Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 2003, nr 11

136  Download (0)

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

(2)

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREV1A TIONS tys.

= thousand -- milion

mid million

= miliard

= milliard (billion)

Üsafka

5

= egzemplarz

= komplet

kg

3üL

kilogram dt = decytona (kwintal)

deciton

cm = centymetr centimetre

m = metr

m2

m3

= kilometr kilometre

= metr kwadratowy square metre

= mililitr millilitre

= hektolitr (sto litrów) hectolitre

= metr sześcienny cubic metre

= dokończenie

= continued

= Polska Klasyfikacja Działalności

= Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - not elsewhere classified ZNAKI UMOWNE

SYMBOLS

Kropka

(-) - oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

x - oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

categories of applied classification are presented in abbre

1 że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania izumieniu ustawy o statystyce publicznej.

<e to the necessity of maintaining statistical confidentiality ie mog;

>e published in accordance with the Law on Public Stal tajemnicy statystycznej w roz data may not be published dut

If - oznacza „ w tym”, tj. nie podaje się wszystkich składników sumy.

term „of which”: indicates that not all elements of the sum are given.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 - okres poprzedni = 100

previous period = 100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year = 100

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH URZĘDU STATYSTYCZNEGO - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE STATISTICAL OFFICE DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Volume V

MIESIĘCZNIK

MONTHLY

LISTOPAD 2003

NOVEMBER 2003

Kraków, grudzień 2003

(4)

URZĄD STATYSTYCZNY

BI INFORMACJA SYGNALNA W KRAKOWIE

Kraków, listopad 2003 r.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 R.

Powierzchnia ogólna Małopolski na dzień 01.01.2002 r. wynosiła 15107 km2. Użytki rolne zaj­

mowały 61,9% obszaru województwa, w tym grunty orne 44,0%; użytki leśne i grunty zadrzewione i zakrzewione 30,1%; grunty zabudowane i zurbanizowane 5,1%, w tym tereny komunikacyjne 3,0%.

W 2002 r. wyłączono na cele nierolnicze i nieleśne 193 ha gruntów rolnych i leśnych (o 12,9%

więcej niż w 2001 r.), z czego 51,3% przeznaczono na tereny osiedlowe.

Powierzchnia gruntów całkowicie zdewastowanych i zdegradowanych wyniosła na koniec 2002 r. 2935 ha (4,1% gruntów w kraju) i uległa zmniejszeniu o 3,4% w stosunku do 2001 r. Rekulty­

wacją objęto 160 ha (o 15,8% mniej niż w 2001 r.), tj. 8,0% gruntów objętych rekultywacją w Polsce.

Zagospodarowano 45 ha (o 71,3% mniej niż w 2001 r.), czyli 4,0% gruntów zagospodarowanych w kraju.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w końcu 2002 r. w województwie wyniosła 878,1 tys. ha, tj. 58,1% powierzchni geograficznej województwa (8,5% powierzchni chronionej w Pol­

sce). Na 1 mieszkańca przypadało 2713 m2 obszarów prawnie chronionych. W województwie odnoto­

wano 1930 pomników przyrody.

STRUKTURA OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH W 2002 R.

Stan w dniu 31 XII rezerwaty

krajobrazu

Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej w miastach Małopolski w końcu 2002 r. zajmowa­

ły 3073,9 ha, tj. 1,9% powierzchni ogólnej miast. Na 1 mieszkańca przypadało 18,9 m2 terenów zielo­

nych, najwięcej w miastach: Piwniczna Zdrój - 268,6 m2 i Krynica -180,6 m2.

W województwie małopolskim, zajmującym w 2002 r. 4,8% powierzchni Polski, wyemitowano 8,9% krajowych zanieczyszczeń pyłowych i 6,1% gazowych (łącznie z C02); nagromadzono 9,9%

odpadów (z wyłączeniem komunalnych); wywieziono 5,9 % odpadów komunalnych stałych i 5,3%

nieczystości ciekłych; pobrano 8,1% wody na potrzeby ludności i gospodarki narodowej; wytworzono 13,6% ścieków wymagających oczyszczania.

(5)

Pobór wody w województwie na potrzeby ludności i gospodarki narodowej zwiększył się w porównaniu do 2001 r. o 16,6% i wyniósł 877,1 hm3. Najwięcej wody pobrano na cele produkcyjne (poza rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem) - 71,4% ilości ogólnej oraz eksploatacji sieci wodociągo­

wej -18,7%.

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wyniosło 811,1 hm3 (o 18,7%

więcej niż w 2001 r.), z czego 74,1% przeznaczono na cele przemysłowe.

Zużycie wody z wodociągów sieciowych w gospodarstwach domowych wyniosło 91,6 hm3 i by­

ło niższe o 3,7% w porównaniu z rokiem 2001. Z ogólnej ilości wody zużytej przez gospodarstwa do­

mowe 74,3% przypadało na miasta.

Długość sieci wodociągowej w końcu 2002 r. wynosiła 14691,3 km i zwiększyła się o 0,8%

w porównaniu do 2001 r. ( na wsi 1,1% więcej).

W 2002 r. odprowadzono do wód powierzchniowych lub do ziemi 850,6 hm3 ścieków przemy­

słowych i komunalnych, tj. o 18,0% więcej niż w 2001 r. Wody chłodnicze (umownie czyste) stanowiły 63,6% ogółu odprowadzonych ścieków.

Ścieków wymagających oczyszczania odprowadzono 309,6 hm3 czyli o 4,7% mniej niż w 2001 r. W wymaganym stopniu (chemicznie, biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów) oczyszczono 25,3% ścieków, w sposób niedostateczny (mechanicznie) 73,4%, a pozostałe 1,3%

z ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczania trafiło do wód powierzchniowych bez żadnego oczyszczania.

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE WYMAGAJĄCE OCZYSZCZANIA W 2002 R.

oczyszczane

Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2002 r. wyniosła 5218,8 km i zwiększyła się o 10,7%

w porównaniu do 2001 r. (na wsi o 22,7%).

Z ogółu ścieków wymagających oczyszczania 81,8% odprowadzono z 5 miast m.in. z Bukow­

na 163,6 hm3 ścieków (w 97,1% oczyszczanych mechanicznie) i z Krakowa 56,2 hm3 (w 75,1%

oczyszczanych mechanicznie). Według stanu na koniec 2002 r. w województwie działało 210 oczysz­

czalni ścieków komunalnych (176 typu biologicznego, 28 z podwyższonym usuwaniem biogenów i 6 typu mechanicznego).

W 2002 r. w województwie małopolskim emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w za­

kładach szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (sektor energetyczno-przemysłowy decydują­

cy o skali i strukturze emisji) wynosiła 193,4 tys. ton (bez C02) i była o 5,3% niższa niż w 2001 r.

(6)

W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w 2002 r. zatrzyma­

no 98,8% wytworzonych pyłów i 38,7% gazów (bez C02).

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wynosiła 12,5 tys. ton (0,8 ton/rok/km2) i zmniejszyła się 0 13,2% w stosunku do 2001 r. Emisja ta pochodziła w 74,5% ze spalania paliw. Skoncentrowana była w 70,5% w 4 miastach, przede wszystkim w Krakowie (40,1% emisji ogółem) i Skawinie (21,6%).

Emisja zanieczyszczeń gazowych (z C02) wynosiła 12660,9 tys. ton (838,1 ton/rok/km2) 1 zmniejszyła się w stosunku do 2001 r. o 0,2%.

Wielkość emisji podstawowych gazów cieplarnianych utrzymuje się nadal na wysokim pozio­

mie. Na województwo małopolskie przypadało 19,1% krajowej emisji metanu i 13,3% tlenku węgla.

Emisja zanieczyszczeń gazowych (z C02) w 90,8% skoncentrowana była w 5 miastach przede wszystkim w Krakowie (35,3% emisji ogółem) i w Skawinie (21,8%).

STRUKTURA EMISJI GAZOWYCH PRZEMYSŁOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W 2002 R.

dwutlenek

Według stanu na koniec 2002 r. ogólna ilość odpadów (z wyłączeniem komunalnych) do­

tychczas składowanych (nagromadzonych) w środowisku wyniosła 179759,5 tys. ton. Na 1 km2 po­

wierzchni województwa przypadało 11,9 tys. ton odpadów (w kraju 5,8 tys. ton).

Z ogólnej ilości nagromadzonych odpadów na składowiskach własnych, 70,1% nagromadzono na terenie 3 miast (Kraków, Trzebinia, Bukowno), w tym na terenie Krakowa 28,8%. Z odp;

madzonych

t (Kraków, Trzebinia, Bukowno), w tym na terenie Krakowa 28,8%. Z odpadói gromadzonych ogółem 52,5% stanowiły odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzl caniu rud oraz innych surowców

)wiły odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i lineralnych, a w 31,0% to odpady nieorganiczne z procesów ter-

Ipadów wytworzonych ogó roku poddano odzyskowi 77,6%, a unieszkodl

1002 r. odpady komunalne, powstające w Małopolsce w wyn 5 wysypisk o łącznej powierzchni 9"

ilości odpadów wytworzonych w ciągu głównie poprzez składowanie (8,1%).

W 2002 r. odpady korni

-gólnej lliwiono 14,1% -

gospodarczej człowieka, wywieziono na 45 wysypisk czono eksploatację 4 wysypisk o powierzchni 7,4 ha.

rniku działalności bytowo- łącznej powierzchni 97,6 ha. W 2002 r. zakor

(7)

W 2002 r. nakłady na ochronę środowiska w województwie małopolskim wyniosły 326,6 min zł (w cenach bieżących) i były niższe o 16,5% od poniesionych nakładów w 2001 r. Stanowiły one 6,5% ogólnopolskich nakładów na ochronę środowiska. Najwięcej środków inwestycyjnych przezna­

czono na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 64,2%, w tym na sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody (ścieki) opadowe - 46,9%. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przezna­

czono 20,9% nakładów inwestycyjnych, na gospodarkę odpadami 10,1%. Z całości nakładów ponie­

sionych na ochronę środowiska w województwie małopolskim 18,7% przypadało na miasto Kraków.

Nakłady na gospodarkę wodną w 2002 r. wynosiły 200,6 min zł.( w cenach bieżących), tj. aż o 88,4% więcej niż w 2001 r. Nakłady te stanowiły 13,9% ogólnopolskich nakładów na gospodarkę wodną. Najwięcej środków wydatkowano na regulację i przebudowę rzek i potoków - 32,6%, na zbiorniki wodne - 23,6% i na ujęcia i doprowadzenia wody - 23,1%. Z ogółu nakładów na gospodarkę wodną województwa 16,0% przypadało na miasto Kraków.

Zakłady oczyszczania wywiozły 3278,6 dam3 odpadów komunalnych stałych, z czego 66,2%

wywieziono z budynków mieszkalnych. Nieczystości ciekłych ogółem wywieziono 677,5 dam3 , w tym 46,7% to nieczystości z budynków mieszkalnych. Z całości wywiezionych odpadów komunalnych na Kraków przypadało 46,4% odpadów stałych i 18,9% nieczystości ciekłych.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, to m.in.:

• 26 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 92237 m3/dobę (w tym 25 komunalnych - 90287 m3/dobę),

• 431,6 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki i 12,6 km odprowadzającej wody (ścieki) opadowe,

• 306,0 km sieci wodociągowej,

• 16,3 km obwałowań przeciwpowodziowych.

Opracowała: Zofia Pardela Wydział Statystyki Gospodarczej, US Kraków

(8)

\/\/1

URZĄD STATYSTYCZNY mi

01 INFORMACJA SYGNALNA W KRAKOWIE ssm

Kraków, listopad 2003 r. Nr 19

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002

GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

GOSPODARSTWA DOMOWE

Wyniki spisu 2002 r. wykazały, że w województwie małopolskim liczba gospodarstw domo­

wych wyniosła 1040,8 tys. co stanowiło 7,8% ogółu gospodarstw w kraju. W porównaniu ze spisem z 1988 r. liczba ta wzrosła o 130,2 tys. W miastach odnotowano 602,1 tys. gospodarstw domowych co stanowiło 57,9% ogólnej liczby (1,1 punktu procentowego więcej niż w 1988 r.). Na wsi liczba gospodarstw wyniosła 438,7 tys., czyli 42,1% ogółu gospodarstw. Po spisie w 1988 r. Małopol­

ska była na szóstym miejscu w kraju co do ilości gospodarstw. Według danych z maja 2002 r. woje­

wództwo małopolskie zajmowało piąte miejsce po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopol­

skim, dolnośląskim.

TABU. GOSPODARSTWA DOMOWE I LUDNOŚĆ W LATACH 1988 I 2002

WYSZCZEGÓL­

NIENIE

Gospodarstwa domowe

Ludność w gospodarstwach

domowych

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie

domowym

1988 2002 1988 2002

1988 2002

w tysiącach w tysiącach

OGÓŁEM... 3011,4 3185,5 3,31 3,06

Miasta ... 2,93

WIELKOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH

W 2002 r. w Małopolsce gospodarstwa domowe tworzyło 3185,5 tys. osób. W miastach liczba a domowe wynosiła 1586,0 tys., a na wsi - 1599,5 tys. W porównaniu gospodarstwach ównaniu osób tworzących gospodarstwa domowe wynosiła 1586,0 tys., a na wsi - 1599,5 tys. W z danymi ze spisu z grudnia 1988 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby ludności

0 174,2 tys., czyli o 5,8%. Przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych wynosiła 3,06, pod­

czas gdy w 1988 r. - 3,31. Spadek średniej liczby osób zanotowano zarówno w miastach, jak i na wsi.

Gospodarstwa domowe województwa małopolskiego charakteryzują się największą liczebnością w kraju po województwie podkarpackim i wielkopolskim. Według danych spisu z 2002 r. w Małopolsce było 461,6 tys. gospodarstw jedno- i dwuosobowch (44,4% ogółu), gospodarstw trzy- 1 czteroosobowych - 378,6 tys. (36,4%), natomiast pięcio- i więcej osobowych - 200,5 tys. (19,3%).

W latach 1988-2002 nastąpił wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych (o 86,9 tys.) rch zamieszkujących małopolskie miasta. Tutaj udział gospodarstw jednoosobowych zwiększył się o 8,5 punktu procento- i dwuosobowych (o 30,7 tys.). Dotyczyło to szczególnie gospodarstw domowych zamieszkujących

(9)

wego, natomiast gospodarstw dwuosobowych - o 0,8 punktu procentowego. Tendencję spadkową wykazały gospodarstwa trzy- i więcej osobowe. W miastach odsetek gospodarstw ó liczbie osób 3 i 4 zmniejszył się o 6,5 punktu procentowego, a gospodarstw pięć i więcej osobowych - o 2,8 punktu procentowego. Na wsi można zauważyć wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych (o 2,7 punktu procentowego) oraz trzy- i czteroosobowych (o 0,4 punktu procentowego), natomiast spadek - dwu­

osobowych (o 0,2 punktu procentowego) oraz pięcio- i więcej osobowych (o 2,8 punktu procentowe-

Struktura gospodarstw domowych według liczby osób w latach 1988 i 2002

SKŁAD RODZINNY GOSPODARSTW DOMOWYCH

W 2002 r. liczba gospodarstw nierodzinnych wyniosła 264,8 tys., czyli 25,4% ogółu gospo­

darstw. Wśród tej grupy przeważały gospodarstwa jednoosobowe (247,3 tys., tj. 93,4%).

Struktura gospodarstw domowych według składu rodzinnego w 2002 r.

B Miasta mWieś

(10)

Liczba gospodarstw domowych, które tworzyły przynajmniej jedną rodzinę wyniosła 776,0 tys., co stanowiło 74,6% ogółu gospodarstw. Były to głównie gospodarstwa jednorodzinne (91,0%). Znacz­

nie niższy udział stanowiły gospodarstwa dwurodzinne (8,4%) oraz trzy- i więcej rodzinne (0,5%).

Przeciętnie w gospodarstwach tworzących rodziny zamieszkiwało około 4 osób.

W miastach najczęściej spotykanym modelem gospodarstwa były gospodarstwa jednoosobo­

we (29,2%) i dwuosobowe (23,1%). Inaczej sytuacja wyglądała na terenach wiejskich. Tutaj domino­

wały gospodarstwa czteroosobowe (19,4%).

Na terenie miast spisano 415,2 tys. gospodarstw rodzinnych, czyli 68,9% ogółu. W porówna­

niu z obszarem wiejskim wskaźnik ten był niższy o 13,4 punktu procentowego, gdzie odsetek gospo­

darstw tworzących rodziny był równy 82,3%. Odwrotna relacja wystąpiła w przypadku gospodarstw nierodzinnych, których udział wynoszący 31,1% przeważał na terenie miast w stosunku do udziału obliczonego dla obszaru wiejskiego (17,7%).

GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG CECH GŁOWY GOSPODARSTWA

Wyniki spisu z 2002 r. wykazały, że w Małopolsce w ponad sześćdziesięciu gospodarstwach na sto głową gospodarstwa był mężczyzna. W miastach odsetek ten wyniósł 56,1%, a na wsi - 66,8%.

Biorąc pod uwagę wiek głowy można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa, na czele których stała osoba w wieku 45-49 lat (124,8 tys. gospodarstw, tj. 12,0%).

RODZINY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Na podstawie wyników NSP w 2002 r. ustalono, że wśród 776,0 tys.

spodarstw domowy

iowił 8,1% liczby rodzin w Polsce (czwartE ta po mazowieckim, śląskim i wielkopoł

adków, a w 8,0% gospodarstw t V gospodarstwach domowych d )krewnionych w linii prostej, tzn motny rodzic z dziećmi, drugą gospodarstwach domowych zna nej liczby rodzin w Małopolsc i,9%) były to rodziny z dziećmi, jjącym typem rodziny były małż zin. Odsetek małżeństw z dziec

własnej rodziny. W 1,5%

stanowiły rodziny bez dzieci,

ii był wyższy na

?ństw odnotowar

aem rodziny (20,6% wszystkich rodzin lej liczbie małżeństw wyniósł 29,0%

(11)

Po raz pierwszy w spisie 2002 r„ obok dotychczasowych czterech typów rodzin (małżeństwa bez dzieci, małżeństwa z dziećmi, samotne matki z dziećmi i samotni ojcowie z dziećmi), uwzględnio­

no dwa nowe: partnerzy bez dzieci i partnerzy z dziećmi. W województwie małopolskim spisano 8,7 tys. związków partnerskich, co stanowiło 1,0% ogólnej liczby rodzin. Większość (77,4%) z nich miesz­

kało w miastach; ponad połowa (52,4%) posiadała dzieci.

Ostatni spis wykazał, że w Małopolsce było 164,5 tys. rodzin niepełnych. Udział matek z dziećmi w strukturze rodzin wyniósł 17,0%, a ojców - 2,3% ogółu rodzin.

TABL.2. RODZINY WEDŁUG TYPÓW W 2002 R.

TYP RODZINY Ogółem | Miasta Ogółem Miasta

w tysiącach w odsetkach

OGÓŁEM ... 438,3 100,0 100,0 100,0

Małżeństwa bez dzieci... 97,1

Małżeństwa z dziećmi... 237,6 59,1 54,2 64,2

Partnerzy bez dzieci ... 0,5 0,8 0,2

Partnerzy z dziećmi ... 0,5 0,8 0,3

Matki z dziećmi ... 85,5 17,0 19,5 14,4

Ojcowie z dziećmi... 11,3 2,0

W 2002 r. liczba rodzin z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu wyniosła 508,1 tys.

i stanowiła 59,8% wszystkich rodzin w województwie. Spośród wszystkich typów rodzin utrzymujących były małżeństwa - 82,0%. Rodziny partnerów (4,1 tys.) stanowiły 0,8%

utrzymaniu, z czego większość (72,1%) zamieszkiwała w miastach. Naj­

większą liczbę rodzin partnerów z dziećmi spisano w województwach śląskim i dolnośląskim (powyżej 12 tys.). Najwyższy odsetek rodzin partnerów z dziećmi na utrzymaniu odnotowano w województwie zachodniopomorskim - 3,5% oraz lubuskim - 3,2%, najmniejszy w województwie podkarpackim -

W rodzinach wyłonionych spośród osób wchodzących w skład gospodarstw domowych spisa­

no 1277,1 tys. dzieci (w miastach - 572,7 tys., na wsi - 704,4 tys.). W rodzinach było 959,4 tys. dzieci w wieku do 24 lat na utrzymaniu, z tego 427,0 tys. w miastach i 532,4 tys. na wsi. Przeciętna liczba dzieci na utrzymaniu wyniosła 1,89. Największa liczba dzieci w wieku 0-24 lat pozostających na utrzymaniu (817,3 tys.) przebywała w rodzinach typu małżeństwo z dziećmi. Stanowiły one 85,2%

ogółu dzieci pozostających na utrzymaniu (w miastach 79,6%, na wsi 89,6%). Drugim pod względem liczby dzieci typem rodziny były samotne matki. Przebywało w nich 12,7% dzieci w wieku 0-24 lat pozostających na utrzymaniu. W rodzinach samotnych ojców pozostawało 1,3% dzieci, a w rodzinach partnerów - 0,8%.

TABL.3. RODZINY Z DZIEĆMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG TYPÓW RODZIN ORAZ LICZBY DZIECI DO LAT 24 POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU W 2002 R.

najliczniejszą grupą rodzin z dziećmi na

TYP RODZINY Rodziny

Rodziny

Rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu według liczby dzieci

i

razem 1 I 2 3 i więcej

w tysiącach w odsetkach

OGÓŁEM ... 43,4 13,9 7,0 1,89

Małżeństwa... 86,8 415,1 15,3 7,9 1,97

Partnerzy ... 4,6 0,4 4,1 10,2

Samotne matki... 80,3 7,2 3,1 1,52

Samotni ojcowie ... 19,7 8,7 6,5 2,8 1,47

(12)

TABL.3. RODZINY Z DZIEĆMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG TYPÓW RODZIN ORAZ LICZBY DZIECI DO LAT 24 POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU W 2002 R. (dok.)

TYP RODZINY Rodziny

Rodziny

Rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu według liczby dzieci

i

razem 1 2 3 i więcej

w tysiącac w odsetkach

MIASTA... 84,1 253,7 50,6 35,7 10,2 3,6 1,68

Małżeństwa... 43,6 38,6 11,4 4,0

Partnerzy ... 3,0 27,1 8,7

Samotne matki... 85,5 51,2 26,2 6,0 1,45

Samotni ojcowie ... 11,3 5,9 5,5 70,8 22,9 4,9 1,4 1,38

333,2 78,7 36,1 17,6 10,5 2,09

Małżeństwa... 43,2 32,8 18,8 11,3

Partnerzy ... 12,0

Samotne matki... 59,3 30,3 29,1 58,0 27,8 9,5 1,64

Samotni ojcowie ... 8,3 5,1 3,2 59,7 25,8 9,2 1,63

Wśród rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 43,4% stanowiły rodziny z jednym dzieckiem, z dwojgiem dzieci - 35,8%, z trojgiem dzieci - 13,9%, a z czworgiem lub większą liczbą dzieci - 7,0%. Struktura rodzin według liczby dzieci różniła się w zależności od typu rodziny.

W rodzinach typu małżeństwo z dziećmi przeważały (61,0%) posiadające więcej niż 1 dziecko na utrzymaniu. We wszystkich innych typach rodzin dominowały rodziny utrzymujące jedno dziecko. Ro­

dziny mieszkające w miastach miały przeciętnie mniej dzieci na utrzymaniu (1,68) w porównaniu z mieszkającymi na wsi (2,09). W rodzinach niepełnych troje lub więcej dzieci miało na utrzymaniu 10,2% ogółu rodzin. Co trzecia rodzina pełna na wsi miała na utrzymaniu troje lub większą liczbę

RODZINY NIEPEŁNE

W 2002 r. w województwie małopolskim było 164,5 tys. rodzin niepełnych. Udział samotnych matek z dziećmi w strukturze rodzin wyniósł 21,6% ogółu rodzin, a ojców - 2,9%. Większość rodzin niepełnych - 58,9% mieszkała w miastach. Rodziny samotnych matek z dziećmi na utrzymaniu sta­

nowiły 55,4% ogółu rodzin samotnych matek, a w przypadku samotnych ojców 44,1% z nich ma dzieci na utrzymaniu. Rodziny niepełne mają znacznie mniej dzieci na utrzymaniu. Większość z nich, 63,0% matek i 66,7% ojców utrzymuje tylko 1 dziecko, dwoje dzieci odpowiednio: 26,8%

i 24,0%, a troje i więcej - 10,3% i 9,3%. W województwie małopolskim odsetek rodzin samotnych ma­

tek z dziećmi na utrzymaniu wyniósł 15,8% ogółu rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Najwyższy odnoto­

wano w województwie dolnośląskim - 20,3% i zachodniopomorskim - 20,0%, a najmniejszy w podkarpackim -13,8%.

RODZINY W GOSPODARSTWACH ZBIOROWYCH

W spisie 2002 r. po raz pierwszy od 24 lat wyodrębniono rodziny w gospodarstwach zbioro­

wych. Z założenia ograniczono badanie tylko do niektórych rodzajów obiektów zbiorowego zakwate­

rowania: domów studenckich i asystenckich, hoteli pracowniczych, domów pomocy społecznej dla emerytów i osób starszych, domów pomocy społecznej dla samotnych kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi i obiektów dla bezdomnych.

(13)

TABL.4.R0DZINY W GOSPODARSTWACH ZBIOROWYCH WEDŁUG RODZAJU OBIEKTU ZBIO­

ROWEGO ZAKWATEROWANIA I TYPU RODZINY W 2002 R.

TYP RODZINY Ogółem

Rodzaj obiektu

•5

domy pomocy społecznej dla: schronis-

bezdom-

gownie pozostałe

obiekty

terowania emerytów

starszych w ciąży

z małymi dziećmi w liczbach bezwzględnych OGÓŁEM ...

Małżeństwa...

Partnerzy ... 1

Samotne matki...

Samotni ojcowie ...

w odsetkach OGÓŁEM...

Małżeństwa... 72,8 83,2

Partnerzy ... 4,2 5,6

Samotne matki... 8,0 21,4 5,6

Samotni ojcowie .... 0,9 1,6 5,6

Ogółem w gospodarstwach zbiorowych spisano 923 rodziny, co ulokowało województwo na drugim miejscu w Polsce (po województwie mazowieckim - 1,1 tys.). Najwięcej rodzin spisano w domach studenckich - 0,5 tys., co stanowiło około 20% ogólnej liczby rodzin mieszkających w domach studenckich w Polsce i stawia województwo małopolskie na pierwszym miejscu w kraju, przed województwem dolnośląskim - 0,3 tys. rodzin. W hotelach pracowniczych spisano 0,4 tys. ro­

dzin, co stanowiło 41,1% wszystkich rodzin zamieszkałych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Wśród spisanych rodzin 74,5% stanowiły małżeństwa, 17,7% samotne matki z dziećmi, 6,6% partnerzy i 1,2% samotni ojcowie z dziećmi. Najwięcej małżeństw z dziećmi było w domach stu­

denckich (prawie 54%) i w hotelach pracowniczych (40,0%). Związków partnerskich stosunkowo naj­

więcej było w domach studenckich i asystenckich - 70,5% oraz w hotelach pracowniczych

We wszystkich rodzinach w gospodarstwach zbiorowych było 908 dzieci, co oznacza, że przeciętnie na jedną rodzinę przypadało prawie 1 dziecko, ale w domach pomocy społecznej dla samotnych kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi średnio na rodzinę przypadało 1,7 dziecka, a w obiektach dla bezdomnych 1,4 dziecka.

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Kluczowe znaczenie dla analizy ekonomicznych aspektów funkcjonowania gospodarstw do­

mowych ma określenie ich źródeł utrzymania. Pod tym względem NSP 2002 dostarczył wielu informa­

cji.

Wyniki spisu pozwoliły wyodrębnić z ogólnej liczby 1040,8 tys. gospodarstw domowych naj- jszą bo liczącą 534,2 tys. grupę gospodarstw, któryi

chody uzyskiwane z tytułu pracy bez względu na cł większość - aż 59,3% gospodarstw utrzymywała si

prywatnym, z czego ponad 52% przypadało na gospodarstwa osiadłe na terenie miast, a prze:

47% na zamieszkujące tereny wiejskie. Należy zaznaczyć, iż wśród gospodarstw czerpiących doc dy z pracy na własny rachunek ponad 36% utrzymywało się z pracy w swoim gospodarstwie roln liczniejszą, bo liczącą 534,2 tys. grupę gospodarstw, których głównym źródłem utrzymania były do­

me z tytułu pracy bez względu na charakter zatrudnienia. Wśród nich zdecydowana większość - aż 59,3% gospodarstw utrzymywała się z dochodów z pracy świadczonej w sektorze

rolnym.

Na wsi gospodarstwa takie stanowiły ponad 59' trzymyv 1%.

(14)

TABL.5. GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA W 2002 R.

WYSZCZEGÓL­

NIENIE Ogółem

Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego

dochody

w sektorze

dochody z pracy

w sektorze prywatnym z niezarobkowych na utrzy­

maniu razem w swoim

gospodar- razem z emerytur

w tysiącach

OGÓŁEM... 41,3 449,4 45,1

Miasta ... 1,7 39,0

6,1 Generalnie, udział gospodarstw bazujących głównie na dochodach pozyskiwanych w sektorze inym w stosunku do ich oc

i był wyższy dla wsi (34,2%).

Mniejszą ilościowo była zbiorowość gospodarstw utrzymujących się z pracy świadczonej w sektorze publicznym - ok. 20%, czyli co piąte gospodarstwo województwa. Odsetek tego typu go­

spodarstw kształtował się na poziomie ok. 22% w miastach i był o 3 punkty procentowe wyższy niż na

Dane spisowe są podstawą do stwierdzenia, że dla znaczącej większości gospodarstw (blisko i rolnic względem województwo małopolskie ulokowało się na czwartym miejscu w Polsce po wojew<

47%) głównym źródłem utrzymania były dochody z pracy świadczonej poza rolnictwem. Pod ty

pomorskim (50,3%), mazowieckim (49,2%), wielkopolskim (48,1%). Natomiast praca wykony- v rolnictwie była źródłem utrzymania dla 4,3% ogółu gospodarstw, to jest o ponad 9 punktów procentowych mniej od najwyższego wskaźnika dla gospodarstw tego typu odnotowanego w woje­

wództwie podlaskim (13,4%) i jednocześnie o ponad 3 punkty procentowe więcej od wskaźnika naj­

niższego występującego w województwie śląskim.

W relacji miasta - wieś, wyższy odsetek gospodarstw utrzymujących się z pracy poza rolnic­

twem odnotowano w miastach - ponad 49%. Na wsi natomiast gospodarstw tego typu było blisko 44%

ogółu gospodarstw. Równocześnie obszary wiejskie charakteryzowały się wyższym odsetkiem gospo­

darstw utrzymujących się z pracy w rolnictwie (9,6% ogółu gospodarstw) w porównaniu do minimalnej ich liczby w miastach - 0,5%.

Kolejną pod względem wielkości kategorią gospodarstw domowych były te, które wskazały ja­

ko swoje główne źródło utrzymania świadczenia płynące ze źródeł niezarobkowych, tj. emerytur, rent i pozostałych źródeł niezarobkowych. W 2002 r. gospodarstw takich było 449,4 tys. co stanowiło 3,2%

ogółu gospodarstw. W grupie tej dominowały gospodarstwa utrzymujące się z emerytur - 21,5% ogółu gospodarstw. Niższy wskaźnik odnotowano jedynie w województwie lubuskim (21,1%) oraz wielkopol­

skim (20,3%).

Analiza niezarobkowych źródeł utrzymania wskazuje, że w województwie małopolskim odno­

towano najwyższy w skali kraju odsetek gospodarstw, których głównym źródłem utrzymania były świadczenia z tytułu rent. Ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw kształtował się na poziomie 18,2%

i był dwukrotnie wyższy niż w województwie mazowieckim, gdzie odsetek ten był najniższy w kraju.

Wskaźnik ten dla gospodarstw z obszarów wiejskich wynosił 21,4% i był o 5,5 punktu procentowego wyższy od wskaźnika wykazanego w miastach. Większość, bo ponad 77% wszystkich gospodarstw utrzymujących się z rent uzyskiwało świadczenia z tytułu rent inwalidzkich, przy czym w miastach udział takich gospodarstw kształtował się na poziomie ok. 75%, natomiast na wsiach ok. 79%.

Po raz pierwszy dla potrzeb spisu wyodrębniono specyficzne kategorie gospodarstw domo­

wych, mianowicie, gospodarstwa pozostające na utrzymaniu oraz te, które utrzymują się z dochodów płynących z własności. Jeżeli chodzi o gospodarstwa pozostające na utrzymaniu to ich udział w ogól­

nej liczbie gospodarstw nie był duży i wynosił nieco ponad 4%. Był on zatem mniejszy o ponad 1 punkt procentowy od najwyższego udziału gospodarstw tego typu jaki odnotowano w województwie opolskim i zarazem wyższy o blisko 2 punkty procentowe od udziału najmniejszego zaobserwowane-

(15)

go w województwie podkarpackim. Zdecydowana większość gospodarstw pozostających na utrzyma­

niu (39,0 tys.) występowała w miastach. Dochody z własności za swe główne źródło utrzymania uzna­

ła znikoma liczba gospodarstw, zaledwie 1,4 tys.

TABL.6. GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA W 2002 R.

WYSZCZEGÓL­

NIENIE Ogółem

Główne źródło utrzymania

dochody< z pracy niezarobkowe źródło

"Z2

poza rol­

nictwem

I w rolnic- emerytury I renty pozostałe

w tysiącach OGÓŁEM...

Miasta ...

1040,8!

602,1 438,71

45,1

42 4

36,4 21,8

45,1

6J GRUPY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE GOSPODARSTW DOMOWYCH

Informacje o źródłach utrzymania gospodarstw domowych pozwoliły sklasyfikować gospodar­

stwa domowe według grup społeczno-ekonomicznych.

TABL.7. GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG GRUP SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W 2002 R.

Wyszczegól- Ogółem

Grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstwa domowego w tym gospodarstwa domowe

wników wników użytkują­

cych go­

spodar­

stwo rolne pracują­

ca własny rachunek

emerytów rencistów utrzymują­

cych się z docho­

dów z wła-

w tysiącach

OGÓŁEM ... 38,6 72,9 1,4

Miasta ... 2,6 45,7 0,9

36,0 27,2 0,5

Wyniki spisu przeprowadzonego w maju 2002 r. wskazały, że najliczniejszą grupę wśród ogółu gospodarstw domowych stanowiły gospodarstwa pracowników - 37,3%, przy czym odsetek ten

iłowych wyższy niż na ti i 41% ogólnej liczby ludności wchodzącej

* miastach wyniósł 41,8% i był aż o 10,8 punktów procentowych wyższy niż na terenach wiejskich.

Ludność w gospodarstwach pracowników stanowiła ponad /

i/ skład gospodarstw domowych, spośród której najwyższy odsetek stanowiła ludność w wieku pro- z w wiel

upąspo gospodć jodarstw :amieszł

wych rencistów ukształtował się na poziomie 21,4% i był o 1,1 punktu procei

tek gospodarstw emerytów. W strukturze ludności w gospodarstwach emerytów udział ludności dukcyjnym mobilnym (47,1%) oraz w wieku przedprodukcyjnym (29,7%).

\ co do wielkości grupą społeczno-ekonoi ł w ogólnej liczbie gospodarstw )) odnotowano gospodarstw don j gospodarstw domowych zamieszkując

rencistów ukształtował się na poziomie 21,4% i był o 1,1 punktu procentowego wyższy niż odse- Drugąco do wielkości grupą społeczno-ekonomiczną były gospodarstwa domowe emerytów, i udział w

procentowego) odnotowano gospot

wśród gospodarstw domowych zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie odsetek gospodarstw domo- których udział w ogólnej liczbie gospodarstw domowych wyniósł 21,5%. Nieco mniej (o 3,3 punktu )centowego) odnotowano gospodarstw domowych rencistów. Odwrotną sytuację można zauważyć

w wieku produkcyjnym mobilnym stanowił 23,5%.

Gospodarstwa domowe pracowników użytkujących gospodarstwo rolne (działkę rolną) oraz gospodarstwa domowe rolników stanowiły łącznie 7,2% ogółu gospodarstw domowych. Odsetek ten był znacznie zróżnicowany i wahał się w granicach od 0,7% dla miast do 16,0% dla wsi.

Najmniej liczną grupę społeczno-ekonomiczną stanowiły gospodarstwa utrzymujące się z do­

chodów z własności - prawie 1,4 tys., co stanowiło zaledwie 0,1% ogólnej liczby gospodarstw.

Opracowanie: Ewa Gonciarz, Renata Lupa, US Kraków Oddział w Limanowej

(16)

WYDAWCA

Urząd Statystyczny w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków

Statistical Office in Kraków 3 Kazimierza Wyki St 31-223 Krakow

Tel. (0-12) 415-60-11, fax (0-12) 415-40-58 E-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Mieczysław Kurnik

Cecylia Okólska Barbara Oremus Krzysztof Pawlaczek

Roman Podorski Helena Sienniak Bogumiła Skowronek

Anna Stefan Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY

Wydział Analiz

TYPESETTING AND CHARTS

Analysis Division

PROJEKT OKŁADKI - ZWS COVER DESIGN - SPE

ISSN 1508-3373

Uwaga. Niektóre dane liczbowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach US.

Note. Some figures are provisional and may be subject to revision in subsequent SO publications.

(17)

CONTENTS

SPIS TREŚCI CONTENTS

™ca %:

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne... General notes... 5

Methodological notes... 9

x Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie małopolskim... x Rynek pracy... x Wynagrodzenia... x Budownictwo mieszkaniowe... x Rolnictwo... x Przemysł... x Budownictwo... x Transport... x Handel... x Bezpieczeństwo publiczne... Social and economic situation in Małopolskie voivodship... 17

Labour market... 18

Wages and salaries... 19

Prices... 20

Dwelling construction... 20

Agriculture... 20

Industry... 21

Construction... 21

Transport... 22

Trade... 22

Public security... 22

WYBRANE WSKAŹNIKI WOJEWÓDZKIE SELECTED VOIVODSHIP’S INDICATORS 1. Wybrane dane o województwie... 2. Wybrane dane według sektorów własności.... Selected data on voivodship... 23

Selected data by ownership sectors... 29

. LUDNOŚĆ POPULATION 3. Stan i ruch naturalny ludności... Population and vital statistics... 30

PRACA LABOUR 4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw... 5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... 6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­ mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­ stawania bez pracy i stażu pracy... 8. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL... Employed persons in enterprise sector... 31

Average paid employment in enterprise sector... 36

Registered unemployed persons and job offers... 41

Registered unemployed persons by educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 42

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 43

WYNAGRODZENIA WAGESAND SALARIES 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 44

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw... 11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów... I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... II. Wynik finansowy brutto... III. Wynik finansowy netto... 12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... 13. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe przedsiębiorstw... 14. Aktywa obrotowe i zobowiązania przedsię­ biorstw według sekcji i działów... Financial results of non-financial enterprises... 49

Financial results of non-financial enterprises by section and division... 51

/. Income, cost, financial result from II. Gross financial result... 56

III. Net financial result... 61

Economic relations and composition of non- -financial enterprises by obtained financial result... 66

Current assets and short-term and long-term liabilities of non-financial enterprises... 81

Current assets and liabilities of non-financial enterprises by section and division... 82

(18)

Spis treści Contents

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach ...

16. Relacje cen w rolnictwie... ... .;

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych ... :..:.y..d.

INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne...

19. Mieszkania... ... ...

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 20. Podmioty gospodarki narodowej według

sektorów i sekcji... .../...ML 21. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej...||||m|...

ROLNICTWO

22. Zwierzęta gospodarskie...

23. Skup ważniejszych produktów rolnych...

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 24. Produkcja sprzedana przemysłu ...

25. Produkcja sprzedana budownictwa.... ...»...r HANDEL

26. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według rodzajów działalności przedsię­

biorstwa ... ...

TURYSTYKA

27. Wykorzystanie obiektów noclegowych zbioro­

wego zakwaterowania...”...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 28. Przestępstwa stwierdzone ....

29. Wskaźnik wykrywalności przestępstw... ...

30. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach WYBRANE DANE O PODREGIONACH

I POWIATACH

31. Bezrobocie rejestrowane... ...

32. Gospodarstwa domowe według głównego źródła utrzymania w 2002 r...

Average market-place prices received by farmers... 87 Price relations in agriculture...88 Average retail prices of selected consumer

goods and services...i... 89 INVESTMENTS

investment outlays....'... 93 Dwellings... 94 NATIONAL ECONOMY ENTITIES National economy entities by sectors and

sections...95 National economy entities by legal

AGRICULTURE

Livestock... 98 Procurement of major agicultural products... 99 INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry... 101 Sold production of construction ..gL%5:... 105

Indices of retail sales of goods by type of enterprise activity...106 TOURISM

Occupancy in collective accommodation establishments...xoS 108 PUBLIC SECURITY

Ascertained crimes...»l.ÄllBE’.... 109 The rate of detectability of crimes... 110 Road traffic accidents with casualties... 110 SELECTED DATA ON SUBREGIONS

AND POWIATS

Registered unemployment... 111 Households by main source of maintenance

in 2002... SE!»™....113

33. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...

x Wykaz publikacji będących w sprzedaży w US w Krakowie... ...

SPIS WYKRESÓW

x Wybrane wskaźniki iHfer.l... jfi?

x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

Selected indicators for Poland....114

The list of publications being in sale in SO in Kraków... ... 118 LIST OF CHARTS

Selected indicators... 17 Average monthly gross wages and salaries

in enterprise sector... 19

(19)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

1. Dane w Biuletynie Statystycznym prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Staty­

stycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - "No­

menclature des Activites de Communaute Europeenne - NAGE rev. I". PKD wprowadzona została z dniem

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospo­

darki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego.

lojęciem podmii Ddmioty prowadź i na własny rachu łalność.

odarcz)

ki badań i inne), dane prezentowane w Biuletynie Sta­

tystycznym różnią się zakresem podmiotowym i czasowym, i tak:

mują zatrudnionych poza granicami kraju, — nionych w organizacjach społecznych, poli­

tycznych, związkach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsiębio niefinansowych - w ujęciu kwartalnym - dot) podmiotów gospodarczych prowadzących ks rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kos i wyniku finai

1. Data in the Statist ding to the Polish (PKD) compiled according

---v ■ - , v— -... 28, poz. 829 z później­

szymi zmianami), w miejsce stosowanej Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

istical Bulletin are presented i Classification of Activities d on the basis of the European ROSTAT publication "Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NACE, rev. I". PKD was introduced on 1 I 1998 by the decree of the Council of Ministers regarding the '.sification of Activities, dated 7 October ial of Laws No. 128, item 829) with later Polish Classil

lournal mdments.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD według sekcji, działów i - w niektórych przypad­

kach - grup.

ego oraz „mieszaną” z przewagą kapitału podmie- sektora publicznego. Do sektora prywatnego zali­

cza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in.: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organi­

zacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagra­

niczną (m.in.: przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz „mieszaną” z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym sta­

nem organizacyjnym gospodarki narodowej.

się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki c 197 (Jout nendmer

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases -by groups.

2. Presented data include units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, units of territorial self-government administration ownership and

“mixed" ownership with a predominance of public sector entity capital. The private sector includes units of private domestic ownership (among others: co- -operatives, natural persons carrying out economic activities, social organizations, associations, lations), private foreign ownership (among

ownership with a predominance of private t entity capital.

3. Data are compiled in accordance with the respective organizational status of units of the national economy.

4. The term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the

mtity’s own-account.

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodze­

niach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracują- i przekracza 9 osób, przy czym dane nie

scope of source documents (r and others). Data concerning:

data on employees, employment as well as wages and salaries - for monthly periods - concern entities of the national economy which employ more than 9 persons, data do not include persons employed abroad or in social and political organizations, trade unions, etc.;

data on financial results of non-financial enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare quarterly reports on income, costs and the financial

ności j—. --- - --- —.— ---a PKD do sekcji: „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo", /bołówstwo i rybactwo", „Pośrednictwo finanso-

hunting and forestry", "Fishing", and “Financial intermediation” according to the NACE), furthermore data refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

(20)

6 Uwagi ogólne General notes

dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwar­

talnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 49 osób;

dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu mie­

sięcznym - dotyczą danych meldunkowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samo­

dzielne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym spółki cywilne i ja­

wne), które mają siedzibę na terenie wojewódz­

twa, a prowadzą w ramach działalności gospodar­

czej skup produktów rolnych bezpośrednio od pro-

ków, wywozu odpadów, usług sanitarnych i pokrei nych; działalności związanej z kulturą, rekreacją i spc tern oraz pozostałej działalności usługowej.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemyśle, :ji PKD: „Górnictwo i kopalnictwo", dotyczy to sekcji PKD: „Górnictwo i kopalnictwo",

„Przetwórstwo przemysłowe" oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę".

9. W tablicach - o ile nie zaznaczono inacze"

3) data on investment outlays - for quarterly periods refer to those units, in which the number of

>mployees exceeds 49 persons;

fata on procurement of agricultural products - for thly periods - concern data reported on i

'thout legal itions and r periods - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organizational entities without legal personality (of which civil associations and unlimited partnership), which have the seat within

roczne uwzględnia się korekty wynikające ze spra­

wozdawczości na bazie danych półrocznych, obej­

mującej również skup o wartości przekraczającej 10 tys. zł, realizowany przez osoby fizyczne, jak i zakres sprawozdawczości, która obejmuje tylko producentów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych meldunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10 thous. zl as well as reporting range covering only region producers.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction revisions from reporting system;

data on income from the sale o gospodarki magazynowej i łączności oraz sprze­

daży detalicznej i hurtowej towarów - dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pra- 7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przed­

siębiorstw, dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa, łącznie z działalnością usługową; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i kopalnictwa; przetwórstwa prze­

mysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę; budownictwa; handlu hurto­

wego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicz­

nych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i do­

mowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nieruchomości, wy­

najmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoży­

czania artykułów użytku osobistego i domowego,

data on income from the sale of production of industry and of construction, from the sale of transport, storage and communication and olesale and retail sale of goods cover those momic units, in which the number of oloyees exceeds 9 persons.

le category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas: forestry, logging and related service activities; sea fishing;

mining, quarrying; manufacturing; electricity, gas a.

water supply; construction; whole sale and ret trade; repair of motor vehicles, motorcycles and

nal and householtold goods; hotels and transport, storage and communication;

stawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe w latach 1996-2000 przyjęto ceny stałe 1995 r. (śred­

nie ceny bieżące 1995 r.), a od 2001 r. - ceny stałe 2000 r. (średnie ceny bieżące 2000 r.).

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

11. Dane według sekcji, działów i grup PKD opra­

cowano metodą przedsiębiorstw.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach Biu­

letynu Statystycznego. W momencie wprowa­

dzenia zmiany dane te oznaczone są

real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; recreational, cultural and sporting activities and other sen/ice activities.

8. The category - industry - used in the Bulletin, refers to NACE (rev. 1) sections: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply".

9. In the tables - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented in current prices and index numbers on the basis of values in constant prices. As constant prices in 1996- -2000 1995 constant prices were adopted (1995 average current prices), and since 2001 - 2000 constant prices (2000 average current prices).

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain-base index method.

11. Data by NACE sections, divisions and groups d following the enterprise method.

are compiled following the enterprise n 12. Some figures are provisional and r subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

(21)

Uwagi ogólne General notes 7

nych z niższych poziomów klasyfikacji PKD - z tytułi zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkość

„ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji PKD.

14. f ;~'1—---- ----— —4i-:\ -uii.——

calculi

dane kwartalne wpisując kończącego dany kwartał.

16. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfi­

kacji Działalności (PKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy zostały ozna­

czone w tablicach znakiem „A”. Zestawienie zastoso­

wanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

skrót pełna nazwa

sekcje PKD handel i naprawy

■tronie data processing technology, the grand totals for lower NACE ition levels, due to number roundings, may 77 the figure "total" at higher NACE classifica- , Relative numbers (indices, percentages) are lated, as a rule, on the basis of absolute data issed with higher precision than that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data are not available, quarterly data have been shown in the line of the month ending a given quarter.

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign “A”. The abbreviations and their complete names are given below:

NACE sections wholesale and retail mych, motocykli

oraz artykułów użytku osobistego i domowego obsługa nieruchomości obsługa nieruchomości, i firm; nauka wynajem, nauka i usługi związane z prowadze­

niem działalności gospo-

administracja publiczna administracja publiczna i obrona narodowa; i obrona narodowa; obo- obowiązkowe ubezpie- wiązkowe ubezpieczenia czenia—'---1 u"

real estate, renting i business activities

public administration and defence; compulsory so- sczne i powszechr

pieczenia zdrowotnt

ice; cot

NACE divisions produkcja odzieży i wyro- manufacture of wearing manufacture of wearing bów futrzarskich apparel and furriery apparel; dressing and

dveing of fur produkcja skór wyprawio- produkcja skór wyprawio­

nych i wyrobów z nich nych i wyrobów ze skór wyprawionych

produkcja drewna i wyro- produkcja drewna i wyro­

bów z drewna oraz ze bów z drewna oraz z kor- słomy i wikliny ka (oprócz mebli), artyku­

łów ze słomy i materiałów

processing of leather and tanning and dressing of manufacture of leather leather; manufacture of

products luggage, handbags, sad­

dlery, harness and foot-

3 słomy i mat<

używanych do wyplatania

produkcja masy włóknistej produkcja masy ' oraz papieru stej, papieru oraz

manufacture of wood and manufacture of wood and wood, straw and wicker of products of wood and

products cork, except furniture;

manufacture of articles of straw and plaiting materi-

włókni- bów z papieru działalność wydawnicza;

poligrafia i reprodukcja za­

pisanych nośników infor-

produkcja koksu i produk- wytwarzanie koksu, pro- tów rafinacji ropy naftowej duktów rafinacji ropy naf­

towej i paliw jądrowych

publishing, printing and reproduction of recorded

manufacture of coke, r fined petroleum f.

and nuclear fuel

(22)

8 Uwagi ogólne General notes

działy PKD (dok.)

abbreviation full name NACE divisions (cont.) produkcja wyrobów

produkcja maszyn i urządzeń

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

produkcja metalowych wy­

robów gotowych, z wyją­

tkiem maszyn i urządzeń

produkcja maszyn i urzą­

dzeń, gdzie indziej nie- sklasyfikowana

lanufacture of metal manufacture of fabricated

roducts metal products, except

machinery and equip->tal products, except

lanufacture of i ry and equipment

lanufacture of e lachinery and af.

icture of

\cturing n.

sale and repair of motor sale, maintenance and vehicles; retail sale of repair of motor vehicles automotive fuel and motorcycles; retail sale of automotive fuel

wholesale and commis- wholesale trade and sion trade commission trade, except of motor vehicles and motorcycles handel detaliczny, handel detaliczny, z wy- retail trade; repair of retail trade, except of naprawa artykułów użytku jątkiem sprzedaży pojaz- personal and household motor vehicles and mo- osobistego i domowego dów mechanicznych i mo- goods torcycles; repair of perso­

nal and household goods sprzedaż i naprawa po- sprzedaż, obsługa i napra-

jazdów mechanicznych; wa pojazdów mechanicz- sprzedaż detaliczna paliw nych i motocykli; sprzedaż

detaliczna paliw do poja­

zdów samochodowych handel hurtowy i komiso- handel hurtowy i komi-

wy sowy, z wyjątkiem handlu

pojazdami mechanicznymi i motocyklami

tocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domo-

x działalność wspomagają­

ca transport; działalność związana z turystyką grupy PKD wznoszenie obiektów wznoszenie kompletnych budowlanych; inżynieria obiektów budowlanych lub lądowa i wodna ich części; inżynieria lą­

dowa i wodna 17. Od 1999 r. badanie cen towarów i usług kon­

sumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja sto­

sowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźni­

ków cen konsumpcyjnych). Klasyfikacja ta została wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

18. Dane prezentowane dla podregionów i powia­

tów odpowiadają poziomowi 3 i 4 Nomenklatury Jed­

nostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685).

19. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnie­

nia metodyczne publikowane są w zeszytach meto­

dycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

auxiliary transport activi- supporting and ties; tourism organization transport activitk ties of travel age

auxiliary vities; activi- wel agencies

building constructions; building of complete con- civil engineering struction or parts thereof;

civil engineering

17. Since 1999 the price survey of consumer goods and services has been conducted according to COICOP/HICP (classification of individual consum­

ption by purpose - version used in computations of harmonised consumer prices indexes), recomended by EUROSTAT. This classification was introduced in EU countries with European Commision Resolution No 2214/96 published in the Official Journal of European Community No. L 296 of 21 November 18. Data presented for subregions and powiats correspond to levels 3 and 4 of the Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS) which was introduced on the decree of the Council of Ministers dated 13 VII2000 (Journal of Laws No. 58, item 68C

mes and branch statistical publicatic Central Statistical Office.

(23)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o:

1) ludności oprą wyników NSF 2002 r.) oraz dan%

opracowano szacunkowo na podstawie ' NSP 1988 (2001 r.), NSP 2002 (od oraz danych ze sprawozdawczości bieżą­

cej z ruchu naturalnego i migracji ludności;

2) -odzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) urodzeni )stały obliczone zgodnie z kryteriami definicji rodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu

żujących zz iby zatrudni

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;

5) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują pracujących w rolnictwie indywidualnym oraz w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa pu­

blicznego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowa

bezrobotnych nie obejmuje lenie lub staż u pracodawco'

Bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły pra­

wa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zareje­

strowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

- ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocianych absol­

wentów),

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna - 65 lat, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie pobiera: zasiłku

i rehabilitacyjnego, z robowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadaczem (samo­

istnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha prże­

nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub do­

mownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przelicze-

METHODOLOGICAL NOTES 1. Data concerning:

1) population are compiled as estimates on the basis of results of the 1988 National Population Census (2001), 2002 National Population Census (since 2002) and current reporting data on vital statistics and population migration;

2) births and deaths (including infant deaths) - are calculated according to the definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on employed persons include those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employed persons include:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including contributing family members;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production cooperatives.

Data presented in the Bulletin do not include private farmers or employees of budget entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

3. Data on average paid employment include persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data on registered unemployment cover persons registered in powiat labour offices. Since January 1997 registered unemployment has not included persons attending training or an internship with the employer.

The unemployed persons without benefits are the persons registered in local employment offices, in search for work, who either lost or did not acquire rights to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the economically active civil population.

5. An unemployed person is understood as a person not employed and not performing any other income-generating work, able to work and ready to accept full-time employment, not attending any full- -time school and registered in the powiat labour office corresponding to the person’s perm temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding juven is aged less than 60 (for women) or less than 65 (formen),

did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from an inability to work, does not receive: a pre-retirement benefit, a pre- -retirement allowance, a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit, is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha, is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a spouse or a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha,

irmanent school-

Obraz

Updating...

Cytaty

  1. www.stat.
Powiązane tematy :