Apothecarius, 2007, R. 16, nr 17

Pełen tekst

(1)

ISSN 1232-7220 Nr 17, Rok XVI (ŚFF15) 2 kwietnia 2007

Zamawianie towaru w hurtowniach, które tworzą własne sieci aptek, są z sieciami powiązane lub je zaopatrują, jest z ekonomicznego punktu widzenia zabójcze dla indywidualnych aptek. Do firm takich zaliczam przede wszystkim:

PGF, Farmacol, ACP Pharma i Phoenix oraz powiązane z nimi spółki. Zgodnie z art. 1.1. ustawy o izbach aptekarskich ostrzega Prezes ORA w Katowicach dr farm. Stanisław Piechula

str. 20 Czeladź - Szafranowy Dwór

10 marca 2007

XIII Zjazd Delegatów

Śląskiej Izby Aptekarskiej

(2)
(3)
(4)

SZkoleNIA

punktowane

22.02.2007 r.

kAToWICe

Centrum Filmowe Helios

Sponsor: Novartis Poland Sp. z o.o.

Przedstawiciele firmy Novartis oraz mgr farm. Marek Tomków (po prawej)

15.03.2007 r. - MIkoŁÓW -

Restauracja Silesia

Sponsor: Hurtap, Itero

dr n. med. Henryk Konik Przedstawiciele hurtowni Hurtap oraz Pani Krystyna Białozorska

(5)

Spis treści

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE ... 2

Kończy się powoli IV Kadencja naszego Samorządu - Stanisław Piechula ... 2

1 grosz - czyli nadal nie mądrzejemy - Stanisław Piechula ... 3

Historia Aptek Internetowych - Stanisław Piechula ... 4

Pamięć, tożsamość i przyszłość - Andrzej Deląg ... 16

XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach 10 marca 2007 r. ... 20

Historia aptekarstwa śląskiego - Dionizy Moska ... 39

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KATOWICACH ... 42

Teleinformator ŚIA w Katowicach ... 42

KAPSIA ... 43

Pisma ... 44

Protokoły ... 53

Opinia prawna - Krystian Szulc ... 66

Sprawozdanie Komisji Nauki i Szkolenia Śląskiej Izby Aptekarskiej za luty i marzec 2007 r. - Andrzej Deląg... 68

Studenckie Weekendowe Warsztaty Psychologiczne - M. Kiryk, J. W. Gawlik... 69

Z historii aptek katowickich - Dionizy Moska ... 70

Atuty funduszy inwestycyjnych - Jolanta i Sebastian Sienkiewicz ... 71

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ... 74

Twórczość aptekarzy ... 77

STRONA Z UŚMIECHEM ... 78

OGŁOSZENIA ... 80

Na okładce: XIII Zjazd Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach - 10 marca 2007, Czeladź - Szafranowy Dwór

Wydawca: okręgowa Rada Aptekarska w katowicach ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice

tel.: (032) 608 97 60 kom.: 668 220 354 fax.: (032) 608 97 69

e-mail: redakcja@katowice.oia.pl http://www.katowice.oia.pl Kolegium:

Dionizy Moska - Redaktor Naczelny

Damian Nowak - Zastępca Redaktora Naczelnego Stanisław Piechula - Prezes ORA w Katowicach lech Wróblewski - Redaktor prowadzący

Redakcja czeka na korespondencję dotyczącą problemów środowiska farmaceutycznego

Druk: drukarnia WY-DRUk Katowice, www.drukarniawydruk.com.pl Nakład: 2400 egz.

Redakcja nie identyfikuje się ze wszystkimi przedstawionymi poglądami autorów, niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji

(6)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Stanisław Piechula

dr farm. Stanisław Piechula

kończy się powoli

IV kadencja

naszego Samorządu

Z ważniejszych wydarzeń w naszej izbie warto wspomnieć próby opanowania szaleń- stwa z zaniżaniem opłaty ryczałtowej w tym leków „za 1 grosz”, która niestety zakończy- ła się niepowodzeniem, gdyż z żalem należy stwierdzić, że to głównie aptekarska przebie- głość wzięła górę. Nawet sieci aptek, z który- mi udało się nam wcześniej spotkać, zgodnie z dniem 1 marca zaprzestały zaniżać ryczałt, jednak w okolicy ich aptek, gdy już nie było leków za 1 grosz, farmaceuci uznali, że będą przebieglejsi i jeszcze wykorzystają sytuację nadal prowadząc „po cichu” proceder dalej.

Więc niestety sieć aptek po 2 tygodniach po- informowała mnie, że jak tak ma wyglądać realizacja wspólnych ustaleń, to dziękują bardzo i po zrobieniu zakupów kontrolowa- nych w okolicznych aptekach powrócili do 1 grosza. Trochę więcej szczegółów zamiesz- czę w dalszej części biuletynu.

Ale może z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, trzeba sobie trochę odpuścić i kilka dni spędzić w gronie rodziny odrywa- jąc się od tego wszystkiego, co czyni z nasze- go zawodu coraz większe piekiełko.

Z uszanowaniem Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. Stanisław Piechula Właśnie zakończył się ostatni XIII Zjazd

Delegatów IV Kadencji naszej Izby, dlatego w tym numerze znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące Izby i Zjazdu, sprawo- zdania z działalności, sprawozdania finanso- we itp. Warto się z tym szczegółowo zapo- znać, a także wypełnić i przesłać załączoną ankietę. Po wakacjach rozpoczniemy zebra- nia wyborcze w rejonach naszej Izby i wybo- ry nowych Delegatów, którzy powinni repre- zentować Państwa regiony i konsolidować w nich lokalne środowiska.

Przed nami z ważniejszych wydarzeń na- szej Izby to Śląskie Targi Farmaceutycz- ne w dniu 19 maja 2007r. w Szafranowym Dworze w Czeladzi przy M1, gdzie postara- my się zorganizować kurs na punkty twarde a w godzinach wieczornych rozpoczną się obchody XV-lecia Izby.

Z ostatnich wydarzeń oczywiście najgłoś- niej jest o zmieniającym się Prawie farma- ceutycznym, o czym Państwa na bieżąco in- formuję na stronach internetowych izby a jest o czym pisać, gdyż sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, jednak można powiedzieć, że sprawa zwolnienia aptek (z zezwolenia- mi sprzed wejścia Prawa farmaceutycznego) z konieczności dostosowywania się jest już przesądzona i możecie Państwo odetchnąć.

Jednak inne zmiany jak sprzedaż wysyłkowa i zakaz reklamy ciągle się wałkują.

(7)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

1 grosz

- czyli nadal nie mądrzejemy !

Przekazuję Państwu poniższą informa- cję z nadzieją, że w miejscowościach, gdzie właściciele aptek mają jeszcze zdrowy roz- sądek, nie nastąpi sprzedaż leków poniżej ryczałtu, a w tym leków za 1 grosz.

Niestety nie odniosły oczekiwanego skutku nasze apele, informowanie i przedstawianie fak- tów o niezgodności z przepisami i szkodliwości prowadzenia leków za 1 grosz.

Sytuacja jest tym smutniejsza, że nawet trudno dotrzeć do zdrowego rozsądku farmaceutów, którzy sami w wielu miejscach stymulują takie działania.

Część właścicieli aptek i sieci, które za na- szą argumentacją zdecydowała się zrezygnować z opisywanych działań postawiła warunek, że zaprzestaną takich praktyk od 1 marca, ale jeżeli inne apteki nadal będą prowadzić taki marke- ting, to oni także do tego powrócą.

Tak się też stało i zostałem wczoraj poinfor- mowany, że jedna z sieci, która bezwzględnie zaprzestała sprzedaży leków poniżej ryczałtu z dniem 1 marca, pod koniec zeszłego tygodnia (czyli prawie po 2 tygodniach od zaprzestania) dokonała zakupów kontrolowanych w okolicz- nych aptekach, gdzie nadal były prowadzone leki za 1 grosz. Były to mi. apteki: Apteka „Dr MAX”, BYTOM, ul. Wrocławska 3; Apteka „W RYNKU” CHORZÓW, ul. Katowicka 74; Apte- ka „NOWA” JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Wiel- kopolska 5A; Apteka KNURÓW, ul. 1-go Maja 70; Apteka „OLA”, RUDA ŚLĄSKA, ul. Sien- kiewicza 3; Apteka „Dr MAX” SIEMIANOWI- CE ŚLĄSKIE, ul. Kapicy 10a; Apteka „OPTI- MA”, ZABRZE, ul. Franciszkańska 19; Apteka

„VITA”, ZABRZE, ul. Tarnopolska 55; Apteka

„AGIS”, ZABRZE, ul. Tarnopolska 68; Apteka

„Dr MAX”, ŻORY, ul. Okrężna 2.

W związku z powyższym sieć ta powraca do sprzedaży leków za 1 grosz, o czym Państwa in- formuję i namawiam, by przemyśleć tego typu decyzje w szczególności w miejscowościach, w których nie jest prowadzona tego typu walka konkurencyjna, gdyż jest to bardzo szkodliwy proceder dla naszych społecznych pieniędzy w

Narodowym Funduszu Zdrowia.

Apteki, które prowadzą tego typu działania i chcą być w zgodzie z przepisami podatkowymi, czy sprawozdawczością do NFZ, stosują daro- wiznę dla pacjenta np. 3,19 zł za przyniesienie recepty z danym lekiem (wydatek z kieszeni właściciela), a następnie pacjent dokładając so- bie do otrzymanej darowizny 1 grosz płaci pełną odpłatność 3,2 zł. Jak jest to w aptece rozwiąza- ne praktycznie nie dociekam i jestem przeciwni- kiem tego typu działaniom w sektorze ochrony zdrowia, jednak warto zauważyć, że wszelkie inne sposoby stosowania obejścia odpłatności fiskalizowanej, np. jak stosowanie dodatkowych nadruków na paragon fiskalny poniżej ostatecz- nej odpłatności fiskalizowanej, czy robienie upustów, rabatów, bonifikat i innych obniżek ceny, ale już po zafiskalizowaniu pełnej kwo- ty, wydaje się być przynajmniej nierzetelnością księgową i oszustwem w sprawozdawczości dla NFZ (co do prawdziwej odpłatności pacjenta za lek, która jest podawana w zestawieniu refunda- cyjnym), gdyż w tych przypadkach od pacjenta jest pobierana zupełnie inna, niższa kwota niż w rzeczywistości wykazuje apteka w raportach fi- skalnych i refundacyjnych.

Z uwagi na powyższe, zalecam dokładne przemyślenie tego, co i jak robicie w aptece a wszystkich z Państwa proszę, by o wszyst- kich niezgodnych z prawem rozliczeniach fi- skalnych w aptekach, jak i wydawaniu przez apteki ulotek reklamowych z lekami na re- ceptę, informować naszą Izbę.

I NA KONIEC JESZCZE RAZ ZWRACAM UWAGĘ, ŻE MANIPULOWANIE CENAMI LEKÓW W CELU ICH JAK NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY JEST SZCZEGÓLNIE SZKOD- LIWE SPOŁECZNIE I FINANSOWO DLA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA !

Z uszanowaniem Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. Stanisław Piechula

(8)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE Historia

aptek internetowych

Strona Rządowa poprzez Ministerstwo Zdrowia zaproponowała w nowelizacji Prawa farmaceutycznego (PF1) usunięcie zapisu o zakazie sprzedaży wysyłkowej i umożliwienie prowadzenia tzw. aptek internetowych, które już od jakiegoś czasu działają w Polsce pomi- mo takowego zakazu w Prawie farmaceutycz- nym.

Taki stan rzeczy wynika z wyroku Euro- pejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie DocMorris NV przeciw Deutscher Aphothekerverband, w którym to wyroku ETS stwierdził, że nie wolno w Unii Europejskiej blokować przepływu towaru przez granice państw. Różne interpretacje tego wyroku po- dzieliły środowisko zwolenników i przeciw- ników aptek internetowych w Polsce, a wiele podmiotów uznało ten wyrok jako otwarcie drogi do prowadzenia takiej działalności.

Po pewnym czasie jednak samorząd apte- karski i inspekcja farmaceutyczna uznali, że nie jest to jednoznaczne i zaczęli występować przeciwko, jak uważali, prowadzeniu aptek in- ternetowych wbrew obowiązującemu w Polsce Prawu farmaceutycznemu.

W mediach rozgorzała istna burza w tym temacie, a także w Sejmowej Komisji Zdrowia był to jeden z szerzej omawianych tematów.

Przedstawiając opinie prawne (w załącze- niu) oraz ważkie argumenty dowodzące, że sprzedaż internetowa w Polsce nie jest należy- cie przygotowana, Naczelna Izba Aptekarska i Izba Gospodarcza APTEKA POLSKA, były zdecydowanie przeciwko uchyleniu zakazu sprzedaży wysyłkowej.

Takie też stanowisko podtrzymała Sejmo- wa Komisja Zdrowia, a następnie przegłosował Sejm przy protestach opozycji, czyli głównie Platformy Obywatelskiej i PSLu.

Opinie prawne w sprawie wyroku Europej- skiego Trybunału Sprawiedliwości:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO radca prawny Szulc Krystian Kt 1553

41-400 Mysłowice Oświęcimska 13 tel. 32 3161016 e-mail k.szulc@radca.lex.pl

Katowice 31.12.2006

opinia prawna sporządzona na wniosek Izby Gospodarczej Apteka Polska.

Wnioskodawca przed- stawił do rozstrzygnięcia następującą kwestię:

czy istnieje prawna koniecz- ność dopuszczenia handlu internetowego produktami leczniczymi na terenie RP związana z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w szczególności biorąc po uwagę wyrok wstępny

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z dnia 11.12.2003 s. Akt C322/01 Dz. Urzędowy UE z 21.02.2004 C-47/5 DAD c/a 0800 DocMor- ris NV język postępowania niemiecki.

I. Podstawy prawne

1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro- pejską uwzględniając postanowienia Traktatu z Nicei i Traktatu Akcesyjnego,

2. Traktat akcesyjny z 16.04.2003 Dz. Urzę- dowy UE z 23.09.2003

3. Akt dotyczący warunków przystąpienia ...

Rzeczypospolitej Polskiej .... oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę UE Dz.

Urzędowy UE z 23.09.2003

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U.nr.78 poz.483 z 1997r. ze zmianami.

mec. Krystian Szulc

(9)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

II. Stan Faktyczny

Art. 68 ust. 3 prawa farmaceutycznego „Za- brania się prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych w ramach obrotu deta- licznego tj. Dz. U z 2004 nr 53 poz. 133 stanowi o całkowitym zakazie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych w ramach obrotu deta- licznego.

Zakaz taki obowiązuje w większości państw Unii i nie spotykają się one z zarzutem łamania prawa wspólnotowego lub dyrektyw Rady Euro- py, gdyż takowe zapisy, nakazujące wprowadze- nie handlu internetowego lekami, nie istnieją.

Brak takich zapisów w systemie prawa euro- pejskiego wskazuje na fakt, że regulacje w tym zakresie pozostawiono do swobodnej decyzji Państw członkowskich.

Biorąc natomiast pod uwagę powołany wy- rok ETS, istnieje możliwość dostarczania pro- duktów leczniczych, dostępnych bez przepisu lekarza, na terytorium RP w systemie transgra- nicznego handlu wysyłkowego dla ostatecznego odbiorcy.

Zwolennicy dopuszczenia obrotu interne- towego produktami leczniczymi błędnie wska- zują na powołany wyrok (orzeczenie wstępne - ETS z dnia 11.12.2003 w sprawie Deutscher Aphothekerverband e.V. c/a 0800 DocMorris NV und Jacąues Waterval), jako podstawę uza- sadniającą obowiązek dopuszczenia takiego ob- rotu na rynku wewnętrznym.

III. obowiązujące przepisy

W powołanych aktach prawnych Unii Eu- ropejskiej nie można jednoznacznie wskazać przepisu, który nakazywałby wprowadzenie w każdym Państwie Unii w ramach jego imple- mentacji swobodnego handlowania na odległość produktami leczniczymi.

Dlatego też, nie można powoływać się wprost na zasadę pierwszeństwa prawa europejskiego w stosunku do prawa krajowego wynikającą z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europej- ską i art. 2 Traktatu akcesyjnego i twierdzić, że istnieją normy prawa wspólnotowego, które by wprowadzały wolność handlu produktami lecz- niczymi na odległość.

W tej sprawie decyzje jako akty prawne indy- widualnie skierowane do konkretnych podmio- tów nie powinny mieć zastosowania, a zalecenia i opinie są aktami prawnymi niewiążącymi.

orzeczenia europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (eTS)

Na podstawie art. 234 Traktatu ( p. I. 1 opinii) ETS jest właściwy do orzekania w trybie preju- dycjalnym: l-o wykładni traktatu, 2 - o ważno- ści i wykładni aktów przyjętych przez instytucje wspólnoty i EBC, 3 - o wykładni statutów or- ganów utworzonych aktem Rady, gdy te statu- ty to przewidują, jeżeli pytanie w tym zakresie jest podniesione przed sądem jednego z Państw członkowskich, sąd może, jeżeli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku zwrócić się do trybunału sprawiedliwości z wnio- skiem o rozpatrzenie tego pytania.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w spra- wie DAD c/a 800 DocMorris gdzie do Trybu- nału sprawiedliwości zwrócił się Sąd Landowy z Frankfurtu nad Menem wnosząc o udzielenie przez Trybunał odpowiedzi na pytania związane ze sporem zawisłym przed tym sądem.

Zgodnie z powołanym już art. 2 Traktatu Ak- cesyjnego wyroki ETS wydane przed przystąpie- niem do Unii musza być szanowane i przestrze- gane przez nowe Państwa Członkowskie. (ETS jest bez wątpienia instytucją Unii)

Jak wynika z treści wyroku ustęp 41, powód przed Sądem we Frankfurcie nad Menem domagał się uznania za sprzeczne z prawem niemieckim przesyłania i reklamowania leków za pomocą transgranicznego handlu wysyłkowego. Sytuacja dotyczyła przesyłania leków z Holandii z miasta Landgraaf (siedziba pozwanego) do Niemiec na zamówienia. Wysyłka dotyczyła zarówno pro- duktów leczniczych dostępnych bez recepty jak też dostępnych tylko z przepisu lekarza.

Rozstrzygnięcie Trybunału oparte na powoła- nym już art. 234 dotyczyło art. 28 Traktatu Euro- pejskiego - „Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi”.

W związku z art. 30 Traktatu - „Postanowienia artykułów 28 i 29 nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywo- zowych, wywozowych lub tranzytowych, uza- sadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicz- nego, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI i zwierząt ...”

Sprawa dotyczyła więc sprzedaży transgra- nicznej i powinna być rozpatrywana w tym właś- nie zakresie.

(10)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

IV Wnioski końcowe

Trybunał uznał, że wewnętrzny zakaz sprzeda- ży produktów leczniczych dostępnych bez przepi- su lekarza nie dotyczy handlu detalicznego pomię- dzy Państwami Członkowskimi.

Tak wynika z p. law związku z p. Ib powoła- nego wyroku.

Oznacza to, ze Trybunał uznał, że pomimo za- kazów wewnętrznych można dostarczać produkty lecznicze wysyłkowo z innego kraju Unii do kraju objętego zakazem, pod warunkiem, że dotyczy to produktów leczniczych dostępnych bez przepisu lekarza.. Istniej więc, możliwość utrzymania zaka- zu wewnętrznego handlu produktami leczniczymi na odległość, który na podstawie powołanego wy- roku ETS nie będzie dotyczył przesyłania produk- tów leczniczych dostępnych bez recepty z innego kraju Unii.

Właśnie teraz w większości krajów Unii zabro- niony jest wysyłkowy handel lekami i nie jest to sprzeczne z prawem Unii i wyrokiem Trybunału.

Jednocześnie w p. Ib wyroku Trybunał wska- zał możliwość wprowadzenia zakazu dostarczania trans-granicznego produktów leczniczych dostęp- nych tylko z przepisu lekarza. Zastrzegając jed- noczenie, że art. 30 traktatu nie może uzasadniać wprowadzenia absolutnego zakazu sprzedaży pro- duktów leczniczych dostępnych bez przepisu leka- rza w handlu między Państwami Członkowskimi.

P. 2 wyroku nie dotyczy przedmiotu opinii.

Wskazując na powyższe wyrażam pogląd, że w istniejącym stanie prawnym oraz biorąc pod uwagę powołany na wstępie orzeczenie wstępne ETS z 11.12.2003r., jest możliwy zakaz sprzeda- ży wysyłkowej produktów leczniczych na terenie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej z tym zastrzeżeniem, że w zakresie transgranicznym bę- dzie możliwe dostarczanie wysyłkowo produktów leczniczych dostępnych bez przepisu lekarza z te- rytorium innego Państwa Unii do Państwa, w któ- rym zakaz obowiązuje.

Nie ma prawnej konieczności dopuszczania na terytorium RP obrotu produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty w handlu wysyłkowym na odległość.

Można wprowadzić w Polsce całkowity zakaz wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych obejmujący w tym zakresie także sprzedaż trans- graniczną do Państw Unii.

mec. Krystian Szulc

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Pilarski, Oczkowski

Spółka Partnerska

87-100 Toruń, ul. Kopernika 45/1 Tel. (056) 567 32 33 e-mail: T.Oczkowski@inetia.pl

Toruń, 09.01.2007 r.

Szanowny Pan Piotr Stolarczyk

Prezes Izby Gospodarczej

„APTekA PolSkA”

w Katowicach Problem prawny

Ocena możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży produktów leczniczych za pomocą Internetu, przy jednoczesnym dostarczaniu ich bezpośrednio do odbiorcy (kupującego) w kontekście norm prawnych z art. 28 i 30 TWE i wyroku ETS z dnia 11 grudnia 2003r.

(C-322/01).

ocena prawna

Przepis art. 28 TWE zabrania wprowadza- nia ograniczeń ilościowych w imporcie i eks- porcie oraz środków o podobnym działaniu w obrocie towarowym miedzy państwami człon- kowskimi. Chodzi tu o inne ograniczenia niż cła i inne opłaty o charakterze celnym, gdyż w tym przypadku zakaz ich wprowadzania wyni- ka z art. 25 i art. 90 TWE.

Zakaz, o którym mowa w art. 28 TWE in- terpretowany jest bardzo szeroko, niemniej jed- nak nic wyłącza on możliwości wprowadzenia ograniczeń w obrocie określonymi towarami.

Jako jedną z najlepszych definicji ograniczeń wskazuje się tezę orzeczenia ETS w sprawie Dassonville ( ETS C-8/74 ) myśl której „wszel- kie regulacje handlowe państw członkowskich mogące ograniczyć, pośrednio lub bezpośred- nio, rzeczywiście lub potencjalnie, handel we- wnątrzwspólnotowy stanowią środki o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych”.

Jednym z dwóch potencjalnych wyjątków uzasadniających ograniczenie wspólnotowej wymiany handlowej o której mowa w art. 28 TWE, są reguły ujęte w art. 30 TWE. Zastoso- wanie reguł ograniczających swobodny prze-

(11)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

pływ towarów wymaga łącznego spełnienia następujących przesłanek:

- ograniczenia uzasadnia powszechnie uzna- wany interes ogólny np. interes konsumentów i konieczność ochrony życia i zdrowia ludzi, - ograniczenia nie naruszają tzw. zasady pro- porcjonalności tj. w określonym stanie faktycz- nym będą zastosowane najłagodniejsze środki restrykcyjne. W tym przypadku chodzi o ocenę niezbędności zastosowanych środków,

- ograniczenia nie mogą mieć na celu dyskry- minacji określonej grupy towarów i stanowić w rzeczywistości ukrytej formy utrudnienia w swobodnym przepływie towarów. Wynika to z faktu, iż zastosowanie ograniczeń w oparciu o art. 30 TWE musi mieć wyłącznie uzasadnienie pozagospodarcze.

Jak wiadomo, w wyroku z dnia 11 grudnia 2003 r. ( C-322/01 ) ETS uznał, że zakaz sprze- daży leków OTC przez Internet nie znajduje uzasadnienia w świetle brzmienia art. 30 TWE.

Sprawa dotyczyła dostaw produktów leczni- czych na teren RFN przez apteki holenderskie, przy czym umowy sprzedaży zawierano za po- mocą Internetu. Strona niemiecka uzasadniała konieczność ograniczenia tego rodzaju prak- tyk, rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi w RFN, na mocy których zakazano sprzedaży wszelkich produktów leczniczych przez In- ternet. ETS uznał, że ograniczenia w obrocie produktami leczniczymi mają swoje uzasad- nienie wyłącznie w stosunku do produktów przypisywanych przez lekarzy. W tym zakre- sie, ochrona zdrowia i życia ludzkiego wymaga bezpośredniego kontaktu klienta z farmaceutą, z uwagi na konieczność wybrania właściwego leku, uzyskania informacji co do jego dawko- wania itp. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż leki przypisywane na receptę z zasady objęte są ceną urzędową, związaną z systemem finan- sowania zakupów leków przez państwo, choć ETS uznał, że tzw. integralność publicznego systemu finansowania sprzedaży nie byłaby okolicznością wystarczającą dla uzasadnienia ograniczeń w obrocie produktami leczniczymi.

Jednak w przypadku produktów leczniczych OTC, ETS nie znalazł żadnych argumentów, które uzasadniałaby konieczność ograniczenia obrotu nimi. Wskazał, że w przypadku tych produktów leczniczych nie zachodzi koniecz- ność uzyskania szczegółowych informacji od

farmaceuty, a obrót nimi jest możliwy także poza aptekami. W tym więc przypadku ETS uznał, że prymat ma zasada swobodnego prze- pływu towarów, a ochrona zdrowia lub życia ludzkiego o której mowa w art. 30 TWE, nie znajduje tu uzasadnienia.

W kontekście tego orzeczenia pojawia się pytanie, czy w polskim prawie farmaceutycz- nym możliwe jest wprowadzenie pełnego za- kazu sprzedaży produktów leczniczych przez Internet. Należy jednoznacznie stwierdzić, że orzeczenie to nie wyłącza możliwości wprowa- dzenia tego zakazu w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pole- gającą na sprzedaży produktów leczniczych na terenie RP. Wynika to z faktu, że przepis art.

28 TWE dotyczy obrotu gospodarczego mię- dzy państwami WE. Nie ma on zaś znaczenia dla oceny ograniczeń tylko w zakresie obrotu między podmiotami danego państwa człon- kowskiego. Tego rodzaju stanowisko przyjął także ETS w wyroku z dnia 14.12.1982 r. ( sprawy połączone C-314-316/82 oraz C-83/82 ). Z uzasadnienia do tego wyroku wynika jed- noznacznie, że ograniczenia o których mowa w art. 28 TWE dotyczą wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów i nie mają one zastosowania do tzw. odwrotnej dyskryminacji, a więc ogra- niczeń zastosowanych wyłącznie w stosunku do rynku wewnętrznego tj. podmiotów lub to- warów oferowanych na tym rynku. Oznacza to więc. że wprowadzenie powyższego zakazu z ograniczeniem jego zasięgu do podmiotów, mających siedzibę lub oddział na terenie RP oraz do produktów leczniczych dostarczanych z terenu RP. nie będzie stanowić naruszenia normy art. 28 TWE.

dr Tomasz Oczkowski Radca prawny

(12)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Posiedzenie Sejmowej komisji Zdrowia w dniu 24.01.2007r.

Stenogram

Przedstawicielka Izby Gospodarczej „Apte- ka Polska” Anna Śliwińska:

Zanim państwo posłowie przystąpią do głosowania, chciałabym, żeby wziąć pod uwagę fakt – jak pan powie- dział – że nie ma obowiązku wprowadzania sprzedaży in- ternetowej. To jest pewne. To po pierwsze.

Po drugie, w tej chwili leki OTC, które są społeczeństwu reklamowane bardzo intensyw- nie, według obowiązującego zapisu są wyda- wane przede wszystkim – ale nie tylko – w aptece. Tu się spełnia podstawowa opieka far- maceutyczna, która umożliwia pacjentowi kon- trolowane samoleczenie. Jeżeli zwolni się ten mechanizm i apteka będzie mogła dokonywać sprzedaży internetowej, pacjent, wobec które- go aptekarz ma swoje zawodowe obowiązki ochrony jego interesów, stanie się wirtualnym odbiorcą leku. Będzie to sprzyjać traktowaniu wydania leku tylko jako transakcji handlowej.

Zniknie element opieki farmaceutycznej. My- ślę, że jest to równie abstrakcyjne jak wprowa- dzenie porad lekarskich przez telefon, bo tak samo odbiega od dobra pacjenta.

Prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych Andrzej Tarasiewicz:

Jestem farmaceutą i od lat śledzę tę tech- nologię, jeśli tak można powiedzieć. Oczywi- ście przodują w niej Amerykanie. Zadowolenie pacjentów wzrasta. Uczestniczyłem w kilku dużych, międzynarodowych konferencjach na temat sprzedaży leków prze internet. Jeśli cho- dzi o listę krajów, mogę ją rozszerzyć o Wiel- ką Brytanię, Szwajcarię, Szwecję, Hiszpanię, Portugalię, Węgry. Jest to wyzwanie dla farma-

ceutów. Jeżeli nie zajmą się tym farmaceuci, to zajmie się ktoś inny. W środowisku farma- ceutów – a uczestniczę w wielu międzynaro- dowych organizacjach farmaceutów – to, jak to zrobić i przekonanie, że trzeba się tym zająć, jest pierwszym wyzwaniem. Amerykanie, na przykład, koncesjonują apteki, które zajmują się sprzedażą w internecie.

Jeżeli chodzi o recepty, na ostatnim kon- gresie farmaceutycznym w Brazylii, poruszana była kwestia coraz szerszego wprowadzania recepty elektronicznej. Recepta elektroniczna porządkuje rynek farmaceutyczny, eliminuje to, o czym mówił prezes Narodowego Fundu- szu Zdrowia, pan Andrzej Sośnierz – 100 mln zł strat na skutek fałszowania recept. Spójrzmy na przykład Danii, która ma tak uszczelniony i dobrze ustawiony system recepty elektronicz- nej, że ta recepta w tej chwili dominuje.

Patrząc na to, jak zmienia się świat, zmie- nia się Europa, widać, że sprzedaż internetowa jest sprawą priorytetową zarówno dla zawodu farmaceuty, jak i dla wielu pacjentów, którzy są unieruchomieni w domu, bo trzeba o tym pamiętać, że jest wielu pacjentów, którzy nie mogą przyjść do apteki. A jeżeli chodzi o ko- munikację między pacjentem a apteką, jest ona coraz większa – są telefony komórkowe i stacjonarne, i te informacje pacjenci uzyskują.

Mówię o tym na podstawie dyskusji i rozwoju sprzedaży wysyłkowej w innych krajach, które wymieniłem, takich jak Hiszpania czy Portu- galia, które należą do krajów bardzo ortodok- syjnych.

Przedstawicielka IG „Apteka Polska” Anna Śliwińska:

Pozwolę sobie pana wypowiedź skomen- tować następująco. Uważam za niewskazane odwoływanie się do liberalnych, ekonomicz- nych mechanizmów amerykańskich. Rynek zdrowia, którym państwo zawiadują, który mają państwo chronić, jest bardzo specyficzny.

Dobrem człowieka jest zdrowie, a dobrem eko- nomicznym formy jest choroba. Jeżeli nie bę-

Wybrane fragmenty stenogramu

Sejmowej komisji Zdrowia w temacie aptek internetowych

(13)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

dziemy o tym pamiętać i nie będziemy chronić człowieka przed indoktrynacją marketingową internetu, to będzie to wbrew dobru społeczne- mu. Jeśli chodzi o argument, że internet ułatwi pacjentowi dostęp do leku, może i ułatwi, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że tam, gdzie jest łatwy dostęp do internetu, to jest jeszcze ła- twiejszy dostęp do leku, bo to dotyczy wielkich aglomeracji, gdzie aptek jest pod dostatkiem.

Natomiast tam, gdzie lek jest trudnodostępny, to i lek jest trudnodostępny.

Przedstawicielka IG „Apteka Polska” Anna Śliwińska:

Chciałabym podsumować – w odniesieniu do tego, co powiedział pan minister – że kontro- lę nad lekami refundowanymi już mamy. Robi to Narodowy Fundusz Zdrowia oraz lekarz ordynacją. Natomiast wprowadzając sprzedaż internetową, stracimy możliwość usługi spo- łecznej, bo puścimy luzem tę najniebezpiecz- niejszą, niekontrolowaną przez lekarza część parafarmaceutyków.

Przedstawiciel IG „Apteka Polska” Stani- sław Piechula:

Kilka lat temu jako apte- karz miałem przygotowaną do uruchomienia aptekę in- ternetową. Nikt nie wiedział, czy to wolno robić, czy nie.

Dziś wszyscy, którzy to robią, także nie wiedzą, czy robią to

zgodnie z prawem, bo polskie prawo zabrania wysyłkowej sprzedaży leków, ale powołują się wszyscy na przepis o przepuszczalności towa- ru przez granice, który de facto nie tylko tego dotyczy.

Proszę państwa, dzisiejsze polskie, albo prowadzone w języku polskim apteki interne- towe dostępne na naszym rynku, są to apteki punktów aptecznych, aptek, a także fałszywe apteki zagraniczne, w których można kupić wszystkie leki – Viagrę, psychotropy, itd. Nikt nie wie, czy to jest naprawdę polska apteka czy apteka z Zimbabwe, która promuje się jako pol- ska apteka. Znając nadzór nad lekami w Polsce, twierdzę – jestem o tym głęboko przekonany – że nadzór farmaceutyczny nie jest w stanie

poradzić sobie z tym, co się zacznie dziać w internecie.

Na czym polega problem w „Domu Zdro- wia”, czyli punkcie aptecznym, który promu- je się jako apteka internetowa? Jako Śląska Izba Aptekarska mamy w przyszłym tygodniu z nimi pierwszą sprawę w sądzie, bo oni nie są apteką. Oni wszystkim do głowy wkładają, że są apteką internetową. Są punktem aptecz- nym internetowym. Handlują, choć tego im nie wolno. Kolejny problem jest taki, że oni kie- dyś zaczęli już handlować lekami na receptę.

Proponowałbym, żebyśmy wszyscy nie uczy- li się tego, co się stanie, kiedy to dopuścimy, bo prowadzący punkt apteczny internetowy niedawno nam udowadniali, że nie sprzedają leków na receptę przez internet, tylko pacjent zamawia u przewoźnika, żeby kupił dla niego leki na receptę. De facto, oni wszystko robili.

Do nich wysyłało się receptę, oni to załatwiali, ktoś to przewoził, a oni twierdzili, że nic nie ro- bią – do nich przychodzi przewoźnik, tak jakby przyszedł sąsiad zrealizować komuś receptę.

To, co powiedział pan minister, to prawda, że hurtownie farmaceutyczne nie mają lub nie mogą mieć apteki internetowej. A czy państwo wiedzą, czyja jest dziś największa apteka inter- netowa w Polsce? Hurtowni farmaceutycznych.

Tylko ona funkcjonuje tak, że cały mechanizm w internecie, czyli de facto cała apteka interne- towa, należy do dużej hurtowni farmaceutycz- nej w Polsce, a apteki funkcjonują jako punkty roznoszenia tych leków, które się u ich zamówi.

Jest to tylko przekierowywane przez internet.

Uważam, że na dziś nie mamy przemyślanego tematu i do końca nie wiemy, co to spowoduje.

Dlatego lepiej uczyć się na błędach zagranicz- nych niż na swoich.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

Przystępujemy do głosowania nad warian- tem pierwszym, który dopuszcza sprzedaż wysyłkową. Kto jest za przyjęciem wariantu pierwszego?

Stwierdzam, że Komisja, przy braku gło- sów za, 12 przeciwnych i braku wstrzymują- cych się, odrzuciła wariant pierwszy. Zatem został przyjęty wariant drugi, co oznacza, że nie zmieniamy treści ust. 3 w art. 68.

(14)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Posiedzenie Sejmowej komisji Zdrowia w dniu 15.02.2007r.

Stenogram

Przedstawiciel IG „Apteka Polska” Stanisław Piechula:

Reprezentuję Izbę Go- spodarczą „Apteka Polska”

z Katowic. Chciałbym zde- mentować informacje, o któ- rych była tu mowa i są roz- powszechniane w mediach.

Jako przedstawiciel Izby

Gospodarczej „Apteka Polska” w Katowicach wniosłem pozew do Gospodarczego Sądu w Katowicach – proszę to wyraźnie odnotować – wyłącznie przeciwko używaniu w internecie nazwy „apteka” przez podmioty, które nie są aptekami. Wystąpiliśmy przeciwko punktowi aptecznemu „Dom Zdrowia” spod Krakowa, który podaje się za aptekę, a jest tylko punktem aptecznym, a także przeciwko spółce Selexin, która prowadzi sklep zielarsko-medyczny o na- zwie Vitanea i w internecie otworzyła aptekę internetową „Vitanea”. Sąd w Katowicach kil- ka dni temu oddalił nasz pozew, ale – jak po- wiedziałem – chodziło tylko o nazwę „apteka”.

Wyrok był nieprawomocny. W uzasadnieniu sąd rzeczywiście napisał o sprzedaży wysył-

kowej, natomiast to w ogóle nie było przed- miotem tej rozprawy. Bardzo mi przykro, że zarówno media, jak i państwo powołują się na wyrok, który nie dotyczy tego tematu.

Przewodnicząca poseł ewa kopacz (Po):

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za rekomendowaniem Sejmowi przyjęcia poprawki nr 13? Stwierdzam, że Ko- misja, przy 5 głosach za, 15 przeciwnych i bra- ku wstrzymujących się, rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki nr 13.

Po skierowaniu projektu zmian PF1 z Sej- mu do Senatu i ponownej burzy w mediach a także naciskowi w Senacie głównie Posłów z PO, Senat przegłosował poprawki ponownie proponujące wprowadzenie sprzedaży wysył- kowej leków poprzez apteki internetowe pro- wadzone przez apteki i punkty apteczne.

Wybrane fragmenty stenogramu

Senatu w temacie aptek internetowych

Stenogram

Poprawki senatorów: M. okły, Władysława Sidorowicza

„Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawa- nych bez przepisu lekarza.”

„Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

wydawanych bez przepisu lekarza oraz sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, ma- jąc na względzie zapewnienie ich odpowiedniej jakości.”

(15)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

W międzyczasie, do Śląskiej Izby Aptekar- skiej i Śląskiego Inspektora Farmaceutycznego trafiły zawiadomienia pacjentów, którzy w ap- tekach internetowych zakupili leki, które po- winny być przechowywane wyłącznie w niskiej temperaturze a apteki internetowe przesłały je zwykłymi przesyłkami bez żadnych zabezpie- czeń termicznych, co jest kolejnym dowodem na brak należytego przygotowania do prowa- dzenia takiej sprzedaży w Polsce.

Nasz znak: SIAKat-075-2007

Katowice 2007-03-02 Dr farm. Izabela Majewska

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dr farm. Izabela Majewska

ul. Raciborska 15 40-074 Katowice

Szanowna Pani Inspektor

Otrzymując do wiadomości pisma pacjentów, które w internetowej sprzedaży wysyłkowej otrzy- mały zwykłą przesyłką (niezabezpieczoną termicz- nie) leki przechowywane w prawdziwych aptekach wyłącznie w lodówkach, przyjrzeliśmy się stronom internetowym tych pseudo-aptek i zwracamy uwa- gę na następujące fakty:

1 – tzw. @pteka internetowa Dom Zdrowia jest w rzeczywistości tylko punktem aptecznym, który podszywa się pod aptekę nie posiadając zezwolenia na prowadzenie apteki, czym wprowadza pacjen- tów w błąd,

2 – tzw. apteka internetowa VITANEA jest prowa- dzona przez aptekę, która posiada zezwolenie na aptekę o całkiem innej nazwie,

3 – obie firmy łamią ustawę Prawo farmaceutyczne prowadząc wysyłkową sprzedaż leków, z tym że:

a – punkt apteczny Dom Zdrowia manipuluje prawem obsługując w pełni sprzedaż wysyłkową także leków wydawanych wyłącznie na receptę i próbuje sugerować, że to nie punkt apteczny a ku- rier prowadzi zakupy dla pacjenta,

b – apteka internetowa VITANEA prowadzi sprzedaż wysyłkową jednak nie wciągając w ten proceder leków sprzedawanych wyłącznie na re- ceptę,

4 – obie firmy proponują w sprzedaży wysyłko- wej także leki, które muszą być przechowywane

w temperaturach 5 – 8 - 15ºC lub w chłodnym miejscu, co jednoznacznie określa konieczność przechowywania takich preparatów wyłącznie w lodówce.

Dodatkowo proponując te preparaty w sprzedaży wysyłkowej nie informują o takiej konieczności ewentualnych kupujących, którzy gdyby byli tego świadomi a także wiedzieli, że następnie przesyłka nie zabezpiecza właściwej temperatury, najprawdopodobniej nie zdecydo- waliby się na ich zakup przez internet.

każdy szanujący się farmaceuta jednoznacz- nie stwierdzi, że akurat te preparaty nigdy nie powinny podlegać wysyłce w zwykłych opako- waniach kartonowych, które w żadnym stopniu nie zabezpieczają jednoznacznie określonych warunków ich przechowywania.

Przekazując dodatkowo wydruki ze stron internetowych tych pseudo-aptek z wybranymi preparatami, które muszą być przechowywane wyłącznie w chłodnym miejscu, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych kroków, by niele- galna sprzedaż wysyłkowa leków nie zagrażała zdrowiu pacjentów.

Z uszanowaniem dr n. farm. Stanisław Piechula Prezes ORA w Katowicach

Mysłowice 28.02.2007.

Śląski WIF

ul. Raciborska 15 40-074 Katowice dotyczy:

zakupienia przez Internet leków, które mu- szą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze.

Szanowni Państwo

Właśnie otrzymałam zamówione w aptece internetowej VITANEA i Dom Zdrowia leki.

Otrzymane leki, jak wynika z dołączonych do nich informacji producenta, powinny być przechowywane w temperaturze poniżej 15°C lub w chłodnym miejscu, zaś przesyłka nie posiadała żadnych zabezpieczeń przed zmia- ną temperatury, gdyż opakowaniem przesyłki było zwykłe kartonowe pudełko.

Z apteki internetowej VITANeA otrzyma-

(16)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Citropepsin płyn 180g - 1 opakowanie, nr serii:

010107, data ważności: 072008

zaś z apteki internetowej Dom Zdrowia otrzymałam:

DERMOVIT F MAŚĆ 30 G SŁOIK, seria 20061012, data ważności 20071012,

MAŚĆ TRANOWA MAŚĆ 20 G, seria 010107, data ważności 010811,

ALANTAYIT MAŚĆ 30 G SŁOIK, seria 20061113, data ważności 20071113.

Proszę o informację, czy dopuszczalna jest sprzedaż internetowa leków bez żadnej infor- macji na stronach internetowych tych aptek, co do warunków przechowywania tych leków, a następnie przesyłanie ich klientowi bez ja- kiegokolwiek zabezpieczenia przed zmianami temperatury?

W załączeniu - kserokopie faktur zakupu Do wiadomości Śląskiej Izby Aptekarskiej

Z uszanowaniem xxxxxxxxxxxxx

Mysłowice 28.02.2007 Śląski WIF

ul. Raciborska 15 40-074 Katowice dotyczy:

zakupienia przez Internet leku, który musi być przechowywany w odpowiedniej tempe- raturze.

Szanowni Państwo

Zakupiłem w aptece internetowej Dom Zdrowia lek, który dotarły do mnie przesyłką zapakowaną w zwykłe kartonowe pudełko.

Tymczasem z informacji dołączonej do tego leku, której nie zamieszczono na stronach in- ternetowych tej apteki, wynika, że lek ten po- winien być przechowywany w chłodnym miej- scu.Lek który zakupiłem to MAŚĆ Z WITAMI- NĄ A 400 J.M./l G MAŚĆ 25 G, o numerze serii 69050 i dacie ważności 092007.

Proszę o informację, czy dopuszczalna jest sprzedawanie w Internecie i przesyłanie bez należytego opakowania leku, który producent zaleca przechowywać w chłodnym miejscu?

W załączeniu - kserokopie faktur zakupu Do wiadomości Śląskiej Izby Aptekarskiej

Z uszanowaniem xxxxxxxxxxxxx

Przesyłka przez Aptekę Vitanea leku Citropepsin, który

musi być przechowywany w temp. do 15 stopni C. Przesyłka przez Dom Zdrowia leku Maść z witaminą A, który musi być przechowywany w chłodnym miejscu.

(17)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Także w tym Śląska Izba Aptekarska wniosła sprawę do Sądu przeciwko dwóm firmom pro- wadzącym internetową sprzedaż leków, które w Internecie występują jako „apteki internetowe”, gdy tymczasem jedna z nich jest punktem aptecznym, zaś druga nie posiada zezwolenia na taką nazwę jakiej używa w Internecie a nazwę tą w swojej działalności używa w swoim sklepie zielar- sko – medycznym.

Spór sądowy o słowo APTekA !

kANCelARIA RADCY PRAWNeGo radca prawny krystian Szulc kt-1553 41-400 Mysłowice ul. oświęcimska 13;

tel. (+48 32) 223-83-60;

e-mail: k.szulc@radca.lex.pl

Mysłowice dnia 05.06.2006r.

Sąd okręgowy w katowicach ul. Francuska 70a

40-028 katowice

Powód: Okręgowa Izba Aptekarska w Kato- wicach, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15, reprezentowana przez Krystiana Szulc, Kance- laria Radcy Prawnego, 41-400 Mysłowice ul.

Oświęcimska 13, Pozwany:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozew o nakazanie zaniechania czynów nie- uczciwej konkurencji

W imieniu strony powodowej, której peł- nomocnictwo załączam działając na podstawie art. 1 powołanej ustawy w interesie członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, ale przede wszyst- kim publicznym oraz konsumentów ( pacjen- tów) , wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanym na podstawie art.

18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. t.j Dz. U nr.153 poz.1503 z 2003r. ze zmianami zaniechania niedozwolonych działań w postaci prowadzenia sprzedaży internetowej wyrobów leczniczych pod nazwą “apteki” do interneto- wej sprzedaży leków, stanowiących czyny nie- uczciwej konkurencji opisane w art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 ustawy o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji,

2. Nakazanie pozwanym na podstawie art.

18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji umieszczenia przez okres 6 miesięcy od prawomocności wyroku na stro- nie internetowej, na której prowadzi sprzedaż wyrobów leczniczych, czytelnej informacji, iż bezprawnie używał nazwy “apteka” interneto- wa do sprzedaży leków OTC i innych artyku- łów za pośrednictwem internetu,

3. Zasądzenie od pozwanych solidarnie na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o zwalcza- niu nieuczciwej konkurencji na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach kwoty 20 000,- (dwu- dziestu tysięcy zł)

4. Zasądzenie od pozwanych na rzecz stro- ny powodowej zwrotu kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego w kwo- cie 360zł od każdego pozwanego oraz 15,- zł kosztów pełnomocnictwa,

5. O rozpoznanie sprawy pod nieobecność stron,

6. O wydanie wyroku zaocznego.

Uzasadnienie

1. Pozwani prowadzą sprzedaż internetową leków i wyrobów leczniczych, korzystając z adresu www.domzdrowia.pl dla pozwanego nr.

1 i www.vitanea.pl dla pozwanego nr.2. Przed- miotową działalność gospodarczą prowadzą pod nazwą “apteki”

dowód: wydruk ze strony internetowej, prze- słuchanie stron.

2. Nazwa “apteka” stanowi nazwę zastrze- żoną prawnie i może odnosić się wyłącznie do prowadzenia sprzedaży wyrobów leczniczych w formie i trybie określonym przepisami usta- wy z dnia 6.09.2001 prawo farmaceutyczne t. j.

Dz. U. 2004r. nr.53 poz.533 Sprzedaż wyrobów leczniczych na odległość w formie sklepu in- ternetowego nie spełnia wymagań stawianych

(18)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

“aptece” i nie może być tak nazywana.

Taki wniosek wynika z przepisów art. 65 , 68, 70, 71, 86 i następne powołanej ustawy

Art. 68 ust.3 Powołanej ustawy wyraźnie i jednoznacznie zabrania sprzedaży leków na odległość ( wysyłkowo).

3. Wobec powyższego uznać należy, iż po- zwany używając bezprawnie nazwy “apteka”

do oznaczenia prowadzonej przez niego dzia- łalności gospodarczej w postaci sprzedaży in- ternetowej wyrobów leczniczych, dopuścił się czynów niedozwolonych w rozumieniu usta- wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opisanych w art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4.

4. Opisanie usług świadczonych przez po- zwanego w postaci sprzedaży internetowej na- zwą “apteka”, mogło i zapewne wprowadziło i wprowadza nadal jego klientów w błąd co do jakości świadczonych przez niego usług.

Zgodnie bowiem z ustawowym zastrzeżeniem opisanym w pkt 2, nazwa “apteka” może być używana wyłącznie wobec ściśle określonej działalności gospodarczej. Jest to działalność podlegająca szeregowi restrykcji oraz ciągłej kontroli i nadzorowi, co sprawia że w uza- sadnionym przekonaniu konsumentów usługa sprzedaży wyrobów leczniczych świadczona w aptekach posiada wysoką jakość, gwaran- tującą między innymi fachową poradę porów- nywalną z lekarską, świadczoną przez ściśle określone kategorie osób magistrów i techni- ków farmacji.

Z kolei sprzedaż wyrobów leczniczych w drodze internetowej jest całkowicie wolna od wszelkich ograniczeń, restrykcji oraz nadzo- ru. Z tego też względu, usługa świadczona w ten sposób wcale nie musi posiadać jakości i cech wiązanych przez klienta automatycznie z apteką. Dlatego też używanie przez pozwa- nych nazwy “apteka” dla opisania prowadzo- nej sprzedaży internetowej wyrobów leczni- czych, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Ten sam czyn pozwanych stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art.

14 ust. 2 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji. Używanie nazwy “apteka”

internetowa jest bowiem rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o sytuacji praw-

nej pozwanego. Prowadzenie apteki w istocie oznacza posiadanie przez przedsiębiorcę od- powiedniego zezwolenia organu administra- cji, kształtującego jego prawa i obowiązki, oraz stanowi gwarancję istnienia określonego statusu prawnego przedsiębiorcy. Prowadze- nie przez pozwanego działalności w postaci sprzedaży internetowej leków dostępnych bez recepty, nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, wobec czego jego sy- tuacja prawna może różnić się od kreowanego przez niego wizerunku, co stanowi zarzucany czyn nieuczciwej konkurencji.

Równocześnie oznaczenie usług świad- czonych przez pozwanego jako prowadzenie

“apteki” internetowej, stanowi nierzetelną in- formację o oznaczeniu świadczonej usługi, ze względów opisanych powyżej. Czyn ten jest zatem także czynem nieuczciwej konkurencji opisanym w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Ustawodawca w art. 86 i następne usta- wy prawo farmaceutyczne wskazał, do jakiej działalności zastrzeżona jest nazwa apteka. W art. 87 określił rodzaje aptek definiując: ap- tekę ogólnodostępną, szpitalną i zakładową.

Nazwa „apteka” używana dla sprzedaży przez pozwanych leków OTC za pośrednictwem in- ternetu nie spełnia norm przewidzianych dla którejkolwiek z wymienionych aptek i dlatego nie może być używana nawet przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Wystarczy wskazać, że aby używać nazwy apteka muszą być spełnione obiektywnie wszystkie wymogi przewidziane dla miejsca świadczenia usług farmaceutycz- nych przez uprawnione do tego osoby.

W art.86 ust.2 prawo farmaceutyczne na- kłada na aptekę obowiązek wykonania w czasie 4 godzin leku recepturowego i umoż- liwienie odebrania go pacjentowi. Jest to obiektywnie niemożliwe, aby lek na receptę wykonać i w czasie 4 godzin wydać pacjento- wi potrzebującemu go natychmiast, a taki jest cel tego przepisu.

Nie jest też wiadomym, czy leki wymaga- jące specjalnego przechowania (temperatury) są dostarczane do pacjenta przy zachowaniu tych wymagań i brak możliwości kontroli tego warunku przez np: inspekcję farmaceutyczną.

Należy też wskazać, na sprzeczność za-

(19)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

pisów ustawy prawo farmaceutyczne, która wart. 96 ust. 5 i 6 zakazuje zwrotu zakupio- nych w aptece leków, z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów.... Dz. U nr. 22 poz.271 ze zmianami regulującymi m. innymi handel internetowy gdzie w art. 2 i następne zagwa- rantowano klientowi np: możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyn.

Sytuacja ta może rodzić wiele problemów. Za- kaz wynikający z ustawy prawo farmaceutycz- ne ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez uniemożliwienie powtórnego obrotu lekami raz wydanymi z apteki ze względu na możliwość np: wadliwego przechowywania, a w czasach współczesnych, jest też zapew- nieniem autentyczności leku otrzymanego w aptece i jego jakości.

Prowadzący opisaną działalność powołują się na wyrok ETS z dnia 11 grudnia 2003 s akt. C 322/01 w sprawie Niemiecki Związek Aptekarzy c/a DocMorris NV w którym orze- czono możliwość handlu w internecie lekami OTC (bez recepty), nie orzekając w żadnym razie o możliwości używania do tego celu na- zwy apteka.

Sądem właściwym jest Sąd w Katowicach ze względu na siedzibę pozwanego ad. 2 oraz powoda za czym przemawiają względy eko- nomii procesowej.

Legitymacja czynna powódki wynika z art.

19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19.04.1991r. o izbach aptekarskich t.

j. Dz.U. nr.9 poz 108 ze zmianami. Powódka jest organizacją samorządową farmaceutów, której celem ustawowym jest między innymi ochrona zdrowia publicznego art.7 ust.6 oraz ochrona interesów aptekarzy jako przedsię- biorców, co wynika także z art. 7 ustawy o iz- bach aptekarskich.

Wskazać należy, że farmaceuci jako oso- by będące specjalistami w zakresie: przecho- wywania, dostarczania oraz kontroli spożycia leków mają szczególny społeczny obowiązek ochrony form sprzedaży leków, tak, aby pa- cjent nie był wprowadzany w błąd co do miej- sca zakupu i charakteru placówki, w której lek został zakupiony. Bez wątpienia nie może być w celu dostarczania leków OTC używana na- zwa apteka.

Wskazując na powyższe pozew jako za- sadny zasługuje na uwzględnienie w całości o co wnoszę.

Opłatę 600zł wniesiono zgodnie z art.

26 ust.1 p.6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z poważaniem mec. Krystian Szulc Radca Prawny ŚIA

W dniu 12. lutego 2007r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił pozew ŚIA przeciwko Se- lexim sp. z o.o. o zakazanie używania nazwy

„Vitanea apteka internetowa. Wyrok jest nie- prawomocny.

Sąd orzekł, że można używać nazwy apte- ka internetowa do oznaczenia sprzedaży leków dostępnych bez recepty w internecie.

ŚIA w Katowicach wystąpiła o uzasadnie- nie wyroku i zgodnie z decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej od wyroku Sadu I instancji zostanie wniesiona apelacja do Sądu wyższej instancji.

O wyniku postępowania apelacyjnego po- wiadomimy po jego rozstrzygnięciu.

Prezes SIA w KAtowicach dr farm. Stanisław Piechula

(20)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Andrzej Deląg

dr farm. Andrzej Deląg

Pamięć,

tożsamość i przyszłość

Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć co będzie się działo jutro, za tydzień czy za rok i musi wytłumaczyć, dlaczego nie spełniło się to, co przepowiedział.

Winston CHURCHILL

Choć przeciętny człowiek żyje sprawami codziennymi, wybiegając tylko w niedaleką przyszłość, a zapominając prawie całkowicie o przeszłości, to jednak przeszłość ma ciągle wielki wpływ i na teraźniejszość i na przy- szłość, nawet bardzo odległą.

Wystarczy odnotować próby roszczeń ze strony różnych Powiernictw..., Światowych Kongresów Żydów, Ukraińców - a wszystkie one żądają od Polski pieniędzy, grożąc w razie oporu - presją światowej opinii publicznej od Polski, czyli od Nas, czyli od tych, którzy zo- stali napadnięci, ograbieni, uwięzieni i zamor- dowani. Teraz mamy płacić, niejednokrotnie naszym oprawcom lub sprytnym spekulantom, bogatym, cynicznym i bezkompromisowym.

W imię czego? W imię przeszłości. Ale czy prawdziwej czy tylko wyimaginowanej. Znie- kształconej, zmanipulowanej? A jeśli jest to przeszłość nieprawdziwa, stronnicza, zafałszo- wana to czyż nie jest ważne, wręcz czy nie jest to sprawa Życia i Śmierci aby prawdziwą prze- szłość znać, by bronić teraźniejszości i przy- szłości?

Propaganda antypolska nie jest celem sa- mym w sobie, jest fazą wstępną, która ma Nas ogłuszyć, odebrać nam mowę, by następnie przystąpić do właściwego aktu grabieży. Wie- lu autorów pisało i mówiło, że Niemcy są pań- stwem poważnym, znają słabości sąsiednich narodów i potrafią wykorzystywać je dla swo- ich politycznych celów. Podobnie poważnym narodem są Żydzi, wiedzą np. co daje narodom

siłę więc w innych narodach intensywnie tępią nacjonalizm, podczas gdy w swoim państwie, a także w diasporze, hołdują nacjonalizmowi.

Tymczasem Naród polski chyba słusznie uchodzi za niefrasobliwy, a więc nie do końca poważny, między innymi dlatego, że na skutek politycznych niepowodzeń w ostatnich 300 latach, utracił pewność siebie. Wskutek tego wytworzyły się w naszym narodzie, a zwłasz- cza w jego powiedzmy sobie szczerze, trochę samozwańczych elitach, nieprzebrane pokłady snobizmu. Dlatego musimy znać historię aby nie dać się manipulować, nie brać odpowie- dzialności za cudze winy, nie być ofiarą, bo jak widać pazerność połączona z bezczelnością to- warzyszy niektórym środowiskom jak cień, a może i od niepamiętnych czasów. Historia ma również znaczenie jeszcze głębsze, ponieważ ona właśnie tworzy to, co nazywa się Duszą Narodu. Ludy historyczne budują swój kościec i swoje mięśnie w trakcie zmagań nie tylko o przetrwanie ale również o możliwość realiza- cji własnych celów. Dzięki postawie moralnej, dzięki twórczości naukowej i artystycznej, dzięki wierze lud nabiera wyrazistości i głębi, staje się Narodem. A to oznacza, że każdy czło- nek danej społeczności może dzięki wejściu w historyczną kulturę narodową wzbogacić się w sposób niewyobrażalny, gdyż obejmują- cy dziedzictwo, które jest owocem wysiłków i pracy wielu pokoleń i wielu milionów ludzkich istnień. Nauczanie historii w szanującym się i świadomym siebie narodzie jest oczkiem w

(21)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

głowie każdej szkoły i każdej rodziny. Rosja- nie wiedzieli, co robią, gdy w czasie zaborów, zwłaszcza po upadku Powstania Styczniowe- go 1863r., sprowadzili z głębi swojego kraju nauczycieli historii, którzy mieli uczyć historii Polski nie tylko po rosyjsku ale z punktu wi- dzenia rosyjskich interesów. Nic więc dziwne- go że prawdziwa Nauka Historii Polski mogła odbywać się wyłącznie w domach. Ale nie tyl- ko kłamstwa były groźne, jeszcze groźniejsza była perspektywa ukazywania zafałszowanego obrazu naszych dziejów. Albowiem wedle wy- tycznych ideologii marksistowskiej historia ta miała być jednym pasmem walki klas.

Dziś słyszymy o nowych planach - Unia Europejska zamierza wprowadzić obowiązko- wy podręcznik do historii we wszystkich pań- stwach członkowskich. Zamysł ten ma na celu swoiste „wygładzenie” historii Europy po to, aby poprzez odniesienie do historii nie budzić antagonizmów i by wszystkie narody europej- skie żyły ze sobą w zgodzie, stanowiąc na ko- niec jeden naród europejski. To brzmi zachęca- jąco, wręcz uroczo - ale jest to czysta Utopia, a zarazem niebezpieczna manipulacja. Nie ma czegoś takiego jak Naród Europejski bo Euro- pa składa się z wielu narodów - nowego narodu nie da się stworzyć mechanicznie. To wymaga czasu, pracy i doświadczeń bardzo wielu poko- leń. To będzie historia bez historii, skrzyżowa- nie Bajek z Ideologią, a wszystkie realne kon- flikty, ich prawdziwe podłoże i skutki, po dziś dzień, zostaną z pamięci wymazane. Jaki stąd wniosek? Uczmy się Historii bardzo dokładnie i ze zrozumieniem, abyśmy wiedzieli, co pró- buje się nam odebrać i abyśmy nie pozwolili sobie odebrać tożsamości, na którą składa się przede wszystkim jakże drogocenna pamięć.

Pojęcie jakości produktu lub usługi Wszyscy w zasadzie zgadzamy się co do tego, że jakość powinna być dobra, nie zawsze jednak do końca wiemy jak tę jakość oceniać, czym ją mierzyć oraz jak zapewniać jej osiąg- nięcie .Dziś określenie „Wyrób Japoński” sta- nowi symbol wysokiej jakości.

Mało kto dziś pamięta, że na początku lat 50 wszystko co japońskie - poza jedwabiem i porcelaną uznawane było za tandetę. Pod ko- niec lat 40-tych ubiegłego wieku zawitał do Japonii amerykański specjalista od zagadnień

zarządzania Edwards DEMING. Głosił on po- glądy, które w USA, kraju nie mającym wte- dy praktycznie żadnej konkurencji na rynkach własnych i obcych, nie spotkały się z zaintere- sowaniem. Japończycy od razu docenili wiel- kość idei Deminga i rozpoczęli wprowadzanie jego metody w życie. Na uznanie przez Ame- rykę i Europę czekał Deming aż do lat 80-tych, tj. do czasu, gdy produkty japońskie poczęły dominować na rynkach całego świata.

Idea sprowadza się do 3 podstawowych zasad, którą nazwano „Doktryną Jakości:

1. Zasada doskonalenia - w proces utrzy- mania i poprawy jakości włączeni są wszyscy pracownicy firmy, a nie jedynie „specjaliści od jakości”.

2. Zasada jedności zespołu - praca nad ja- kością dot. również stosunków pomiędzy pra- cownikami, zespołami, wydziałami.

3. Zasada racjonalności - tj. spojrzenia z szerszej perspektywy - oraz umiejętność doko- nywania oceny aktualnego poziomu jakości i możliwych dróg jej poprawy.

Uzupełnieniem tej filozofii jest zarządzanie bez Kar i Nagród, nie mają one żadnych zalet.

Mają natomiast wiele wad, między innymi- pod- kreślają niepartnerski stosunek między stronami, wyrabiają posłuszeństwo i lizusostwo w miejsce samodzielności, czy też zniechęcają słabszego do podejmowania wysiłku i ryzyka.

Pełne wdrożenie doktryny jakości zajmuje lata szkoleń, treningów, pracy nad ludźmi.

Podstawową metody wdrażania, a następnie stosowania metody kompleksowego zarządza- nia jakością jest organizowanie tzw. Kół Jako- ści - to małe zespoły pracowników 5 - 8 osób, odbywające regularne spotkania w celu anali- zowania metod i organizacji swojej pracy oraz poszukiwania dróg poprawy - Zasada ciągłego doskonalenia.

W japońskich fabrykach f-my TOYOTA działa 6800 Kół - w 1997r. zgłosiły 700 tys.

wniosków naprawczych /10,3 na pracownika/, z czego 98% wniosków zostało wdrożonych.

Obecnie wprowadza się koła jakości w 12000 japońskich szpitali, stwierdzono bowiem, że po- łowa złych wyników leczenia ma swoje źródło w błędach popełnianych przez lekarzy.

(22)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Nanotechnologia to przyszłość w farma- cji i medycynie

To dziedzina technologii materiałowej, dzięki której możliwe jest wytwarzanie nie- zwykle małych obiektów, od kilkudziesięciu do kilku tysięcy atomów. Nanometr = 1 mi- lionowa część milimetra. Nano - cząstki ciał stałych umieszczone w ośrodku ciekłym jak woda czy alkohol tworzą koloidy - Niejonowe tzn. iż przy wytwarzaniu tych koloidów nie po- sługiwano się chemicznymi metodami wytwór- czymi. Silnie zdyspergowana faza metaliczna takich właśnie koloidów nie zawiera chemicz- nie przyłączonych ujemnych grup anionowych, sam zaś metal nie występuje w postaci dodat- niego kationu. Oferowane koloidy metaliczne otrzymywane są z czystych surowców meta- licznych takich jak: złoto, srebro, miedź.

Typowe wielkości cząstek koloidalnych- Ag, Au ,Cu ,Pt - nie przekraczają 100 ang- stremów. Takie cząstki koloidalne zawierają poniżej 10.000 atomów. Przewodnictwo elek- tryczne oferowanych koloidów jest wyższe od przewodnictwa czystego nośnika/fazy dysper- gującej/-wyst. tu efekt przewodzenia tunelo- wego. W związku z ogromnymi wartościami powierzchni czynnych cząsteczki zbliżają się do siebie na odległość zaledwie kilku odl. czą- steczkowych, które dla przykładu H2O wyno- szą ok. 10 angstremów.

Wytwarzane przez „NANO-TECH” - Firmę Polską standardowe koloidy Ag, Au i Cu, jak i koloidy złożone z cząsteczek stopowych 50%

Ag, 50% Au, 50% Ag, 50% Cu, 60% Au, 20%

Ag, 20% Cu charakteryzują się następującym właściwościami

- silną bakteriobójczością, - silną grzybobójczością,

- określonymi cechami wirusobójczymi,

- silnym efektem stymulującym zachowania odpornościowe człowieka i zwierząt.

Zastosowania

Istnieje ogromna liczba zastosowań pro- duktów wytwarzanych dzięki nanotechonolgii, np. rozdrobnione preparaty Ag już przy ślado- wej obecności działają dezynfekująco, bakte- riobójczo, odkażająco czy nawet kosmetycznie i leczniczo. Z uwagi na całkowity brak działań

toksycznych, ujemnie dermatologicznych, czy uczuleniowych, a więc alergicznych, nanoko- loidalne preparaty Cu zasługują w pełni na na- zwę ekologicznych.

Wybrane proste lub bardziej złożone ko- loidy nanocząsteczkowe charakteryzują się ogromną pow. czynną nawet wówczas gdy wy- stępują w stężeniach bardzo małych wyrażo- nym w pikomolach /ppm/.Wytwórcą tej techno- logii amerykańskiej jest mieszkający w Polsce obywatel amerykański 69 letni dziś Maciej J.

Pike-Biegunski, absolwent fizyki Uniwersytetu Warszawskiego /z Polski wyjechał na początku lat 70/.

Najtrudniejsze było znalezienie uczciwych ludzi, zdolnych podjąć wyzwania jakie stwarza nanotechnologia. W Polsce pieniądze przy- ćmiewają rozsądek, nawet zdawałoby się sen- sownych osób - wspomina. Wszystko zmieniło się na początku 2003r. po spotkaniu z warszaw- skim adwokatem, entuzjastą nauk ścisłych - rok później dołączył do nich krajowy wytwórca wysokogatunkowej wody demineralizowanej - to był początek polskiej produkcji rynkowych preparatów nanocząsteczkowych. Z punktu wi- dzenia stosowanej technologii można mówić o praktycznym zastosowaniu fizyki kwanto- wej do rozbicia litego metalu na nanokryształy wielkości kilkuset atomów.

oświata i bliskie zmiany

Edukacja i oświata jest nam potrzebna, by płacić tylko za leki rzeczywiście innowacyjne - nowatorskie, wnoszące postęp terapeutyczny, jednocześnie nie pozwalać łupić się wysoki- mi cenami pseudowynalazków. Ta praca jest konieczna by powiedzieć Nie agresji amery- kańskiej big pharmy, by ceny leków nie były tak dokuczliwie wysokie. Liberalizm niekon- trolowany sprzyja monopolom i oligopolom, niszczy konkurencje - w USA i wielu innych krajach Prawo staje w poprzek monopolizacji produkcji i obrotu. Nakazuje ograniczyć libera- lizm, by chronić wolność rynku. Należy uświa- damiać fakt, iż konsumenci są farmaceutycz- nymi anafalbetami, łatwo ich omamić, nawet lekarze i wielu farmaceutów masowo padają ofiarą zwodniczej promocji. Bardz często big pharma tak zręcznie głosi kłamstwa o swojej przynoszącej zdrowie i szczęście wynalazczo-

(23)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

ści, że politycy i dziennikarze dają im wiarę.

Dlatego trzeba pomóc Ministrowi Zdrowia i przychylnym politykom ustanowieniem praw umożliwiającym pieczę nad interesem pacjen- tów, praw wymierzonych w monopolistów, co nie jest sprzeczne z Konstytucją. Należy kon- stytucje czytać dosłownie - literalnie: państwo ma stać na straży zdrowia obywateli, ma zabra- niać przeszkadzaniu w dostępie do zdrowia, ma nie być liberalne dla monopolistów mających wyłącznie swe Zyski na uwadze. Doszło do pa- radoksu, iż Polska statystycznie w konsumpcji leków i dss na głowę obywatela zajmuje I Miej- sce w Europie, tj. efekt totalnej liberalizacji i skutecznej reklamy, co skutkuje olbrzymimi wydatkami z budżetu RP i kieszeni Polaków.

Można zapobiec tej katastrofie ustanawia- jąc urzędowe, sztywne ceny leków refundowa- nych, podobnie jak było w Polsce przed wojną i do dziś jest w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Austrii itd. Sztywne powinny być ceny, a nie marże. Chodzi o to by producent obniżał jedno- cześnie, jednakowo wszystkim Hurtownikom, a nie wybranym.

Najwyższa pora powiedzieć, że w farmacji potrzebny jest nie liberalizm, lecz antylibera- lizm - gospodarka pielęgnowana przez pań- stwo. Widać to dobitnie w aptekarstwie osied- lowym. Zamiast ogólnie w Polsce ok. 6000

- 8000 Aptek z pełnym asortymentem leków i materiałów medycznych oraz drobnego sprzętu 1 x raz. użytku, biblioteka, opieką farmaceu- tyczną, troską o najtańszy lek dla pacjenta i wiarygodność etyczną, mamy co roku kilkaset nowych kramów - sklepów aptecznych obok siebie, coraz częściej w rękach handlarzy, a nie farmaceutów. W Farmacji nie może być libe- ralizmu, terroru „tolerancji” i „postępowości”

czyli szerzeniu kultury amoralności.

Największą mądrością jest czas, aby wszystko ujawnić.

Tales z Miletu

1. Przeciw duchowej emigracji - Piotr Jaro- szyński - NP. - 6.03.2007r.

2. Snobizm inwazyjny - Stanisław Michalkie- wicz - NP. - 13.03.2007r.

3. Nowe Życie Gospodarcze - 01.2007r.

4. Nanotechnologia w Medycynie i Farmacji Lek w Polsce Vol. 15 NR 9/05/207/

5. Apothecarius Nr 16, Rok XVI - 26.02.2007r.

- dr T. J. Szuba

Z-ca Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. Andrzej DELĄG

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :