... . 88

Dostawy wybranych towarów na zaopatrzenia rynku województwa katowickiego •• 88 Dostawy towarów żywnościowych z produkcji krajowej na zaopatrzenie rynku .. 89

(5)

HANDEL WEWNĘTRZNY /dok./

Dostawy towarów nleżywnościowych /z wyjątkiem wyrobów przemysłu chemicznego i lekkiego/ na zaopatrzenie rynku przedsiębiorstw produkcyjnych wojewódz­

twa katowickiego ... ... ...

Dostawy towarów przemysłu chemicznego i lekkiego z produkcji krajowej na za opatrzenie rynku ... ... ... ... ...

Dostawy towarów na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw województwa katowic kiego ... ... ... ... *... ....

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego ...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego rynkowego ... ... ... .

CENY *

Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowiskach miejr skich ... ... ... . Przeciętne ceny detaliczne warzyw i owoców w jednostkach handlu uspołecznio­

nego ... ... ... ... ...

Porównania kształtowania się cen targowiskowych i detalicznych niektórych artykułów rolno-spożywczych ... ...

ZATRUDNIENIE ' \

Pośrednictwo pracy ... ... ... ...

EKSPORT ,

Eksport-import na rachunek właeny przedsiębiorstw województwa katowickiego według resortów ... ...

Eksport-import na rachunek własny przedsiębiorstw województwa katowickiego według działów gospodarki narodowej ... *... ... . Eksport na nachunek własny przedsiębiorstw przemysłowych województwa kato­

wickiego ... ...

Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw budowlanych województwa katowic­

kiego ... ... ... ...

FINANSE

Sprzedaż, koszty i rentowność w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów i gałęzi gospodarki ...

Przedsiębiorstwa przemysłu uspołecznionego według przedziałów wskaźnika ren­

towności netto liczonego do kosztu własnego ... ...

Przedsiębiorstwa budownictwa uspołecznionego według przedziałów wskaźnika rentownośoi netto liczonego do kosztu własnego ... .

Akumulacja finansowa i jej podział w przedsiębiorstwach uspołecznionych we­

dług wybranych działów 1 gałęzi ...

Obciążenia przedsiębiorstw uspołscznionych na rzecz budżetu państwa ... . Wybrane branże gospodarki uspołecznionej, które korzystały z dotacji budżetu

państwa ... ... ...

Koezty 1 materiałochłonność sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych we­

dług gałęzi .;... ... ...

Zapasy w przedeiębloretwach uspołecznionych według wybranych działów i ga-

S t r .

91 90 93 94 95

96 96 97

97

98 99 100 109

112

113 114 115 116 116

. H 7 119

Infornację opracowały oddziały branżowe WUS

(6)

P R O D U K C J A S P R Z E D A N A W P R Z E M Y Ś L E U S P O Ł E C Z N I O N Y M / w c e n a c h b i e ż ą c y c h o b o w i ą z u j ą c y c h w d a n y m r o k u /

%

DYNAMIKA PRODUKCCJI SPRZE0ANE3 W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

/ a n a l o g i c z n y m l e a l g c p o p r z e d n i e g o r o k u « 1 0 0 /

/ c e n y z b y t u a t a ł e /

1982 1983 1984

(7)

20000 Z A T R U D N I E N I E , I W N A G R O D Z E N I A O S O B O W E

W P R Z E M Y Ś L E U S P O Ł E C Z N I O N Y M

40000

Irhjdajnobć

% r

Za tru d n ie n i4 i a o o

W Y D A J N O Ś Ć P R A C Y '

I P R Z E C I Ę T N E W Y N A G R O D Z E N I A W P R Z E M Y Ś L E

idu do by ci a to n

WY D O B Y C I E W Ę G L A K A M I E N N E G O

(8)

tony 5 0 0 0

4 0 0 0

S K U P W A Ż N I E J S Z Y C H P R O D U K T Ó W Z W I E R Z E C Y C H

1 9 8 2 1 9 0 3 1 9 8 4

3 0 0 0

Ż y w i e c r z e ź n y o g ó ł e m B y d ł o ł g c z n l e z c i e l ę t a m i T r z o d a c h l e w n a *

D r ó b

2000

P R Z E W O Z Y Ł A D U N K Ó W W T R A N S P O R C I E U S P O Ł E C Z N I O N Y M

m i n ton 1 9 8 2 1 Q R 3 1 Q R *

2000

M I E S Z K A N I A O D D A N E D O U Ż Y T K U W B U D Y N K A C H M I E S Z K A L N Y C H W G O S P O D A R C E U S P O Ł E C Z N I O N E J

1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4

(9)

PODSTAWOWE TENDENCJE W REALIZACJI ZADAŃ

Realizacja podstawowych zadań społeczno - gospodarczych w 1984 roku kształtowała się następująco:

- Produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego ogółem /w cenach porównywalnych/ w sto­

sunku do 12 miesięcy 1903 róku była wyższa o 4,3# /w tym w grudniu była niższa o 0,3%/, a w porównywalnym czasie pracy była również wyższa o 4,3# /w grudniu wyższa 0 9,7#/f przy założonym w Centralnym Planie Rocznym wzroście o 4,5#.

- Produkcja sprzedana w okresie 12 miesięcy 1984 roku w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrosła:

- w przemyśle wydobywczym o 2,0# grudniu br. spadła o 6,6%/

- w przemyśle przetwórczym o 5,3%' /w grudniu wzrosła o 2,5#/

- W grudniu 9 gałęzi przemysłu wykazało spadek dynamiki sprzedaży w granicach od 1,1% do 14,5# , a w okresie całego 1984 roku spadek dynamiki wykazały tylko dwie gałęzieftj. przemysł środków transportu i przemysł spożywczy.

- W 1984 roku wydobyto łącznie 188,6 min ton węgla kamiennego^.1.o 0,6 min ton /o 0,3%/

więcej aniżeli w analogicznym okresie ub.j*oku. W grudniu wydobycie osiągnęło 14,2 min ton i wydobycie to było niższe o 10,1# w stosunku do grudnia 1983r. W całym 1983 roku średnie miesięczne wydobycie wynosiło 15,7 min ton a liczone za 12 miesięcy 1984r. utrzymało się na poziomie 1983 roku tj.w wysokości 15,7 min ton.

i

- Produkcja energii elektrycznej była o 0,5# niższa w porównaniu z 12 miesiącami 1983r.

W grudniu wyprodukowano mniej energii o 3,0#. CPR zakładał na 1984 rok wzrost p r o d u - _ kcji energii elektrycznej o 3,7#.

- W hutnictwie w 1984r.wyższa niż przed rokLem była produkcja stali surowej o 2,3#, wyrobów walcowanych o 2,9#/w CPR wzrost o 2,4#/, cynku o 3,4#, miedzi elektrolitycz- nfej o 8,1# oraz ołowiu o 2,9#. >

- W przemyśle przetwórczym w stosunku do 1983 roku wyprodukowano i iwie o 20# więcej pralek i wirówek elektrycznych. Większa była także produkcja papieru - o 10,4#

1 o 3,3# obuwia ogółem. Spadła natomiast w stosunku do roku poprzedniego m.in.

produkcja tworzyw sztucznych o 7,5#, środków do prania i mycia o 11,3#, chłodziarek i zamrażarek o 2,8#.

-( Produkcja podstawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano - montażowych była w 1984r.wyższa o 10,3# /w cenach porównywalnych/ a w grudniu wyższa o 6,9#.

- W budownictwie uspołecznionym oddano do użytku w roku 1984 20155 mieszkali. W poró­

wnaniu do 1983 roku efekty te były niższe ogółem o 453 mieszkania, przy czym w bu­

downictwie spółdzielczym liczba oddanych do użytku mieszkań /12845/ była niższa o 1567 mieszkań, w budownictwie zakładów pracy /6671/ była wyższa o 900 mieszkań, a w budownictwie komunalnym oddano do użytku o 223 mieszkania więcej niż przed rokiem.

- W rolnictwie skup żywca rzeinego ogółem w okresie 12 miesięcy 1984r. kształtował się na poziomie wyższym /o 4,3#/ niż w tym samym okresie roku poprzedniego. V przelicze­

niu na wagę mięsa skup bydła był niższy o 4,0# /w grudniu wyższy o 8,4#/, skup oieląt był niższy o 46,8# /w grudniu niższy o 60,0#/, trzody chlewnej o 7,9# /lec* w grudniu 1984r. wyższy o 21,6#/. Skup drobiu zwiększył się o 120,5#. Na wyższym niż przed rokiem poziomie utrzymuje się skup mleka /wzrost 9 5,5#/. Skup Jaj zmniejszył się o 11,5#.

(10)

tf transporcie kolejowym i samochodowym przewieziono łącznie w 1984 roku 350,4 min ton ładunków, tj. o 3,0% więcej nli 1983r. W grudniu przewozy były niższe o 2,6?».

W stosunku do 1983 roku przeciętne zatrudnienie spadło w przedsiębiorstwach prze­

mysłowych o 0,5% oraz w transporcie samochodowym zmniejszyło się o 4,996.

Wzrosło natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych o 0,1%, a także w handlu o ó,9%. i

W grudniu 1984 roku wypłaty z zysku do podziału i nadwyżki bilansowej wyniosły w przemyśle ponad 112 min zł, w budownictwie prawie 16 min zł, w transporcie samo­

chodowym 8 min zł oraz w handlu 3,3 min zł.Łącznie wypłaty w grudniu 19S4r.

w wymienionych działach gospodarki wyniosły 139 min a za cały 1984 rok przekroczyły 9 mld zł.

Przeciętne wynagrodzenie 1 zatrudnionego i wydajność pracy w stosunku do 12 miesięcy 1983 roku wzrosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego w ^6 Wzrost wydajności

pracy w % ogółem w tym bez wypłat

z zysku i nadwy­

żki bilansowej

17,3 15,6 • 4,9

w budownictwie ... 23,1 22,3 10,2

w transporcie samochodowym 13,6 12,2 ' .

17,0 16,0 •

SprZedtż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wzrosła w I984r.

w cenach bieżących o 23,1%, przy czym sprzedaż towarów nieżywnośclowych zwiększyła eię o 29,5%, w tym artykułów do produkcji rolnej o 15,1%.

PRZEMYSŁ .

Produkcja przemysłowa

W grudniu 1984 r. produkcja sprzedana uspołecznionych przedsiębiorstw wynosiła 147,8 mld zł i w porównaniu z grudniem 1983 r. obniżyła się o 0,3 % 4tJ. o 414,5 min zł.

a w porównywalnym czasie pracy wzrosła o 9,7 %• Tak znaczna różnica wzrostu produ­

kcji w czasie porównywalnym wynika z różnicy liczby dni w grudniu 1984 i 1983 r.

,W grudniu 1994 r. bjło 20 dni roboczych a w grudniu 1983 r. były 22 dni robocze.

W przemyśle wydobywczym v grudniu 1984 r. spadek produkcji w stosunku do grudnia 1983 r. wynosił 6,6 % a w przemyśle przetwórczym osiągnięto wzrost o 2,5 %

Obniżenie produkcji sprzedanej w grudniu 1984 r.#rzutujące na wynik ogólno- wojewódzki wystąpiło w 9 gałęziach przemysłowych, pręy czym najwyższa było w:

przemyśle: węglowym •? o 7,9 % ceramiki szlachetnej - o' 9,4 % włókienniczym - o 6,6 %

odzieżowym - o 14,5 %

spożywczym - o 9,9 %

•’ J0 ‘ :

■ i i * n j t 0

• : F yjr"

Na osiągnięty wzrost w grudniu 1984 r. produkcji sprzedanej w przemyśle prze­iMi twórczym w głównym stopniu wpłynęły;przemysł hutnictwa żelaza /wzrost o 14,6 %/, przemysł precyzyjny /wzrost o 18,2 %/, drzewny /wzrost o 11,0 %/.

Produkcja sprzedana'przypadająca na 1 zatrudnionego wyniosła w grudniu 1984 r,.

175,1 tys. zł i w porównaniu z grudniem 1983 r. wzrosła ogółem o 1,0 %, tj. o 1,7 tysiąca złotych|W przemyśle wydobywczym obniżyła się o 6,6 %, a w przetwórczy«

(11)

Przemysł 9 wzrosła o 4,6 %• fc-

Obniżenie wydajności pracy w grudniu 1984 r wystąpiło ws przemyśle węglowym o 8,0%, energetycznym o 3,6%, ceramiki szlachetnej o 8,8%, włókienniczym o 3,1%, odzieżowym o 14,6%, skórzanym o 7,4%-oraz spożywczym o 8,4%.-

Wysoki wzrost wydajności w grudniu uzyskano: w hutnictwie żelaza o 18,9%, w przemyśle maszynowym o 10,8%, precyzyjnym o 19,8% i drzewnym o 17,1%.

W 1334 roku produkcja sprzedana wyniosła 1743,2 mld zł i w porównaniu z 1983 rokiem była wyższa o 4,3 % w cenach porównywalnych, tj. o 72,2 mld zł, natomiast w przemyśle wydobywczym uzyskano wzrost o 2,0 %, a w przetwórczym o 5,3 %• Wzrost produkcji sprzedanej w 1984 roku osiągnięto przy niewielkim spadku zatrudnienia o 0,5 %, tj. o 4,5 tys. osób w stosunku do 1983 roku.

Przyrost produkcji sprzedanej w 1984 r. w porównaniu z 1983 rokiem wystąpił we wszystkich gałęziach przemysłowych oprócz przemysłu spożywczego oraź środków tran­

sportuj gdzie wystąpiło obniżenie sprzedaży o 0,9 %.

Szczególnie wysoki wzrost sprzedaży osiągnięto w:

maszynowym - 0 9,9 %

precyzyjnym - o 18,6 %

elektrotechnicznym

i elektronicznym - 0 10,5 %

papierniczym - o 12,0 %

skórzanym - o 10,6 %

paszowym i

utylizacyjnym - 0 11,7 % poligraficznym - 0 15,0 %

Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnić ¿go w 1934 roku wyniosła 2062,2 tys. zł i w porównaniu z 1983 rokiem wzrosła o 4,9 % wyprzedzając wzrost sprzedaży o 0,6 punktu. Obniżenie wydajności w 1984 roku wystąpiło jedynie w przemyśle energetycznym /o 0,6 %/. W pozostałych gałęziach przemysłu uzyskano wzrost wydajności, przy czym szczególnie wysoki w: przemyśle maszynowym o 14,9 %, precyzyjnym o 18,8 %, elektrotechniczym i elektronicznym o 11,2 materiałów budowlanych o 10,136, papierniczym o 13,2 paszowo-utylizacyjnym o 15,8 %.

Kształtowanie się produkcji sprzedanej, wynagrodzeń oraz wydajności pracy ilustruje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Styczeń-grudzień Grudzień

1981 1982 I 1903 1984

wzrost M+" spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w $

Produkcja sprzedana•s

-wskaźnik rzeczywisty -14,9 —4,0 ♦8,3 ♦4,3 -0,3

-w porównywalnym czasie <-11,7 ♦3,9 ♦7,9 ♦^.3 ♦9,7 -

Przeciętne zatrudnienie -0,4 —1,8 -0,7 -0,5 -1,0

Wynagrodzenia osobowe +28,7 ♦49,7 ♦22,4 ♦16,7 ♦13,9

Produkcja sprzedana na 1

zatrudnionego •

-wskaźnik rzeczywisty -14,6 ♦5,9 ♦9,1 ♦4,9 ♦1,0

-w porównywalnym czasie % -11,3 ♦5,7 ♦8,7 - +4,9 . ♦11,1

(12)

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych

W grudniu 1984r.w porównaniu z grudniem 1983r. wzrosła produkcja koksu z wę­

gla kamiennego o3,7%, produktów przerobu ropy naftowej o 5,7%, maszyn, urządzeń i na­

rzędzi rolniczych dla gospodarki leśnej o 3,0%, nawozów azotowych o 11,2%, papieru o 7,3 oraz produktów' uboju zwierząt rzeźnych o 24,2%.

Wyższa niż w grudniu 1983r. była również produkcja podstawowych wyrobów hutniczych:

wyrobów walcowanych - wzrost o 3,9%, cynku o 1,9%, ołowiu o 0,5%, miedzi elektrolity­

cznej o 7,5%. Jedynie produkcja stall surowej spadła o 8,0%.

W grudniu 1984r. wydobycie węgla kamiennego w wysokości 14,? min ton było najniższe na przestrzeni całego 1984 roku i stanowiło 89,9% wydobycia z grudnia 1983r„

Również niższa była produkcja energii elektrycznej /o 3,0%/, chłodziarek i zamrażarek domowych /o 13,7%/, tworzyw sztucznych /o1,5%/, środków do prania i mycia/ o 5,4%/

oraz obuwia /o 4,4%/.

Największy spadek' w stosunku do grudnia 1983r. wystąpił w produkcji pralek i wirówek elektrycznych /o 963 szt/. Tak znaczny spadek produkcji był spowodowany brakiem silni­

ków niezbędnych do produkcji pralek i wirówek w Hucie "Silesia" w Rybniku,

f

W 1984 roku wydobyto łącznie 188,6 min ton węgla kamiennego,tj. o 0,6 min ton /o 0,3%/ więcej r*Iż w roku 1983. Produkcja energii elektrycznej utrzymywała się prawie na niezmienionym poziomie /niewielki spadek o 0,5%/.

Wzrost produkcji wystąpił w zakresie podstawowych wyrobów hutniczych:

- stali surowej o 199/5 tys.ton, tj.o 2,3%,

- wyrobów walcowanych o 158,8 tys.ton, tj. o 2,9%, - cynku o 5,8 tys. ton, tj. o 3,4%,

- ołowiu o 2,4 tys. ton, tj. o 2,9%,

- miedzi elektrolitycznej o 619 ton, tj. o 8,1%.

W roku 1984 wyprodukowano więcej wyrobów rynkowych:

- pralek i wirówek elektrycznych domowych o 1901 szt,. t j. o 19,9%

- obuwia ogółem o 223 tys. par, tj. o 3,3%, - papieru o 5167 ton, tj.o 10,4%,

- produktów uboju zwierząt rzeźnych o 7024 tony, tj. o'12,4%

Wzrosła także produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i dla gospodar­

ki leśnej o 9,1%, spadła natomiast produkcja nawozów azotowych łącznie z wieloskładni­

kowymi o 0,7%.

Spadek produkcji w stosunku do 1983 r. wystąpił w zakresie koksu z węgla kamiennego o 0,7%, chłodziarek i zamrażarek domowych o 2,8%, tworzyw sztucznych o 7,5% i środków do prania i mycia o 11,3%«

Produkcję podstawowych wyrobów w roku 1984 jak również w latach poprzednich

przedstawia poniższe zestawienie: v

WYSZCZEGÓLNIENIE a- XII

b- I-XII

— * —

1979 1980 1981 ,'1982 1983 1984

---- r 1984 7975

v %. _

Węgiel kamienny w min ton a 15,2 13,2 13,0 15,2 15,8 14,2 93,8 b 196,7 189,5 160,4 186,3 188,0 188,6 95,9

Energia elektryczna w TWh a 3,3 3,1 3,0 3,3 3,3 2'2 98,2

b 37i7 36,7 33,1 34,8 36,5 36,3 96,3

Stal surowa w tys. ton a 812,1 777,8 433,7 696,5 741,5 681,9 84,0

/ b 9811,1 9957,9 7876,7 7694,5 8679,9 8879,4 90,5 Wyroby walcowane w tys.ton a 517,7 465,3 279,5 452,0 450,9 468,3 90,5 b 5827,0 6068,8 5103,7 4865,6 5516,4 5675,2 97,^

(13)

Tabl. c.d.

WYSZCZEGÓLNIENIU a- XII

b- I-XII 1979 1980 1981 1982 1983 1984

T W 91934 w

Cynk w tys.ton ' a 20,2 15,7 12,8 15,6 16,0 16,3 80,7

b 209,2 215,2 167,1 165,4 170,3 176,1 84,2

Ołów w tys.ton a 7.3 6,3 6,0 6,6 6,1 6,2 85,1

b 83.4 82,0 68,9 78,8 81,0 83,4 100,0

Miedź w tonach a 1001 1145 797 701 744 800 79,9

b 13053 13433 10225 8007 7627 8246 63,2

W grudniu jak również w całym roku 1984 produkcja podstawowych surowców i materiałów była niższa niż w roku 1979. «*

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOW LANO-M ONTAŻOW YCH

W grudniu 1934 roku uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe /łącznie z jednostkami drobnej wytwórczości/ wykonały produkcję podstawową wartości 17671,7 min zł, co oznacza spadek w porównaniu z listopadem 1984r. o 7,5%.

Wartość robót inwestycyjnych zrealizowanych w grudniu 19Q4r. wyniosła 11095,8 min zł i spadła w stosunku do listopada 1984r. o 7,6%. Spadek wartości produkcji podstawowej i robót inwestycyjnych w grudniu 1984r. w porównaniu z listopadem 84r. wystąpił we wszystkich gałęziach przedsiębiorstw budowlano-montażowych, przy czym największy /o 13% spadek wartości produkcji podstawowej i 12,7% spadek wartości robót inwestycyj­

nych/ nastąpił w przedsiębiorstwach budownictwa specjalistycznego.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe odnotowały w grudniu 1984r. w stosunku do grudnia 1983r. wzrost zarówno produkcji podstawowej jak i robót inwestycyjnych.

W cenach porównywalnych produkcja podstawowa wzrosła o 6,9%, a roboty inwestycyjne zwiększyły się o 13,9%. Wzrost wartości produkcji podstawowej zosta >$iągnięty przy spadku zatrudnienia ogółem o 0,1% i równoczesnym wzroście zatrudnienia liczby robotni­

ków produkcji podstawowej o 1,1%.

Wydajność'pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej na 1 zatrudnionego ogółem i na 1 robotnika produkcji podstawowej uzyskana przez przedsię­

biorstwa budowlano-montażowe w grudniu 1984r. była niższa od wydajności pracy osią­

gniętej -w listopadzie 1934r. Na 1 zatrudnionego ogółem przypadała w grudniu 1984 r.

produkcja podstawowa wartości 106,1 tys.zł i była niższa o 7,5% w porównaniu z mie­

siącem listopadem 1984r. Wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej

przypadająca na 1 robotnika produkcji podstawowej wyniosła w grudniu 1984r. 218,3 tys.zł co oznacza spadek w stosunku do listopada 1984r. o 7,3%.

W porównaniu z grudniem 1983r. produkcja podstawowa przypadająca na jednego zatrudnione­

go ogółem i na 1 robotnika produkcji podstawowej /wyliczona w cenach porównywalnych/

była wyższa w grudniu 1984r. odpowiednio o 7,1% i 6,1%.

W okrasie 12 miesięcy 1984r. produkcja podstawowa osiągnięta przez przedsię­

biorstwa budowlano-montażowe /łącznie z jednostkami drobnej wytwórczości/ wyniosła 204025,5 min zł i wzrosła w porównania z analogicznym okresem 1983r. o 10,3% /ceny porównywalne/. Wartość robót inwestycyjnych została wykonana w okresie I-XII 1984r.

w wysokości 123155,6 min zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego* okresu 1983r.

o 13,9% /ceny porównywalne/.

(14)

V okresie 12 miesięcy 1984 r. na 1 zatrudnionego ogółem przypadała produkcja podstawowa wartości 1226,3 tys. zł, natomiast na 1 robotnika produkcji podstawowej 2528,9 tys. zł. W 1984 r. wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej zarówno na 1 zatrudnionego ogółem, jak i na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w porównaniu z 1983 r. odpowiednio o 10,2 % i 9,2 % /w warunkach porównywalnyoh/.

Na 158 przedsiębiorstw budowlano-montażowych, które w okresie styczeń- - grudzień 1984 r. prowadziły działalność produkcyjną, 7 przedsiębiorstw osiągnęło spadek produkcji w porównaniu z 1983 r.

Poniższe zestawienie zawiera przykłady przedsiębiorstw, które w okresie 12 miesięcy 1984 roku uzyskały produkcję podstawową na poziomie niższym niż przed rokiem;

Dynamika /I-XII 1983 - 100/ w %

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA produkcja podsta­

wowa wydajność pracy

na 1 zatrudnionego ogółem

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych Katowice 99,5 110,1

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Remontowo-Budo­

wlanych Chrzanów 98,5 104,9

Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice 88,4 92,0

Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-

-Budowlane Dąbrowa Górnicza 71,8 84,2

Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montażowej Budownictwa Rolniczego

Czeladź 63,8 66,4

Kształtowanie się podstawowych wskaźników w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w grudniu i w okresie 12 miesięcy 1984 r. ilustruje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wzrost ■♦■ lub spadek

/analogiczny okres roku ubległego-100/

XII I-XII

w H Produkcja podstawowa

- w rzeczywistym czasie pracy ♦6,9 ♦10,3

- w porównywalnym czasie pracy +17,6 ♦10,3

Przeciętne zatrudnienie -0,1 ♦0,1

Produkcja podstawowa na 1 zatrudn.

- w rzeczywistym czasie pracy ♦7,1 ♦10,2

— w porównywalnym czasie pracy ♦17,8 ♦10,2

Wg stanu na koniec grudnia 1984 r. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe pro­

wadziły prace na 2323 placach i liniach budów, z czego przypadało na:

- przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego 641 placów i linii budów - przedsiębiorstwa budów, prod-usługowego 1075 placów i linii budów - przedsiębiorstwa budownictwa specjalist. 607 placów i linii budów Z ogólnej liczby placów i linii budów, na których w/g stanu na koniec grudnia 1984 r.

prowadzone były prace, 17 zostało wstrzymanych. Od począćku 1984 r. rozpoczęto prace na 1440, a zakończono na 1613 placów i linii budów. W grudniu 1984 r. poza granicami kra­

ju przeds. bud.-montażowe zatrudniały 7413 osób. a w okresie 12 miesięcy 1984 r. na budowach poza granicaal kraju pracowało przeciętnie 6349 osób. ^

(15)

SYTUACJA W ROLNICTWIE

Produkcja_rod1inna

Początek roku 1984 dla rolnictwa był niepomyślny. Ostra, mroźna zima /brak okrywy śniegowej/ oraz brak opadów deszczu w okresie wiosennym, niekorzystnie wpłynęły na wegetację zbóż jarych, odrost na użytkach zielonych, jak również na wegetację pozos­

tałych upraw rolnych, która opóźniona była w stosunku do terminów agrotechnicznych 0 10 dni. Brak dostatecznej wilgoci w glebie jak również niesprzyjające warunki pogo­

dowe w okresie zimy miały decydujący wpływ na zaoranie około 600 ha ozimin, w tym głów­

nie rzepaku /250 ha/ oraz koniczyny czerwonej /125 ha/. W ¡¡laju 1984 roku wystąpiła zwiększona ilość opadów oraz podwyższenie temperatury powietrza, co w dużym stopniu wpłynęło na przyspieszony wzrost i rozwój upraw polowych oraz łąk i pastwisk.

W drugiej dekadzie maja na obszarze gmin Rudnik i-Pietrowice Wielkie«prze­

szła gwałtowna burza połączona z gradobiciem, która zniszczyła około 121 ha powierz­

chni rzepaku, zbóż na powierzchni około 300 ha, warzyw na powierzchni 2O0ha oraz bura­

ków cukrowych na powierzchni około 200 ha. Na powierzchni około 400 ha dokonano przesie

wu buraków cukrowych. •

W ramach wiosennej kampanii siewnej, zbożami jarymi obsiano powierzchnię 58,5 tys. ha, siew buraków cukrowych zakończono w kwietniu na powierzchni 4,5 tys.ha, siew warzyw, kukurydzy i sadzenie ziemniaków zakończono w maju, którymi obsadzono po­

wierzchnię 51,0 tys. ha tj. o 3000 ha mniej niż w 1983 roku.

W 1984 roku wystąpiło niższe niż w 1983 roku nasilenie niektórych chorób 1 szkodników. Ma powierzchni około 11 % zasiewów pszenicy i żyta wystąpiła rdza w sła­

bym nasileniu

- mączniak na zasiewach pszenicy i żyta /na 19 'A powierzchni zasiewów/

- słodyszek na plantacjach rzepaku / na 20 % powierzchni zasiewów/

- stonka na plantacjach ziemniaka /na 20 % powierzchni z ' l e w ó w w słabym nasileniu i na 10 )6 powierzchni w dużym nasileniu/ ' - zaraza ziemniaczana na plantacjach ziemniaka /na 72 % powierzchni zaoiewóv?/

Ze względu na złe warunki atmosferyczne,chemiczne zwalczanie chwastów i szkodników stosowano w ograniczonej ilości. W 100 % wykonano opryski przeciwko chwastom w burakach cukrowych, natomiast przeciwko szkodnikom z braku środków chemicznych wykonano tylko na powierzchni około 60 % zasianego areału. .

Ciągłe opady na przełomie czerwca i lipca przyczyniły śię do dalszego opóźnię nla dojrzewania zbóż. Żniwa zostały opóźnione o 3 tygodnie w stosunku do lat ubiegłych, dopiero w III dekadzie lipca przystąpiono rfo prac żniwnych a zakończono Je w III deka­

dzie sierpnia. •

W 1984 roku w ramach małych i dużych żniw zebrano zboża ogółem z mieszankami z powierzchni 129 815. ha, w tym pszenicy ozimej z powierzchni 26 312 ha, pszenicy jarej z powleczchni 8 062 ha, żyta z powierzchni 42 621 ha oraz jęczmienia z pow. 26 250 ha.

Mimo nie sprzyjającyj pogody plony 4 zbóż w roku 19Ś4 były wyższe o ?,2q/ha niż w 83 r.

W ramach siewu jesiennego, we wrześniu zakończono siew rzepaku na powierzchni 8 564 h^ tj. 107,0 planowanej powierzchni siewu. W październiku natomiast zakończono siew" zbóż ozimych, które zasiano na'powierzchni 71,7 tys.ha tj. 100 )& planu. Porównu- Jąc powierzchnię zasiewów zbóż ozimych z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost powierzchni zasiewów zbóż ozimych o 1,7 tys.ha. W -dobrych warunkach pogodowych sprawnie przebiega-4

• ' ' . : }

ły prace polowe. ■ 1 » . /

W październiku zakończono całkowity zbiór ziemniaków 1 okopowych pastewnych*

(16)

natomiast z pozostałych upraw zebrano: warzyw z 95 powierzchni upraw oraz kukurydzy z 98 oowierzchni i buraków cukrowych z 83 ó powierzchni upraw. Poza tymi pracami kon­

tynuowano w październiku siew poplonów ozimych, których zaawansowanie na koniec paź­

dziernika wynosiło 91,7 '6 planowanej powierzchni oraz prowadzone były orki przedzimowe.

listopadzie zakończono całkowity zbiór buraków cukrowych, warzyw oraz zielonek z po­

plonów ścierniskowych.

\ i 1984 r. wszystkie jesienne prace polowe przebiegały w dobrych warunkach atmosferycznych i dotrzymane zostały wszystkie terminy agrotechniczne. Dobrze przebie­

rało zaopatrzenie w materiał s i e w y zbóż ozimych - na plan 3 550- ton zbóż Centrala Nasienna rozprowadziła 4 152 tony. Zakończono również jesienne zaopatrzenie w ziemnia­

ki sadzeniaki, na plan ogółem 17 750 ton dostarczono w okresie jesiennym 11 456 ton^tj.

64,5 % planu jesienno-wiosennego.

Wyższe niż w roku 1983 były, za wyjątkiem buraków cukrowych, plony głównych1 ziemiopłodóy. Plony 4 zbóż ogółem były wyższe o 2,3q/ha, a 4 zbóż z mieszankami zbożo­

wymi wyższe o 2,2q/ha. Plony zbóż ozimych w stosunku do roku ubiegłego były wyższe!

- pszenicy ozimej o, 2,4q/ha

v - żyta o 1 ,6q/ha

jęczmienia ozimego o 2,5q/ha

Plony rzepaku były wyższe o 2,1q/ha, ziemniaków o 13q/ha, niższe były plony kukurydzy na zielonkę o 26q/ha, buraków cukrowych o 33q/ha.

Plony I, II, III pokosu siana łąkowego w 1984 roku były wyższe o 3,1q/ha niż w 1983 roku. Zgromadzenie większej ilości siana łąkowego i kiszonek dobrej jakości poz­

woliło na poprawę sytuacji paszowej"z przed roku. W dalszym ciągu jednak występują trudności w zaopatrzeniu w pasze treściwe. Wzrost plonów i zbiorów zbóż,oraz regulacja cen skupu wpłynęły na większy o. 2,9 % skup 4 zbóż za okres od VTI-XII 84r. niż w analo­

gicznym okresie roku 83r.'W 1984 r. za okres od VII-XII skupiono 58 117 ton 4 zbóż podczas p;dy w analogicznym okresie 83r. skupiono 56 453 ton.

« -v !

Produkcja_zwierzgca

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w' całym rolnictwie według'spisu rolnir czego w dniu 30.06.1984 r. przedstawiał się następująco :

Bydło ogółem - 183 765 sztuk

w tym krowy - 90 252 sztuk , ,

Trzoda c h l e w a - i 272 618 sztuk w tym lochy na chów - 29 209 sztuk

Owce - 148 412 sztuk

S t a n ^ y ł ’ wyższy od stanu z dnia 30.06.1983 r. za wyjątkiem bydła i takbyłi

Bydła niższy o 8 601 szt. ' \

w tym krów niższy o 1 074 szt. ,

Trzody chlewnej wyższy o 19 895 szt,

w tym loch na chów wyższy o 3 401 szt. > ■ Owiec wyższy o 9 763 szt.

SDOwodowane to było wyraźnym wzrostem głównie pogłowia trzody chlewnej i owiec w gospo­

darce nie uspołecznionej i uspołecznionej. Jedynie w stanie pogłowia bydła w stosunku j do roku 1983 nastąpił spadek hodowli w obu sektorachfw tym w gospodarce nie uspołecznio­

nej o 3,4 %, a w gospodarce uspołecznionej o 8,5 li,/ * Odzwierciedleniem stanu pogłowia zwierząt gospodarskiej w^c^zczególnych okresach roku 1984 był skup żywca rzeźnegor/Wagl żywej/ogółem, któr\Yw porównaniu z I półroczem 1983 r. był wyższy o ponad 1,9 Ji.

(17)

Natomiast skup żywca rzeźnego w/g wagi żywe] za okres od I-XII 1984 r. w porów­

naniu z analogicznym okresem ubiegłego roku był wyższy o 3,6%. Spadek skupu odnotowano w bydle o 4,0%, trzody chlewnej o 8,0% i owiec o 8,2%. Na ogólny wzrost skupu żywca

rzutował «zrost skupu drobiu.

* . ______ _____ __ _____j.. j >

brednio w miesiącu skapuje się około 60 ton -drobiu podczas, gdy w 1J33 r.

skupiono tylko około 30 ton. Jest to wynikiem polepszenia się sytuacji paszowej na rynku. Również wyiższy niż w 1983 r. był skup mleka o 5,5 W 1984 r. skupiono- 135 min litrów mleka. Nieco lepiej przebiega kontraktacja trzody chlewnej a także młodego bydła rzeźnego. Na grudzień 1984 r. zakontraktowano:

trzody chlewnej - 3,0 tys.stt. tj. 030,2% mniej niż w grudniu 1983 roku. • Na styczeń 1985 roku zakontraktowano: 1

trzody chlewnej - 2,0 tys.szt. tj. o 5,2$ mniej niż w styczniu 1984 roku bydła rzeźnego- - 3,2 tys.szt. tj. o 3,2^ więcej niż w styczniu 1984 roku.' Na luty 1985 roku zakontraktowano:

trzody chlewnej - 3 ?5 tys.szt. tj. o 29^6% więcej niż w lutym'1984 roku bydła rzeźnego - 3,5 tys.szt. tj. o 6,1% więcej niż w lutym 1984 roku.

y f /

środki produkcji •

Według danych Katowickiego Przedsiębiorstwa Nasiennego rozprowadzenie zbóż jarych na zaopatrzenie wiosennej kampanii siewnej w 1984 roku wynosiło 2'540 ton, a na zaopatrzenie jesiennej kampanii siewnej wynosiło 4 152 tony. Sprzedaż pasz przemysło­

wych w 1984 r. wynosiła 61,4 tys.ton i była wyższa o 6,1% niż w 1983 r> Sprzedaż ryn­

kowa dla odbiorców indywidualnych wynosiła 35,9 tys. ton i była wyższa o 45,8;6 niż w 1983 roku.Zapotrzebowanie na paszę jest jednak dużo wyższe.

Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne w okresie VII-XII 84r. było niższe w porównaniu clo tego samego okresu 1983 r. o 8,8%. W ciągu okresu V'T-XII 84r. sprzeda­

no ogółem 53,3 tys.ton nawozów sztucznych oraz 36,9 tys.ton wapna nawozowego* sprzedaż , poszczególnych rodzajów nawózów w okresie 1984r. w porównaniu do roku ubiegłego przed­

stawiała się następyjąco:

- azotowych była niższa o 20,0%

■ - fosforowych była niższa o 9,0%

- wieloskładnikowych była niższa o 10,6%

- potasowych była wyższa o 10,6%

- wapniowych była wyższa' o 238,8)6

Sprzedaż materiałów budowlanych przez Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłop­

ska" dla rolników indywidualnych w okresie 11 miesięcy 1984 roku przedstawiała się nastę­

pująco :

- cement - 192,9 tys.ton ,

- materiały ścienne - 51,1 min jednostek ceramicznych - płyty azbestowo-cementowe - 657 tys.m2

- wyroby hutnicze - 24,1 tys.ton

co w porównaniu z okresem 11 miesięcy 83r. stanowi odpowiednio: 97,3^, 94,5’6, 110,4$,

111,6%. * '

W 1984 roku składnice CZ3R "Samopomoc Chłopska" sprzedał/ dla rolnictwał ^

między innymi: . S

528 szt. ciągników /raniej o 7,4% niż w roku 1983/

~ 129 szt. przyczep skrijmlj^ch'! wywrotek /mniej o 3,7%/

- 75 szt. rozrzutników obornika /mniej o 74,5)6/

- 650 szt. kultywatorów ciągnikowych /mniej o 43,6%/.

(18)

TRANSPORT

Transport kolejowy

* ' ■

Slęska DOKP przewiozła w grudniu 1984 r. 16,2 sin ton ładunków, w ty» 11,9 aln ton węgla wykonując plany operatywnet przewozów ładunków ogółea w 96,7% 1 przewozów węgla w 95,7%. W porównaniu z grudnie« 1983 r. przewóz ładunków ogółen znnlejazył się o 0,7 aln ton / o 4,0%/ 1 węgla o 0,5 aln ton, tj. o 3,9%.

W okresie od etyoznia do grudnia 1984 r. przewieziono 207,6 aln ton ładunków ogółea, w tya 153,3ialn,ton węgla i wykonano plan przewozów ładunków ogółea w 99,9%

orez plen przewozów węgla w 99,0%, W stosunku do analogicznego okreeu 1983 r. prze­

wieziono więcej ładunków ogółem o 3,1 aln ton /o 1,5%/ e węgla więcej o 3,0 aln ton' /o 1,9%/.

Linię Hutniczo-Siarkowę /LHS/ przewieziono w grudniu 1984 r. 212,0 tya. ton ładunków ogółea, w tya 183,8 tye. ton węgla wykonujęc plan operatywny w 79,5% w za­

kresie przewozów ładunków ogółen, w 83,5% w zakresie zeładunku węgla. W okreele od etycznia do grudnia 1984 r. przewieziono 2832,6 tys. ton ładunków, w tya 2544,8 tye, ton węgla, wykonujęc plan przewozów ładunków ogółen w 94,3%, a plan przewozów węgla w 96,8%.

W lietopedzle 1984 r. użytkownicy Slęsklej DOKP przetrzynall ponad czas woiny od kar umownych przeciętnie na dobę 1775 wagonów na 7868,5 wagonogodzln. IV porówna­

niu z analogicznyn okresem 1983 r. przetrzymano órednio na dobę o 894 wagony więcej w czasie dłużezyn o 2114 wagonogodzln. W listopadzie 1984 r. najdłużej wagony prze­

trzynall t Huta "Bobrek" - 7188 wagonogodzln. Huta "Łabędy" - 7041 wagonogodzln.

Huta "Zawiercie" - 6099 wagonogodzln. Huta "Katowice" - 5495 wagonogodzln, Zakłady Papiernicze w Kluczach - 4235 wagonogodzln.

f . f * • ' r ; i'* _ /y. '

Transport samochodowy

Oddziały Krajowej Państwowej Komunikacji Sanochodowej najęoe siedzibę na tere­

nie województwa w grudniu 1984 r. posiadały órednlo dziennie 1238 autobusów 1 1835

pojazdów ciężarowych. ,

Wykorzystanie taboru autobusowego w oddziałach KPKS ilustruje poniżeze zesta­

wienie }

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1983

X I XIX ■ y rV

Średni dzienny stan inwentarzowy w ezt .. 1200 1238 1268 Średni dzienny stan taboru w pracy0/ .... 75,1 73,3 68,4

w przestojach w %

z przyczyn technicznych ...

z przyczyn eksploatacyjnych»/ 19,5

5,4 18,5

8.2 22,4

9,2 Współczynnik gotowości technicznej ... 0,805 0,815 0,776

" • ’. !•, ¿0'f ’•

•/ w procentaoh do óredniego atanu inwentarzowego, b/-tocznie z planowymi przestojaal w niedziele 1 dni wolne od praoy.

Przedeięblorstwa transportu aaaochodowego branżowego posiadały w grudniu 1984 p.

średnio dziennie 12223 pojazdy ciężarowe i w porównaniu z grudniem 1983 r. liczba ich zanlejszyła się o 300 pojazdów ciężarowych.

(19)

Transport ( 17 Poniżaza tabela. Ilustruje strukturę przestojów z przyczyn technicznych taboru

ciężarowego n IV kwartale 1984 r.| ,

Ogółem prze­

stoje z przy- czyn techni­

cznych

Przeetoje z powodu

braku i obsługi napraw głów­

nych 1 oczeki­

wania na na­

prawy WYSZCZEGÓLNIENIE 38 *5 ' O 1 częócl

zamien­

nych

ogu­mienia paliwa

t schni—

cznsj napraw bieżę- cyćh

innych przyczyn

w odsetkach - • :

Krajowa Partetwowa Komu*

nikacja Samochodowa Dyrekcja Okręgowa

w Katowicach 100,0 9,6 16,6

j

53.4 17,6 2,8

Transport branżowy Przedsiębiorstwo Tran-

100,0 13,5 14.1

■ ' ‘ i 4.2 0.8 49,9 11.7 5,8 eportowo-Sprzętowe

Budownictwa “Tranebud*

Katowice-Brynów ... 100,0 3.1 21,3 7.3N 51.4 14,6 2.3

Przedsiębiorstwo Trsns- portowo-Sprzętowe Bud<

wnictwa "Tranabud“

w Katowicech ... 100,0 6,0 29,5 4.0 , S ^ 43.7 'T

9.2 7.6

Przedelębior8two Trart- eportowo-Sprzętowe Bu­

downictwa “Transbud“

Sosnowiec ...i 100,0 1.3 12,7 7.0 53,6 16,2 9.2

Przedsiębiorstwo Tran­

sportowe Handlu Wew­

nętrznego ...'.... 100,0 32,7 8,7 3.9 m 39,9 7,5 7.3

i Przewozy pasażerów taborem autobusowym

Oddziały Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej przewiozły w grudniu 1984 r 10,8 min pasażerów, co etanowi 94,0% wykonania z grudnia 1983 r. W 1984 r. przewiozło- no 130,5 aln pasażerów, tj, o 7,0% Dniej niż w analogicznym okresie 1983 r.

f '• * - ’

Przewozy ładunków

Treneportea samochodowym /publicznym 1 branżowym razsm/ przewieziono w grudniu 1984 r. 10,4 min ton ładunków. W porównaniu z grudniem 1983 r. przewlsziono mniej o 0,1 aln ton / o 0,5%/, W całym 1984 r. przewieziono 142,7 min ton ładunków i w porówna­

niu z 1983 r. przewieziono o 7,1 min ton więcej /o 5,2%/*

Transport publiczny /oddziały KPKS/ przewiózł w grudniu 1984 r. 0,8 min ton ła­

dunków. w porównaniu z grudniem 1983 r. przewieziono mniej ładunków o 0,1 min ton /o 13,7%/» w „1984 r. transportem publicznym /oddziały KPKS/ przewieziono 11,1 min ton

ładunków, W atoaunku do 1983 r* przewieziono aniej o 0,6 aln ton ładunków /o 5,4%/, Branżowe przedelębloretwa tranaportowa przewiozły w grudniu 1984 r. 9,6 aln ton ładunków. W porównaniu z grudnie« 1983 r. przewieziono więcej o 0,1 aln ton ładunków /o 0,8%/- w 1984 r. transportem branżowy« przewieziono 131,7 aln ton ładunków. W po­

równaniu z 1983 r . przewieziono więcej o 7,7 aln tan ładunków / « 6«23^.

(20)

Wartość usług

Wartość usług materialnych działalności podstawowej w transporcie samochodowym ogółea wyniosła w grudniu 1984 r. 3,1 ald zł / w oddziałach KPKS 0,G mld zł, m tran- sporcie branżowym 2,5 mld zł/ 1 była wyższa w stosunku do grudnia 1983 r. w tranapor—

cle samochodowym ogółem o 7,4% /w oddziałach KPKS o 2,3%, w transporcie branżowy»

o 8,7%/. W 1984 r. wartość tisług w transporcie samochodowym ogółsm wyniosła 40,5 mld ■&

/w oddziałach KPKS 7,6 ald zł, w transporcie branżowym 32,7 mld zł/ 1 wzrosła w sto­

sunku do 1983 r. w transporcie samochodowym ogółem o 10,2% /w oddziałach KPKS o 6,5%, w transporcie branżowym o 11,1%/.

Niektóra wskaźniki charakteryzujące efektywność transportu samochodowego w grud«

niu 1984 r. przedstawia poniższa zeetawienlei

• 1 Wydajność pracy mierzona

WYSZCZEGÓLNIENIE

średnie odległość przewozu 1 tony w km

wielkością przewozów ła­

dunków /tony/

V .

wielkością pra­

cy przewozowej /tonokilome-

try/

wartością usług materialnych działalności podstawowuj >

/w tye, zł/

na 1 zatrudnionego

1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983

0 G 0 Ł £ M ... 18,1 18,7 272,0 260,2 4920,7 4867,3 79,9 70,8 Krajowa Państwowa Ko­

munikacja Samochodo­

wa Dyrekcja Okręgowa

w Katowicach ... 52,6 47,3 110,6 123,8 5816,2 5858,0 82,7

/ i; , } /

78,2 Transport branżowy

1 ogółsm ... 15,1 15,9 311,1 292,5 4709,0 4636,6 79,3

. 69,1 w tymi

Przedsiębiorstwo Tran sportowo-Sprzętowe Budownictwa "Trans- bud" Katowice-Brynów

W

11,9 11.4 /

647,8 684,1 7692,3 7799,8 76,1 82,5 Przedsiębiorstwo Tran

spor towo-Sprzętowe Budownictwa "Trane-

bud" Katowlce-Llgota 10,9 13,5 660,4

*

558,8 7202,3 7558,5 88,2

. i' À i 67,5 Przedsiębiorstwo Tran

sportowo Sprzętowe Budownlctws "Trane-

bud" Sosnowiec ... 10,7 13,5 798,5 629,7 8535,4 8479,8 100,7 79,4, Przedsiębiorstwo Tran

aportu Handlu Wewnę-

28,8 28,9 59,7 58,2 1719,8 1680,6 57,0 48,8 ‘

INW ESTYCJE

Nakłady inwestycyjne w goapodarca państwowej 1 apółdzialczośol mieszkaniowej wyniosły w okresie etyczeń-llatopad 1984 r. 163,7 ald zł, z czego 70,6% zrealizowały jednoetkl państwowe centralna, 15,1% jednoatkl państwowo terenowa 1 14,3% epółdzlsl- czość mieszkaniowa. Struktura rodzajowa ponleelonych nakładów przedstawiała elf na»

•tfpujfcoi

- roboty budowlano-aontażowe - 108,1 ald zł

- zakupy aaezyn 1 urządzeń - 46,8 mld zł /28,6%/

- pozostałe nakłady - 8,8 mld zł /5#4%/

(21)

Inwestycjo 19 Z nakładów poniesionych na zakupy Inwestycyjna 6,6 nld zł /14,1%/ przeznaczono ną zakupy z importu, z czego 3,6 nld zł / 5 4 , 5 V przypadało ńa import z krajów eocja- llstycznych oraz 3,0 wid zł /45,5%/ na lnport z II obszaru płatniczego.

W listopadzie 1964 r. rozpoczęto realizację 113 zadań o wartości kosztorysowej 4,5 ald zł. Z ogólnej liczby zadań rozpoczętych w listopadzie 1984 r. przypadało a.In. na<

I

Wartość kosztorysowa Liczba zadań w min zł

- przemysł 49 2719,6

w tya przemysłt

węglowy 10 1581,9

maszynowy 9 74,1

spożywczy 3 15,4

- budownictwo 14 103,1

/ t - rolnictwo 5 164,0

- gospodarka komunalna 13 43,5

- gospodarka mieszkaniowa 9 1356,5

.. r

Plan przekazywania do eksploataoji zadań budownictwa inwestycyjnego pr^ypadajęcy na okree'll miesięcy 1984 r. został zrealizowany w 81,8% /według wartości koeztoryeo- wej/, w analogicznym okresie 1983 r. w 80,3%. Łęczna wartość kosztorysowa inwestycji przekazanych do eksploatacji wyniosła 53,4 mld zł. Poniżaj przeciętnej plan wykonały

■.ln. reaortyt Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 42,8%, Budownictwa 1 Przemysłu Mate­

riałów Budowlanych 72,5%, Handlu Wewnętrznego 1 Usług 3,2%.

W okresie 11 miesięcy 1984 r. jednostki państwowe terenowa wykonały plan w 56,9%, w analogicznym okresie 1983 r. w 55,0%. Niskie wykonanie planu przekazywania inwesty­

cji do użytku wyetęplło wśród inwestorówtgoepodarki komunalnej - 40,4%, Komendy Woje­

wódzkiej Straż)i Pożarnych - 58,1%, Wydziału Kultury 1 Sztuki - BI,8% oraz Wydziału Zdrowia 1 Opieki Społecznej - 53,7%. Spółdzielnie budownictwa mi zkanlowego zadania planu n a o k r e a styczeń-listopad 1984 r. w zakresie przekazywania inwestycji do eksplo­

atacji wykonały w 94,9% /w analogicznym okresis 1983 r. w 97,7%/.

USPOŁFCTNTONF BUDOW NICTW O MTE5ZKANT0 W F

- _ I. _

W grudniu 1984 r. w uspołecznionym budownictwie mleezkaniowym oddano do użytku 4610 mieszkań, liczba ta stanowi 259}1% efektów mleezkanlowych z listopada 1984 r.

* 94,5% afektów z grudnia 1983 r. ,

( *

Wojewódzki Plan Roczny /mierzony ilośoię mieszkań/ na 1984 r. wykonany zoetał

** 98,0%, co oznacza,^ że na taranie województwa kotowlckiego wybudowano 20155 aleez- kań o Łęcznej powierzchni użytkowej 1086,7 tya. m2 . W porównaniu z 1983 r. wybudowano o 453 aleazkanla aniaj, ożyli 97,8% efektów 1983 r.

’ * ‘ N

Spółdzielnie zrzebzone w Oentralnya Zwlęzku Spółdzielni Budownlotwa Mleazkanlo-

"ago wykonały ewój plan roozny w 98,6% oddajęc do użytku 12845 aleazkań o powierzchni użytkowej 694,8 tya. b2 . w porównaniu z 1983 r. wybudowano o 1576 aleazkań aniaj, esyll 89,1% afektów 1983 r.

(22)

W raaach budownictwa zakładowego wykonano 102,6% planu rocznego, oddajęc do uży- tku 6671 aieszkań o łęcznej powierzchni użytkowej 358,2 tys.a . W stosunku do 1983 r. 2 wybudowano o 900 aleezkaiS więcej, czyli 358,2% efektów 1983 r.

W budownictwie konunalnyn plan 1984 r. wykonano w 61,7% oddając do użytku 639 nleazkań o powierzchni użytkowej 33,7 tye. m .2

Poniższe zestawienie przedstawia udział poszczególnych f o r a .budownictwa w cało­

ści efektów 1984 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach

20155 100,0

Budownictwo tspółdziszczę 12845 / 63,7

zakładowe .. 6671 33,1

v komunalne .. 639 3,2

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Górnictwa 1 Energetyki wybudowali w 1984 r.

8184 aleszkania o łęcznej powierzchni użytkowej 446,6 tye. a , natomiast wykonawcyo podlegli Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wybudowali 10107 mleezkari o powierzchni użytkowej 538,5 tys. m . 2 '

Udział poszczsgólnych wykonawców w efektach przekazanych do użytku w 1984 r.

przedetawia się naetępujęcot

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach O G Ó Ł E M ••••eeeteeee 20155 100,0 Wykonawcy podlegli*

Ministerstwu Budownictwa 1 Przemysłu Materiałów

Budowlanych ... 10107 50,2

, /

Ministerstwu Górnictwa

1 E n e r g e t y k i ... . v 8184

■ / 40,6 Ministerstwu Adminlstra-

cji l Gospodarki Przs- etrzennej ...

r r 753

' * j

3,7 Systsa gospodarczy ... 942 4 *7

Inni wykonawcy ... 169 0,8

W 1984 r, inwestorzy realizujący uspołecznione budownictwo mieszkaniowe rozpo­

częli budowę 6759 aleezkart o łęcznej powierzchni użytkowej 369,9 tye. a 2 / z tego w bu­

downictwie epółdzlelczyn 4058 mleezkaiV,r w budownictwie zakładowya 2646 aleazkeA oraz . 55 mieszkań w raaach budownictwa koaunainogo.

(23)

SYTUACJA RYNKOWA

W listopadzie }984r. sytuacja pieniężno-rynkowa w województwie katowicki* kształ­

towała sie pod wpływem bardzo wysokich przychodów pieniężnych ludności.głównie z ty­

tułu wynagrodzeń za prac«. Wpłynęły na to przede wszystkim wypłaty nagród z okazji

"Dnia Górnika”.dokonane przez większość kopalń węgla kamiennego.

Globalne przychody pieniężne ludności wynosiły w listopadzie 1984r. 62,4 mld zł i były o 20,6% yejższe niż w tym samym mieslęcu ub. r. Od poczętku roku do końca lis­

topada przychody te oslęgnfły 581,6 mld zł 1 były o 21,1 % wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Globalne wydatki pieniężne ludności wyposlły w listopadzie br. 53,7 mld zł wykazujęc przyroet do listopada ubiegłego rc(<u o 14,6 56.Za 11 miesięcy 1984r globalne wydatki ludności wynosiły 547,7 mld' zł i były wyższe ńiż w tym samym okresie ubiegłego roku o 24,0 %

Od stycznia do grudnia 1984r. sprzedaż w uapołecznlonych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wynoalła ogółem w cenach bieżęcych 405,8 mld zł. Sprzedaż w 1984r była wlękaza od eprzedaży w 1963r. o 23,1 %.

W strukturze sprzedaży żywność stanowiła 36,3%

napoje alkoholowe 14,8%

i towary nieżywnośclowe 48,9%

Najwlekszę dynamikę w stosunku do 12-stu mleelęcy ubiegłego roku wykazuje sprzedaż to­

warów nleżywnościowych - 129,5%. Dynamika sprzedaży żywności wynosiła 120,8%, napo­

jów alkoholowych 110,2%. /

\N grudniu ubiegłego r. uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego

•przedały /w cenach bleżęcych/ o 11,2% więcej towarów niż w grudniu roku ubiegłego 1 o 17,1% więcej niż w listopadzie 1984r. Udział poszczególnych grup towarów w sprze­

daży ogółem w grudniu 1984r. kształtował się następującot

Wyszczególnienie XII 1983 XI 1984 XII 1984

- w %

100,0 100,0 100,0

w tymi \

37,2 33,6 36,5

napoje alkoholowe ... 16,3 13,9 14,2

towary nieżywnośclowe .. 46,5 S2,5 49,3

Dynamika sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w ok- r«sie etyczeń-llstopad I984r, w cenach stałych w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego wyniosła ogółem lll,0%,w tym żywnośoi 103,9%, napojów alkoholowych 108,1%, towarów nieżywnośoiowych 117,9%.W llstopadzlo br.w stosunku do listopada .ubiegłego ro­

ku sprzedaż wzroała w canaoh porównywalnych o 2,5%. W omawiany* okresie spadła sprze­

daż /w cenach porównywalnyoh/ napojów alkoholowych o 7,3%.

W grupie towarów objętych reglamentację podaż zapewnia pełna pokrycie potrzeb wynlkajęcycli z kart zaopatrzeniowych« Dostawy tłuezczów zwierzęcych surowych i topio­

nych w okresie 11 miesięcy 1964r. były wyższe niż w analogicznym okreeio roku ubiegłego o 1,5% 1

(24)

Podaż serów dojrzewających i topionych była wystarczającs.mlmo że dostawy serów topionych w porównaniu z okresem etyczeń-listopad 1983 roku spadły o 16,3%

Dostawy mięsa 1 przetworów mięsnych oraz drobiu 1 przetworów drobiowych w okresie od stycznia do listopada wynosiły 191,5 tys. ton 1 były wyższe w porów- nanlu z analogiczny* okresem roku ubiegłego o 1,5%. Nadal odczuwalny był brak mięsa 1 wędlin lepszego gatunku. W sprzedaży reglamentowanej obniżyły eię w,listopadzie 1984r. w stosunku do listopada 1983r dostawy podrobów surowych o 3,1%. Znacznie natomlaat poprawiło się zaopatrzenie w konserwy mięsne 1 podrobo­

we, szynki 1 łopatki w puszkachj ich dynamika wyniosła 143,6%.

W fclęgu 11 miesięcy 1984 roku dostaw/ ryb i przetworów rybnych na zaopa- 1 trżenie rynku województwa katowickiego wynosiły 26,ltys ton i były wyższe od doa-

\

taw ubiegłorocznych o 4,6%.

Nadal utrzymały się znaczne dostawy ryb morskich świeżych /w listopadzie wzrost

o 181,2% w stosunku do ubiegłego roku/ ,

Wartość zapasów w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego wynio­

sła na koniec grudnia 1984 roku 70,8 mld zł, z tego zapasy żywności stanowiły 21, 6%(

napojów alkoholowych 5,6%, towarów nleżywnośoiowych 72,8%.

Wartość zapasów / w cenach bleżęcych / w końcu grudnia 1984 roku w stosunku do grudnia 1983 roku wzrosłat

r ogółem ... o 46,9%

tym - *

żywności o 68,1%

napojów alkoholowych . . o 59,9%

towarów nleżywriościowycho 40,8%

i . .

'.’i ' ■ 1 .1 ' ■ ■■■ •.'/ 'i" ■ Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych, wyniosła

x • ''"rtriy

w 1984 roku 32,5 mld zł / w cenach bieżęcych /.w tym sprzedaż napojów alkoholowyoh 12,3 mld złotych , co stanowiło 37,8% sprzedaży ogółem.

w stosunku do 1983 roku sprzedaż w gastronomii w cenach bleżęcych był* wyższa o 12,5%. W grudniu 1984 roku sprzedać gastronomiczna wyniosła 3,1 mld zł 1 kształ- towała się ns poziomie wyższym nlż\w listopadzie bleżęcego roku o 8,1% .

W cenach porównywalnych sprzedaż** uopołecznloych przedsiębiorą twecl« gastro-: '

nomloznych w okresie od stycznls do listopada 1984 roku stanowiła 99,7%

sprzedaży ubiegłorocznej.

(25)

j KSZTAŁTOW ANIE SIE CEN NA TARGOWISKACH MIEJSKICH

W mieeięcu grudniu 1984 roku ceny niektórych warzy« i owoców na targowiekach niejakich były wyższe niż w analogicznym określa roku poprzedniego* Najwyższy wzrost cen występił w przypadku gruszek o 172,9%, ogórków kwaszonych o 128,0%, pomidorów szklarniowych o 110,9%.Wzrosły również ceny warzyw i owoców tekich Jaki sałata o 21,7$;

rzodkiewka o 80,0%, cebuli» obcinana o 12,5%, jabłka pierwszej grupy cenowsj o 19,4%,

j jabłka drugiej grupy cenowej- o 14,7%. Wyjętek stanowiły kapusta biała, kapusta kwaszo­

na, których cena w stosunku do analogicznego okresu raku ubiegłego była niższa odpowied­

nio o 68,9% i 34,9%. Cena grochu polnego ne targowiskach miejskich była niższa w mie­

siącu grudniu 1984r. w porównaniu z grudniem roku poprzedniego o 6,0%, fasoli białej.

0 2,7%, włoszczyzny z kapustg o 15,8%, włoszczyzny be-z kapusty o 2,6%, porów o 13,1%, I selerów korzeniowych o 20,9%, pietruszki obcinanej o 15,3%, marchwi obcinanej o 19,5%

W stosunku do listopada spadły w grudniu ceny warzyw i owoców takich jakj mar­

chew obcinana o 6,3%, buraki obcinane o 3,5%, pietruszka obcinana o 5,0%, selery ko­

rzeniowe o 5,7%, pory o 16,6%, włoszczyzna z kapustg o 10,9%, fasola biała o 1,5%.

Wzrosły natomiast ceny takich artykułów'jakrkapusta biała o 5,9%, pomidory szklarnio­

we o 54,9%, ogórki szklarniowe o 55,4%, sałata o 38,7%, rzodkiewka o 17,5%, ziemniaki 0 6,2%, jabłka I grupy cenowej o 2,7%, Jabłka II grupy cenowej o 8,3%, gruszki o 56,4%^

włoszczyzna bez kapusty o 5,7%, groch polny o 0,3%, kapusta kiszona o 6,9%, ogórki I kiszone o 12,6%

Dynamika zmian cen produktów zawierających białko i tłuszcze zwierzęce dostępne na targowiskach miejskich była w grudniu bardro zróżnicowana.W porównaniu z analogicz­

ny® okresem roku ubiegłego występił spadek ceny indyka żywago o 26,5%. Wzrosły nato- ui.eet ceny* kury bitej o 8,7%, kaczki bilej o 3,3%, gęsi bitej o lo,4%, indyka bite­

go o 11,4%, kaczki żywej o 9,5%, gęsi żywaj o 12,3%, ¿¡aiatBny o 3,0%, sera białego o 8,7%, masła osełkowego o 52,1%, Jaj świeżych o 3,3% .

W grudniu 1984r. w stosunku do grudnia roku poprzedniego wystąpił spadek cen Ziarna zbóżj pszenicy o 3,2%, żyta o 6,2%, jęczmienia o 3,2%, owsa o 2 tl%.

Ceny warzyw 1 owoców na t o k o w i s k a c h wiejekich były w grudniu wyższe od cen detalicznych tych artykułów w handlu uspołecznionym. W handlu uspołecznionym niższe były ceny takich warzyw 1 owoców Jakt kapuata biała o 1,5%, marchew obcinana o 5,7%, \ buraki obcinane o 37,8%, pietruszka obcinana o 24,0%, pomidory ezKlarniowe o 27,7%, eałat* o 49,3%,,selery korzeniowe o 13,3%, pory o 45,3%, kapusta kiazona o 47,1%,

obórki kiazona o 26,0%, Jabłka I grupy cenowej o 10,1%, Jabłka II grupy cenowej o 10,3%

gruszki o 28,7%, groch o 16,6%. Miód naturalny był na targowiskach niejakich w ¡stosunku do ceny detalicznej handlu uspołecznionego drożazy o 48,7%

HANDEL ZAGRANICZNY

Sprzedaż eksportowa na rachunek własny przedsiębiorstw województwa katowickiego obajnuje aprzedaż ne rachunek dostawcy «producenta za pośrodnlctwen jednostki handlu zagranicznego b«dź saaodzlelnle przez producenta oraz sprzedaż central hendlu •zagra­

nicznego z teranu województwa ne #«*ój rachunek ,W okresie styczcó-lletopad 1984r*

eprzedei te oal«gnfłe wartość w cenach transakcyjnych 284,2 ald zł, z tego do ZI ob­

szaru płatniczego 174,8 eld zł, du X oberaru płatniczego 109,7 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresen roku ubiegłego oksport na rachunek własny wzrósł o około 30%.

W okresie jedeńaetu iisat«ey bie*fc«go roku jatfnottki h«n«Jlu zagranicznego wy­

eksportowały na swój rachunek towarów 1 ueług ze 223,3 *t:d 79,j% ekeporttj

(26)

województwa. Oprócz przedsiębiorstw handlu zagranicznego znaczący udział w eksporcie na rachunek własny posiadały przedsiębiorstwa resortów: hutnictwa iprzemysłu ■«szy­

nowego /10,8%/, górnictwa i energetyki /5,4% /, przemysłu chemicznego i lekkiego /Z,5% / budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych /1,7% /.Duży udział w eksporcie na ra­

chunek własny resortu handlu zagranicznego wynika między innymi z tego, źe większość

/ • ]

przedsiębiorstw eksportuje na rachunek jednostek handlu zagranicznego,np. eksport pod­

stawowego towaru eksportowego województwa-węgla-dokonywany Jeet na rachunek CHZ

"Węglokoks". , J

J 1 W grupie przedsiębiorstw przemysłowych największy udział w sksporcle na rachunek własny posiadają przedsiębiorstwa przemysłu precyzyjnego, chemicznego, myezynowego,

1 hutnictwa żelaza. i

Wskeżnlk poziomu kosztów właanych sprzedaży eksportowej kształtował się w okre­

sie 1 - XI 1984 roku na poziomie 87,1% /dla II obszaru płatniczego 77,1%, dla I obsza­

ru 102,8% /. Efektywność sprzedaży liczone jako akumulacja na 1000 zł eprzedaży wy­

niosła w omawianym okreele 129,4 z ł (dla II obszaru płatniczego 228,5 zł, dla Z ob­

szaru -28 zł. Lepszymi wskaźnikami charakteryzował się ekeport do drugiego obezaru.

płatniczego niż do pierwszego. < . i

Najlepszymi wsksżnlkami poziomu kosztów, e zarazem dużą efektywnością

eprzedaży ze 11 miesięcy 1984 roku legitymowały elę spośród przedsiębiorstw przemys­

łowych 1 budowlanych między innymi takie przedsiębiorstwa Jak» Fabrykę Maszyn Górni­

czych "Famur" w Katowicach, Zabrzańska Fabryka Maszyn Gó iluzych "Powen"', Fabryka

Maszyn Górniczych "Niwke" w Sosnowcu, Przedeiębiort ¡o Produkcji i Dostaw Urządzeń OchrorV Powietrza "Opam" w Katowicach, Zakład Maszyn Budowlanych w Zawierolu, Zakłady Przemyo- łowe "Polkat" w Katowicach, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w By tom i u ,Główne Biuro Stu­

diów i Projektów "Separator" w Katowicach, Biuro Projektów "Biprokop" w Chorzowie, Przedelębloretwo Realizacji Obiektów Wieżowych w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych w Katowicach.

Sprzedaż według cen realizacji towarów i ueług z importu wyniosła w okrasie I - XI 1984r. 128,5 aid zł, w tym towarów 1 usług z II obszaru płatniczego

34,2 mld zł.Prawie cały Import dokonywany jast poprzez Jednostki handlu zagraniczno- go. Wskaźniki poziomu kosztów i efektywności sprzedaży w imporcie kształtowały alf

niekorzystnie i wyniosły za okrss 11 miesięcy bieżącego roku odpowiednio 106.0% cłi /. .i. . iĄtejk ■' , « Sprzedaż towarów i uaług z importu w ciągu 11 mieelęcy bieżącego roku w porównaniu

z analogicznym okressa roku ubiegłego wzroeła o 21,6%, z pierwszego obezaru płatni«

czego o 19,3%, z drugiego obezaru płatniczego o 28,6%.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :