Eksport województwa katowickiego do krajów RWPG w 1988 r.

Pełen tekst

(1)

EKSPORT

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO KRAJÓW RWPG W 1988 R.

Nie do publikacji

nr

__

±_Q_

Katowice 1989

mmmm.

EKSPORT DO KRAJÓ W RWPG |

WOJEW Ó D Z T W O WO J E W Ó D Z T W O W KR AJU

UDZIAŁ W EKSPORCIE O G Ó Ł E M S P R Z E O A Z Y DO K R AJ ÓW RWPG

60 j * * - 60

50.

40.

30

20.

10.

0

1985 kraj

1906

50 L40 30 20

L 10 0

1907 1900

wojewódz tw o

(2)

S T R U K T U R A E K S P O R T U

K R A J Ó W

1 9 8 7

1 9 8 8

y

Rumuni a Węgry Pozostałe kraje

\

DO R W P G W E D Ł U G

G R U P W Y R O B Ó W

1___ T

80 100%

20

~ T

40

"T

60 80 100?

Paliwa i energia

Wyroby przemysłu elektromaszynowego

Wyroby przemysłu metalurgicznego Pozostałe

wyroby

(3)

SPIS TREŚCI

Str.

Uwagi me todyczne ... 4 Uwagi analityczne ... ... 4

SPIS TABLIC

Eksport województwa katowickie go na tle kraju ... 6 Eksport województwa do krajów RWPG na tle kraju ... 7 Eksport do krajów RWPG według waluty płatności ... 7 Struktura eksportu woje wód ztwa k a t owicki eg o wg krajów RWPG 8 Eksport do krajów RWPG według grup i wy br any ch gałęzi wyro*

bów ... 9 Eksport do wybranych krajów RWPG według grup gałęzi w y r o ­

bów ... 11 Eksport niektórych towarów do wybranych krajów RWPG ... 12

(4)

UWAGI METODYCZNE

Oane zamieszczone w publikacji obejmują wartość towarów wywiezio nyc h za granicę oraz usług re ali zowa ny ch w ramach t r a n ­ sakcji handlowych. Zostały one opracow ane na pod stawie faktur eksportowych "FE".

/

Grupowanie obrotów według obszarów pła tniczych

Do obrotów z I obszarem pł atn iczym zalicza się obroty

handlu zagranicznego rozliczane w waluta ch krajów so cjalistycznych, tj. w rublach transferowych, cleari ngowy ch i walutach narodow ych krajów socjalistycznych, a do obrotów z II obszarem pła tnicz ym - obroty rozliczane w walutach krajów kapitalis tyczn ych .

Wartość w cenach transakcyjnych

. .

i ~

Jest to wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie FOB lufi franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru

i jego ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożąc wartość w walucie obcej przez ob owiązujący w dniu wystawienia faktury FE kurs waluty według tabeli kursów walut NBP.

Eksport do krajów RWPG

Dane dotyczące krajów - członków R W P G ,o b e j m u j ą obroty

z Albanią, Bułgarią, Czechosłow.ac j ą , Kubą, Mongolią, NRD, Rumunią, Węgrami, Wietnamem i ZSRR.

UWAGI ANALITYCZNE

Eksport województwa katowickiego do krajów RWPG wyniósł

w 1980 r. ponad 492 mld zł, co stanowiło 37,7% eksportu wojewodztwa ogółem i prawie 20% eksportu kraju do RWPG.

Eksport do krajów RWPG w 1908 r. wzrósł w porównaniu z 1987 r. o 90,8% /w cenach bieżących w złotych/. W eksporcie do I obszaru płatniczego w rublach wzrost wyniósł 12,4%. Część eksportu do krajów RWPG rozliczana jest w walutach krajów k a p i t a ­ listycznych, a więc zalicza się ją tlo II obszaru płatniczego.

(5)

5 W 1988 r. eksport ten w pr zeliczeniu na dolary wyniósł ponad 134 min dolarów i był większy o 19,1% niż w roku poprzednim.

Największy wzrost obrotów w 1988 r. osiągn ięt o w eksporcie

do ZSRR, Czechosłowacji, Mongolii /w cenach bieżących w złotych/.

W eksporcie województwa do krajów RWPG dominują paliwa i energia, wyroby przemysłu el ek tromas zyno wego oraz m e t a l u r g i c z ­ nego. W 1988 r. eksport tych wyrobów wyniósł w sumie 93,0%

eksportu województwa do RWPG. W eksporcie wyrobów przemysłu

elektroma szyn owego dominowały maszyny i urządzenia, a wśród w y r o ­ bów przemysłu metal urgiczneg o wyroby hutnictwa żelaza.

Spośród krajów RWPG najwi ęk szy m partnerem hand lowym w o j e ­ wództwa katowickiego jest ZSRR.a następnie Cze chosłowacja i NRD.

W 1988 r. eksport przedsię bio rstw województwa katowickiego do

wyżej wymienionych krajów wyniósł 85,4% eksportu do RWPG, w 1987 r - 81,0%, w 1986 r.-79,l%, w 1985 Ti- 74,0%, a więc sys tematycznie

wzrastał. Na europejskie kraje RWPG przypada ponad 99% eksportu województwa do krajów RWPG. Jak z tego wl&ika obroty z n i e e u r o p e j ­ skimi krajami - członkami RWPG są bardzo małe.

W eksporcie do ZSRR dominują paliwa i energia, wyroby p r z e ­ mysłu elektromaszynowego oraz wyroby przemysłu metalurgicznego.

Ich udział w eksporcie do ZSRR w 1988 r. wyniósł odpowiednio 52,4%, 35,9% i 8,5%. W porównaniu z rokiem 1987 zmniejszył się w eksporcie i do ZSRR udział paliw i energii oraz wyrobów przemysłu m e t a l u r g i c z ­ nego, natomiast wzrósł wyrobów przemysłu elektromaszynowego.

Spośród paliw i energii 81,3% eksportu w 1988 r. stanowił węgiel k a m i e n n y .Wśród wyrobów przemysłu elektroma szyn owego 22,4%

to eksport modułów i systemów komputerowych. W eksporcie wyrobów przemysłu metalurgicznego przeważały pręty i profile g r u b e / 4 9 ,2%/.

Eksport do Czechosłowacji to przede wszystkim wyroby p r z e m y ­ słu elektromaszynowego /63,4%/w 1988 r, następnie paliwa i energia ,19,9%/oraz wyroby przemysłu m e t a l u r g i c z n e g o / 1 2 ,4% 1 Wśród tych w y r o ­

bów dominują węgiel kamienny, moduły systemów komputerowych oraz pręty i profile grube.

Struktura eksportu do NRD kształtuje się nieco inaczej

niż w wymienionych wyżej krajach. Chociaż dominującą pozycję zajmują również wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz paliwa i e n e r g i a - razem prawie 64H eksportu w 1988 r,, to jednak ponad 30% przypadało

(6)

na wyroby p r z e m ys łu le kki ego i o b i e k t y budowla ne , n a t o m i a s t w ek sp orc ie do ZSRR i CSRS udział ten wyni ós ł o d p o w i e d n i o 1,9%

i 2,1%. Spo śród pa liw i energii na jw i ę c e j e k s p o r t o w a l i ś m y węgla k a m i e n n e g o - 8 7 ,4%, a wśr ód w y r o b ó w p r z e m y s ł u lek kiego do mi n o w a ł a przędza b awełn ia na i b a w e ł n o p o d o b n a - 9 9 ,3%.

W e k s p or ci e do n a j w i ę k s z y c h o d b i o r c ó w /ZSRR, C z e c h o s ł o w a cj a , NRD/ dom in uj e węgiel kamienny. W 1988 r. jego udzi ał w e k s p o r c i e do ZSRR wyniósł 42,6%, C z e c h o s ł o w a c j i - 20,0%, NRD-17, 9%.

Rozwój w s p ó ł p r a c y g o s p o d a r c z e j i w y mi an y h a n d l o w e j p o m i ę d z y krajami RWPG będzie zależał od ra dy ka l n e j ref ormy m e c h a n i z m ó w współ działania. Powinna ona o b e j m o w a ć m.in. w p r o w a d z e n i e w y m i e n i a l n o ś c i walut, nowego systemu w z a j e m n y c h rozliczeń, r o z w i j a n i e b e z p o ś r e d ­ niej ws pó łp ra cy mi ędz y p r z e d s i ę b i o r s t w a m i i - d o c e l o w o - st wor zeń z j e d no cz on ego rynku w s c h o d n i o e u r o p e j s k i e g o . Je dna kże r ea li zacja tych p r z e d s i ę w z i ę ć zal eżeć będ zi e od wielu c z y n n i k ó w tm .i n .od stanu równowagi na rynku w e w n ę t r z n y m i zad łuż en ia p o s z c z e g ó l n y c h krajów.

T a b l . 1 EKSPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O NA TLE KRAJU W YS ZC ZE G Ó L N IE N I E

a - kraj

b - w oj ewódz tw o c - kraj =100

1986 1907 1988

W LI CZBAC H B E Z W Z G L Ę D N Y C H /w min zł/

O G Ó Ł E M ... a 2115637 3227731 6011310

b 514874 737083 1305758

c 24,3 22,8 21,7

w tym kraje RWPG ... a 986505 1352700 2470967

b 197410 257949 492155

c 20,0 19,1 19,9

w tym ZSRR ... a 584004 802034 1474580

b 108584 142634 299944

c 18,6 17,8 20,3

ROK POP RZEDNI = 100

O G Ó Ł E M ... a 125,1 152,6 186,2

b 123,4 143,2 177,2

w tym kraje RWPG ... a 119,7 137,1 182,7

b 119,5 130,7 190,8

w tym ZSRR ... a 121,9 137,1 183,9

b 129,7 131,4 210,3

(7)

Tabl. 2. EKSPORT WO J EW Ó D Z T W A DO KRAJÓW RWPG*NA TLE KRAJU WYSZCZEGÓLNIENIE

a - 1907

b - 1900 c - 1907=100

Kraj Wo je w ó d z t w o Udział w o j e ­ wództwa w kraj w p r o c e n t a c h w cenach t r a n s a k c y j n y c h w min zł

.CR A JE RWPG ... a 1352700 257949 19,1

b 2470967 492155 19,9

c 132,7 190,0 X

w tym:

ZSRR ... a 002034 142634 17,0

b 14^4500 299944 20,3

c 183,9 210,3 X

Czechosłowacja a 194605 30965 20,0

b 359139 72347 20,1

c 104,5 105,7 X

NRD ... a 137207 27509 20,0

b 264251 40033 10,2

c 192,6 174,6 X

Rumunia ... a 50023 10956 37,9

b 01633 319 07 39,2

c 163,2 160,7 X

Węgry ... a 77070 • 16641 21,6

b 141017 24 460 17,4

c . 103,0 14 7,0 X

Bułgaria ... a 72 71.0 10527 • 14,5

b 124609 11310 9,1

c 171,5 10 7,4 X

Kuba ... . a 10650 1021 9,6

b 10019 1335 12,3

c 101,6 130,0 X

Wietnam ... a 4048 5^0 13,6

b 6035 793 13,2

c 149,4 • 145,6 X

Mongolia ... a 1996 26 . 1 , 3

b 3614 97 2,7

c 181,1 373,1 X

Tabl. 3. EKSPORT DO KRAJÓW RWPG WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI W YS Z CZEGÓLNIENIE

a - 1907 b - 1900 c - 1987=100

I obszar w min rubli

II obszar w min dolarów USA

OGÓŁEM W OJ EWÓDZTWO ... a 1971,4 1914,1

b 2220,4 2015,3

c 112,6 105,3

w tym kraje RWPG .... a 1950,0 112,8

b 2202,2 134,3

w tym: c 112,4 119,1

ZSRR ... a 1022,6 09,0

b 1296,7 102,7

c 126,0 115,4

(8)

T a b l . 3. EKSPORT DO KRAJÓW RWPG WEDŁUG WALUTY P Ł A T N OŚ C I /dok./

WY SZ CZ EGÓLN IE NIE a - 1 9 0 7 •

b-1900 c- 190 7=1 00

I obszar w min rubli

II obszar

w min dolarów USA

w tym kraje RWPG /dok./

Cz echo sł ow ac ja ... a 329,9 2,1

b 356,4 4,0

c 108,0 228,6

NRD ... a 234,1 1,0

b 243,5 0

c 104,0' X

*

Rumunia ... a 130,7 10,6

b 125,0 16,7

c 90,7 157,5

'Węgry . . 7 ... a 124,4 0,1

b 110,9 6,0

c 89,1 74,1

Dułgaria ... a 85,0 2,0

b 40,3 4,1

c 56,3 205,0

U w a g a . Wartość w ru blach i dolarach obliczon o wedł ug śr ed ni ch -kursów rubla i dolara za odpowiedni rok.

Tabl. 4. STR UKT URA EK SP OR TU WO JE W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O WG K R A JÓ W RWPG

WYSZCZE GÓL NIENIE

1906 1907 1980

w odsetk ac h

KRAJE RWPG ... 100,0 100,0 100,0

w tym:

ZSRR ... 55,0 55,3 60,9

Czechosłowacja 13,0 15,1 14,7

NRD ... 10,3 10,6 9,8

Rumunia ... 8,2 7,4 6,5

Węgry ... 8,9 6,5 5,0

Bułgaria ... 2,8 4,1 2,3

Kuba ... 0,4 0,4 0,3

Wietnam ... 0,2 0,2 0,2

Mongolia ... 0,0 0,0 0,0

(9)

Tabl. 5. EKSPORT DO KR AJÓW RWPG WED ŁU G GRUP I W Y B R A N Y C H GAŁĘZI WYR OBÓ W

WY SZ C Z E G Ó L N IE N I E Wartość w cenach

a - 1987 t r a n s a kc yj ny ch W o d s e t k a c h

b - 1900 w min zł

c - 1987=100

KRAJE RWPG ... a 257949 100,0

b 492155 100,0

c 190,0 X

z tego:

Paliwa i enerqia ... a 104153 40,4

b 203159 41,3

" ' "■ c. 195,1 X

węgiel i brykie ty .... a 00521 34,3

b 170101 34,6

c 192,2 X

paliwa oraz pr ze twor y a 15632 6,1

paliw b 33050 6,7

c 211,5 X

Wyroby przemysłu a 104601 40,5

e le kt ro ma s z yn o w e g o b 203143 41,3

c 194,2 X

wyroby prz emysłu a 4330 1,7

m eta lowego b 7055 1,6

c 101,1 x .

maszyny i urządze nia a 50337 19,5

b 109404 22,2

c 217,3 X

wyroby przemysłu a 19394 7,5

pre cyz yjnego b 30963 7,9

c 200,9 X

środki transportu a 4072 1,9

b 5349 1,1

c 109,8 X

wyroby przemysłu a 3573 1,4

e l e k t r ot ec hni cz nego b 6035 1,2

i el ek tr onicznego c 168,9 X

wyroby przemysłu a 22087 8,5

el ekt romas zy nowe go - b 35537 7,3 •

pozostałe c 160,9 X

Wyroby przemysłu m et al ur gicznego

a b

28555

51249 11,1

• c 179,5 10,4X

wyroby hutnictwa a 18416 7,2

żelaza b 31417 6,4

c 170,6 X

wyroby przemysłu metal i

10139

nieżelaznych a 3,9 .

b 19832 4,0

c 195,6 X

(10)

T a b l . 5. EKSPORT DO KR AJÓ W RWPG WEDŁ UG GRUP I W Y B R A N Y C H GAŁĘZI WYROBÓW /dok./.

W YS ZC Z E G Ó L N IE N I E a - 1987

b - 1988 c - 1907=100

War toś ć w cenach t r a n s a k c y j n yc h w min zł

W o d s e t k a c h

Wyroby przemysłu a 2840 1,1

ch emiczne go b , 5460 1,1

c 192,3 X

Wyroby przemysłu a 713 0,3

miner al ne go b 1347

i

0,3

c 188,9 X

Wyroby przemysłu a 177 0,1

drzewno - p a p i e r n i ­ b 246 0,1

czego c 139,0 X

Wyroby przemysłu a 7134 2,8

lekkiego b 11831 2,4

c 165,8 X

Obiekty budowlane ... a 8312 3,2

b * 13508 2,7

c 162,5 X

Wyroby przemysłu a 380 0 1

spożywczego i pro- b 546

U , X

dukty-rolnictwa c 143,7 0 1

U , J.

X

Wyroby pozostałe .... a 1084

• : i

b 1 6 6 ^ 0.40,3

c 153,7 X

(11)

Tabl.

6.

EKSPORT DO WYBRANYCH KRAJÓW RWPG WEDŁ UG GRUP GAŁĘZI WYR OBÓ W

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1987 b - 1988

c - 1987=100 Ogółem

Z tego

paliwa i ener­

gia

wyroby wyroby wyroby wyroby wyroby wyroby

przemy­ przemy­ przemy­ przemy­ przemy­ wyroby obiekty budo­

wlane

przemy­

słu słu słu słu słu przemy­ słu spo­

elektro­ metalur­ chemi­ minera­ drzewno- słu żywczego maszyno­ gicznego cznego lnego papier- lekkie­ i produ­

wego niczego go kty rol­

nictwa

wyroby pozo­

stałe

W M I L I O N A C H ZŁOT YCH

Z S R R ... a 142634 78054 45680 13894 3589 49 14 2780 435 32 107

b 299944 157224 1G7727 25471 3885 138 25 4070 1312 62 30

c 210,3 201,4 235,8 183,3 244,5 281,6 178,6 146,4 301,6 193,8* 28,0

C S R S ... a 38965 5843 25659 4690 448 387 1 22 1504 296 115

b 72347 14449 45889 8978 467 268 1 16 1487 391 401

c 185,7 247,3 178,8 191,4 104,2 69,3 100,0 72,7 98,9 132,1 348,7

N R D ... a 27509 5312 11688 1046 355 63 9 4310 4472 4 250

b 48033 9834 20821 1625 294 102 8 7524 7507 5 313

c 174,6 185,1 178,1 155,4 82,8 161,9 88,9 174,6 167,9 125,0 125,2

W ODSETKACH .

Z S R R ... a 100,0 54,7 32,0 9,8 1,1 0.0 0,0 ' 2,0 0,3 0,0 0,1

b 100,0 52,4 35,9 8,5 1,3 0,0 0,0 1,4 0,5 0,0 0,0

C S R S ... ab 100,0100,0 15,019,9 65,963,4 12,412,0 0,71,2 0,90,4 0,00,0 0,00,0 2,13,9 . 0,50,8 0,60,3

NRD ... ab 100,0100,0 19,320,4 42,543,3 3,83,4 1,30^6 0,20,2 0,00,0 15,715,7 16,315,7 0,00,0 0,90,7

(12)

T a b l . 7. EKSPORT N I E K T Ó R Y C H TO WAR ÓW DO W Y B R A N Y C H KRAJÓW RWPG 12

Je­

• 1988

W YS ZC Z E G Ó L N IE N I E dno­

stka mia­

ry

wartość w cenach transa­

kcyjnych w min zł

w odse­

tkach

‘ 1907=100 ilość

ilość

wartość w cenach transak­

cyjnych

ZSRR ... X X 299944 100,0 X 210,3

węgiel kamienny ... tys.t 11769,4 127063 42,6 122,0 197,8 koks i półkoks ... tys.t 1499,4 29350 9,8 129,3 219,1 moduły systemów komputero­

wych ... szt 22980 14070 4,7 129,1 198,0 pręty i profile grube .... tys.t 255,7 12532 4,2 100,5 170,6 systemy komputerowe ... szt 1673 10077 3,4 50,5 255,4 obrabiarki skrawające

do metali ... szt 216 7552 2,5 100,0 177,5 3zyny normalnotorowe .... tys.t 109,3 6904 2,3 117,0 205,8 sprzęt elektromedyczny

i radiomedyczny ... szt 766 4755 1,6 157,3 214,9 podwozia żurawi samochodo­

wych ... szt 287 4753 1,6 99,0 16o,7

CSRS ... X X 72347 100,0 X 185,7

węgiel kamienny ... tys.t 1677,2 14449 20,0 145,9 247,3 moduły systemów komputero­

wych ... ... szt 3465 4222 5,8 70,0 123,7 pręty i profile grube .... tys.t 53,7 2553 3,5 100,0 172,9 wyroby z miedzi i 3topdw

miedzi ... . tys.t 4,3 1560 2,6 04,3. 142,5

NRD ... X X 48033 100,0 X 174,6

węgiel kamienny ... tys.t 621,0 ♦ 8596 17,9 102,6 173,7 przędza bawełniana i bawcł-

nopodobna zgrzebna ... tys.t 6,2 4563 9,5 100,0 183,7 przędza bawełniana i baweł-

nopodobna czesankowa .... tys.t 2,4' 2909 6,1 96,0 161,3

WUS Katowice, 89 9 0 A4

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :